ENGLE ELLER
PADDEBUDSKAP
En oversikt.
I Åpenbaringsboken 14,4 er Guds trofaste folk identifisert. Det er de som ikke har latt seg påvirke av frafalne kirkers hedenske lære, derfor følger de Jesus og ikke menneskelige tradisjoner. Symbolene som er benyttet, er at de ikke har besmittet seg med kvinner (falske menigheter), for de er som jomfruer (har ren lære). Dette er kjente og ofte brukte symboler i Bibelen.


Senere i samme kapittel, (fra vers 6). omtales et uhyre viktig 3-delt advarselsbudskap, Gud ber disse trofaste forkynne for hele verden. Dette budskapet er populært kalt de 3 englebudskapene, siden symbolene tre engler som flyr over jorden, formidler forkynnelsens alvor og utbredelse. Djevelen samler også sine allierte - en ond trio av religiøs makt som forener seg mot Guds folk og budskap - til en  massiv endetidskampanje. Du finner den beskrevet i Åpenbaringsboken kap. 16, 13-15. Verdens befolkning må ta stilling til begge disse budskapene og gjøre et valg. I denne artikkelen skal vi se på innholdet i både Guds og djevelens tilbud.
 
Hovedinnholdet i englebudskapene:
1. Et evig evangelium som skal forkynnes for alle.

2. Gi ærefrykt og tilbedelse til Gud som skaper.

3. Tiden er kommet da Gud skal holde dom.
4. Den falske Babylonreligionen er falt.
5. De som følger og tilber "dyret" og tar dets merke vil omkomme med det.
6. De trofaste holder seg til Guds bud og troen på Jesus. (Jesu tro). Åpenbaringen 14,6-12
Paddebudskapene har følgende innhold:
"Og jeg så at det av Drakens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. (Frosker i 1978- utgaven). Dette er djevleånder (demoniske ånder) som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag." Åpenbaringen 16, 13-14

LA OSS FØRST SUMMERE FAKTORENE SOM ER MED I "PADDEBUDSKAPENE".
 
 
 

Kilde:
1. Draken
2. Dyret
3. Den falske profet
Virksomme agenter:

3 demoniske ånder som ligner padder

Handling:

Gjør tegn og under

Hensikt:

For  å samle verden

Resultat:

Til kamp mot Gud

Det neste logiske trinn i analysen av denne teksten (Åp. 16, 13-14), er å identifisere dragen, dyret og den falske profet.

DRAKEN:

Denne makten kjenner vi igjen fra flere bibel tekster. I Åp. 12,7-9 og 20,2, settes likhetstegn mellom draken og Satan (djevelen). I det gamle testamentets tid, prøvde Satan å ødelegge Guds folk, ved å påvirke dem gjennom hedenske religioner. Han (Satan) var selv disse religionenes Gud og lokket mennesker med okkulte og spiritistiske ritualer og mirakler.
Draken er ikke mindre aktiv i vår tid. Guds Ord sier: "Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen den kan sluke". (1 .Peter 5,8). Mystisisme, det okkulte, Satantilbedelse og New Age er noen av drakens innfalls porter i vår tidsalder. Avgudsreligioner, østens mystisisme, meditasjon, sjelevandring og andre ubibelske religiøse forestillinger, har godt fotfeste også i vår kultur. Selv i kristne miljøer, blir drakens tilbud gjort synlig. Et eksempel er den stadig mer populære "Kristus-meditasjonen", med Jesuitt grunnleggeren Loyola' s "åndelige øvelser" som fundament. Den kristne mystikeren Edin Løvås skriver stadig i kristne aviser og blader om denne metoden for åndelig innlevelse. Han forteller om kristne "besettelser" og ufrivillig automatskrift under meditasjonstranser. Dette er spiritisme i Jesu navn.

DYRET

Hva mener Bibelen med dette uttrykket? Den grammatiske formen dette ordet står i - dyret, (ikke et dyr), indikerer at denne makten er identifisert tidligere - og her bare nevnt igjen som repetisjon.

Du finner dyret omtalt mange steder i Guds ord. I Åp. 13,3-10, kan vi lese at Draken (Satan) ga dette dyret sin makt. Flere tidligere artikler i "Mens vi venter", har inneholdt dokumentasjon på at dette dyret er den Romersk katolske kirke. Alle reformatorene - inkludert Martin Luther - var enige om det. Bibelens menge kjennetegn på "dyret" passer bare på denne kirkemakten.

DEN FALSKE PROFET

Siden den katolske kirke er definert som dyret, må den falske profet representere ubibelsk og falsk "kristen" lære - utenfor den katolske kirke. Med andre ord; frafallen protestantisme.

Mange steder i Guds ord, er falske profeter og forkynnere nevnt. Både av Jesus, Paulus, Peter og Johannes.
Eksempler er:

Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Matt. 24,11.

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig føre vill selv de utvalgte. Matt. 24,24.

Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel". 2.Kor. 11,13-14.

Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. 2.Peter 2,1.

Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 1.Joh. 4,1

I Matt. kap 7, gir Jesus oss to sentrale fellesnevnere på den falske profet. Det er de som ikke vil gjøre Guds ville og samtidig ignorerer, bryter eller setter til side Guds evige lov. Ordet urett i denne teksten, kommer fra det greske ordet "lovløshet". I det gamle testamentet produserte djevelen falske religioner for å lede menneskene til en falsk Gud - seg selv. I vår tid produserer han falsk kristendom, for å lede mennesker til en falsk Kristus - seg selv.

LA OSS SAMMENLIGNE ENGLE- OG PADDE BUDSKAPENE.

1. Et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden.

Bibelens frelsesbudskap:

Dette evige evangelium, er et budskap om frelse fra synd. Det inkluderer tilgivelse for begått synd og tilbyr kraft til seier for framtidige fristelser. Det kan ikke være et budskap om frelse fra synd, hvis framtiden ikke er med i planen.

Guds oppskrift er den mirakuløse og daglig gjentatte nye fødsel erfaring, hvor Gud forandrer menneskets motiver, holdninger og karakter, og skriver sin vilje og lov i hjertet.

(Jes.51,7. Jer.31,33. Esek.18,31. Heb.8,10)

Synd defineres i Bibelen som det å bryte Guds evige lov, (1.Joh. 3,4). Frelse innebærer at mennesket - med Kristus boende i hjertet - bringes i harmoni med Guds lov igjen. Siden dette evige og ekte frelsesbudskapet fra synd, defineres som et spesielt advarselsbudskap, eller tilbud - for den siste tid, er det tydelig at et falskt frelsesbudskap har tatt over kristen forkynnelse.

Paddebudskapenes frelsesbudskap:

Den okkulte New Age religionen, vil ikke ha noe å gjøre med verken frelse eller synd. I denne filosofien er mennesket sin egen "frelser", ved at vi alle er guder i en kosmisk utviklingsprosess. Reinkarnasjonen er en annen vei til "frelse".

Det katolske "dyret", tilbyr frelse gjennom sakramentale gjerninger styrt av en hierarkisk kirkemakt. I denne falske kristendommen kan også frelse kjøpes gjennom avlat og botsøvelser.

Den falske profet (fallen protestantisme) har flere alternative frelsestilbud. Den vanligste er å sprinkle vann på at lite barn, som verken kan tro eller forstå. (Dette er også en katolsk lære med røtter i det ubibelske arvesynd dogmet).

Som voksen gjelder det å gjøre så godt som mulig med noen flere gode enn dårlige gjerninger. Den falske profet tilbyr frelse som kun er definert som tilgivelse. Det er ingen ny fødsel eller endring slik at alt blir nytt. Ideen er at tilgivelsen bærer frelsen og endring til seier over synd er et ekstratilbud for de som ønsker det, men har ingen frelsesbetydning. I Guds ord leser vi: "Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til" (2.Kor.5,17).

Den falske profet tilbyr også en frelse som tilsvarer "New Age" påstanden, om at vi alle har en Gud inne i oss - og at synd ikke skal bekjennes. (Vanligst i trosbevegelsen).

2. Alle oppfordres til å gi ære og tilbedelse til Gud som skaper.

Den eneste måten et menneske kan tilbe og ære Gud på, er i kjærlighet å lyde ham. Gud definerer seg selv som skaperguden. For at ingen skulle glemme ham som er den eneste sanne Gud og skaper, bygde han sin tittel - skaper - inn i det fjerde av de ti bud. (2.Mosebok 20,8-11). Det er ved å lyde og følge hans bud, at den kristne kan vise kjærlighet, lojalitet, tilbedelse og ære.

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.(1.Joh. 14,15). Å elske Gud er å holde hans bud.(1.Joh.5,3) Den som holder hans bud, blir i Gud og Gud i ham. (1.Joh.3,24). Bibelen kaller det fjerde bud - helligholdelsen av den 7.dags sabbat (lørdag), et tegn på pakten mellom skaperguden og mennesket han skapte (Esek. 20,12). Gjennom drakens påvirkning, har omtrent hele kristenheten forkastet lojalitetstegnet, og helligholder i stedet den hedenske Babylonske soldagen (søndag). Den katolske kirke (dyret), kaller denne "nye kristne hviledagen" et tegn eller merke på sin makt til å endre Guds bud. Frafallen protestantisme har akseptert denne endringen, enda Guds ord sier at denne forandringen er et av bevisene på hvem antikrist er. (Dan.7,25). Når det gjelder både veien til frelse og tegnet på lojalitet og lydighet mot den sanne Gud, har paddebudskapene en annen forkynnelse enn englebudskapene.

3. For nå er timen kommet da han skal holde dom.

Ingen dom kan avgis før det har vært en rettssak, og en overtrådt lov. Siden konsekvensene av å følge eller forkaste Gud, kommer ved Jesu gjenkomst, må en verdensundersøkende dom ha funnet sted før den tid. Guds lov er den standard retten må forholde seg til. Denne dommen er omtalt flere steder i Guds ord. Det er derfor Gud gir løftet "Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerter", (Heb.8,10). Det er umulig for Gud å frelse mennesker som ikke ønsker å la seg frelse, ved at de tillater Gud å endre hjerte og sinn.

Paddebudskapene sier at det er frelse uten endring. Guds lov er avskaffet og det er ingen dom. Hvor dan kan det være en dom når ingen gyldig lov er overtrådt?

4. Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag.

Vi har i tidligere utgaver av "Mens vi venter" skrevet mye om denne Babylonmakten. Den hedenske Babylonreligionen har gjenoppstått i den katolske kirke. Alle Babylons okkulte elementer er tilstede i pavemakten dogmer, symboler, ritualer og tradisjoner. "Horeliv" er mange steder i Bibelen brukt som beskrivelse for avgudsdyrkelse. (Se f.eks. Jer.3,6-13). Vinen er den falske lære pave makten spredte til alle folkeslag på jorden, og ga videre til protestantiske kirkesamfunn. Englebudskapene gjør det klart at det moderne Babylon og dens blandingsreligion skal avsløres og ødelegges. Den falske profet er ikke redd for pavekirkens hedenske lære. I stedet for å "dra bort fra henne.... sa dere ikke har del i hennes synder." (Åp. 18,4) arbeider frafallen protestantisme målrettet og systematisk for å finne veien tilbake til "moderkirken". Den falske profet ønsker enhet med antikrist gjennom en økumenisk prosess, hvor alle kirkesamfunn til slutt blir ett med Rom.

5. Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.

Gud har oppriktige mennesker i alle kirkesamfunn og religiøse grupperinger? Han har påtatt seg oppgaven å finne og kalle dem ut, slik at de kan gi respons til de tre englers budskap. "Dra bort fra henne" (Babylon) sier Gud gjennom de som alt har forstått og tatt imot dette bud skapet. (Åp.18,4) "Gå ut fra henne" leser vi i  1930 oversettelsen.

Hvor skal de gå?

De blir i denne teksten bedt om å finne andre oppriktige kristne, som "holder seg til Guds bud". Dette er mennesker som daglig ber Gud bevare dem i "den nye fødsel" erfaringen. De ønsker å ha hele Guds lov og vilje skrevet i hjerte og sinn (Heb. 8.10)

De holder selvfølgelig også den  den 7.dag hellig. Hvorfor skulle de si "Ja" til 9 av Guds bud, men forkaste det ene som Bibelen kaller et tegn på lojalitet? Dette er også kristne som ikke opplever at en levende tro på Jesus står i motsetning til det å lyde ham. Guds bud og troen på Jesus vil for dem være et naturlig hele.

Paddebudskapene ignorerer og forkaster både Guds bud og et nært forhold til Bibelens Jesus. Disse paddene er tydeligvis like motbydelige for Gud, som samme krypdyr er for mennesker. Det er Satans falne engler (demoniske ånder) som arbeider gjennom "paddene". For å dra mennesker inn i frafallet, leste vi at både draken, dyret og den falske profet, med hjelp av disse onde åndene, gjør tegn og undre for å lure mennesker til seg.

Det greske ordet for tegn, i denne teksten, er sèmeia, som betyr mirakel som har til hensikt å bevise, eller overbevise tilskuerne om tegnutøverens makt. Okkulte mirakler og undre, er en sentral del av den katolske kirkes "dokumentasjon" på sannheten i egen teologi. Det hele går ut på å framlegge et falsk bilde av himmelens Gud.

Med slike mirakler prøver de i disse dager å samle religionene, og antall Maria åpenbarelser øker nå hvert år. Den falne protestantismen, har også utviklet seg til en "under og mirakel"-religion. Mirakelkorstogene, hvor "beviset" på Guds nærvær ene og alene ligger i tegn og under, er den nye kristne forkynnelsen, som utgjør en stor del av nåtidens TV-evangelisme.

Drakens direkte kommunikasjon gjennom New Age m.m. har og så tegn og under som virke middel, det skulle være nok å nevne økende bruk av healere, krystaller, UFO, reiser "ut av kroppen" og til "tidligere liv", åndevesener som usynlige veiledere m.m.

Hensikten med paddeforkynnels en, leste vi, var samling til kamp mot Gud.

Tegn og undre uten akseptering av Guds evige lovs validitet, er flere steder i Bibelen brukt som bevis på falsk kristendom. I 2.-Tess.2,9, sier Paulus; " Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn." Paulus sier videre; "Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst."(l0 vers). Når mennesker forkaster Guds lov og Bibelens sannheter og samtidig ber om ånd, kraft og mirakler, vil Satan selv svare på deres bønner, og ta Jesu plass i deres tilbedelse. Kraften i den falne protestantismens mirakler, er spiritismens åndsmakt.  Jesu egen beretning i Matt. 7,21-23 beviser denne påstanden. (Husk at ordet "urett" i denne teksten betyr lovløshet eller forkastelse av Guds lov - anomia).

Mennesker som ikke forstår at å ta imot Bibelens sannhetsbudskap, beskytter mot frafall, vil være ute av stand til å forklare Satans mirakler og vil derfor gi Gud æren for dem. På den måten blir Satan deres Gud. Jesus forteller oss i Åpenbaringsboken at alle vil være på en av sidene når Jesus kommer igjen.

Hvilken side vil du være på?opp topp


Mens Vi Venter - nr.  5 April/Mai 1993