David Koresh
Det er lenge siden media omtalte ham.Nå er han død og det er også mange titalls av hans disipler. Alle ble drept I «selvmordsbrannen» i Waco, Texas.
de fleste av dem hadde studert teologi eller gått på kristne skoler og høyskoler noen av oss kjenner godt. De var på utdanningssentre og tilhørte menigheter hvor det ideologiske fundamentet helt fra institusjonens opprettelse, var bygget på Bibelen som rettesnor, og på hvert individs personlige ansvar og respons ovenfor Gud. De hadde alle lest og lært at ingen skal ta Guds plass i vårt liv. De ble også kjent med Bibeltekster som sier at alle kristne må lyde Gud mer enn mennesker. Uten tvil var de også godt oppmerksomme på Herrens løfter om å gjøre de troende i stand til å lyde Gud. Jesu ord om å ikke drepe, eller drive hor hadde selvfølgelig nådd dem. At Den Hellige Ånd kan gi kraft til et liv i overgivelse og lydighet var ingen hemmelighet i de miljøene de kom fra. Likevel valgte de å tro at Gud ba kultlederen om å ha sex med alle klanens gifte og ugifte kvinner, at drap var tillatt når lederen krevde det, og at mennesket David Koresh skulle lydes framfor Himmelens Gud. De trodde sin guru når han sa at siden den første Kristus hadde Adams natur før fallet og derfor var så annerledes at han ikke kunne forstå falne mennesker som fristes, måtte det komme en annen Kristus (David Koresh) som syndet maksimalt for å bli oss syndere lik. De fortrengte at de ofte hadde lest hvordan Frelseren tok vår falne natur (1. Tim.3,16; l.Joh.4,2-3; 2.Joh.7; Rom.8,3), for å vise oss at den nye fødselen gir seier over alle fristelser selv om naturen er fallen (1.Joh.3,9), og at Kristus aldri syndet (Jes.53,9; Joh.8,46. Heb.4,15; 1.Pet.2,22), fordi han selvfølgelig alltid var født på ny og derfor var under Helligåndens ledelse. Hvorfor visste de ikke det de visste? Husket det de kjente til? Forstod det de leste? Skjønte det de så, eller oppfattet det de hørte? På en eller annen måte, et eller annet sted i sin kristne subkultur, hadde disse velmenende menneskene, mistet eller forlagt en Bibelsk og gudgitt psykologisk tillatelse til selv å vite, forstå og mene. De møtte et miljø som samtidig med mye rett formidling, også preget i dem en holdning som sa at ledere har rett og lov til å plassere seg mellom de troende og Gud, og at Herren selv er misfornøyd, når ledere ikke adlydes fordi de er ledere. Trinn for trinn, gang på gang og dag etter dag opplevde de at deres åndelige leder, David Koresh, skjøv grensene lenger og lenger bort fra Bibelens normer og verdier. Utallige ganger må samvittighetsalarmen blitt aktivisert, men hver gang skrudde de den av, for Koresh var jo lederen. Han vet så mye. Han er så flink. Han må være nærmere Gud enn jeg er. Det er nok best og tryggest å følge de andre. Til tider tvilte de på han og kunne ha bedt Gud om veiledning gjennom Den Hellige Ånd, men de fleste hørte ikke Åndens stemme, enda han uten tvil søkte å nå dem. I holdning og følelse var enighet med ledere blitt synonymt med rettroenhet. Bibelsk enhet ble omdefinert til enighet med de som tok Helligåndens plass. Med verdens beste bakgrunn og ballast for å vite at vi er alle prester og kan veiledes av Guds Ånd, hadde de ingen motforestilling til å vende seg til «et annet evangelium.» Gal 1,6  De lot seg umyndiggjøre og «kaste og drive omkring av hver lærdoms vind.» Ef 4,14   De sa ja takk til at han bedro dem «med lokkende tale.» Kol. 2.4.  De samtykket i å bli fanget «med visdomslære og tomt bedrag.» Kol. 2,8 Guds anmodning som sier «trekk deg tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig, og ikke etter den lære som dere mottok--.» 2 Tess 3,6 , ignorerte de. De irettesatte ikke sin leders synd og frafall, som Guds Ånd påbyr. Tim 5,20 De hoppet elegant over sin kristne plikt «til å gjendrive den som sier imot den sanne lære.» 2 Tess 3,6  De lot seg frivillig «føre på avveier med mange slags forskjellige og fremmede lærdommer.» Heb 13, 9 De glemte også formaningen om ikke å tro «enhver ånd, men prøve åndene om de er av Gud.» Joh 4.1

Hemmeligheten til å forstå Davidian-sekt  tragedien, er ikke å fatte en ufattelig gal manns psyke. Hemmeligheten ligger i å forstå hvorfor og hvordan hans tilhengere ikke bevarte et trosfundament, hvor Guds Ord sto over ethvert ord som kommer ut av et menneskes munn.

Forklaringen ligger i kristne miljøer som sår, vanner og steller holdninger som til slutt høstes ved at medlemmer følger sine ledere, selv om de forkynner lære i opposisjon til Guds Ord.

Årsaken er å finne i mange kirkesamfunns kopiering av det katolske presteskapssystemet, hvor det gamle testamentets mellomrolle ble forfalsket og videreført inn i tiden etter Kristi død og oppstandelse.

Hvem du enn er og uansett hvilket kirkesamfunn du måtte være afiliert med, er du pliktig til å fristille deg og akseptere et personlig ansvar for dine holdninger og din tro. Du  har én leder og det er din øversteprest og Frelser, Jesus Kristus, som nå er engasjert i himmelens helligdom for å gjenopprette sitt karakter- bilde i deg.

Et par personer overlevde Waco tragedien. De lot Den Hellige Ånd nå seg enda de var i det samme miljøet og hørte de samme hypnotiske talene de andre var utsatt for . De så bedraget og flyktet i tide. De utgjorde en liten rest eller minoritet som ble bevart i et svært ødeleggende miljø. Slik vil Gud også bevare deg i endetidens frafall, hvis du beholder holdningene vi har anbefalt i denne artikkel og ikke følger flertallet som setter mennesker mellom seg selv og Gud.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  9 - Oktober/November  1994