HVEM FORANDRET
GUDS LOV??

Mange kristne vet ikke at Guds lov er forandret av mennesker. De glemte å lese Bibelen, slik at de kunne oppdage om forkynnelsen de hørte, var i harmoni med Guds lov.
 
 

Til tross for at Jesus i Matt.5,17-18 og Luk.16,17. sier at han ikke kom for å oppheve loven, og at "ikke en tøddel" (bokstav) av Guds lov noen gang må endres, skryter pavemakten av at den likevel har gjort nettopp det.

Bibelen forutsier at denne antikristelige frafallskirken skal søke å endre tider og lover (Dan. 7,25).

Sammenhengen denne teksten står i, viser at det er Guds lov og Guds tid som omtales.

Hvordan er budene forandret?
 

Det andre budet, som forbyr tilbedelse av bilder, er naturlig nok fjernet. Den katolske kirkes hedenskinspirerte Maria og helgendyrkelse, blir forbudt i dette budet. Det siste budet blir deretter delt i to, slik at det fremdeles er ti bud.

Videre er det fjerde bud amputert, ved at definisjonen av hviledagen som den 7.de dag (lørdag) er tatt bort. Årsaken til denne endringen, er ønsket om å bytte ut Bibelens sabbat med den hedenske Babylonreligionens soldag (søndag).

Trentkonsilets offisielle katekisme (1829 utgaven), sier rett ut at pavemakten "i sin visdom har forordnet at den 7.dags sabbatshelligholdelse, skal overføres til helligholdelsen av Herrens dag, den 1. dag i uken".

Hvorfor ønsket kirken denne forandringen? Begrunnelsen som gis, er at denne endringen representerer "et merke på denne kirkens geistlige makt og på dens myndighet i religiøse saker".

I Manual of the Catholic Religion, side 186, leser vi "at kirken har innsatt søndagen som Herrens dag i stedet for sabbaten og bestemt den til en dag særlig til gudsdyrkelse, er et klart bevis på dens store makt, som den på høytidelig vid  fikk av Kristus".

I tidsskriftet "The Catholic Mirror" leser vi følgende uttalelse av en katolsk kardinal; "av de som bekjenner seg til å følge Bibelen, er israelitter og syvendedagsadventister, de eneste som er konsekvente og Bibeltro med hensyn til hviledagen. Alle andre protestanter kan ikke forsvare sitt standpunkt med et eneste ord, for hvorfor de byttet ut Bibelens lørdag med søndag".

Kardinalen skriver videre, "ved å akseptere søndag som hviledag, har protestanter i over 300 år bekreftet den katolske kirkes rett og autoritet til å forandre Guds ord og bud" Videre leser vi; "verdenshistorien kan vanskelig finne et mer ekstremt og tåpelig eksempel på prinsippbrudd, enn protestantenes akseptering av en katolsk og ubibelsk hviledag. På denne måten adlyder protestantene faktisk den lære den katolske kirke, som de kaller skjøgen, pålegger kristenheten.."

Vi må gi kardinal Gibbon rett. Pavemakten har forandret Guds lov. Både Bibelen og Den norske kirkes grunnlegger, Martin Luther, definerte denne kirke som skjøgen og antikrist. Protestantiske kirkesamfunn som helligholder søndag, pavemaktens og Babylonreligionens hedenske soldag, kan like godt gå hele veien tilbake til Rom. Maria og helgentilbedelse, ja avlatshandel med, er ikke mer hedensk enn å helligholde soldagen. Gud kaller sabbaten et merke eller et paktstegn, som viser hvem som er skaper, gjenskaper og Gud

Antikrist, pavemakten, skjøgen, den katolske kirke - kaller Baals (Satans) soldag et tegn eller bevis på sin autoritet og makt.

Ansikt til ansikt med denne utfordringen, må vi alle velge side. Skal vi tjene Gud eller Satan. Det var djevelens hat mot Gud og hans lov og styre sett, som begynte opprøret. Det er det samme hatet som motiverer han til kamp mot Guds lov i denne verden. Vil du være blant dem som står antikrist imot, må du "stå fast"og "holde deg til Guds bud og troen på Jesus." (Åp.14,12).opp topp


Mens Vi Venter - nr.  4 Januar 1993