Mens Vi Venter

  Identifiseringen av en fallen kvinne - Åpenbaringen 17 - del 1

Innledning

Hvem er egentlig Babylon den store, også kalt skjøgen i Bibelen? Hvis vi ikke vet det, har vi - nå i endetiden - ingen aktuell profetisk forkynnelse å dele med mennesker, slik at de kan være beredt til å bli stående og ikke la seg forføre under de dramatiske hendelsene som skal finne sted før alt er slutt. Gud har gitt sine sanne troende et budskap å forkynne i den siste tid. Innholdet i Johannes Åpenbaring kap.14, utgjør den siste advarsel og et siste kall fra en kjærlig og nådig Gud til en forført verdens pressede troende, like før Jesus kommer igjen. Et viktig, svært viktig, punkt er nettopp advarslene mot å la seg bedra av endetidens Babylon. I Åp. kap.18 finner vi også en usedvanlig  kraftig advarsel og appell, med en henstilling om å kalle mennesker ut fra Babylon. ”Gå ut fra henne mitt folk”. Det er som en bønn fra Frelseren selv om at hans trofaste må forlate en skute som er ved å synke. Mange av hans barn befinner seg tydeligvis i trossystemer som beskrives med begrepet Babylon, og de må komme seg ut derfra før Guds straffedommer begynner å ramme jorden. Er du en av dem som befinner seg i Babylon? Artiklene i denne serien kan gi deg svaret.

 Åpenbaringsboken kap. 17 forklarer hvem Babylonskjøgen er. Selve ordet betyr bare ”forvirring”, og noen har valgt å tolke det som en generell beskrivelse av en uspesifisert forvirring som på mange måter kan passe på verdens ulike religionssystemer og sosiale forhold. Bibelen er imidlertid meget klar på hvem og hva Babylon er, og denne makten er omtalt så detaljert at Herren tydeligvis ønsker at hans barn skal kunne identifisere den.

Bibelens Babylon.
I reformasjonstiden, etter middelalderen, var mange kristne overbevist om Babylons identitet. Tok de feil? Definerte de et Babylon som var da men ikke lenger er det i vår tid? Guds Ord forklarer at Babylon ikke skal ødelegges før Jesus kommer igjen. Defor vet vi at Babylon fortsatt eksisterer. Bibelen benytter Babylon-navnet fordi det representerte det første og største opprør mot Gud ved å lage en erstatning for troen på Ham. Det symboliserer et trossystem som overførte autoriteten og tilbedelsen av Gud fra Ham til et menneske.  Endetidens religiøse Babylon gjør nøyaktig det samme, men i tillegg etterligner det også den gamle babylonske gudsdyrkelsen og benytter omtrent alle dens symboler og virkemidler.

"..denne makten er omtalt så detaljert av Herren tydeligvis ønsker at Hans barn skal se det"

 

Vers 1.
”Deretter kom en av de sju englene som hadde de sju skålene, og talte med meg. Han
sa til meg: “Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøgen som sitter på mange vann”.

(Forklaringen kommer i Åp 17:15, hvor det står: ”Så sa han til meg: Vannene som du så, hvor skjøgen sitter, er folk, skarer, folkeslag og tungemål”.)

En kvinne er en menighet. Denne tolkningen finner vi både i det gamle og i det nye testamentet. I Åpenbaringen 12:1 er det den jødiske menighet som ”føder” Jesus, deretter blir menigheten (kvinnen) forfulgt. I det gamle testamentet brukes ofte symbolet ”kvinne” om den jødiske menigheten og kvinnens adresse (bostedet) er hovedstaden. I Esek 23:4. Leser vi: ”Deres navn var Ohola, den eldste, og Oholiba, hennes søster. De var Mine, og de fødte sønner og døtre. Om deres navn er å si: Ohola er Samaria, og Oholiba er Jerusalem”. Den rene kvinnen er symbolisert ved Jerusalem. Menigheten er også flere steder omtalt som ”bruden”. Skjøgen representerer derfor en frafallen kirke. Om Israel sa Gud:  ”Du er en utro hustru, som tar fremmede i stedet for sin ektemann”. Esek 16:32. ”For se, de som holder seg på avstand fra Deg, skal gå fortapt. Du ødelegger alle dem som er utro mot Deg”. Sal. 73:27.

Skjøgen i Åp. kap. 17 kan umulig representere alle frafalne kirker i historien, som noen har foreslått, fordi dette kirkesystemet hadde en helt spesiell utbredelse over hele jorden, og skulle vare fra en tid etter apostlenes tid og helt til endetiden..
Det er da naturlig at vi begynner å lete blant de største og mest utbredte kirkesamfunn i verden.

Litt statistikk kan sette oss på sporet:

  • Den katolske kirke:   1.100.000.000 medlemmer
  • Sunni Muslimer:         1.000.000.000 medlemmer


Fra disse to religionssystemene er det et langt hopp ned til neste organiserte bevegelse på  225.000.000 (øst-ortodokse.) I følge Bibelen skulle det store avviket fra den sanne tro og Jesu lære komme innenfra menigheten. Hvis vi skal vurdere etter bekjennelse, og samtidig forholde oss til et system som identifiserer seg med kristennavnet, er fortsatt den katolske kirke den overveiende største og mest utbredte og passer derfor best med uttrykket ”hele jorden”.

Avslører Jesus skjøgen også på fargene? Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen. Til venstre ses eksemplrt på disse to fargene. Bildene over viser to av uttalige bilder på den mest brukte katolske fargeprakt; purpur og skarlagen.

Vers 2:
”Kongene på jorden drev hor med henne, og de som bor på jorden, ble drukne av hennes horevin.”
Hva er hor i denne sammenheng? 3. Mos. 20:6. ”Den som vender seg til åndemanere og dem som driver med spiritisme, for å drive hor med dem, mot ham vil Jeg vende Mitt åsyn og utrydde ham fra hans folk. 5. Mos 31:16 ...Da skal dette folket stå opp og drive hor med de fremmede gudene i det landet de kommer inn i. De skal forlate Meg og bryte Min pakt som Jeg har sluttet med dem. Esek. 16:28. Du drev også hor med Assyrias sønner, for du var umettelig. Sannelig, du drev hor med dem og var ennå ikke tilfreds”.
Hor er utroskap mot sannheten og Guds veiledning.
Horevin er det som gjør deg beruset.
Hvorfor vil horen at du skal bli beruset? Da blir du lettere forført...til utroskap mot Gud.

Kvinnen (kirkemakten) er på talefot med og har innflytelse over alle statsoverhoder. (Kongene på jorden.) Dette skjer direkte og gjennom ambassader i hvert eneste land, siden dette kirkesystemet også er et politisk system, på samme måte som den gamle babylonmakten. 

"Hor er utroskap mot sannheten og Guds veiledning!..."

Vers 3
”I ånden bar han meg så ut i ørkenen. Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var fullt av gudsbespottelige navn. Det hadde sju hoder og ti horn”.
En tørr ørken er motsetningen til vann. I vers 1 står det derimot at kvinnen sitter på mange vann. Den kan ikke gjøre det samtidig. Vi må derfor konkluderer med at dyret og kvinnen er i en spesiell situasjon og/eller tid når Johannes får se dem symbolsk lokalisert i ørkenen. Tidligere var de ved ”mange vann”. Når vann i vers 15 blir forklart med mange folk, må ørkenen være det motsatte. Altså en indikasjon på at innflytelsen over mennesker/nasjoner er liten. I oversikten senere skal vi se i hvilken situasjon kvinnen og dyret som bærer henne befinner seg.


Kvinne med vinglass, utstilt i Roma

Isaac Newton mente at den katolske kirke var selve lovløshetens hemmelighet med sin helgendyrkelse og avguderiske bildetilbedelse


“Jeg vet med sikkerhet at pavekirken er Babylon, med den makt Nimrod, den mektige jegeren, hadde”. (1.Mos. 10:8-9).”
Kilde: Martin Luther’s The Babylonian Captivity of the Church (1520), in Martin Luther’s Basic Theological Writings, edited by Timothy F. Lull, published by Fortress Press, © 1989, ISBN 0-8006-2327-4, page 268

 

Hva med Gudsbespottelige navn?
Pave Leo XIII hevdet å ta Guds plass på jorden.
... “Vi  [pavene] har på denne jorden plassen til Gud den allmektige”, ...                (1)                                          
                                                               

#18. “Paven er som Gud på jorden”.
”Sjefskonge over kongene, enehersker over de trofaste kristne, med mengder av ubrutt makt, og av Gud gitt makt til å regjere over de jordiske og himmelske kongedømmer.” (2)

Gudsbespottelige navn kan også bety titler.
(Det greske ordet Anoma kan bety både navn og tittel som f.eks. i Åp.19:16, hvor Kongenes konge og Herrenes Herre er en tittel).

"Paven har makt til å endre...og avskaffe....selv Kristu bud".

Han kaller seg  Pave – papa eller den hellige far.
Hva sa Jesus?: ”Kall ikke noen på jorden deres far, for Èn er deres far, Han som er i himmelen”. Hvem er den rette Far i følge Paulus?  Ef. 3:14-15 ”Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden”.

Han hevder å tre inn i Jesu sted.
Pavens tittel ”Vicarius filii dei”  betyr: Guds sønns vikar. Men skulle Jesus sende en vikar?
Nei, Jesus sa: ”Jeg vil ikke la dere bli igjen foreldreløse. Jeg skal komme til dere”.
Jesus kommer via sin talsmann som er Den Hellige Ånd. Se: Joh.14:18.26. og 16:7.

Han tar Åndens plass
“Paven er ikke bare Kristi representant, han er Jesus Kristus selv, i en menneskelig kropp. Ved å framstå som et vanlig menneske, fortsetter han sin gjerning blant oss. Er det paven som taler? Nei, det er Jesus Kristus som taler. Er det paven som underviser? Nei, det er Jesus Kristus som underviser. Er det paven som formidler nåde og erklærer forbannelser? Nei, det er Jesus Kristus selv som gjør det. Når paven uttaler seg, er det ingens oppgave å analysere eller tolke hans ord, alle må bare adlyde”.

Avsløres også Skjøgen på fargene?

Vers 4  ”Kvinnen var kledd i purpur  og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler. I hånden hadde hun et gullbeger fullt av styggedommene og urenheten av hennes horeliv”.

Noen har hevdet at Bibelen her omtaler islam eller kommunismen, fordi disse ideologiene har forfulgt de kristne. Saken er imidlertid at Islams farge er grønn. De aller fleste islamske land har derfor grønt som symbolsk hovedfarge, det var nemlig fargen til Muhammeds stamme og muslimer sier at det også er paradisets farge. Kommunismens farge er rød. 

Men bilder fra katolske samlinger og synoder levner ingen tvil om at purpur og skarlagen er denne kirkemaktens symbolfarger. Se illustrsjoner.
Purpur, skarlagen og blå er fargene som etter Guds anmodning ble brukt i jødenes tabernakel, og skulle være et symbol på Guds frelse og på det evige evangelium. Men en sentral farge mangler hos den katolske kirkes fargesymbolikk, nemlig den blå fargen.


2 Mos 26,3.1 Du skal lage et forheng, vevd av fiolett (BLÅ), purpur- og skarlagenfarget garn og fint vevd lin. Et kunstferdig mønster med kjeruber skal du veve på det..” Dette var inne i selve helligdommen mellom Det hellige og Det aller helligste. Prestene i heligdommen bar også disse fargene.


Hva symboliserer den blå fargen som mangler?  Bibelen svarer:   
”.. Og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk...for at dere kan se på den og huske alle Herrens bud og gjøre etter dem, så dere ikke skal følge deres eget hjerte og deres egne øyne, og drive hor... Og for at dere skal huske og holde ALLE Mine bud, og være hellige for deres Gud”. 4.Mos.15:39,40. For å huske å holde ALLE Guds bud og ikke drive hor!

Skjøgen bryr seg ikke om Guds bud, men om sine egne menneskelagde forskrifter. Derfor har pavekirken fjernet det andre budet (ikke lage bilder og tilbe dem) og endret hviledagsbudet fra Herrens sabbat til den babylonske sol-dagen, søndag.

Med hvilken autoritet kan de endre det Gud har skrevet med sin egen finger?
Kirkens forklaring: ”Paven er av så stor autoritet og makt, at han kan modifisere, erklære, og fortolke selv guddommelige lover” (Klde: #30. “Papa tantae est auctoritatis et potestatis, ut possit quoque leges divinas modificare, declarare, vel interpretari, ad num.”)
”Paven har makt til å endre tider, å endre lover og avskaffe alle ting, selv Kristi bud”. (Kilde: Decretal, de Translatic Episcop.)
“Det er merket på vår autoritet til å underkjenne Guds lov. Hvordan? Ved å innføre     søndagen”  (i stedet for Guds sabbat) (Kilde: Father Enright: CSSR of the Redemptorial College, Kansas City, Montana i History of the Sabbat s. 802.)
Og da skal den lovløse bli åpenbart. Han som Herren skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre i sin gjenkomst i herlighet.” Skrev Paulus i 2. Tess. 2:8.  Kjennetegnet er at den lovløse skal ødelegges ved Hans gjenkomst, akkurat som dommen over skjøgen skal finne sted når Jesus kommer.

Hva proferte Daniel om denne makten? Dan. 7:25. ”Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal sette seg fore å forandre tider og lov. Så skal de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid og tider og en halv tid 1260 dager”.( eller profetiske år.) (Artikkelserien fortsetter med del 2,3 og 4 i dette nummeret av MVV.)

Kilder:
(1)Pope Leo XIII, Apostolic Exhortation Praeclara Gratulationis Publicae (The Reunion of Christendom), date June 20. 1894, trans. in The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), paragraph 5, page 304.
(2)(Kilde: “Deveniendo ad Papae auctoritatem, Papa est quasi Deus in terra unicaus Christifidelium princeps, regum omnium rex maximus, plenitudinem potestatis continens, cui terreni simul, ac coelestis imperii gubernacula ab omnipotenti Deo credita sunt.”) Johannes XXIII med triregno kronen som ble gitt ham i1959.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 49 (15. årgang) 2 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no