LEST MED SAKSEN
KIRKE UTEN DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE

Bladet katolsk orientering nr.l4 1992, rapporterer fra Vatikanet om troslære-dokumentet "kirken som Communio" nylig ble offentliggjort.

Komiteens formann, kardinal Joseph Ratzinger, fremlegger i rapporten, at ingen må tillate seg å fortolke begrepet Guds folk, som uttrykk for en demokratisk medbestemmelse i kirkelige forhold. Det fremkommer at den Katolske kirke ikke tror eller står for medlemmers rett til å vite eller mene uten ledelsens god kjennelse.

* * * * * * * * * *

ATROPOSOFIENS RELIGION

Jesus er, ifølge Rudolf Steiner, ikke en reinkarnasjon av Buddha (kun av Zarathustra). Men hans såkalte astrallegeme stammer fra Buddha. Dette gjelder den 12 år gamle Jesus, som var en sammensmeltning av de to parallelt fødte Jesusbarn, den salomonske (Matteusev.'s Jesus) og den Nathanske (Lukasev.'s Jesus). Da sistnevnte ble født, var Buddha aktivt deltagende i dette, sier Steiner. Det "glona" som hyrdene på marken hørte var en proklamasjon fra den åndelige verden om at Buddhas krefter strømmet inn. Arild Romarheim i Vårt Land 21.10.1992
 
 

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Ord.3.5.

* * * * * * * * * *

KJENTE JØDEHATERE

ØNSKER Å SAMLES.

Den norske arrangøren er den utrettelige Alfred Olsen, leder av den katolske organisasjonen "Folkets Motstandsbevegelse" (Det kristne alternativet>....

David Irving er også invitert. han var tidligere regnet som en seriøs historiker. Han forfektet blant annet at historien om at seks millioner jøder ble myrdet i tyske gasskamre er en sionistisk propagandaløgn.

Pastor Louis Farakhan er heller ingen smågutt. Han er en karismatisk leder for en muslimsk fundamentalistisk kirke som kaller seg "Nation of Islam".

Fred Leucher er ingeniør og oppfinner, mest kjent som konstruktør av henrettelsessystemer i USA.

Dagbladet 19.6.1992

En uhyggelig blanding? Red.

* * * * * * * * * *

MINIMUMSKRAV?

"Om noen hevder å ha vikeplikt fra venstre istedenfor høyre, er det ikke fordi de er underveis, eller er på leit. Bare spør politi og forsikring. Den kunnskapen hører til minimumskravet for å bli betrodd å kjøre på egen hånd. At vi gjør feil, forandrer ikke trafikkreglene. At vi faller i synd mot Gud, forandrer ikke Hans bud. Da er vi under Hans dom. Ene og alene Guds tilgivende nåde kan da bevare oss som Guds barn. Vi kan ikke rettferdiggjøre oss ved å omtolke Bibelen slik at den passer vårt livsmønster. Enten tror vi på Guds Ord, eller så forkaster vi dets autoritet og frelse fra fortapelse."

Oddvar Bjorå, i Dagen 1.3.93

* * * * * * * * * *

KIRKEN OG HIERARKIET

Resultatet av alt dette (kirkens stadig større omfang) var blant annet at kirkens tillits- og tjenestemenn fremtrådte som en stor og innflytelsesrik og til dels selvsupplerende stand. Kirken ble klerikalisert (prestegjort).

Samtidig ble selve det hierarkiske i strukturen understreket, og det ble satt i en nødvendig sammenheng med tanken om kirken som Kristi mystiske legeme. En følge blant annet av dette er at legfolket i stor grad blir passivisert. Både m.h.t. administrative og liturgiske oppgaver, er det lite som overlates dem. Lekfolket blir langt på vei den fromme, men passive tilskuer.

Fra Morgendagens kirke. Utgitt av Presterådet i Oslo Katolske Bispedømme

* * * * * * * * * *

LIBERAL TEOLOGI

1992 har vist at den liberale teologi på ingen måte er en teologisk retning som bare hører historien til. Snarere ser det ut til at åndsstrømninger som opphøyer den menneskelige forstand og erfaring, får stadig bredere spillerom innenfor vår kirke. - - Langt inn i kirken er man villig til å sette skriftens innhold til side for å tilpasse kristendommens budskap det moderne samfunn og det moderne menneske. Guds vilje, uttrykt gjennom Bibelens lov og formaninger, underkastes menneskers følelser, opplevelser og erfaringer. Dette er en uholdbar omgang med skriften.

Redaktør Åge Løsmesløkken i For Fattig og rik.

* * * * * * * * * *

VÅR FORPLIKTELSE

Vi er alle, både som enkeltmenneske og som kirke forpliktet på Guds Ord. Det gelder også biskopene. Kanskje kan det være nyttig å minne om hva som står i var lutherske bekjennelse i Augustana, art 28: Når de (biskopene) lærer eller fastsetter noe som strider mot evangeliet,  da har menighetene en befaling fra Gud som forbyr å lyde dem. Reformatorene anførte en rekke bibelsteder for å bygge opp under denne oppfatning. Vi er altså forpliktet på hva Gud har sagt i sitt ord. Alle, også biskopene, må prøves på dette trosgrunnlag et som er gitt oss i vår Bibel og som vår kirke har vitnet om det i sin bekjennelse.

Biskop Odd Bondevik i Dagen 9.3.93.
 
 

* * * * * * * * * *

SAMLING OMKRING HIMMELDRONNINGEN

På besøk i India, et land med 750 mill. innbyggere, og bare 14 mill. katolikker, ble jeg overrasket over den hengivenhet til Vår Frue (Maria) som er spredt over alt blant ikke kristne.

Flere år tilbake, den 11 .Febr. på Vår Frue av Lourdes fest, var jeg i Mariskrinet i Gunadala i Syd India. På den dagen i Gunadala, var det samlet 150.000 troende, mange var ikke kristne, men muslimer, hinduer, buddhister og "animist"-mennesker. I følge en tradisjon, er vår Frue av Gunadala kronet av en muslim, på festdagen, mens tusener av troende fra alle religioner klipper håret. På denne måten holder de løftet om å klippe håret bare etter å ha vært pilgrim til Gunadala. Maria statuen er satt opp på en høyde og to lange trapper leder opp til denne. I tre dager sammenheng ende, dag og natt, går troende opp og ned for å røre ved Vår Frues føtter. Mange bærer rosen kransen rundt halsen. En Brahmin, som jeg spurte om årsaken til denne hengivenheten sa følgende; Kristendommen er kjærlighetens religion, jomfru Maria er også hinduenes mor.

Piero Dheddo i Medjugorje torino Anno i n.3
 
 

Hvorfor Sodoma og Gomorra?
Hvorfor vannflommen?
Hvorfor din død på korset? Og
hvorfor til slutt en evig dom,
hvis du "istedet" kunne tolerere
den synd du for alltid  har definert i ditt ord.

EN AV PADDENE I VIRKSOMHET...

Hvor mektig er nettverket? Hun sier at det er legioner av konspiratører - på universiteter, sykehus og skoler. De er til og med å finne på regjeringsplan i USA.

De har smeltet sammen i små grupper i hver by og institusjon.. Noen konspiratører er fullt klar over det nasjonale, til og med
internasjonale aspekt i bevegelsen, og er aktive i å få andre med.

Fra New Age-Satans strategi av Lutzer og DaVries, med sitat fra Marilyn Ferguson.

* * * * * * * * * *

JESUS REKLAMERTE ALDRI MED HELBREDELSE

Jesus reklamerte aldri med at nå kom han til byen for å helbrede. Tvert imot, han nektet dem som var blitt helbredet å fortelle det videre. Han prøvde å skjule det for den store offentlighet, mens han tillot at man fortalte det hjemme til sine nærmeste. Også her er de moderne helbredere i utakt med sin Herre. De drivet reklame i stor stil, og til og med falsk reklame.

Erik Svindland i Misjonsbladet.

* * * * * * * * * *

Svært skjematisk kan kanskje forskjellen på katolsk og luthersk oppfatning av stillingsstruktur på reformasjonssiden vises slik:
 

KATOLSK
-kirken har en stillingsstruktur som er teologisk begrunnet, og som med nødvendighet må være slik den er.

-kirkens tjenester og stillinger er ordnet i et hierarki eller en pyramide.

-det er mange ulike stillinger
 

-alt dette følger med nødvendighet av kirkens vesen som Kristi legeme.

LUTHERSK
-det dreier seg om praktiske løsninger som best kan tjene evangeliets sak.

-alle kirkens medlemmer har samme oppdrag og ansvar i en flat struktur.

-i prinsippet er det bare én stilling - en en vesens forskjell på feks. prest og biskop finnes ikke.

-det prinsippet som regulerer all tenkning omkring stillingsstrukturen, er kirkens mandat og oppgave: å forkynne ordet og forvalte sakramentene.

Fra "Morgendagens kirke" utgitt av presterådet i Oslo Katolske Bispedømme.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  5 April/Mai 1993