Mens Vi Venter

SVAR FRA BIBELEN  

I hvilket rike skal Han herske med jernstav?

Ordet som er brukt om å herske på de steder hvor Herren hersker med jernstav, er annerledes enn alle andre vers som beskriver å herske i bibelen. Ordet er “Basileuo” på grunnteksten og er først brukt i Salmenes bok. Derfra kan vi også hente den betydningen Johannes vil ha fram.
På hebraisk er ordet: ra`a`, raw-ah’; som betyr “en primitiv rot, å brekke i biter, ikke god for noe (fysisk, sosialt eller moralsk), gjøre ondt, straffe”. Det arameiske ordet, “reh-ah”; er det samme som “ra`a”
Det greske ordet: er “poimainô”,
Alle ordene  er i en sammenheng med straffeutmåling. Ordet som er brukt for å  ”herske” i det gjenopprettede riket er “basileuo”, som kun betyr å regjere . Et eksempel er Åp 22,5. “Og natt skal det ikke være der; de trenger ingen lampe og heller ikke lys fra solen, for Herren Gud gir dem lys. Og de skal herske som konger i all evighet”. Åp 11,15
Da blåste den sjuende engelen. Og det lød høye røster i himmelen som sa: “Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og Hans Kristus, og Han skal herske som konge i all evighet!


Doktriner er et utskjelt ord hos mange. Har i det hele tatt begrepet grobunn i Skriften?

Det hebraiske ordet for doktriner: er leqach, leh’-kakh;  Noe som er mottatt, instruksjon, lære, klar tale.
Det greske ordet for doktriner: didachê;  instruksjon, doktrine, er blitt lært.

Her brukes ordet:
“La min undervisning (doktriner) dryppe som regnet, min tale legge seg som duggen, som regndråper på gresset, og som kraftige regnskurer på alt som gror”. 5 Mos 32:2.
For du har sagt: “Min lære (doktrine) er ren, og jeg er ren i Dine øyne.” Job 11:4.
“For jeg gir dere den gode undervisningen (doktrine), kast bare ikke vrak på min lov”! Ordsp. 4:2.
Også disse som for vill i ånden, skal lære å forstå. De som klaget, skal ta imot lærdom (doktriner). Jes 29:24.

Hva med det nye testamentet? Er doktriner viktige der?
“Da Jesus hadde endt denne talen, var folket overveldet av Hans lære (doktriner). Matt 7:28.
Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa: “Hva er dette? Hva slags ny lære (doktrine) er dette? For med myndighet byr Han til og med de urene åndene, og de lyder Ham.” Mark 1:27.
“Og de skriftlærde og yppersteprestene hørte det, og prøvde å finne en måte de kunne få ryddet Ham av veien på. For de fryktet Ham siden hele folket undret seg over Hans lære”. (doktriner). Mark 11:18.
Jesus svarte dem og sa: “Min lære (doktriner) er ikke Min Egen, men tilhører Ham som har sendt Meg”. Joh 7:16.
“For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære (sunne doktriner), men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret”. 2 Tim 4:3.
“Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære (doktriner), har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære (doktriner), har både Faderen og Sønnen”. 2 Joh 1:9.
“Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom (doktriner), til overbevisning (bevis), til rettledning (korrigering) og til opplæring (instruering) i rettferdighet”, 2 Tim 3:16.

Doktriner er lære og undervisning fra Gud. Er doktriner viktige? Ja, sier Guds ord.


Kan mennesker overstyre Guds ord?

Da Israels (Nordrikets) første konge hadde satt opp gullkalver som folket skulle tilbe, sendte Gud en profet/gudemann som avsa Guds dom. Gud hadde gitt han en klar instruksjon om hva han skulle gjøre i den forbindelse: “Du skal ikke spise eller drikke noe og ikke dra hjem igjen den samme veien som du kom” (1.Kong 13,9). Gudemannen forklarte dette hver gang han ble invitert til måltid. Men så kommer det ridende en mann som også hevder å være profet, og sier at Gud har gitt ham et nytt budskap: “Jeg er også profet likesom du. En engel sa til meg på Herrens bud: Ta ham med deg hjem, så han kan få mat og drikke”. (13,18).

Hvordan åpenbarer Gud seg? Gudemannen hadde fått en klar beskjed om hva han skulle gjøre etter å ha avsagt domsordene. Han hadde ingen problemer med å forstå oppdraget. Han hadde takket nei til selveste kongens invitasjon. Hvorfor trodde han denne profeten? Hvorfor trodde han at Gud hadde åpenbart seg for denne profeten, og hvorfor trodde han mer på dette enn på budskapet han selv hadde fått? Var det fordi det kom senere i tid, nytt lys? Gir Gud kontrabeskjeder? I denne fortellingen ble gudemannen bedratt. Han trodde et annet budskap, et budskap formidlet av et menneske heller enn Herrens eget ord, og konsekvensen ble fatal.

En av tingene jeg føler jeg har lært av denne historien, er at en hver åpenbaring som blir presentert må sjekkes opp mot Guds ord, er det ikke samsvar er det noe galt. Dette gjelder jo også tidligere åpenbaringer som gjennom årene har blitt til tradisjoner. Har Gud forandret mening eller er budskapet fra et menenske?   


Hvem skal vi følge?

“...så sier Herren: Se, jeg legger fram for dere livets vei og dødens vei.” (Jer 21,8)

“Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den” (Matt 7,13.14)           

“Det er en vei som syntes rett for en mann, men enden på det er dødens veier” (Ordsp. “For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren” (Jes 55,8)      

“På rettferdighets sti er det liv, det er en ryddet vei som ikke fører til døden” (Ordsp. 12,28)

“Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den,...” (Jes 35,8)        

“...Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Joh 14,5.6)              

“Gi akt nå på det Herren deres Gud har befalt dere, og gjør etter det! Dere skal ikke vike av til høyre eller til venstre.” (5.Mos 5,32)       

“Når du viker av til høyre eller venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!” (Jes 30,21)              

“Mine får hører min røst, jeg kjenner dem , og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.” (Joh 10,27.28)     

Helliggjørelse er å gå på denne veien.
Det er oppmuntrende at selv om livets vei er smal og få finner den, så er den ryddet. Den er med andre ord, med Guds hjelp, fullt fremkommelig.
 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 49 (15. årgang) 2 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no