ER DET

STRAFFBART?
 
 

Kan det medføre strafferettslig ansvar å anklage et kirkesamfunn for ubibelsk forkynnelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 

I et land med religionsfrihet, er det selvfølgelig tillatt å tro nøyaktig hva man måtte ønske. Det er selvfølgelig like tillatt å påpeke og dokumentere feil med et religiøst samfunns tro.

Loven som i dag ligger nærmest å kunne anvendes er straffelovens § 135a:

"Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som med uttalelse eller meddelelse som fremsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse."

Vi tror ikke denne lovparagrafen kan anvendes mot det vi skriver i disse nyhetsbrevene. Det kommer klart fram at vår motivasjon er å vekke opp mennesker som blir ledet vill av et falskt religionssystem.

Katolsk tro og de hedenske katolske dogmene protestantene fikk i arv, representerer ikke Bibelens lære, men gir allikevel inntrykk av å gjøre det. Det vi advarer mot, er en forfalskning og et bedrag. Det er objektivt og dokumenterbart galt at pavemakten står for den ubrutte og sanne apostoliske lære fra Peter som den første pave. Dette er en direkte løgn og historieforfalskning og den er til og med dårlig utført. I den mørke middelalderen, da kirken med trussel om dødsstraff forbød vanlige mennesker å lese Guds Ord, var det lett å gjennomføre forfalskningen fordi ingen (få) kunne sjekke om det var sant.

I vår tid er både Bibelen og kirkehistorien tilgjengelig, og det er lett for alle som ønsker å sette seg inn i temaet, å bevise pavemaktens bedrag.

Peter var aldri pave i Rom. Den katolske kirke er istedet systemet som står imot den sanne Gud, og som Bibelen advarer imot. Denne kirkens lære kalles i Guds Ord styggedom. Med sin urene lære har pavedømmet skjenket vin (gjort beruset) til alle folkeslag (Åp.14,8). Derfor er advarselen vi bringer i disse nyhetsbrevene berettiget.

Å kalle seg kristen vitner om valget å følge Kristus. Hvis teologien som bygges rundt kristendommen er ideer, tro og lære som er fremmed for både Guds Ord og Kristi religion, utgjør dette et svik mot kristenbekjennelsen.

Alle kan tro hva de vil, men kall det ikke kristendom når Kristi liv og lære forkastes og hedenskap blir alternativet.

Den katolske kirke kan kalle seg en religion, en kirke, et pavedømme eller en pavemakt, men det er et hån mot Bibelens Kristus å si at dette moderne Babylon er en kristen kirke. Her er det ikke snakk om tolkninger i Guds Ord. I alle år har Pavemakten erklært at tradisjon sto over Bibelens åpenbaring. Etter det 2. Vatikankonsil, ble ordlyden forandret til at Bibelen har førsteplass, men den må tolkes i tradisjonens lys.  Tradisjon betyr i denne sammenhengen en rekke hedenske dogmer som Bibelen advarer mot. Gjennom hele det gamle 'Testamentets tid, prøvde Gud å vise sitt folk hvor viktig det var å skille det falske fra sannhet. De fikk ikke lov til å blande seg med folkeslag som tjente andre guder. De fremmede avgudene måtte ikke aksepteres som alternativ til den sanne Skaper Gud. Den katolske kirke erklærer selv at mange hedenske tradisjoner er gjort kristne i pavemaktens religion.

Selv om advarslene og dokumentasjonen vi fremlegger i disse nyhetsbrevene, idag er tillatt å formidle, forteller Åpenbaringsboken at situasjonen snart vil forandre seg. Gjennom den karismatisk-økumeniske brobyggingen, vil vesentlige trosulikheter legges til side. Resultatet vil bli en verdenskirke som får anledning til å bruke politisk makt for å nå sine mål.
Vi tror at økologiske, politiske og sosiale krisetilstander vil være motivasjonen til et slikt tverr-religiøst og politisk samarbeid. Sult, hungersnød, enorme menneskemasser på flukt for å overleve, terrorisme, lokale kriger, miljøkatastrofer, jordskjelv, oversvømmelser, vold og kriminalitet vil drive fram en ny verdensordning hvor USA og et samlet Europa er sentrale maktfaktorer.
I senere artikler skal vi skrive flere detaljer om Bibelens fortusigelser om denne utviklingen. Guds Ord forteller også at denne nye verdensordning, med pavedømmets ideologi som ramme, skal etablere et lojalitetssymbol slik at alle mennesker må ta et bevisst standpunkt om å følge eller opponere. De som nekter å akseptere dette systemets makt, lære og autoritet, vil bli forfulgt. Pavemakten forfulgte, torturerte og myrdet over 50 mill. mennesker i den mørke middelalder, fordi de nektet å følge frafallet. Historien skal gjenta seg.
Men heldigvis forteller Bibelen at Gud og hans trofaste folk skal vinne. Derfor har vi intet å frykte når vi adlyder kallet i Åpenbaringen 14,6-12 og lar advarselen lyde.
Vil Du være med i denne flokken?
 opp topp


Mens Vi Venter - nr 3 / 1992 Årgang 1