LEST MED SAKSEN

OGSÅ TROSBEVEGELSEN MÅ PRØVES PÅ SKRIFTEN

Når trosbevegelser, såkalte, kommer med egne syner og åpenbaringer, ja med kunnskapsord som svekker sentrale lærepunkt i Bibelen om Gud, om synd og om andre sentrale kristne sannheter, da har vi alle et stort ansvar for å avvise slik lære, selv om den ser aldri så åndelig ut på overflaten.  Også den klassiske pinsebevegelsen her i landet bør tenke over om den ikke bør være mer kritisk overfor de mange trosprofeter som stiller seg fram i dag. Ytre framgang og vekst er ikke noe avgjørende bevis på at virksomheten er i pakt med Bibelen og Guds ånd...

... I den senere tid har vi lest og hørt mye om den ny verdensordningen som skal komme, det tales stadig om de store vekkelser vi kan vente på etc. Ja, hvem skulle ikke ønske det, man samtidig må vi ikke gå utover skriftens tale. hva står ikke om frafall, falske profeter og vranglære i de siste tider? Vi må gjerne håpe på en åndelig gullalder. Likevel vet vi at ordet om korset alltid vil være dårskap for denne verden. De klare toner om frelse og fortapelse må ikke bli borte; og det er bare det gamle evangelium som frelser.
Norvald Yri i Dagen, 8.5.1993
 
 

SØKEN ETTER MER LYS.
DET GÅR AN, ja, det er det eneste mulige, å være overbevist om sine egne standpunkter, og likevel være åpen for at andre kan ha rett! Vi må holde fast på det vi har fått se, og likevel stadig søke etter det som kan utfylle vårt bilde av Kristus. Sannheten er alltid større enn jeg fatter, den har nyanser, farger og dimensjoner som venter på å bli utforsket.

Knut Grønvik i TEGN.
 

FARLIGE ORD PÅ KIRKENES VERDENSRÅDS MØTE I AUSTRALIA:

Da en studiegruppe på Canberra møtet ville se hva Bibelen hadde å si om et bestemt punkt, protesterte en KV-ansatt med ordene: "Det er kristen imperialisme å antyde at Bibelen kan si mer om dette enn andre bøker."

Det Beste, Februar 1993
 

BIBELEN BEVISER AT DEN ER GUDS ORD.

Det finnes i den jødiske tradisjon en stor vektlegging på ulike tall. Et av disse er tallet 50. Da de israelske forskerne ved hjelp av data valgte ut hver 50. bokstav i såvel første, andre, tredje, fjerde og femte Mosebok, så fikk man frem en lang rekke med dette ut seende: TORATORATORA osv. Sannsynligheten for at dette kunne bero på en tilfeldighet er mindre enn i til 35 milliarder.

Om man lar dataen skrive ned hver 50. bokstav i tredje Mose bok, så får man en lang rad med dette utseende: JHVHJHVHJHVH, osv. JHVH er lik Guds navn. (De hebraiske konsonanter) Tallet 26 er et annet Hellig tall innen jødedommen. Årsaken er at Guds navns tallverdi er nettopp 26. (Man får tallet 26 om man adderer tallverdien for bokstavene JHVH). Derfor var det aldeles naturlig at de israelske forskerne lette etter noe matamatisk sambånd i BIBELEN der tallet 26 finnes.

Man fant snart at hver 26.bokstav i hele 1. Mosebok gir ordet ELOHIM - DET ER ET AV NAVNENE PÅ GUD PÅ HEBRAISK, og betyr "Gud er styrke" eller "Gud er makt". Man kan sannelig si at Gud virkelig demonstrerer sin styrke og makt ved å legge inn nettopp denne meddelelse.

Emanuel Valand i Dagen 15.4.1993.
 
 

PROTESTANTISK BISKOP OG FRIMURER MED AVSLØRENDE IDÉER

Martin Lønnebo drømmer om at alle verdensreligioner skal forenes - med den katolske pave som den selvsagte åndelige leder:

Martin Lønnebo er biskop i Linkjøpings bispedømme og frimurer av tiende grad. I sin nylig publiserte bok "Det vise hjertet" taler han åpent om synkretisme og religionsblanding. Allerede i det første kapitlet beskriver biskop Lønnebo en drøm om et alterskap. På alterskapet henger flere gudebilder i messing. Lønnebo forsto at "hver og en av disse på en merkelig måte var bilder av Gud." I neste kapittel beskriver Lønnebo en visjon om å kunne forene alle verdensreligioner.

Boken avviser også at Kristus er det eneste lyset. "Kristi lys slukker ikke andre lys", skriver Lønnebo i boken og drømmer om en kirke som "samler seg mer og mer i en synlig enhet.. i en katolsk, ortodoks og evangelisk kirke med Peter som den fremste blant apostlene.."

- Ja, jeg tenker på paven, forteller biskop Martin Lønnebo.

Magazinet, juni 1992
 
 

HVOR FINNES de modne kristne? De som kjenner kraften av Jesu oppstandelse, og ikke har veket unna for å få sin del i hans lidelser. De som ikke har fortrengt sine nederlag, men ærlig overfor Gud og mennesker har tatt imot tilgivelse, søkt råd og kommet videre? De som har sett sitt dype behov for helbredelse og forandring, og har funnet kildene som renser og fornyer?
Jeg spør ikke etter dem som sier at de allerede har grepet dette, eller allerede er fullkomne. Men hvor finner jeg noen som allerede har gått så mye av veien at de kan veilede en annen? Eller er våre kristne fellesskap fulle av blinde som veileder blinde?
Fra Vårt Land 1993
 
 

KRISTNE JØDER OG SABBATEN
Noe av det første man vil legge merke til i møtet med de kristne jøders menigheter i Israel, er at sabbaten er deres gudstjenestedag og deres hviledag. Dette er for det første praktisk begrunnet: de lever og arbeider i et jødisk samfunn hvor alle andre har arbeidsfri den syvende dag i uken. For det andre ser de ingen grunn til at man skal fravike den gammeltestamentlige hviledag, da det ikke finnes noen nytestamentlig begrunnelse for dette, og det altså tvert imot er naturlig i et jødisk miljø å holde fast på den....
For det første er det mange, særlig i de messianske forsamlinger, som gjør bevisste forsøk på å unngå alle kirkelige og kristne tradisjoner som ikke er bibelsk begrunnet. Disse vil prøve å komme tilbake til den kristendomsform som eksisterte før hellenisering og politisering satte inn i det 4. århundre.
(Altså før frafallet fikk fotfeste og bl.a. hviledagen ble forandret Red.s anm.)
Fra "Messianske Jøder" av K,Kjærhansen,O.Chr.M.KvarmeMARTHA STEINSVIK OG "SANKT PETERS HIMMELNØKLER"

Utdrag fra et lengre innlegg i Dagen 8.6.1993

Foranledningen var at Jesuittparagrafen skulle oppi Stortinget 1924-25.

Katolikkene satte inn en stor offensiv for å bearbeide opinionen. Da var det at "kvinner selv sto opp og stridde."

Martha Steinsvik var teolog og godt inne i Latin. Med stor energi og dyktighet gransket hun på orginalspråket katolske autoriteters lærebøker i moralteologi. På grunnlag av dette utarbeidet hun et foredrag som hun reiste om kring i landet med. Dette var sterk kost, og fra katolsk hold ble hun overdynget med de groveste beskyldninger og skjeldsord. Det kom til rettssak om ærekrenkelse med en katolsk pater. Etter tre år havnet saken i høyesterett hvor hun  fikk full mortifikasjon og oppreisning.
...I sin bok (St. Peters himmelnøkler) tar Steinsvik spesielt for seg moralteologien, klosterlivet og inkvisisjonen. Dette er forferdelig lesning som kan gå på nattesøvnen løs. Prestens opplæring i moralteologi er bent fram utrolig. Løgn, mened og mord, alt som tjener moderkirken og også prestens interesser, er tillatt. Gjennom tvungne skriftemål hadde prester full kontroll med den minste ting. Derfor var skriftestolen det viktigste middel for å holde folket i et jerngrep, uvitenhet og økonomisk utsuging. Dersom ikke boken var spekket med lange sitater fra lærebøkene måtte en nekte å tro det. Hele boken er spennende, avslørende og delvis forferdelig lesning. Pavekirkens motto er Semper Diem - Alltid den samme. Det er nødvendig å huske på nå i var tid når den frafalne protestantisme er på full fart mot Rom.
Johan Moldsvor
(Red. har mottatt boken fra forlaget som utga den, og sier takk for det. Vi vil komme mer tilbake til den senere.)
 
 

ØKUMENISK MISFORSTÅELSE
Således må jeg konkludere at den ekte lutherske skuffelse skyldes at man har begrepet at visse forhåpninger, som det aldri har gitt katolsk næring til, var urealistiske. Den som prøver å redusere skuffelsen ved å skylde på "radarparet" Johannes Paul II og kardinal Ratzinger, har ikke skjønt hva katolisisme er.

Claes Tande, katolsk prest i Dagen 13.10.1992.
 
 

HVA SLAGS RÅD?
Ønsket har vært å opprette et kontakt- og samarbeidsorgan som inkluderer alle kirkesamfunn i Norge. Dette ønsket blir ikke oppfylt, i hvertfall ikke fra starten av.
Katolikkenes deltagelse i det økumeniske rådet er en viktig årsak til at blant andre Pinsebevegelsen, Adventistsamfunnet og De frie evangeliske forsamlinger er reserverte eller direkte negative til det nye rådet
Jan Arild Holbæk i Vårt Land 14.12.1992
 


opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993