Mens Vi Venter

Hva skjer når Jesus kommer igjen? Del 2  

 

Hva lærer Bibelen om de tusen år?
Bibelen svarer:
Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bant ham for tusen år, og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene - ikke før de tusen år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid. Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt (myndighet, rett, autoritet) til å holde dom. Og jeg så.”... (her blir fortidens martyrer som ble reist opp ved Jesu komme omtalt, og de kristne som var trofaste og lydige i endetiden og ikke tok dyrets merke) “Og de ble levende og hersket (ordet herske er det samme ordet som det å dømme) sammen med Kristus i tusen år”.

Men de andre døde (de som ikke ble tatt til himmelen ved Jesu gjenkomst, altså alle de ufrelste som var døde da Jesus kom igjen eller som døde da han kom), de ble ikke levende før de tusen år var gått”... “Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel. Og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Og tallet på dem er som havets sand. Og de drog opp over den vide jord og omringet de helliges leir og den elskede stad. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem”, Åp.20:1-10

Svaret analysert:
(1)Satan bindes i tusen år slik at han ikke kan forføre noen. (2) Etter de tusen år slippes han løs en kort tid og kan igjen forføre mennesker. (3) De frelste som ble tatt med Jesus til stedet han hadde beredt i himmelen, holder dom sammen med Jesus i de tusen årene. (4) Satan er bundet av omstendighetene, nemlig at det ikke er noen å forføre de tusen årene de frelste er i himmelen. De ugudelige er alle døde og bare djevelen og hans engler er igjen. (5) Alle de døde ufrelste blir levende igjen en kort tid etter de tusen årene, og Satan løses fra omstendighetens lenke, og har igjen noen å forføre. (6) I løpet av de tusen årene har de frelste, sammen med Jesus, gått gjennom alle de ufrelstes livsløp og de frelste fra alle tidsaldre får vite hvorfor personer som de kjente eller kanskje var i slekt med, ikke kunne frelses. Gud trenger ikke denne rettsaken eller dommen for sin egen del, men alle de frelste trenger å forstå at Gud er rettferdig. Ingen skal gjennom evigheten behøve å tvile på hans rettskaffenhet og dømmekraft. (7) Etter de tusen år kommer det nye Jerusalem ned på jorden fra himmelen og alle de frelste er i byen. (8) Satan samler alle de ufrelste fra alle tidsaldre, som da blir gjort levende igjen, forfører dem og prøver å innta det nye Jerusalem. (9) Dette angrepet på det nye Jerusalem, etter de tusen år, kalles i disse versene for Gog og Magog krigen. (10) Ild faller ned og tilintetgjør djevelen, hans engler og alle de ugudelige. (11) All synd og alle syndere er utslettet for alltid. (12) Gud skaper en ny jord hvor det nye Jerusalem er hovedstaden.  

En utrolig forførelse.
Da disiplene spurte Jesus: “Hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende”, begynte Jesus sitt svar med å si: “Se til at ingen fører dere vill”, Matt. 24:3.4. Hvorfor var denne advarselen så viktig at den ble gitt før han nevner alle tegnene på sin gjenkomst? Sannsynligvis fordi han visste at djevelen har planlagt et gigantisk bedrag vedrørende hvordan Jesus skal komme igjen. Guds motstander satser alt på at så mange som mulig skal havne på hans side i kampen mot Gud og derfor ikke være beredt når Jesus kommer. Vi blir fortalt at djevelen kan og skal framtre som en lysets engel, 2. Kor. 11.14.15 og at han har evne til å utføre det som ifølge våre sanser registreres som mirakler, tegn, undre og mektige overnaturlige gjerninger, Matt. 7:22.23. 24:24.  2.Tess. 2:9.  Åp.13:13.14. 16:13.14. 

Hva vil skje hvis djevelen på denne måten utgir seg for å være Kristus, kommer ned på jorden, vandrer omkring som en lysende og strålende skikkelse og utfører mirakler og undre? Han har jo allerede forberedt kristenheten til å tro at alle mirakler som utføres i kristne miljøer er fra Gud, enda Bibelen klart viser oss at mirakler aldri i seg selv er et tegn på at Guds Ånd står bak, Matt. 7:22.23. Fruktene som dokumenterer Guds nærvær er en dyp overgivelse og kjærlighet til Gud som alltid produserer åndens karakterfrukter og leder til lydighet mot alle hans bud, altså Guds hellige lov, Joh. 14:15. 1.Joh. 5:2.3.  2.Joh. 6. Når dette er rammen og innholdet i gudsforholdet, vil Herren ofte gripe inn i de troendes liv på mirakuløs måte.

Et tankeeksperiment.
Se for deg kristne mennesker fra et miljø hvor spektakulære tegn, under, overnaturlige manifestasjoner og mirakler er et hovedfokus, i stedet for åndens frukter utviklet og bevart i en ren og hellig karakter. La oss også anta at forkynnere i dette kristne miljøet ikke kjenner Bibelens budskap om hva som skal finne sted når Jesus kommer igjen, og derfor lærer at det vil komme et tusenårsrike her på jorden hvor alt skal være fred og velstand. Vi har allerede sett at dette ikke er bibelens lære. Det betyr at disse troende heller ikke har forstått at Jesus, som vi alt har sett, ikke skal sette sine ben på jorden når han kommer igjen, men samle de frelste til seg mens han selv er i luften/skyen.

Plutselig dukker djevelen opp som en høy, lysende og strålende skikkelse, kaller seg Kristus og utfører utrolige mirakler og undre. Hvor mange av dagens kristne ville da la seg forføre? Vi har all grunn til å anta at veldig mange ville la seg bedra, fordi Guds motstander i forveien har klart å endre den kristne forkynnelsen slik at det mange tror at Jesus skal gjøre, er noe djevelen kan utføre. I Åp. 13:4 og 8 leser vi at “all jorden” og “alle som bor på jorden” til slutt vil tilbe og følge forføreren og ta dyrets merke, på grunn av de tegn og undre som utføres. Denne bibelteksten gjør det klart at slike overnaturlige tegn skal skje, at djevelen står bak og at utrolig mange vil bli forført.

Kan du se hvor sårbare mange troende da blir, hvis de forventer at Jesus skal opptre slik djevelen gjør når han utgir seg for å være Kristus? De blir et lett bytte hvis de heller ikke har forstått at handlingen å ta dyrets merke, er å tro på, akseptere og følge djevelens forandring av Guds bud, slik at de blir ulydige mot Herren, ved ikke å vise Ham kjærlighet og lojalitet. På Dura sletten i Babylon, (Daniels bok kap. 3) finner vi parallellen til dyrets bilde i endetiden, slik at vi kan oppdage hva det hele dreier seg om. Billedstøtten var på plass og lojalitetsprøven som møtte de tre hebraiske ungdommene, var valget mellom å få beholde livet, ved at de måtte bryte bare et eneste av Guds bud (det første) og derved vise lojalitet mot Babylonkongen, eller døden ved å være trofaste mot Herren og holde seg til alle Guds bud. De valgte, om nødvendig, heller dø den dagen enn å bryte et eneste av Guds bud.

Bibelen forteller oss at de som like før Jesus kommer igjen, når endetidens Babylonmakt setter de troende på valg, ikke tar dyrets merke og ikke tilber dyrets bilde, er dem som holder Guds bud og har Jesu tro, Åp. 12:17 og 14:12. Lydighet blir også denne gang beviset på deres kjærlighet til Jesus og lojalitet og troskap mot hans lære, i kontrast til å følge menneskers tradisjoner og en teologi hvor Herrens bud er endret eller avskaffetet. 

En appell
Det er av stor betydning for alle troende å kjenne Bibelens sannheter? Mange kristne vet ikke hva dyrets merke er, at det atter en gang har å gjøre med det å bryte et av Guds bud, denne gang det fjerde bud, det eneste budet i Guds lov som faktisk identifiserer hvem som er den eneste sanne Gud og Skaper, og de kommer til å ta dyrets merke uten å forstå at de gjør det, ved at de bryter dette budet fordi kristenheten har endret det til å bety noe annet enn det Gud sa. Bare det ene å vite at Jesus ikke skal komme helt ned på jorden ved sin gjenkomst, men rykke de frelste opp til seg i skyen, er nok til å avsløre djevelens bedrag. Derfor sa også Jesus: “Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke”, deretter advarer han mot falske messiaser som gjør store tegn og under for å føre de troende vill, Matt. 24:23. Jesus advarer her konsekvent mot enhver som hevder at Messias har kommet igjen og beveger seg omkring i kristne miljøer og utfører mirakler, for han vet at alle slike påstander er løgn, siden han ikke har tenkt å komme igjen på en slik måte. Alle kristne som elsker Guds Ord nok til å kjenne dets innhold, vil straks kunne avsløre bedraget.   

Som en falsk Kristus kan djevelen også bekjentgjøre for kristenheten at de ubibelske troselementene som han selv har klart å innføre og normalisere blant de troende, er endringer som har himmelens aksept. Blant dem er uten tvil endringen av det fjerde budet i Guds evige og hellige lov. Alle som da tror at han er Kristus, vil selvfølgelig la seg forføre. Kristne må avsløre dette bedraget ved at de har god kjennskap til Bibelen.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 48 (15. årgang) 1 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no