Hvor beveger Den Danske kirke seg?

av Torben Nybo

-LEVENDE GUD

-LEVENDE KIRKE.

-LEVENDE MENNESKER

En levende kirke beveger seg og selv døde kirker kan se ut til å ha fått liv. De neste år i dansk kirkeliv er avgjørende for, hvor kirkene beveger seg. Overalt i frikirker, såvel som i folkekirken er noe nytt ved å skje. De danske kirkedagene i Odense 1992 hadde ikke uten grunn tatt opp nettopp dette tema, om grenser, avgrensning og gjennombrudd, og om at noe nytt er på vei, en fornyelsesbølge er satt igång. Enhver med bare en liten tilknytning til det lokale kirkeliv skal ikke stoppe opp lenge før det legges merke til nye elementer. Å gå i kirke i dag kan bety å overvære ikke bare preken og salmesang, men både drama spill, moderne musikk, kafé og kanskje en dans for Herren. Er forestillingen vellykket avsluttes det med en god applaus. Kommer den kirkesøkende til et midt-i-uken arrangement kan helt nye kirkelige tema blitt satt på programmet. Det kan dreie seg om et kurs i selvverd og \eller fremmede religioner. I menighetsbladet er det oppslag om dansegrupper og gospelrock.

Fra prekestolen forkynnes Guds kjærlighet og det oppfordres til å legge den doktrinære debatt til side og søke inn i et nytt forhold til religiøsiteten. I sannhet; kirken er mange steder i bevegelse, spørsmålet er bare om det er til virkelig levenliggjørelse eller til død.

Bevegelse er ikke ensbetydende med sannhet, selv om det tilsynelatende kan virke som en fremgang i medlemstall eller deltakelse. I Bibelen må all bevegelse bygge på den faste grunnvoll, på klippen Jesus Kristus. Det er nettopp Kristus som i Johannes evangelium taler om den kristne framgang mot enhet med Gud og hver andre. I kapittel 17 ber han om enhet og vekst, men samtidig gjør den store mester det klart at dette må bygge på ordet, Guds ord, den sannhet som skal dømme om bevegelsen i kirken er sann eller falsk. Jesus sier i Markus evangelium at han søker etter sanne tilbedere, og at hans virkelige brødre og søstre er dem som gjør Hans Himmelske Faders vilje. (Mark.- 3,35) Med andre ord den fornyelse enhver troende til stadighet lever i må bygges på et ønske om å gjøre Guds vilje, slik som den er åpenbart i Guds Ord. Og det samme Ordet gir den troende en mulighet for å bedømme og velge mellom det sanne og det falske.

Det er ingen tvil om at kirken er på vei inn i en nøkkelstilling i samfunnet, fordi den kirkelige institusjon anses for å inneha den moralske codex til dagens store etiske spørsmål. En slik kommende nøkkelposisjon gjør det enda mer påkrev et for de troende, at de har klart for seg hva menighetens oppgave og hensikt er, og ikke minst hva dens innhold skal være.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993