Kommentar


Vi takker for alle henvendelser og brev vi har mottatt. Vi vil komme tilbake til mye av det stoffet vi har fått tilsendt og bruke det etterhvert der vi ser det  mer aktuelt. Vi vil og så gjerne dele lesernes tanker og informasjon med øvrige lesere. Alle innsendte brev undertegnes med initialer dersom ikke annet ønskes. Vi har av plasshensyn tillat oss å forkorte det vi mener kan ha interesse for flere. Det betyr ikke at alt som ikke er på trykk har gitt oss mindre velsignelse å lese. Vi blir styrket av hvert ord som blir sendt oss.
Jeg har gjennom venner fått anledning til å lese en utgave av "Mens vi venter". Det er kjekt å se at det er flere SDA'er i Norge som arbeider med de samme tingene. Det ser også ut som det blant mange er en oppvåkning på gang. J.H.· . . Sender noen utkupp fra noen blader, om de kan være til noen nytte, og ser i alt det som hender i dag, at tiden er nær. Jeg går nu i mitt åttiende år, men håper alikevel å få leve til Jesus kommer. Må Gud bevare oss alle fra villfarelsens veier. Med broderlig hilsen
E.L.

Takk! Vi vil bruke utkuppene etterhvert som vi kommer til
temaene. Red. 

Katolsk/protestantisk jubelår.

Fra en av vår svenske lesere, har vi mottatt rapport om en interessant pressemelding fra den katolske kirke til alle landets aviser og pressebyråer. Meldingen bekjentgjør, at den romersk katolske kirke og svenske kirke sammen skal feire et religiøst jubelår i 1993. En offisiell samtalegruppe mellom de to kirkene, har kommet med denne anbefalingen til berørte geistlige. Det bekreftes i dokumentet, at et dypt samhold har utviklet seg mellom den katolske og protestantiske kirke. Rapporten sier videre at "vi både anerkjenner og gjenkjenner ånden som virker i våre kirker og vi ønsker på denne måten å feire en milepæl på veien mot kirkenes synlige enhet. Enigheten om et felles jubelår, betraktes i meldingen som et økumenisk tegn, som forplikter og baner vei mot en nødvendig forsoning i Sverige - Europa og verden. I erklæringen heter det videre, at reformasjonen til å begynne med, var en reform og fornyelsesbevegelse innen kirken. Men den ledet dessverre etter hvert til polarisering og splittelse, men også til en kraftsamling på begge sider. "I jubelårets ånd, vil våre samtalegrupper bidra til helbredelse av den gjenstående splittelsen", sier rapporten. J.Fra talerstolene i dag.
Det er endel som savner disse tingene fra talerstolene i dag. Det var mer av dette for et par år siden, men etterhvert som de gamle ildsjele har gått bort, så har flammen blitt noe mer dempet.- Det skjer mye rundt oss i dag, og det ser ut til at tingene akselerer mer og mer mot et klimaks i denne verdens historie. Bibelens endetidsprofetier blir tydeligere og tydeligere etter hvert som tiden går, om vi er villig til å se det som skjer i verden i lys av Guds ord.

Ivrig leser.


Bibeloversettelser
Fra en av bladets lesere, er vi blitt minnet om hvor gal 1978 Bibeloversettelsen er, når vi sammenligner med grunnteksten. En rekke bibelvers er i denne oversettelsen tolket ut i fra oversetterens teologiske syn, uten hensyn til hva original- tekst og sammenheng tilsier. Når uttrykkene "nyteologisk" eller "jesuittpåvirket" blir benyttet i beskrivelsene av denne bibelutgaven er det forståelig, siden en rekke tekster klart er dreid mot denne teologien, uten at grunnteksten gjør det naturlig.
På mange måter søker Gud i sitt ord å fortelle at frelsesopplevelsen innebærer guddommelig kraft til seier over synd. En rekke av disse tekstene, er amputert og kamufiert i 78-utgaven, som om oversetterne misliker at Gud definerer frelsen som en prosess fra ikke i synd. Et eksempel er Rom.3,26. 78-oversettelsen sier; "og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus." Paulus sier noe helt annet i grunnteksten, hvor han bruker uttrykket "dikaivuta", som i sin grammatiske form bare kan bety "gjørende rettferdig", hvor mottakeren eller objektet / den troende blir endret og iført eller påført en ferdighet til å gjøre rett. Rett oversettelse må si "å gjøre den rettferdig som har tro en på Jesus". Vi gjentar at dette kun er ett av mange eksempler. Gilbrant og Co's 1988 Bibelutgave, ble laget som protest på og korrigering av  1978-utgaven. (Vi vil skrive mer om dette i en senere utgave av nyhetsbrevet)


Men Gud være takk, han svikter meg ikke, om jeg mange ganger har vært troløs. Men han har ført meg igjennom alt som har kom mer i min vei, så jeg priser min gjenløser og venn hvor jeg kan gå
med alt SKM.


Hvordan vet man, ikke tror eller mener eller regner med, at lørdagen er "den syvende dag"? Jeg protesterer ikke, jeg spør, og jeg er takknemlig for svar. A.H.

Når det gjelder hvilken dag er den syvende, kan vi begynne med Jesu egen tid. I forbindelse med Jesu død og oppstandelse, kommer det klart fram i både Matt.28,l-Mark.16,l.2- og Luk.23,56- Luk.24,I  -at sabbaten var den 7. de dag og søndag den l.dag i uken. Millioner av jøder var helt fra begynnelsen og til Jesu tid, nidkjære med sabbatens hellighet. Det er umulig at alle samtidig glemte å telle til 7. Jødene og Bibeltro Kristne, har helt opptil vår gen tid, fortsatt å holde sabbaten hellig. En nylig kalenderform for å synkronisere internasjonale dataprogrammer, har anbefalt å kalle mandag ukens begynnelse, men dette endrer selvfølgelig ikke Bibelens rekkefølge og den spesielle velsignelse Gud knyttet til denne merke-og loyalitetsdagen.

Har dere John Osborne's program på video. De som han sender på super Channel? A.N.

Vi har fire av dem. Vi har nå skrevet til Oshorne for å få tak i original videoene som deretter skal omgjøres til Skandinavisk system. Det koster ganske mye å få dem tekstet, men vi har det som et bønneprosjekt og vil samarbeide med andre om dette.
Temaene er de 3 englebudskapene og Amerika i Bibelens profetier. Hans budskap er rett på sak og fint fremlagt og illustrert. Jeg har ikke sett noen forkynner som legger fram budskapet så overhevisende og klart som John Osborne. J.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  4 Januar 1993