Mens Vi Venter

Hva skjer når Jesus kommer igjen?   Del 1

De fleste kristne kirkesamfunn inkluderer da også i sin troslære budskapet om at Jesus virkelig skal komme igjen. Når han kommer, er vel omtrent alle enige om at ingen kan vite, selv om kirkehistorien viser til en del forsøk på å tidfeste hendelsen. Men vedrørende hvordan gjenkomsten skal finne sted og hva som da kommer til å skje med både verden og menneskene på den, spriker det voldsomt. Er virkelig Guds Ords framstilling av denne utrolig viktige begivenheten så rotete, unøyaktig, mangelfull eller symbolsk, at ingen egentlig kan vite hva Gud selv har å si om Jesu gjenkomst?  Eller er det slik at forvirringen kan skyldes at meget få er villige til å samle budskapene fra hele Skriften, slik at alle de aktuelle tekstene tas med og ingen viktige vers utelates? Vil en ryddig, logisk og sammenhengende beskrivelse framstå hvis denne helheten ble etterstrebet?

I denne artikkelen skal vi ta for oss de fleste sentrale bibeltekstene som omtaler Jesu gjenkomst. Vi skal siterer dem og etterpå analysere budskapet i dem. Fra diverse bibelleksika og bibelordbøker kan vi identifisere følgende sentrale henvisninger vedrørende temaet Jesu gjenkomst: Jer.25:33. Matt.13:32. 14:25. 24:30.36. Luk. 17:26-37. Joh.14:2.3. Ap.gj.1:7-11. 1.Kor.15:51.52. 1.Tess.4:15-17. 5:2.3. 2.Tess.1:7-9. Åp. 20:1-10.     

Spørsmål 1: Hvorfor kommer Jesus igjen?

Bibelen svarer:
I min Fars hus er det mange rom... For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er”, Joh. 14:2.3.

Svaret analysert:
Selv om dette verset kun er ett av mange som beskriver årsaken til gjenkomsten, blir vi informert om en hovedgrunn til at Jesus selv ønsker å komme igjen. Han ønsker selv å være sammen med dem som ønsker å være sammen med ham. Han vil være nær dem han elsker og som også elsker ham. Fra denne bibelteksten er det innlysende at Himmelen er svaret på alle de 5 spørsmålene. (1) Hvorfra kommer han for å hente sine? (2) Hvor er Jesu Fars hus?  (3) Hvor har han gjort i stand et sted for de troende? (4) Hvor dro Jesus da han forlot jorden? (5) Hvor tar han de frelste for at de skal være der han er?

Spørsmål 2: Hvordan kommer Jesus igjen? 

Bibelen svarer:
Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han fòr bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen”, Ap.gj. 1:9-11.

Svaret analysert:
(1)Han ble borte i en sky. (2) Det var en synlig hendelse. (3) De to englene fortalte at han ville komme igjen på samme måte som han fòr opp. Samme måte, (eng. “like manner”), kommer fra det greske trôpôs, og kan bety: likt seende, likedann, samme modus, parallell, korresponderende.  (4) Hans gjenkomst vil være synlig. (5) Han kommer i himmelens skyer.
Av andre bibeltekster som bekrefter synligheten av Jesu komme, kan nevnes: “Se han kommer med skyene og hvert øye skal se ham”... Åp. 1:7. “For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være”, Matt. 24:27.

Spørsmål 3: Hva skjer med de frelste som lever eller er døde når han kommer?

Bibelen svarer:
Vi (de) som lever og blir tilbake (ikke er døde) inntil (når) Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn (er døde). For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi (de) som lever, som er blitt tilbake (som lever når han kommer igjen), sammen med dem (de frelste som var døde) rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren”, 1. Tess. 4:15-17.
Vi (som lever når Jesus kommer) skal ikke alle sovne inn (dø), men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved en siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet, 1. Kor.15:51-52.

La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren. For lammets bryllup er kommet og hans brud har gjort seg rede”, Åp. 19:7.

Merk deg budskapet om at de frelste som lever ved Jesu komme, ikke kommer til himmelen før de av Guds barn som måtte legges i graven innen denne begivenheten. Men denne bibelteksten viser oss også at de frelste som døde før gjenkomsten, heller ikke kommer til himmelen før de som lever ved hans komme. Begge disse gruppene forvandles og tas til himmelen samtidig.

Svaret  analysert:
(1)Når han kommer blir han i luften, i skyene, og de frelste rykkes opp for å møte ham der. (2) De frelste som allerede er døde når han kommer, reises opp fra gravene, gjenskapes og forvandles til udødelighet. (3) De frelste som lever ved hans komme, forvandles også og rykkes opp i luften sammen med de frelste som var døde og ble levende. (4) Begge grupper tas til himmelen for alltid å være sammen med Jesus der. (5) Det innebærer at alle de frelste fra alle tider, både de som er døde ved gjenkomsten og de som da lever, tas til himmelen. Da er det kun de ufrelste som det hittil ikke er gjort rede for. De frelste opplever tydeligvis ingen frykt ved Jesu gjenkomst, men gleder seg over at denne verdens synd og elendighet er forbi og fryder seg over at de nå alltid skal få være sammen med sin Frelser.

Spørsmål 5: Hva skjer med de ufrelste som lever når Jesus kommer igjen?
Bibelen svarer:

Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp, 2. Pet. 3:10.

“Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem.... og de skal slett ikke slippe unna, 1. Tess 5:2.3.

Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte - like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis - slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares”, Luk. 17:26-30.

Den natt skal to være i èn seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marken. Den ene skal bli tatt med, den andre blir latt tilbake... Hvor Herre? (blir det av de som er latt tilbake). Svar: Hvor åtselet er, der skal ørnene (gribbene) samles”, Luk. 17:34-37.

Løft deres øyne til himmelen, og se på jorden her nede! For himmelen skal forsvinne som røk, og jorden skal eldes som et klede. De som bor på den, skal dø som mygg. Men min frelse skal vare til evig tid og min rettferdighet skal ikke brytes, Jes. 51:6.

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet”, Matt. 24:30.

Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn..” 2. Tess. 1:7-9. (Det er her viktig å forstå at ordet hevn i grunnteksten også bærer betydningen “å normalisere eller gjenopprette” og at ordet straff har i seg nyansen “å la noe skje” som i denne sammenheng er rettferdighet. Det er selvvalgte konsekvenser knyttet til det å velge ikke å kjenne Gud og ikke å lyde ham)

De som Herren har drept, skal på den dagen ligge fra jordens ene ende til den andre. Ingen skal gråte over dem, ingen skal samle dem opp og begrave dem, til gjødsel utover jorden skal de bli”, Jer. 25:33.
Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som ruller sammen. Og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden og stormennene og hærførerne.... gjemte seg i hulene og mellom berghamrene.Og de sier til fjell og klipper; Fall over oss og skjul oss fra hans åsyn som sitter på tronen og fra lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående”, Åp. 6:14-17.

Svaret analysert:
(1)Vi har alt sett at de frelste tar imot Jesus med glede når han kommer igjen og at de tas til himmelen. Da er det bare de ufrelste igjen i verden. (2) De ufrelste vet meget godt at de ikke har angret og bekjent sin synd, tatt imot frelsen og blitt helligjort ved at Guds Ånd tok bolig i dem og utviklet Åndens frukter i deres karakter, derfor blir de redde når Jesus kommer. (3) De prøver forgeves å skjule seg for hans nærvær. (4) Men det kommer en brå undergang over dem. (5) De bryter ut i klagerop, for de vet at de ikke er beredt og derfor må omkomme. (6) De kan ikke slippe unna denne tilintetgjørelsen. (7) Jorden og alt på den skal brenne opp. (8) De menneskene som er igjen, altså de ufrelste, skal dø som mygg. (9) På Noahs tid ble alle som ikke gikk inn i arken ødelagt. (10) På Lots tid ble alle som ikke forlot den dømte byen ødelagt. (11) Nøyaktig på samme måte, leste vi i Luk kap. 17, vil det skje når Menneskesønnen åpenbares, det betyr når Jesus kommer igjen. (12) De som gikk inn i arken på Noahs tid og Lots familie som forlot Sodoma, illustrerer de frelste. Alle de andre ble ødelagt. 

(13) Når Jesus kommer, frelser han dem som tror og lyder ham og de som er ugudelige, ulydige og troløse, ødelegges  (14) De ugudeliges skjebne er evig fortapelse. (15) Ingen begraver alle de ufrelste som dør når Jesus kommer, for det er ingen igjen på jorden til å gjøre det. De frelste blir jo tatt til himmelen. (16) To skal være sammen, i samme seng, male på samme kvern eller arbeide sammen i åkeren. Èn av dem er beredt, er et Guds barn, følger og lyder Herren og blir tatt med når Jesus kommer. Den andre er ufrelst og blir latt tilbake og vi har alt lest hva som skjer med alle dem som blir latt tilbake. De ødelegges, dør, omkommer, tilintetgjøres på samme måte som de ugudelige som omkom i vannflommen og da Sodoma brant. (17) Etter at vi får vite at noen blir latt tilbake, og vi allerede vet at de vil omkomme og at ingen vil begrave dem, er det lett å se hvorfor Jesus avslutter denne beskrivelsen i neste vers med påstanden: “Hvor åtselet er, der skal gribbene samles”, Luk. 17:37.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 48 (15. årgang) 1 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no