Kommentar

Er «Mot Historiens Klimaks» Forbudt i Australia?

I siste nummer av «Mens Vi Venter» (nr. 8, s.11), tok vi med et vitnesbyrd fra Gordon Anderson i England, hvor han bl.a nevner en lov som forbyr boken «Mot Historiens Klimaks» i Australia og New Zealand, samt at det forventes at en lignende lov vil vedtas i England høsten 1994.

Vi er selvfølgelig glade for at nyhetsbrevet av mange leses så grundig at detaljer registreres. Imidlertid har Gordon Andersons opplysning skapt en del oppsikt. Noen kontaktet bokas forlegger i Australia, for å sjekke informasjonen, og ble fortalt at boka fremdeles selges og ikke er forbudt.

Omtalte respons nødvendiggjør litt mer informasjon. Flere land har ratifisert lovforslaget FN anbefalte, som bl.a innebærer forbud mot produksjon og distribusjon av litteratur som uttrykker at andre menneskers ideologi, religion, tro og lære er gal eller falsk. Vi forstår at både Australia og New Zealand har ratifisert loven, som selvfølgelig ikke navngir spesifikk utgitt litteratur, men omtaler holdninger og rammer for lovens aktualitetsområde.

Alle som kjenner boken «Mot Historiens Klimaks» beskrivelse og definisjon av katolsk teologi og kirkestruktur, vet at boken rammes av omtalte lov. Men vi må igjen benytte ordet selvfølgelig, når vi minner leserne om at en anmeldelse må foreligge før en lovovertredelse kan vurderes.

Det er ingen tvil om at boken er forbudt under nevnte lov, og alle som ser betydningen av budskapet i boken, må be om at Gud så lenge som det er mulig, forhindrer onde krefter i å anmelde den. Vi beklager at vi ikke inkluderte i en fotnote en forklaring på forskjellen mellom et vedtatt lovforslag som forbyr og en anmeldelse for lovovertredelse. Vi håper denne redegjørelsen oppklarer misforståelsen.

Gordon Anderson nevnte også den engelske situasjonen i sitt vitnesbyrd. Muslimske krefter arbeider iherdig for at loven skal vedtas også i dette landet, bl.a. for å lovfeste at bøker som «Sataniske Vers», aldri mer skal kunne utgis på landets forlagshus.

Da en situasjon oppsto i spansktalende land med katolsk befolkningsdominans angående boken «Mot Historiens Klimaks», valgte utgiverne å fjerne alle setninger og paragrafer som identifiserte pavekirken som en antikristelig makt. Enhver (som skjønner Spansk) kan sette seg ned med den engelske og den spanske utgaven og selv se hva som er fjernet.

På forespørsel hos utgiverne, gis som svar at boken utgis og selges som aldri før på spansk. Det er korrekt. Det er også riktig at boken ennå bærer tittelen «Mot Historiens Klimaks», men innholdet rettferdiggjør ikke lenger tittelen eller gjenspeiler avdøde forfatters teologi.

Tidsskriftet «Advent Nytt» informerer at den Australske distributøren ikke ville ha bestilt et større antall bøker dersom boken ble forbudt. Det er mulig at det finnes et alternativ til å endre Guds Sannhet eller slutte å vitne om den , når den blir forbudt av verdslige myndigheter. Indikasjoner på dette alternativet er omtalt i Bibeltekster som; Ap.gj. 4.2-3; 5.29; 12,4; 16.23; og i Åp. 2.10.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  9 - Oktober/November  1994