FALSKE MIRAKLER 
I "JESU NAVN"

 
Vi har i tidligere artikler, nevnt Jesu utfordrende påstand i Matt 7,21-23. Her beskrives tilsynelatende oppriktige kristne, som ut fører store tegn og mirakler. De forkynner og profeterer i Jesu navn, og mener seg naturlig nok berettiget til evig liv. Jesus sier at han ikke kjenner dem, fordi de ikke har gjort Guds vilje. Jeg har aldri kjent dere, sier han. Bort fra meg dere som gjør urett.

LOVLØSHETENS ÅND

Ordet urett kommer fra det greske ordet anomia, som betyr uten lov eller lovløshet. Hva er det Jesus sier? Bort fra meg dere som bryter mine bud. Alle teologer, bibelkommentatorer og oversettere er enige om hva Jesu budskap er. Noen har imidlertid valgt å oversette i samsvar med egne holdninger eller tolkninger (som for noen er at Guds lov er avskaffet). 
 

Eksempler på rett oversettelse finnes i den engelske"Ampliefied" Bibelen, hvor vi leser; dere som ikke aktet på mine bud. Andre er; Seiselin: Dere som lever i lovløshet. Hedegård: - Dere som er lovovertredere. Norli: - Dere som er lovbrytere. Det er ikke mulig å elske Gud, uten samtidig ønske å lyde, tjene og følge Ham. Å elske Gud, er å holde Hans bud, lJoh.5,3 - lJoh.14,15 - 2Joh.v.6. I Matt.24,12 beskriver Jesus mennesker som i den siste tid er styrt av "anomia". Noen tiår senere, skriver Paulus om "lovløshetens hemmelighet" og om Den lovløse religionsmakten, som henter kraft og inspirasjon fra Satan og gjør store under og falske tegn. (2.Tess.2,7.9.).

"Mirakel-korstog" i Afrika 

Flere steder i Bibelen er Satanproduserte mirakler og undre i kristen sammenheng (i Jesu navn) knyttet til forkastelse av Guds lovs validitet.

I artikler i senere nyhetsbrev, skal vi vise at de to "dyrene" omtalt i åpenbaringsboken' 5 kap.13, er pavemakten og USA.

Versene 11-14 i dette kapitlet, forteller at pavemakten skal stå bak store undre og tegn utført gjennom religiøse bevegelser i/fra USA. Den okkulte makten til å gjøre disse falske tegnene, kommer fra det første "dyret" (pavemakten).

HENSIKTEN

En rekke kilder viser at den karismatiske vekkelsen var planlagt av grupperinger innen den katolske kirke. Kirken hverken benekter eller søker å holde hemmelig at dette er tilfellet. Målet var å popularisere en dogmefri gudstjeneste- og tilbedelsesform, hvor lett musikk, sosialt fellesskap, kroppsbevegelse og nedprioritering av bibelforkynnelse var hovedingrediensene. Hensikten var å vinne tilbake til moderkirken "adskilte brødre" i pinsebevegelsen, og andre karismatisk-vennlige trossamfunn.

I dag er det langt flere tunge talende, "åndsdøpte" katolikker, enn i alle andre kirkesamfunn til sammen. Siden "åndene" faller på, eller og uttrykker seg i den katolske kirke, til tross for pave maktens klart hedenske tro og lære, betyr det - for mange - at tro og lære, sannhet eller løgn - er uvesentlig for Gud. Det var også hensikten.

En verdensomspennende økumenisk samling, hvor protestanter og katolikker rekker hverandre hånden, er bare mulig hvis åndsopplevelser og mirakler blir sannhetsbevis, i stedet for Guds ord.

For å vinne mer konservative protestanter, røper 2.vatikankonsildokumenter, en genial plan. Dokumentet Sacrosantom (4.- Des.1963), alt som kan lede til alle kristnes samling i Romerkirkens fold. For å nå dette målet, ble en rekke samlings prosjekter planlagt, bl.a. ; the promotion of common liturgi. I dokumentet s.p.v.c. spiritus Domini, 16. april 1970, kan vi lese om "celebration konseptet". Ideen er å lede alle kristne til å "feire" de kristne grunnelementenes fellesnevnere, i stedet for vektlegging av doktrinære ulikheter. Dokumentet beskriver en påvirkningsplan for å framdrive en gradvis kursendring.
Bevegelsen er bort fra Bibelstudium, til sosialt fellesskap og en tammere form for akseptabel karismatikk. Målet er også her en dogmefri evangelisering.

Medlemskvantitet, gjennom mild og almen "evangelisk" forkynnelse, samt lave trosterskler, er prioritert. Fundamentalistiske karismatiske bevegelser i USA, er røttene til alle nåværende tros- eller fremgangsteologiske grupperinger. Alle har de sin opprinnelse i Kenneth Hagins "Rhema" bevegelse, som henter hele sin lære fra Kenyons og Emersons okkulte skoler.
Enorme korstog arrangeres i Afrika, mellom-Amerika, sør- Amerika og i Vest og Øst-Europa. Disse kampanjene samler ofte 50.000-200.000 mennesker pr. møte og sendes i tillegg ver den rundt via satelitt TV. Forkynnelsen fra Guds ord er minimal. Det dreier seg om "mirakel-korstog", hvor under og tegn er bevisene på åndens tilstedeværelse. Jesus sier selv, at mirakler og tegn ikke beviser at Guds Ånd er tilstede. (Matt.7,21- 23) Bibelsk sannhetsforkynnelse og lojalitet mot Guds evige lov, er bevisene ifølge Frelseren. Guds Ånd kalles sannhetens Ånd, og vil lede alle oppriktige kristne til den fulle sannhet. (Joh. 16,13) Ånden som uttrykker seg i trosbevegelsens "tredje bølge", leder ingen til Bibelens sannhet, men bort fra den. Denne "vekkelsens" forkynnere, anser Guds bud avskaffet. De hellig holder Babylons hedenske soldag, "gjort kristen" av skjøgen i Åpenbaringsboken. De forkynner og tror Babylonreligionens lære om sjelens udødelighet og er derfor helt åpne for spiritismens bedrag og manifestasjoner.
 
 

IKKE ENHVER ÅND.

Noen timer før denne artikkelen ble skrevet, fulgte vi flere av omtalte forkynneres kampanjer gjennom en britisk TV-stasjon.
En av dem var pastor Hinn. Denne personen arrangerte store møteserier i flere europeiske land høsten 1992. Han åpner ingen Bibel, men løper og hopper omkring og vekselvis "blåser på" og sender "stråler" på mennesker som kommer opp på podiet. Alle han på denne måten "treffer", faller bevisstløse på gulvet. For showets skyld, "stråler" han også regelmessig sine egne medarbeidere til bevisstløshet. 


Benny Hinn

20.000 mennesker klapper og hyler hver gang trollmannen viser sin kraft. Mange blir tilsynelatende helbredet. Denne forkynneren er bare en av mange, som nå samler den kristne verden til en ny og ubibelsk kristendom. Det er en sannhets løs og Bibelfientlig nyteologi.

Men det skjer i Jesu navn.

Kjære leser, du skal ikke bruke mye tid med Guds Ord, for å forstå at vi her ikke er vitne til Guds Hellige Ånd. Vi er vitne til opptakten til Djevelens siste store bedrag, hvor omtrent hele verden vil ledes vill. Forstår du hvorfor vi i Guds navn er forpliktet til å advare?

Vi benekter ikke at miraklene som utføres ser ekte ut. Bibelen har alt fortalt at det skal skje, og at mange føres vill, fordi de ikke elsket sannheten i Guds ord.

Gjennom denne falske vekkelsen, skal Satan "forføre dem som bor på jorden" (Åp. 13,14) Han skal "gjøre store under" (Åp. 13,- 13) "All verden skal undre seg over dyret og følge det" (Åp. 13,-3). Dette enorme bedraget, skal ifølge Guds ord, skje i Jesu navn, men det dreier seg ikke om Bibelens Jesus. I Joh. 4,1, skriver Apostelen; "tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden."

Jesus sier; "for falske messiaser (salvet) og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte." (Matt.24,24). "Om mulig" sa Jesus. Er det mulig? Ifølge Matt 7,21-23, er det mulig, hvis du ikke forstår at lojalitet mot Guds lov og sannheten i Guds ord, er Bibelens eneste dokumenterbare bevis på at vi  elsker Gud. (1 Joh. 5,3)

HELLIGÅNDENS VIRKNING


Mange oppriktige kristne blir helbredet av Gud. Hvis helbredelse er etter Guds vilje og plan, og en kristen i ydmykhet følger Bibelens anmodning, vil den Hellige Ånd både lindre, helbrede og gjenskape.

Den Hellige Ånd er ikke avhengig av en spesiell psykologisk atmosfære, hypnotisk musikk, oppvarming med repetisjons sang, svaiende armer, hyl, hopp og skrik.  Guds Ånd ber om overgivelse, oppgjør med synd og lengsel etter et rent liv.

O fremfor alt. Guds ånd vil alltid lede mennesker til Bibelen, som er den største og sterkeste åpenbaring av Guds og Jesu Kristi plan og vilje.
 opp topp


Mens Vi Venter - nr.  5 April/Mai 1993