INFILTRASJON


Ordet infiltrasjon kommer fra det latinske ordet "filter". Innen medisinen formidler ordet at fremmedelementer trenger seg inn i vevet. Evne til infiltrasjon er en karakteristisk egenskap hos f.eks. kreftceller, som vokser inn i friskt vev og ødelegger eller fortrenger det.

Innenfor organisasjoner eller i politikken, uttrykker infiltrasjonsidéen, det å bevisst plassere ideologiske sympatisører i en annen gruppering, for å drive undergravings- eller påvirkningsarbeid.

LEDERNE VAR KGB-AGENTER

Etter at kommunismens fall gjorde KGB arkiver tilgjengelige, har det fremkommet bevis for at KGB agenter infiltrerte en rekke kristne kirkesamfunn i det tidligere Sovjetunionen. Flertallet av lederne i den russisk-ortodokse kirke (Moskva-patriarkatet), og i de baptistiske og adventistiske, samt muslimskregistrerte sammenslutninger, var KGB-agenter. (Aftenposten 7.april 1993 s.10).

Infiltratører arbeider i det skjulte, med lukkethet, falskhet, løgn, manipulering. Guds system står for innsyn, tilgjengelighet, oppriktighet, deling og individuelt valg.
 
 

DEN FØRSTE INFILTRATØR

Infiltrasjon oppsto med synd. Bibelen forteller at før Lucifer ble Satan, søkte han - i det skjulte - å påvirke englene til opprør mot Gud. Han ga inntrykk av å ville deres beste, men ledet dem til frafall. I Edens hage fortsatte han sin skjulte og falske manipulering, ved å lure det første menneskepar til å tro det Gud hadde sagt ikke stemte.
Gjennom hele det gamle testamentet, sto Satan for falskhet og bedrag. Han skapte en rekke hedenske religioner og ga seg selv ut for å være Gud.
 
 

JESU ORD OM INFILTRASJON

Jesus advarte mot infiltrasjon som sto i det ondes tjeneste. Han sa blant annet; "Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i saueham, men innvendig de glupske ulver" (Matt.7, 15). Et annet sted sier Jesus;" For falske Messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte". (Matt 24,24).
Paulus sier: "For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden." (Ap.gj. 20,29).
I Joh. 4,1 leser vi; "Mine kjære, tro ikke enhver ånd Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden."
Denne djevleinfiltrasjonen i kristen forkynnelse, er et av Bibelens tegn på Jesu nære gjenkomst. For å bearbeide protestantiske kirkesamfunn, slik at deres holdning til Romerkirken skal mildnes og reformasjonen kunne reverseres, har den katolske kirkes jesuitter lenge arbeidet gjennom infiltratører i protestantiske menigheter. I et NRK-radioprogram i februar-93, ble det dokumentert hvor effektivt jesuittene infiltrerte den norske lutherske kirke tidligere i dette århundre. Flere norske prester ble da avslørt som Jesuitter. I boken "Jesuit orden" av Albert Ebneter, utgitt av Katolska bokforlaget, presiserer den katolske kirke, at en av Jesuittenes hovedmål etter vatikankonsil II, har vært "integrering". Vi tror etter beskrivelsen å dømme, at "infiltrasjon" er et mer dekkende uttrykk. Bare fra ett gitt jesuitt-universitet i USA, uteksamineres hvert år flere hundre unge menn, hvis mål ene og alene er å infiltrere protestantiske teologiske colleger og universiteter. Selv kaller de sin oppgave å arbeide med "våre adskilte brødre for å helbrede reformasjonens sår.

INFILTRASJONENS ULIKE METODER

Avhoppere fra jesuitt-organisasjonen, har gitt informasjon om at det kirkesamfunn utgiverne av dette nyhetsbrev tilhører, er godt infiltrert på flere nivåer. Dette er å forvente, siden vi har en meget klar Bibelsk forkynnelse som sterkt avviker fra katolsk teologi. Vi viderefører også Guds Ords advarsler mot Babylonsmakten den katolske kirke trosmessig identifiserer seg med.

Det foreligger dokumentasjon på at jesuittinfiltratører er avslørt mens de arbeidet som lærere på kristne protestantiske colleger i USA. I ett tilfelle oppdaget skolens ledelse et instruksjonsbrev til nevnte lærer, hvor spesifikke ordre fra infiltratørens overordnede i jesuitt ordenen ble gitt. Da vedkommende lærer ble konfrontert med brevets innhold, forlot han rektors kontor og ble aldri mer sett. Han kom heller aldri for å få sin resterende lønn.

Vi har også et video intervju med en protestantisk kvinne som uten å vite det, var gift med en jesuitt infiltratør i flere år. Da hun tilfeldigvis avslørte hans aktiviteter, forlot han bare huset og forsvant. Like etter var det innbrudd i huset, hvor alle tenkelige bevis (bilder, brev etc.) på mannens identitet ble stjålet uten at verdier ble rørt.

Infiltrasjon er et alvorlig emne som vi vil komme til bake til i ulike sammenhenger senere. Bibelen ville ikke gitt oss så mange eksempler på og advarsler imot infiltrasjon hvis Guds folk ikke skulle være på vakt.
 

"Men jeg formaner dere brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!" Rom.16,17

 


opp topp


Mens Vi Venter - nr.  5 April/Mai 1993