Mens Vi Venter

  Moderkirken og døtrene -
Åpenbaringen 17 - Vers for vers del 2

Moderkirken har gitt seg selv rollen som mor til alle og
med overhøyhet over alle kirkesamfunn

Av Elin Haugvik Berglund

Moderkirken      Vers. 5.  Og på pannen hennes var det skrevet et navn: ”En hemmelighet, babylon den store. Mor til skjøgene og til styggedommene på jorden”.
Den finnes altså flere skjøger eller frafalne menigheter som er påvirket av ”moderkirken”. Et navn som kirken bruker om seg selv. (Kilde: Det Fjerde Lateran Konsil vedtok: “Romerkirken, som mor til alle trofaste, er av Kristi vilje gitt overhøyhet over alle andre kirkesamfunn.)

Hvem er skjøgens døtre?
Først må vi identifisere moderkirken, deretter kan vi finne døtrene og da vet vi hva som utgjør det totale Babylon som Guds folk skal kalles ut i fra.

Det burde ikke være vanskelig å identifisere skjøgen som romerkirken. Alle reformatorene så at denne kirkemakten alene passer med Bibelens beskrivelse. Babylon er erklært å være “den store by som regjerer over kongene på jorden.” ”Makten som i så mange århundrer hadde en demonisk kontroll over kristenheten, er Rom” (Great Controvercy 88 utg. 382.2.)

“Døtrene” må naturlig nok være det symbolske navnet på de kirkesamfunn som klynger seg til skjøgens doktriner og tradisjoner.

                                                                        
En datter ligner sin mor. Esek 16:44. ”Se, hver den som bruker ordspråk, skal bruke dette ordspråket om deg: “Som mor, så datter.” Bibelen bruker ofte dette uttrykket. Barn av djevelen f.eks. i motsetning til Guds barn. ”De som gjør djevelens gjerninger er djevelens barn”. 1. Joh 3:10. ”Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror”.
De døtre (menigheter) som gjør den katolske kirkes gjerninger (praksis) er derfor hennes barn etter bibelsk fortolkning.

”Det er ingen grunn til å isolere den antikristne mentalitet til kun å gjelde Romerkirken. De fleste protestantiske kirkesamfunnene har mye av antikrist i seg og er langt fra reformerte fra pavekirkens korrupte lære.” (Kilde: Great Controvercy 88 utg. 384.2.)

”Åp. kap.14 bekjentgjør Babylons fall. Dette må da også gjelde de religiøse bevegelsene som begynte rett, men som falt. Siden dette budskapet følger etter advarselen om at Guds doms time er kommet, må det lyde i de siste dager og kan derfor ikke gjelde pavekirken, siden dette systemet har vært i en fallen tilstand i mange århundrer. I det attende kap. i Åpenbaringen blir Guds folk bedt om å komme ut fra Babylon. Mange av Guds folk er følgelig i Babylon. Hvor finner vi de fleste av dem som ønsker å følge Kristus? Uten tvil i de ulike kirkesamfunn som bekjenner den protestantiske tro”. (Kilde: The Great Controversy 88 utg. s. 382.3.)

Babylon i dag er derfor foreningen av mor (moderkirken) og hennes døtre.

Fellesskapserklæringene med den katolske kirke står i kø:
Lutheranerne erklærte i 1999 at de nå har samme tro på rettferdigjørelsen som pavekirken.
Den engelske kirke hevder at paven er denne kirkens åndelige leder.
Pinsemenighetene har på internasjonalt nivå gått tungt med i det økumeniske felleskapet som er Vatikanets hovedverktøy for vinne tilbake protestanter.
Trosbevegelsens synlige ledere arbeider meget nært med Rom og anerkjenner paven som kristenhetens åndelige overhode.

Gjennom det økumeniske arbeidet er de fleste protestantiske kirkesamfunn nå på god vei tilbake til moderkirken. Reformasjonen har ikke bare stoppet opp, men er i full revers. Døtrene knytter stadig sterkere bånd til ”moderen”.

De karismatiske forkynnere og bevegelser trenger seg i dag inn i de aller fleste kirkesamfunn, og er en god hjelp i veien mot gjenforening med Rom

 

"Babylon i dag er derfor foreningen av moderkirken og hennes døtre"

Den engelske kirke
Av en internasjonal kommisjon bestående av 18 anglikanske og katolske prester, ble paven, for noe få år siden, erklært å være verdens  øverste åndelige autoritet. Dokumentet fra komiteen var på 43 sider og ble kalt “Autoritetens gave”. Paven ble i dokumentet kalt: “En gave som burde aksepteres og hylles av alle verdens kirkesamfunn”. Dokumentet hevder også at hvis en ny global kristen kirke skal etableres, må biskopen i Rom utøve den høyeste myndighet”. (Det direkte ordvalget fra dokumentet er: “If a new united Christian Church skould be created it would be the Bishop of Rome who would exercise a universal primacy.) (Kilde: May 13, 1999 Oliver Poole http://www.freerepublic.com/)

Den protestantiske trosbevegelsen og Den Romersk Katolske kirke.
Gjennom den store karismatiske bevegelsen som trenger seg inn i alle kirkesamfunn, gis stor drahjelp mot gjenforening. Grunnleggeren av Livets Ord, Ulf Ekman, deltok nylig ved et katolsk-karismatisk stevne i Italia. “Vi kjente hverandre igjen, og vi så tydelig at vi hører sammen” fortalte han Magazinet. Han sa videre: ”Det är ingen tvekan om att enhet har kommit upp på agendan på ett nytt sätt i Sveriges kristenhet. Kyrkans tidning belyste det hela nyligen i några artiklar. Det är tveklöst så att den andliga kartan i Sverige håller på att ritas om, för att använda ett uttryck av Göran Skytte.”

Pinsevenner kaller trosforkynneren Benny Hinn en katolsk mystiker og okkultist.
Av pinsebevegelsen i Italia, hvor han nå er utestengt for alltid, blir han karakterisert som en romersk katolsk mystiker og okkultist, som tar pinsekarismatikerne med seg på veien tilbake til Rom. De italienske pinsevennene nektet å stille seg bak hans Roma-kampanje i 1996, som forøvrig hadde blitt sponset av frittstående utbrytergrupper fra pinsemenigheter. Selv disse utbryterne, som var Hinn-vennlige, ble forferdet da Hinn ikke engang benyttet Bibelen på konferansens åpningsmøte. Den andre kvelden i kampanjen, nektet tolken å oversette Hinns positive hyllest til pavekirken og koret nektet å synge! Disse frittstående pinsevennene gikk med på å underskrive en avtale om aldri mer å invitere Hinn til møter i Italia. Dette ble allment kjent innen store deler av pinsekarismatikken i flere verdensdeler.”
Kommentar: Hva er det pinsevenner i Italia har skjønt som norske pinsemenigheter virker blinde for?
“Til tross for at de italienske pinsevennene avviste Hinn, så ble han tatt imot av lederne i Australia i 1997, der Hinn enda en gang talte meget positivt om den romersk katolske kirken og paven. Han fortalte der om sitt møte med kardinal Sin på Fillipinene, som hadde lovet Hinn å støtte kampanjen dersom Hinn ba katolske tilhørerne om ikke å gå ut av den katolske kirken. Det mest sjokkerende var at ingen av de australske pinselederne protesterte mot Hinns hestehandel med romerkirken. Året etter, i 1998, holdt han en ”Healing-Crusade” i New Zealand etter invitasjon av pinsevennene der. Denne pro-katolske holdningen har han arvet fra Kathryn Kuhlman. Hinn tror at romersk-katolske lære er av Gud.”  (Kilde: www.livifrihet.no)“Protestantene i De forente stater vil være de første til å rekke hånden over svelget mot spiritismen. De vil også strekke seg ut over avgrunnen mot romerkirken. Under innflytelse av denne tredobbelte alliansen vil De forente stater følge i pave maktens spor og trampe ned den enkeltes rett til å følge sin samvittighet.”. (Mot Historiens Klimaks s. ) Bildene er fra møtene til Rodney H Browne.

Trinity Broadcasting Network (TBN) sponset offisielt pavens besøk til Denver Colorado i 1988. TBN var så stolt av sin deltakelse til dette at de skrøt uhemmet om det på sine egne tv sendinger! TBN er en av Amerikas største kristne TV stasjoner, hvor både Hagin, Browne, Hinn, Copeland og flere sentrale ledere innenfor trosbevegelsen har vært regelmessige gjester. I et tilfelle gir Benny Hinn utrykk for at han deler katolikkenes syn på nattverden. (Som fra et protestantisk og bibelsk ståsted, representerer en grusom blasfemisk handling, som er ment å korsfeste Jesus Kristus på nytt og på nytt.) Pastor Hinn sier rett ut at Jesus “ikke bryr seg” om hvilken lære man har om nattverden. Dette gjør han i en samtale med Paul Crouch (lederen for TBN) i en TV sending. Paul Crouch svarer med å si at han tror Jesus “forvandlet sin fysiske kropp til å bli til brød da han innstiftet nattverden med disiplene”. Hinn støttet hans forklaring.

Trosbevegelsens Rodney Howard Browne lar katolikker vitne om sine “åndelige” opplevelser på hans møter, og behandler dem som likestilt med alle andre kristne. På den måten formidler Browne en klar beskjed om at det ikke spiller noen rolle om du er katolikk eller ikke, men at vi alle deler den “samme tro.”
Jack Van Impee, en kjent “profet” som ofte taler på TBN. Han sier rett ut i sitt TV program, at han har stor beundring for Paven, som han ser opp til som en sann Guds mann.

"tolken nektet å oversette Hinns positive hyllest til paven og koret nektet å synge"

Trosbevegelsens Rick Joyner, er slått til ridder av The Knights Of Malta. Denne organisasjonen har sitt hovedkvarter i Vatikanet og er styrt av den katolske kirke. (Organisasjonens hjemmesider kaller bevegelsen: “Sovereign Military Order Of Malta.”)

Bill Hybels og Willow Creek
“Bill Hybels vektlegger vanligvis betydningen av tydelig kommunikasjon, men når det gjelder forkynnelsen av Bibelens lære om en hellig Gud som ikke tåler synd, om en endelig dom, og en forkynnelse som leder det enkelte menneske til å innse sin sanne og fortapte stilling i forhold til Guds hellighet, svikter han voldsomt. I hans budskap i København i november 2002, sa han at å framlegge et slikt budskap for mennesker, var det dummeste en forkynner kunne gjøre, for da ville ikke folk komme tilbake. De som forkynner slikt, sa Bill Hybels, er dårlige forkynnere. Willow Creek hevder at hvis en vekkelsesbevegelse skal ha en framtid, må den bryte med det kristendommen tidligere har stått for på avgjørende områder, og fullstendig endre et bilde av Gud som dommer. Jesu forkynnelse er ikke i harmoni med dette synet. Igjen og igjen påpekte Jesus hva som var synd, for uten en oppvåkning og erkjennelse av vår sanne situasjon, går mennesker fortapt. Nettopp det er kjærlighet. Jesu forkynnelse ble ikke tålt og var i ytterste konsekvens årsaken til at han ble drept.”
(Kilde: Kirkevækstbevægelsen og New Age. Endetidens tegn i kristenheden eller blot en tilfældighed? Poul Erik Haahr.)

Buddhistisk kontemplativ bønn undervist på Willow Creek.
Ruth Haley Barton, tidligere ”Spiritual Director” (åndelig veileder) i Willow Creek,  er medforfatter til en bok hvor hun omtaler kontemplativ bønn. Barton refererer i boken til Richard Fosters og Thomas Mertons anvisninger, og har selv fått undervisning på ”Shalem Institute for Spiritual Formation”, under ledelse av Tilden Edwards. Sistnevnte er en økumeniker som mener at Østens mystisme kan ha stor verdi for kristenlivet. Thomas Merton er en katolsk munk som tok Østens meditasjons og bønnepraksis med hjem til vesten. Richard Foster, som er en stor beundrer af Merton, beskriver teknikken ved kontemplativ bønn på nøyaktig samme måte som anført af Ruth Haley Barton. Repetisjoner tømmer sinnet og skaper stillhet. I denne stillheten møter vi det guddommelige og Gud taler direkte til oss. Bryan Flynn, som gjennom mange år praktiserte New Age teknikker sier at; teknikken han fant i kontemplativ bønn var nøyaktig den samme teknikken han selv hadde praktiseret i årevis innen New Age, for å kunne komme i kontakt med åndene. Demoner var alt han hadde kommet i kontakt med. Kontemplativ bønn er åndemaneri! se side
(Kilde: Kirkevækstbevægelsen og New Age. Endetidens tegn i kristenheden eller blot en tilfældighed? Poul Erik Haahr.)

Robert Schuller
Innen Robert Schuller begynte sin ”evangeliske” kirke (Chrystal Cathedral) reiste han til Rom for å få pavens velsignelse. Han erklærer åpent at forkynnelsen i Chrystal Cathedral skal være et positivt budskap og ikke omtale temaer som synd og skyld. Schuller erklærer det følgende : ”Jesus kjente sin egen verdi, hans suksess ledet ham til å verdette sig selv. Han bar korset for å hellige sin eget selvverd.” Jesus bar altså korset for sin egen skyld! Korset og Jesu forsoningslære er tydeligvis noe Schuller ikke har bruk for. Schuller skriver videre:”Jeg er stolt av hvem jeg er…jeg har aldri brutt et eneste av de ti bud. Jeg har aldri brutt noe av Jesu Kristi lære og derfor er jeg så stolt av min tro og mitt budskap... ”Jeg tror ikke noe er blitt gjort i Kristi navn og under kristendommens banner, som har vist sig mer destruktivt for den menneskelige personlighet og derfor er i motsetning til vår evangeliske oppgave, enn den rå og ukristelige strategi, som går ut på å gjøre mennesker oppmerksomme på sin fortapte og syndige tilstand... Synd er at man ikke tror på sig selv.
Kommentar: Ingen har talt mer om syndens realitet og menneskets fortapte tilstand enn Jesus selv. Jesus er altså ukristelig, destruktiv og i motsetning til Schullers evangeliske opgave!
.
Bill Hybels mottok den avgjørende inspirasjonen til å etablere sin kirke, etter at han hadde besøkt Schuller.
Det er neppe tilfeldig at Robert Schuller gir Bill Hybels følgende karakteristikk:
Jeg var den første person som introduserte virkelig kirkevekst til den amerikanske kirke…Han (Bill Hybels) ble den første som synliggjorde disse prinsippene, forfinet dem og maksimerte dem til den ultimate lengde av sitt potensiale...Jeg er så stolt av ham...Jeg tenker på ham som en sønn. Jeg tenker på ham som noe av det største som er skjedd kristenheten i vår tid...Bill Hybels utfører det beste arbeid av alle  jeg kjenner!

Willow Creek Association har over 11.000 kirker, som er direkte tilsluttet organisasjonen. Men hvor stor den reelle påvirkning er, får vi nok et bedre bilde av gjennom informasjonen om at Bill Hybels/WCA underviser rundt regnet 100.000 kirkeledere hvert år rundt om i hele verden. For å nå så mange mennesker, avholdes teletransmitterte konferanser... Disse ufattelig mange ledere får inspirasjon med hjem til sine egne menigheter. Bøker og inspirasjonsmateriale av forskjellig slag selges overalt i hele verden. Det sprer sig som ringer i vannet. (Kilde: Kirkevækstbevægelsen og New Age. Endetidens tegn i kristenheden – eller blot en tilfældighed? Poul Erik Haahr.)

Konseptet ”Emergent Church” forener katolikker og protestanter. Brian McLaren reiser verden rundt for å formidle postmodernismens budskap og det at han selv i et lite land som Danmark, kan samle en stor flokk ungdomsledere og inspirere dem, sier alt. Via TV sendes deres gudstjenester til store deler av verden. Også katolikkene selger boken ”Smittende Tro” og tar disse kirkevekst-metodene til sig. Opplegget samler mennesker og det virker. I et brev til Chuck Colson skriver Brian McLaren: ”I mange år har du  forsøkt å  forene de evangelikale og katolikkene – en bestrebelse som jeg støtter og som jeg selv er involveret i”. samme

Andre hjelpemidler for å spre Babylons vin til protestanter er Alfakurs og  Naturlig kirkevekst.
Naturlig kirkevekst opererer i 40.000 menigheter på seks kontinenter! Naturlig kirkeveksts far, Peter Schwarts, sier i boken ”Nådegavetesten” minst fire ting som dokumenterer veien mot trosbevegelsen og Rom:
Når en annen kristen taler i tunger offentlig, så be alltid Gud om å vise deg en tydning. Dersom denne gaven ikke blir praktisert i din egen menighet, så besøk av og til sammenhenger hvor du får anledning til å praktisere denne gaven. (altså oppsøk karismatiske menigheter!)
Denne tungetalen er ikke bibelsk tungetale, men er en konstruert og opplært tungegymnastikk. Egne tanker og ideer blir tolket som Åndens påvirkning. Som regel vil hvert medlem som praktiserer denne formen for tungetale, si de samme lydene og remsene hver gang aktiviteten gjentas. Dette bekreftes gang på gang av de etter hvert mange som har forlatt disse bevegelsene og forteller selv at de kun gjorde det de så og hørte andre gjorde. Mange ble fortalt at de bare skulle åpne munnen og begynne å lage lyder. Når de gjorde det ble de erklærte åndsdøpte. Livet var ellers som før.


Benedikt (Den katolske Benedikterordenens far) blir i Naturlig Kirkevekst brukt som eksempel på en som gjorde undergjerninger i Guds kraft. Benedikt er en helgen i den katolske kirke og grunnleggeren av klostervesenet i vesten. Han oppfordret mennesker til å leve i isolasjon, atskilt fra verden og sine nærmeste. Var det dette Jesus ba oss om å gjøre? Nei, det motsatte. Gå derfor ut! (ikke inn) Og, ”Jeg ber deg ikke ta dem ut av verden, men bevare dem i verden”.

Grunnleggeren av Vineyard, John Wimber, er i Naturlig Kirkevekst brukt som eksempel på en mann med profetisk gave!
Wimbler er direkte ansvarlig for å utarbeide teologien og metodene som resulterte i de manifestasjonene som i dag blir kalt ”Toronto salvelsen”. Hovedaktørene i denne bevegelsen er alle personlig trent av Wimber. (Kilde: www.seekgod.ca) 

"..reiste han til Rom for å få pavens velsignelse"

Wimber hadde alltid en økumenisk ånd overfor katolisismen. Han opptrådde jevnlig sammen med katolsk presteskap på økumeniske samlinger og inviterte katolske ledere til sine forskjellige kirkevekst og helbredelsesmøter. Wimber skrev til og med en artikkel for et katolsk tidskrift som bar titteken “hvorfor jeg elsker Maria” og gav derved aksept til den katolske Maria-doktrinen. Wimber oppmuntret aktivt til en tilbakevending til enhet med romerkirken. En gang ba han den katolske kirke om tilgivelse på vegne av alle protestanter og stadfestet at paven, (som forresten tar veldig godt i mot den karismatiske bevegelsen, og som selv kaller seg ”født-på-ny evangelisk kristen), forkynner evangeliet så klart som noen annen i verden i dag (MS, p. 24). Wimber kalte også pavens “Evangelization 2000” program, “En av de største ting som noen gang har skjedd” (2/1/91, Calvary Contender)

Ellen White 1827-1915

Skillelinjen mellom de gudløse og dem som kaller seg kristne, er nesten ikke merkbar. Kirkemedlemmer er opptatt av de samme tingene som verdslige mennesker er opptatt av, og er parat til å gjøre felles sak med dem. Satan er fast bestemt på å gjøre dem til ett og styrke sin sak ved å samle dem alle i spiritismens leir. Ettersom mirakler ifølge katolsk tankegang er et sikkert tegn på den sanne kirke, vil de uten videre bli bedratt av disse mirakuløse krefter. Og protestantene, som har kastet fra seg sannhetens skjold, vil også bli villedet. Katolikker, protestanter og verdslige mennesker uten forskjell vil godta ytre gudsfrykt, men ikke dens kraft.

Fra boken
Mot Historiens Klimaks

Yonggi Cho, blir i Naturlig Kirkevekst nevnt som en som har fått ledergaven av Gud!
David Yonggi Cho er pastor i den største protestantiske kirken i verden med 750.000 medlemmer. Han er kjent for sine okkulte visualiseringsbønner og cellegrupper. På Nasjonal kirkeveksts pastor og lederskaps konferanse i Washington, D.C i Mai 1985, opptrådte Cho side om side med den katolske presten Ray Kempt, direktør for tilbedelse og ”Parish Life” hos erkebiskoppen i Washington. Cho var også taler ved den nord-amerikanske Hellig Ånd og Verdensevangelisasjons møte i New Orleans i Juli 1986.  I dette forum sto han sammen med tusener av katolikker og deltok på platformen sammen med den katolske presten Tom Forrest, som i sitt innlegg ga en hilsen til alle fra sin sjef, paven i Rom. Cho var også hovedtaler ved John Wimber’s møter i Sydney, Australia, i 1991. Her deltok han sammen med de katolske prestene Tom Forrest og Raniero Cantalamessa.

Det er ikke vanskelig å finne ut hvem skjøgen er. Gud har gitt alle ledetrådene. Det er også lett å finne skjøgens døtre. Sammen utgjør de den babelske forvirring, som skygger for den sanne Gud og Hans budskap.

2. Kor. 11:14-15. ”Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger.”

Jesus sier at kjennetegnet på det siste frafall er tegn og under i hans navn Matt.7:15

Vi er enige med en inspirert penn som skrev det følgende for over 100 år siden:
Til tross for den utbredte mangel på tro og fromhet, finnes det oppriktige kristne i disse kirkesamfunn. Før Guds straffedommer til sist rammer jorden, vil det blant Guds folk skje en slik gjenoppvekkelse av ekte gudsfrykt som man ikke har vært vitne til siden apostlenes tid. Gud vil gi sitt folk Ånd og kraft. Da vil mange forlate de kirkesamfunn hvor kjærlighet til verden har fortrengt kjærligheten til Gud og hans ord. Mange, både forkynnere og legfolk, vil med glede ta imot det budskapet som Gud sender i denne tiden for å berede folk for Kristi gjenkomst. Satan vil forsøke å motvirke dette, og før tiden er inne for en slik bevegelse, vil han prøve å forhindre den ved å fremby en etterligning. I de kirkesamfunn som han får i sin forførende makt, lar han det se ut som om Guds spesielle velsignelser blir utøst. Ting vil skje som blir oppfattet som stor åndelig interesse. Mange vil fryde seg over at Gud utfører store ting, mens det er en annen ånd som er i virksomhet. I religiøs forkledning vil Satan prøve å utvide sin innflytelse i kristenheten. (Kilde: Mot Historiens Klimaks)
Tekst: John Berglund


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 49 (15. årgang) 2 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no