Lest med saksen

NOAS ARK

Arkeologer mener at de har lokalisert vraket av verdens mest berømte skip - Noahs ark- ved fjellet Ararat. Tyrkiske myndigheter har vist stor interesse for dette funnet, og har tillatt at utgravingene starter til sommeren.

Forskere fra Amerika og Midtøsten hevder at avanserte instrumenter har avslørt at et skip ligger begravd 23 meter under bakken. Funnet er gjort 2150 meter over havet.

Skroget er 157 meter langt og 42 meter bredt. Dette samsvarer med de mål Bibelen forteller at Gud ga Noah.

Fra VG 17.1.1994

INGEN MELLOMMANN I NADVERDSMÅLTIDET

Vi tror for det første ikke at det trengs noen mellommann mellom folket og Gud. Enhver levende kristen er prest for Gud. For det andre, forstyrrer denne prestens handling enhver forestilling om et måltid. Som barn ble vi visstnok matet av de voksne. Men det å spise selv, hører med til de voksnes selvfølgelige fortrinn. Jesus sa da også: «Ta dette og del det mellom dere.» Luk 22, 17.

Fra Hallesbys  troslære.

INTET DEMOKRATI

Så tok han for seg kirke forståelsen. - Vi har en hierarkisk oppbygging, her er intet demokrati. Det er helt uakseptabelt for oss, slik det er i den norske kirke, at menighetsrådene får mer og mer å si; mens prestene og biskopene mindre og mindre....

......Det er viktigere å være til messe for en katolikk, enn det er for en lutheraner å lese Bibelen...

Pater Kjell A. Pollestad i Haugesunds avis 5.11.1993

MYNDIGHET OG ANSVARLIGHET UTENFOR FOLKET?

Unionsrådet er ei forsamling av ministre som vedtar lovene i EU. Ingen av deltakerne er direkte folkevalgte. De kan ikke stilles til ansvar på linje med stortingsrepresentanter. Til overmål avgjør de sakene bak lukkede dører....

Poenget er at ingen folkevalgt makt kan stille rådet til ansvar..

John Dale i VG 17.6.1994

FOLKEVALGTE I EU ER KUN RÅDGIVENDE

Og så er det vel og merke snakk om et parlament, hvis direkte politiske innflytelse har vært forsvinnende liten, hvilket i øvrigt har med ført, at plenumssalen som regel er støvsuget for parlamentsmedlemmer. (Men i lønn har de ca. 70.000 pr. mnd etter at skatten er trukket)

Fra Ekstrabladet, mai 1994
KATOLSK OBLIGATORISK RELIGIONS UNDERVISNING

Biskopkonferansen i den romersk katolske kirke i Ecuador, foreslår at det innføres obligatorisk religionsundervisning på alle nivå i de sekulære skolene (fra før finnes det katolske privatskoler).

Forslaget har skapt stor debatt i avisene. Noen mener det ikke er gjennomførbart på grunn av mangel på lærere, kirken er fra før av sterkt underbemannet. Fra ikke-katolsk hold, er det reist spørsmål ved forslaget. En representant for et evangelisk kirkesamfunn bemerker at 500 års katolsk religionsundervisning av den type det her er snakk om, ikke har etterlatt mange synlige resultater i retning av et kristent samfunn...

Kirke og stat har vært adskilt i Ecuador siden den liberale revolusjon like før århundreskiftet. Fra da av ble det også tillatt med evangelisk misjon i landet.

Dagen 15.5.1994

UTEN RELIGIONSFRIHET

Knapt en tredjedel av verdens nasjoner har religionsfrihet som fungerer. Det melder Christian Solidarity International. En nylig utført undersøkelse viser at bare 54 land har denne menneskerettigheten.

Dagen 13.5.1994

ALLE SOM LEVER GUDELIG I KRISTUS JESUS, SKAL BLI FORFULGT

Har de forfulgt meg skal de også forfølge dere, sier Jesus i Joh. 15:20. Man begynte straks å forby Hans apostler å tale til noen i dette navn, og slik ble man ved i de første 300 år etter Kristi fødsel, å forby, forfølge og drepe dem som bekjente sin tro på Jesus.

Men endelig fikk den kristne kirke utvortes fred, men Kristi navns offentlige bekjennelse ble innskrenket til å gjelde bare lærerstanden. En pave ble overhode, og en legmann kunne ikke si noe, selv om lærerne for nokså vill fra skriften og Jesu lærdoms sannhet. Hvis noen dristet seg til å vitne mot verden, fordi dens gjerninger var onde, ble han straks ansett som kjetter, og forfulgt med fengsel, landflyktighet og død.

Det er trøstefullt at Jesus på forhånd visste dette og i sin bønn til sin himmelske Far, ikke bare ba for sine daværende disipler, men for alle dem som ved deres ord skulle tro på ham.

K.S.Blænes I Dagen

MARTYR I VÅR TID

En omvendt hindu som har vært med å starte 27 kirker i India, ble nylig drept av en gruppe hinduistiske ekstremister. De kappet av ham armer og ben før de drepte ham.- Jesus tilgi dem! ropte Paul James i følge øyenvitner før han døde. Drapet har fått stor medieoppmerksomhet i India og har også ført til at hundrevis av hinduer har omvendt seg og tatt i mot den kristne tro.

Dagen 24.5.1994

KRISTNE FÅR STØRRE MAKT I USA

Kristne som stadig sterkere maktfaktor i USA, kan gi rom for religiøs lovgivning. Dette er en utvikling vi må være på vakt overfor. Når kirke og stat får slik makt tilsammen undertrykkes ofte samvittigheten og man kan risikere å bli påtvunget en religion eller spesiell retning av kristendommen. Dette undergraver religionsfriheten på sikt.

Derfor er vi ikke bare glade for følgende klipp fra Dagen 6.4.1994:

Pat Robertsons andre hovedtanke i sin nye bok er at nå snur strømmen i USA. Han står selv i spissen for en grasrotbevegelse, som har den største tilstrømningen i vesten. Det dreier seg om titusener i måneden, og de har øvet stor innflytelse på Det republikanske partiet. Blant annet måtte George Bush gå ut i valgkampen med en abortlov som er strengere enn den Kristelig Folkeparti går inn for.

NETTOPP FRI

«Jeg har et forslag» sa pastoren. «Hvorfor ringer du ikke bare tilbake og sier at dere ikke kommer?»

Når Paul tenker tilbake på dette i dag, sier han:» Jeg var så vant til kontrollen fra Jehovas vitner at jeg bare tenkte at slik måtte det være. Jeg måtte underkaste meg dem og høre på dem. Men så sa jeg:« Hei jeg er jo fri nå, jeg kan bare ringe til dem og si at jeg ikke kommer.» Og det gjorde jeg. De var sjokkert og svarte:« Du er nødt til å komme.» Da svarte jeg:« Jeg er ikke nødt til å komme noen steder. Jeg er et gjenfødt Guds barn, renset i Jesu blod, og jeg trenger ikke å stå til rette for noe menneske.»

Fra boken: Jehovas vitner av Leonard & Marjorie Chrietien

LATTERBØLGE BLANT KRISTNE?

Den formelle engelske predikanten brøt ut i latter etter talen han holdt på et av møtene våre i Bergen. Senere lo han så spisebordet ristet hjemme hos oss, forteller pastor Reidar Paulsen fra Bergen. «Det er galt å kalle det en lattervekkelse, det som skjer blant menigheter i hopetall i England. (1 500 menigheter har opplevd fenomenet). Bare et mindretall blir omvendt på disse møtene......

Det hele startet tydeligvis i Canada hvor tilhørerne under en tale fikk latterutbrudd og gråteanfall. Noen falt om på gulvet. Senere har  dette spredd seg til flere land og nå også til Norge. I Bergen beskrives det også hvordan en kvinne hoppet  med stive knær og samtidig hadde begge ben i lufta samtidig (i New Age blir dette kalt levitasjon, red anm.).

Dette blir også beskrevet som et vanlig fenomen og kalle basketballsalvelsen.

Fra Dagbladet 7.10.1994.

HVOR I BIBELEN LESER VI AT DETTE SKULLE VÆRE DEN HELLIGE ÅND?

Å hvor skulle vi ønske at menneskene ville ta sin Bibel og studere Satans forførelser i endetiden. Dersom noen skulle ønske litteratur om dette, så skriv til oss i «Mens vi venter». Red.

NOEN SANNE ORD TIL SLUTT

«Sannelig, sannelig sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin Herre; heller ikke er en utsending større enn den som sendte ham.» Joh.13,16. Vi ser mange, som med sine klær og oppførsel, viser at de søker å bli æret av mennesker. Disse «ledere» priser seg selv og dem som priser dem. De profeterer og hevder å gjøre «mange vidunderlige gjerninger». Men hvis dette ikke er de som Jesus snakker om, som konstant kaller ham Herre, Herre osv i Matt.7,21-22, hvor kan vi finne dem da? Kristus ga sine etterfølgere noen råd om de religiøse ledere på sin tid: Ta deg i vare for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i side kapper og bli hilst på torgene. De vil gjerne ha de fremste setene i synagogene og hedersplassene i gjestebudene. De eter opp enkers hus, og for syns skyld holder de lange bønner, de skal få dess hardere dom.

R.Wyatt i Discovered okt.1994opp topp


Mens Vi Venter - nr.  9 - Oktober/November  1994