ER SANNHET VIKTIG?

Mange kristne sier at Bibelens doktriner eller dogmer er av liten betydning. Det er for holdet til Jesus som teller. Sannheten er selvfølgelig at ingen er kristen uten et personlig forhold til Frelseren. Alt begynner der.

Men når Jesus blir Frelser og Herre, da blir Bibelens budskap viktig for den troende. Hvis du er svært glad i en person, vil du uten tvil være opptatt av denne personens ønsker og behov.
 

Vi har i tidligere artikler nevnt Jesu tragiske budskap til mennesker som var uhyre interessert i hans navn, mirakler og kraft, men ikke i lydighet mot Guds åpenbarte vilje og lov.

(Matt.7,21-23).

"Jeg har aldri kjent dere," sa han.

Tilsynelatende oppriktighet og et klart ønske om å tilbe rett, hadde ingen betydning når de samtidig valgte ikke å ha kjærlighet til sannheten i Guds ord. De lyttet til religiøse ledere og følelsene sine, men ikke til Guds ord.

Resultatet er at Satan selv gled inn og tok Jesu plass i deres tilbedelse. Og de merket det ikke. Dette er grusomt men sant. Det er Jesus som på denne måten forteller oss hvor viktig Bibelens sannheter er.

I disse nyhetsbrevene påpeker vi hvordan djevelen har forårsaket et gigantisk frafall fra Guds ord. Hvorfor har han gjort det? For å lede menneskene til fortapelse!

Han vet at falsk lære fører til tilbedelse av en falsk Kristus. Guds sanne holdninger, karakter, hensikt og vilje blir skjult i gale doktriner. Derfor er sannhet viktig! I det gamle testamentet finner vi en rekke eksempler på at Gud ba israelittene om å unngå, skille seg fra, eller fjerne alt som hadde forbindelse med hedenskapet. Gud har aldri anbefalt en blanding av rett og galt.

Han er livredd for at det sanne skal bli besmittet eller ødelagt av det usanne. Når den katolske kirke i sin litteratur krever rett og autoritet til å "gjøre hedenske tradisjoner kristne", taler denne kirken Gud imot.

La oss sammen betrakte ett av mange eksempler på ubibelsk lære, for å finne ut om doktriner, dogmer eller sannhetspunkter i Guds ord har betydning.

HVORDAN KOMMER JESUS IGJEN?

Nei, vent nå litt tenker du. Det viktigste er da å vite at han kommer og alltid være beredt.

Selv om vi ikke har skrevet spesielt om dette emnet tidligere, bør du vite at Jesus har fortalt oss nøyaktig hva som skal skje ved hans annet komme. Han forteller også hvorfor denne detaljerte beskrivelsen er viktig.

Bibelen åpenbarer nemlig at Satan har til hensikt å arrangere en falsk gjenkomst før Jesus kommer igjen. Satans plan går ut på å lure mange kristne til å tilbe og ære ham fordi de tror har er Jesus Kristus. Det grusomme er at djevelen alt har klart å lure inn i omtrent alle kristne samfunns dogmer, troen på at Jesus skal komme igjen slik Satan har til hensikt å forfalske hans gjenkomst.

Dette har skjedd til tross for at Guds ord klart beskriver forskjellen. Bibelen lærer ikke et 1000-årig fredsrike på jorden.

Det var Hitlers ide'.

Denne påstanden skal vi dokumentere i egen artikkel.

Ei heller lærer Bibelen at en hemmelig bortrykkelse skal finne sted.

Bibelen sier at Jesus skal komme igjen med stor makt og herlighet, Matt.24,30, med alle sine engler, Matt.25,31. Hans komme vil være like synlig som når lynet flærrer himmelen, Matt.24,27. Hvert øye på jorden skal se ham, Åp. l ,7. De som døde i troen på Kristus skal stå opp fra gravene og sammen med dem skal de troende levende tas opp til himmelen, se; 1.Tess. 4,16-17 og 1.Kor.15,51-52.

De ufrelste som alt er døde forblir døde, og de levende ufrelste dør ved Jesu gjenkomst. Siden alle de frelste (døde og levende) tas til himmelen og alle de ufrelste er døde eller dør, er det ingen andre enn Satan og hans onde engler igjen.

I tusen år er djevelen bundet av situasjonen og omstendighetens lenke, siden det ikke er et eneste menneske igjen å forføre.

Det er i himmelen alle de frelste skal regjere med Kristus i tusen år. Etter den tid kommer det nye Jerusalem ned fra himmelen med Jesus, englene og alle de frelste. Da blir alle ufrelste døde vekket opp til dom. De forsøker med Satan som hærfører å innta det nye Jerusalem, men blir da tilintetgjort for all evighet.

I løpet av de tusen år holdes dom over de ufrelste, slik at alle skal se og forstå at evig fortapelse er et valg og at Gud er rettferdighet.

Alt dette kan du lese i Åp. kap.20.

Når Jesus forteller disiplene sine hvordan han skal komme igjen, se Matt.24, sier han samtidig hvordan Satan vil arrangere det store bedraget idet han gir seg ut for å være Kristus;

- Satan vil ikke ta noen til himmelen når han kommer.
- Hans komme vil ikke bli sett samtidig av "hvert øye".
- Han vil vise seg ulike steder på jorden, se Matt 24,23-26.
- Han vil gjøre store tegn og under, se Matt 24,5 og 2.Kor.11,14.

"Hør, jeg har sagt dere det på forhånd!" sier Jesus i Matt.24, "om de altså sier til dere: han er ute i ødemarken, eller han er inne i huset, så tro det ikke."

Hvorfor advarer Jesus oss? Hvorfor skal vi ikke tro eller dra for å se?

For det er Satans bedrag!

Det er her Jesus viser kontrasten mellom det ekte og det falske. Se vers 27, "for som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer". Til tross for Jesu klare ord, finner vi at en rekke trossamfunn nå venter på at Jesus skal komme tilbake på ett spesielt sted og forbli her nede på jorda uten å ta de frelste til himmelen. De venter på Satans opplegg og de vil ikke bli skuffet.
 

Sannheten har, til tross for sine mektige muligheter til å gjøre det gode, en åpenbar mangel. Sannheten blir alltid smal i sin fokusering, ettersom det vanligvis bare er ett rett svar på de fleste spørsmål. To pluss to er fire. Bare et tall utgjør svaret. Men falske svar er endeløse. Det er nesten et uendelig antall gale svar på de enkleste matematiske spørsmål. Fra "New Age-Satans strategi" Lutzer og DeVries.

En rekke frikirker, hele trosbevegelsen, (se artikkelen side- 12). Pinsebevegelsen i hele Europa og Amerika, mormonerne og New-age bevegelsen m.fl., venter at Jesus skal komme til Jerusalem for der å sette opp sin trone og regjering.

Det venter jødene også. Alle skal de få sitt ønske oppfylt.

Men det vil være Satan selv som kommer i Jesu skikkelse.

For Frelseren kommer ikke igj en på den måten! Det er nettopp derfor han advarer oss og beskriver Satans gjenkomst og sin egen. Mange kristne har valgt å tro Satan!

Snart vil en mirakelgjørende, lysende fantastisk skikkelse komme. Han vil gjøre under og tegn ingen tidligere nålevende har opplevd. Han vil fortelle at han er Kristus og at han er kommet for å innlede 1000 år med fred.

Han vil si mye som ikke er i harmoni med Guds ord, og nesten alle kristne vil la seg lure, fordi Bibelens dogmer eller sannhetspunkter aldri ble viktige for dem. Mirakler, undre, indre opplevelser og følelser fikk større plass enn "så sier Herren".

Er sannhet viktig?

I "2.Tess 2,9-il skriver Paulus om en autoritet som med Satans kraft "opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst."

Videre sier Paulus at resultatet blir en "villfarelse som virker i dem så de tror løgnen". De har en oppriktig tro uten å ha sjekket om det de tror stemmer med Guds ord, derfor går de fortapt.

Er sannhet viktig?
 opp topp


Mens Vi Venter - nr.  4 Januar 1993