BIBELEN HAR ORDET


Summen av ditt ord er sannhet Salmene 119,160.
 

Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et ugudelig sinn..
Romerne. 1,28
 

Vår bønn er at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand.
Kolosserne. 1,9
 

Og om dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden
l.Korinterne. 2,13
 

Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren har både Faderen og sønnen.
2.Joh. vers 9.
 

Den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder.
Jakob. 5,20
 

Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot.
Titus 1,9
 

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: Det gode, det som han har behag i, det fullkomne.
Romerne. 12,2
 

Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud.
Salmene 119,10

Dine lovbud er min eiendom for alltid; ja, de gleder mitt hjerte. Etter dine forskrifter retter jeg meg, og det vil jeg alltid gjøre, helt til siste stund.
Salmene 119,111.112.
 

Siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven.
Romerne. 2,20
 

....Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men åpent legger vi sannheten frem...
2.Korinteme. 4,2
 

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker og deres veier er ikke mine veier, sier Herren.
Jesaja. 55,7.8.
 

Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.
Efeserne. 4,15
 

Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst.
2.Tessalonikerne. 2,10
 

Flykt ut av Babel, hver mann må redde sitt liv. Se til at dere ikke omkommer på grunn av Babels misgjerning!...
Babel ver et gullbeger i Herrens hånd, som gjorde hele jorden drukken. Folkene drakk av hennes vin, derfor bar folkene seg at som gale.
Jeremias 51, 6.7.
 

Falt, falt er Babylon den store, den er blitt et tilholdssted for onde ånder...
For av hennes horelivs vredesvin har alle folkeslag drukket.
Åpenbaringen 18, 2.3. (Åp. 14,8)
 

Hvor lenge vil...dårene hate kunnskap?
Ordspråkene.1,22.


 


opp topp


Mens Vi Venter - nr.  4 Januar 1993