Mens Vi Venter

  Kvinnen og Dyret med syv hoder og ti horn

Åpenbaringen 17 - Vers for vers del 3

Hvorfor heter skjøgen Babylon den store?

Nimrod er begynnelsen. Gud bruker Babylon-navnet fordi det var det første og største opprør mot Gud. Nimrod etablerte en religion som overførte troen på himmelens Gud til et menneske. Det religiøse Babylon som omtales i Åpenbaringsboken, gjør nøyaktig det samme og etterligner den babylonske gudsdyrkelse.  Versene fortsetter å fortelle om skjøgen.

Vers 6. Jeg så at kvinnen var drukken av de helliges blod og av blodet av Jesu vitner. Og da jeg så henne, undret jeg meg meget.
Kvinnen (skjøgen) har stått bak drap av de hellige (troende) og av Jesu vitner. Kan en frafallsmenighet virkelig ha gått så langt? Den romersk katolske kirke står bak drap på over 50 millioner mennesker som de kalte kjettere, blant dem var også de som trodde og forkynte Guds Ord og vitnet om Jesus. De ble stemplet som kjettere fordi de ikke aksepterte all hedenskapen og de ubibelske skikkene som kirken dro inn i kristendommen. I sin ”glansperiode” under middelalderen drepte den katolske kirke også millioner av jøder og muslimer. Det er forståelig at Johannes undret seg meget da han ble vist at menigheten han selv tilhørte skulle utvikle seg til et slikt monster.

Vers 7. Men engelen sa til meg: “Hvorfor undret du deg? Jeg skal forklare deg hemmeligheten med kvinnen og dyret som bærer henne, det som har de sju hodene og de ti hornene.

Dyret (systemet, makten) som bærer henne er det dyret engelen vil forklare Johannes noe om. Det kan ikke være noe nytt dyr. Det blir til og med gitt den samme identifikasjon som i vers 3.
Første gang vi møter et dyr med disse kjennetegnene er i Daniels bok 7 kap. Det er da det fjerde dyret i en rekke av fire dyr som viser seg for Daniel. Dette dyret eller rike med 7 hoder og ti horn skal eksistere helt til Jesus kommer igjen for å opprette et evig rike. Det er kun fire dyr eller riker, på samme måte som statuen i Daniels 2 kap. viser fire riker. Dette siste riket skulle endre seg før alt er slutt. Det illustereres av et lite horn som vokser på dette riket. La oss først se på hva pavekirken selv sier om sin oppkomst?
67. ... Guds hånd, som leder historiens gang, har opprettet sin trone ved sin vikar på jorden i byen Roma, som fra å ha vært hovedstaden i det vidunderlige  romerske imperium, også ble hele verdens hovedstad. Gud gjorde denne byen til sete for sin autoritet, som strekker seg over alle landegrenser og favner alle mennesker på jorden.... Denne guddommelige tronens myndigheten kan aldri bli underlagt menneskelig autoritet. (Kilde: Pope Pius XI, Encyclical Letter UBI ARCANO DEI CONSILIO (On the Peace of Christ in the Kingdom of Christ), December 23, 1922.)
(Obs.  Det vidunderlige romerske imperium er hva Bibelen kaller det forferdelige fjerde dyret som åt og knuste og tok livet av hærskarenes fyrste, Jesus Kristus)

Roma er bygget på syv høyder (fjell) hvor kvinnen sitter eller har sin hovedstad. Rom er også fra oldtiden kjent som de 7 kongers by.

I åpenbaringsboken ser vi denne overgangen fra Dragen (gjennom det romerske imperium) i det 12. kapittel til den samme makten i det 13 kapittel, men nå har dyret endret seg, og det er Draken som gir det makt. Dragen er djevelen som utøver sin makt gjennom Romerriket og som forsøker å ta livet av det lille nyfødte guttebarnet i Betlehem. Den gir deretter, via romerriket, sin makt og trone til dyret som oppstår. Åp.13:1
Det er dette dyret som i ørkenen framstår som dyret kvinnen sitter på. I Åpenbaringsbokens kap. 13 sitter det ingen kvinne. Hun er nå en del av dyret. Kirke og stat er blitt forenet til en kirkestat. I 1798 ble som kjent paven tatt til fange av Napoleons hærfører, og alle landområdene til Vatikanstaten ble konfiskert. Etter dette nederlaget mistet kirken all sin politiske (statlige) makt og kirkestaten opphører. Dyret (den politiske delen av makten) er nå uten større innflytelse, men menigheten (kirken) fortsetter amputert videre i sin nye ørkentilværelse. Dette er treffende beskrevet i Bibelens profetier med at pavedyret mottok et dødelig sår. (Ble såret til døden) Se fig. side

Vers 8. Dyret som du så, var, og er ikke, og det skal stige opp fra avgrunnen og gå bort til fortapelse. Og de som bor på jorden, skal undre seg, de som ikke har sine navn skrevet i Livets bok fra verdens grunnleggelse av, når de ser dyret som var, og ikke er, og likevel er”. 

Et av kjennetegnene på skjøgen er at den skulle forfølge de troende.
Middelalderens grusomme kjetterbål oppfyller profetien.

I 13 kapittel får altså Johannes se at dette dyret mottar et dødssår, men det blir videre forklart at dødssåret senere skulle helbredet. Når ble såret fra 1878 virkelig helbredet?
Fra Illustrert Vitenskap:
I 1929 fikk pavekirken på nytt statsmakt og utvikler seg derfra videre mot de høyder den engang hadde.
I San Francisco Cronicles forside på denne dato i 1929 kan vi lese følgende:
Mussolini og Gaspari underskriver en historisk pakt...”Heler et mangeårig sår”!
(Magasinet Liberty juni 1980 s. 13.)

Nå får vi vite at dyrets helbredelse skjer ”etter at det stiger opp fra avgrunnen”. Avgrunnen er andre steder i Bibelen omtalt som tilholdsted for djevelen. I ”ørkenperioden” ble det inngått en avtale mellom pavemakten og det okkulte frimureriet. Om frimureriets okkulte røtter er det skrevet mange bøker. Den høyeste graden i dette systemet, gir de innvidde kontakt med djevelen selv. Frimurernes egne hjemmesider gir detaljerte beskrivelser av hvordan pavemakten ble reddet og gitt rett til å beholde politisk makt av frimurersystemet. Det er meget passende at profetien vi studerer, forteller at det er fra ”avgrunnen”, (fra djevelens og det okkultes hovedkvarter), at pavemakten får assistanse. På samme måte som Dyret i Åp.11.

Pave Pius hadde mistet alle de gamle pavestatene (landområder i og rundt Roma) og det var altså den djevelske handelen med frimureriet som tillot Vatikanets fortsatte eksistens som en politisk økonomisk makt i verden.

Vi kan videre legge merke til at vers 8 informerer oss om at pavemakten, som altså fikk okkult drahjelp til å beholde sin makt, til slutt skal ”gå bort til fortapelse”. I Johannes Åpenbaring 19:20 er denne endelige fortapelsen og ødeleggelsen av dyret omtalt. Da blir denne kirkemakten tilintetgjort sammen med bevegelsene som dekkes av uttrykket ”den falske profet”, som naturlig nok må være noe annet (i tillegg til) selve dyret. Mange tolker den falske profetbevegelsen å være den falne protestantismen eller skjøgens døtre, som er omtalt et annet sted i denne artikkelserien.

Profetiens beskrivelse er meget treffende. (”Dyret som du så, var, oig er ikke, og det skal stige opp (igjen) fra avgrunnen og gå bort til fortapelse.) Sett fra tidspunktet da alt dette skjer, var denne makten aktiv (dyret var.) Deretter er det ikke mer, (det fikk dødssåret og forsvant fra historiens arena). Så dukker (stiger) det opp igjen når dødssåret ble helbredet, med hjelp fra avgrunnen (djevelens okkulte systemer) og til slutt blir makten ødelagt.

Først stiger dyret opp av avgrunnen, deretter vil det gradvis oppnå en status det hadde tidligere helt til det åttende hodet entrer arenaen, for da leser vi at det åttende hodet blir til selve dyret igjen.

Vers 9.Her er den forstand som har visdom: De sju hodene er sju fjell som kvinnen sitter på”.
(I vers 18 i dette kapitlet finner vi tilleggsforklaringen: Og kvinnen som du så, er den store byen, som hersker over kongene på jorden.) Dette er det eneste kapitlet i Åpenbaringsboken som er gitt en direkte forklaring. Siden det nettopp er en forklaring av synet er det nærliggende å tro at forklaringen skal forstås som en oppklaring, og ikke tolkes ytterligere. I såfall trengs det jo ennå en forklaring! Kvinnen (den frafalne kirkemakten) sitter altså på syv fjell! En menighet og en by (vers 18) som har sin adresse på syv fjell. Forklaringen var god nok for våre reformatorer. Roma er bygget på syv høyder.

Vers10. ”De er også sju konger. Fem er falt, den ene er nå, og den andre er ennå inne kommet. Og når han kommer, skal han bare være en kort tid.”

Engelen forklarer her at de sju hodene, som er sju fjell, også er sju konger.

Fakta om hodene
Hodene kommer etter hverandre, vers 10.
De ti horn derimot er samtidige, og er også sammen med det åttende hodet, som er selve dyret slik det var før. v.11-12.
De virker helt til slutt og da kommer dommen over Skjøgen

I Bibelen kan konger bety både riker og ledere i et rike. Dersom det her skal bety riker, får vi et problem med at rikene følger etter hverandre og at de sitter på et definert dyr, som er romerriket, med sin fortsettelse i det religiøst/politiske pavedømmet fra Åp. 13 kap.
Det er derfor svært problematisk å antyde at hodene skulle være rikene omtalt i Daniels bok, som Babylon, Medio-Persia osv. Disse rikene er her fullstendig borte. Johannes får i Åpenbaringsboken se alt ”det som skal skje heretter”. Det er med andre ord framtidige hendelser som blir vist ham. På samme måte ble Daniel ikke mer vist Babylonriket da han profeterte om riker i Dan. Kap. 8 og 11. Dette fordi han nå i tid var plassert lenger fram i tid, i det Medio- Persiske riket (se Dan.11:1-2 og 5:1).
Disse rikene er heller ikke hoder på det fjerde dyret!  At pavemakten i kap. 13 er ”farget” av disse dyrene, betyr bare at den har tatt opp i seg mye av deres hedenske/ ideologiske arv.

Bruker vi den ”milleritiske bibelsfortolkningen”, så representerer dyr, hoder og horn ulike tidsperioder av dyrets tid. Den tolkningen styrkes av at kvinnen i vers 9 ikke sitter på dyret, men har satt seg på hodene.
I Daniels bok finner vi også beskrevet et dyr med flere hoder som forsterker denne fortolk-ning. Leoparden med fire hodene symboliserer Grekenland. Selve landet eller makten er dyret og hodene er beskrevet som landets fire ledere (generaler) som delte landet i fire riker etter Alexander den stores død.

Dyret som var og ikke er og kom tilbake

Illustrert Vitenskap hadde en artikkel i 2006 som viste (uten at de kanskje var klar over det) bibelens oppfylte profetier.

De beskrev pavemaktens glansperiode i middelalderen og kanskje var på sitt høyeste da de hadde makt over alle konger.
Så fulgte tiden da de selv ble underlagt kongene (Napoleon satte kronen på sitt eget hode) i 1783, få år før han tok paven til fange i 1798.
Fra 1929 dukker de så opp igjen med en ministat; Vatikanet. Igjen kan de oppnå innflytelse over land og regjerningsoverhoder.

 

Vi kan finne mange bibelvers som viser at konger kan bety ledere (slik konger vanligvis er.) Vi kan nevne noen eksempler:
1. Krøn.29:11: ”Ditt er riket. O Herre, og du er opphøyet som hode over alle”
Jes.7:8: ”Derfor sier Herren Gud:......for Syrias hode er Damaskus, og Damaskus hode er Resin (lederen)....Efraims (nordriket Israel) hode er Samaria, og Samarias hode er Remaljas sønn (Pekah lederen). Hvis dere ikke vil tro, skal dere sannelig ikke bli grunnfestet”. Det samme kan vi lese i Dan.2:38 ”Du er dette hodet av gull”. Og Sam.15:17. 1.Kor.11:3. Ef.5:23. Ef.4:15.

Det er altså viktig å forstå at i Åp.17:10 for-klarer engelen at de sju hodene også er sju konger eller ledere. Vi bør ikke tolke engelen som allerede har gitt sin fortolkning.

Den logiske forklaringen er derfor at de 7 hodene som kvinnen nå har forflyttet seg til, er ledere for romerkirken etter at dyret stiger opp fra avgrunnen, og etter at den har forfulgt de hellige og etter at den har fått døtre (versene før).
Dersom dyrets sår ble helbredet og dyret steg opp fra avgrunnen da det fikk tilbake sin politiske makt over Vatikanet i 1929, og derved kunne utveksle diplomatiske forbindelser med alle regjeringer i verden og opptre som statsmakt, har vi de 7 hodene på plass.

Siste del av vers 10 gir følgende informasjon: Fem er falt, den ene er nå, og den andre er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bare være en kort tid.
Dersom den fortolkning vi har anbefalt er riktig, så plasseres vi i tid etter at såret er helbredet og etter at fem ledere har passert og den sjette lederen er i virksomhet. Apostelen Johannes får se det som skal skje fra et gitt tidspunkt. Fem av dyrets ledere, konger (altså paver) ”er falt” og er ikke mer. Den ène (altså sjette) er nå. Og det er i tidspunktet som kalles ”nå” synet bringer Johannes. Skjer det noe spesiellt nettopp da? Den sjette paven etter at dødssåret ble helbredet i 1929, var forrige meget berømte pave, Johannes Paul.

Oppfyllte forutsigelser på nettopp denne paven:
1. All jorden undret seg og fulgte etter dyret (Åp. 13:3.)  
Av en dansk avis kaltes denne paven: ”Paven som genreiste pavedømmet”.
Da han døde så vi resultatet av hans enorme innflytelse:   Det ble kalt verdenshistoriens
     
største bisettelse og beskrivelsen ”all jorden undret seg og fulgte”, passer meget godt.
Fra en dansk avis: ”Et sted mellem to og fire millioner mennesker nådde å se paven, mens han lå på lit de parade. Fire konger, fem dronninger og mindst 70 presidenter eller statsministre var til stede  når paven begynte sin siste reise. Til stede var også en rekke av verdens religiøse ledere og to millioner andre mennesker. Tilsammen dannet de mange sørgende rammen om det som sannsynlig blir verdenshistoriens største bisettelse”. Ikke rart TV kommentatoren sa han undret seg over den store oppmerksomheten for et katolsk overhode.

”Og all jorden undret seg, og tilba dyret..”, inkluderer også det protestantiske USA som så sin president ligge på kne foran båren.

"Paven som gjenreiste pavedømmet"

2. Han fikk sin horelønn.
Sangen om skjøgen i Jesaja 23:15-18 lyder:
Ta en lyre, gå omkring i byen, du glemte skjøge! Spill vakkert og syng mange sanger, for at du kan bli husket. Når de 70 årene er omme skal det skje: Herren skal se til Tyrus. Den skal igjen få horelønn, og den skal drive hor med alle kongerikene over hele jorden.  

Sakset fra pressen.
”Ingen pave kommer i nærheten af Johannes Paul II når det gjelder kontakt med de troende. Ingen andre paver har noen gang reist så mye og til så mange land. Ingen andre paver har holdt så mange messer under åpen himmel. Ingen andre paver er blitt sett og hørt av millioner av mennesker overalt på kloden. Ingen av hans forgjengere kan sies å ha hatt så stor innflytelse på vidtrekkende historiske begivenheter og prosesser som Wojtyla”.

Fikk skjøgen sin horelønn etter 70 år?
1929 + 70 = 1999.  Paven og det lutherske verdensforbundet undertegner nettopp dette året, nøyaktig 70 år etter at dødssåret ble helbredet, ”the joint declaration”, felleserklæringen som stadfestet at den katolske kirke og den lutherske kirke nå er blitt enige om hvordan et menneske blir frelst. Reformasjonen er avblåst! ”Den fortapte sønn har vendt hjem” sa den katolske biskop Schwenser i sin tale på markeringen av begivenheten i Oslo Domkirke.
Dens inntekt og dens horelønn skal helliges Herren. ....for dens inntekt skal være for dem som bor for Herrens åsyn, så de kan spise seg mette og kle seg i fine klær.19 vers

Hva er klær og mat fra Gud?  Guds kledning er Jesu retteferdighet og mat er Guds ord
Skal Guds Ord og Jesu rettferdighets kled-ning nå ut til Hans barn i Babylon? Hvordan kan horelønnen ha noe med det å gjøre?  Jes. 23:19  Jo, Den økumeniske bevegelsen, som kommer i kjølvannet av fellesskapet, er også til stor fordel for dem som ønsker å nå alle dem som er fanget i falske religionssystemer, enten det er i skjøgekirken eller i kirkesamfunn som defineres som skjøgens døtre. Enheten mellom Rom og protestantismen nødvendiggjør ikke at alle behøver å tilpasse seg det falske og finne veien tilbake til ”moderkirken”, men også at protestanter, som ennå protesterer og holder fast på Guds bud og Jesu tro, lettere får adgang til å nå de som befinner seg i Babylon. Murer er revet ned og frykten for annerledes troende er redusert.

Men tiden under den sjette leder/pave har to punkter til;

3. Hodet ble også bokstavelig såret. (paven ble skutt og ble såret)
4. Profetien ble forstått først nå (i denne tiden av bibelstuderende på et college i USA)

vers 10.  Det syvende hode:  ”og den andre er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bare være en kort tid”.

Hvis denne fortolkningen om hodene riktig, har vi den syvende og siste pave nå.
Pave Benedict XVI informerte selv sine kardinaler like etterat han ble valgt, at han kom til å  ha en “kort regjeringstid,” ikke minst grunnet flere alvorlige sykdommer som han sliter med. I en kommentar etter valget, sa pavens bror at han var meget redd for at stress og mange oppgaver ville få alvorlige følger for den alt syke 78 år gamle pontiff. http://www.benedict-xvi-pope.com/cat/124/

Chicagos kardinal Francis George sa at  Ratzinger flere ganger hadde bedt Johannes Paul om å få gå av og at han da han var blitt valgt, definerte sin pavetid som en kort regjeringperiode.

vers 11. ”Dyret som var, og ikke er, er selv også den åttende, og er av de sju, og går bort til fortapelse”.
Åtte kommer etter sju. Når den åttende kommer (etter den sjuende som sitter kort tid) er det forklart å være selve dyret! Men dyret er ved siden av å være den åttende, også av de sju. (Grunnteksten sier ikke èn av de sju, men av de sju). Som vi alt har sett, er alle de sju ledere, Den åttende vil altså være leder likesom de sju, som dyret selv. Kan vi forvente en ennå større makt etter nåværende paves korte regjeringstid?
 
I følge en av romerkirkens egne biskopper, Biskop Malachy, som levde på 16 hundretallet, så er den neste paven den siste. Han nummererer alle framtidige paver fra sin egen tid. Deretter, skriver han, kommer den siste, ”Peter romeren” som er beskrevet nedenfor i en katolsk profeti, som kanskje har en okkult kilde? Djevelen er sikkert en nidkjær bibelgransker og kjenner til de samme profetiene du og jeg kan oppdage i Guds Ord. I tillegg vet han vel hva han selv har til hensikt å foreta seg.“I den siste forfølgelse av den hellige romersk katolske kirke vil Peter romeren regjere. Han vil gi føde til sin flokk, men under mange prøvelser. Og etter dette vil byen med de syv fjell bli ødelagt og den fryktelige dommeren vil dømme menneskene”.

Hvem er den åttende? Vi vet ikke. Det sirkulerer mange forslag, men det blir bare spekulasjoner. Noen mener det kan være djevelen selv, andre at det er en ond ånd i pave Johannes Pauls forkledning. Det vil kanskje bli åpenbart når den nåværende  paven blir borte og en ny trer inn på arenaen.

Holder denne tolkning av vers 10 er Jesu gjenkomst ikke langt borte. Plagene i 16 kapitel og den endelige dommen over skjøgen i 17 og 18 kapitel, er ikke lenger framtid, men en trengsel som vil ramme de aller fleste.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 49 (15. årgang) 2 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no