Del 1 av  KVINNEN I ØDEMARKEN


Menighetens fødsel.

I Åpenbaringsboken kap. 12, er den første menigheten symbolisert med en kvinne kledd i solen. Sannhetens klare sollys omringer henne, og de 12 apostlene er symbolisert ved 12 stjerner i menighetens krone.

Videre sier teksten at menigheten (kvinnen) fødte Jesus. Deretter beskrives en drage (i vers 9, identifisert som djevelen eller Satan) som prøver å "sluke" Jesus. Vår frelser blir "rykket opp til Gud, til hans trone" (vers 5). Denne symbolske fremstillingen er lett å gjenkjenne fra evangeliene.

Menighetens lengste trengselsperiode.

Kapitlet beskriver hvor dan kvinnen (menigheten) måtte flykte ut i ødemarken "til et sted som Gud har gjort i stand for henne, så hun der i 1260 dager kunne få mat (Guds ord) og det hun trengte til" (v.6).  Denne spesielle tidsperioden er nevnt 7 ganger i Bibelen. To ganger i det gamle testamentet og fem i det nye testamentet. Perioden er omtalt som 42 måneder, 1260 dager eller 3 1/2 år. Med jødenes 360  dagers år med tolv 30 dagers måneder - er det lett å se at samme tid er beskrevet. Det er også allment akseptert av bibeltolkere at tolkningsprinsippet "en dag for ett år" gjelder i profetiske perioder i Bibelen ( se 4.Mos.14,34 og Esek. 4,6). Vi bar altså å gjøre med 1260 år. Alle de 7 skriftstedene nevnt beskriver i sin sammenheng perioden da den romersk katolske kirke, dyret, Guds fiende, den falske Babylonreligionen - hadde sin storhetstid.

Her beskrives den mørke middelalderen, forfølgelse, kjetterbål, fengsel og inkvisisjon. Tidsperioden begynner naturlig nok det året den katolske kirke etablerer sin kombinerte verdslige og religiøse makt. Historien forteller at det skjedde da den siste av Roms okkupanter - Østgoterne - ble drevet ut av byen år 538 e.kr. Først da kunne Justinians latente erklæring (fra 533 e.kr ) som ga kirken og paven enevelde, tre i kraft. Det som her er beskrevet er ren historie.

Dødssåret.

Med tillit til Guds ord, behøver vi kun regne 1260 år fra 538, som bringer oss til året 1798.  Hvis de 7 bibeltekstene er riktige, skulle noe svært alvorlig skje med den katolske kirke dette året. En av tekstene beskriver at kirken da skulle få et tilsynelatende "banesår", som senere skulle helbredes igjen.

Mottok pavemakten et dødssår i 1798?  Ikke i 1797 elle 1799!  Bibelens ordbruk er enestående korrekt.

Nøyaktig det året, stormer Napoleons hær inn i Italia Hans general Berthier arresterer paven, sender han til Frankrike hvor han senere dør i fangenskap.  Alle katolske kirker blir stengt. Kirkens eiendommer og verdier ble gitt til befolkningen.

Kirken var død. 

 Store fester ble arrangert i mange europeiske byer for å feire den katolske kirkes "gravøl", Alle prester ble avsatt og folk flest regnet kirken "over og ut".  Før Kristi fødsel visste Gud at dette skulle skje! 

Menigheten i ødemarken

La oss gå tilbake til menigheten i Ødemarken. Er det ikke fantastisk at Gud lover å "gi henne mat og det hun trenger til"?  Gjennom alle de 1260 årene, mens paven forfulgte og torturerte millioner av "annerledes troende", ble sannheten bevart og beskyttet. Videre i Åpenbaringen. kap. 12 (fra vers 13) leser vi at draken (djevelen) forfulgte kvinnen (menigheten), men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i Ødemarken i ett år, to år og ett halvt år, langt borte fra slangen.  Her er igjen denne tidsperioden nevnt.

"Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen, som en elv, for å rive hepne vekk i strømmen. Det nest siste verset i.kap.12 (v.17) beskriver en spennende profeti. Det står at dragen (djevelen) var full av raseri mot kvinnen (menigheten som unnslapp gjennom de 1260 årene som ble avsluttet i 1798). Det sies at draken gikk av sted for å føre krig mot de andre av hennes (den sanntroende menighetens) ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus. (Jesu sanne lære).

Hva er kjennetegnet på den menigheten som bar sannhetens fakkel videre etter 1798 ?

De som følger Guds bud og aksepterer Jesu lære.

Ikke de som ignorerer, forandrer, eller sier at Guds bud er avskaffet. De representerer ikke en sann menighet.

Ei heller de som setter tradisjoner, myter. og indre følelsesmessige opplevelser over og før Guds bud.

Kan du huske at beskrivelsen av den sanne troen som gjør djevelen så rasende, er nevnt også andre steder i Åpenbaringsboken? Vi har nevnt det tidligere i en annen artikkel.

I Ap. 14,12. defineres de som i den siste tid (de andre av hennes ætt), ikke tar imot dyrets merke og tilber den store religiøse/politiske makten som blir resultatet av den, karismatisk/økumeniske nye verdensordningen. Det står: Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.

I en bildeartikkel på side 12 i denne utgave av "Mens vi venter" har vi gjengitt en del fotgrafier som illustrerer hvordan den sanne menighet (kvinnen) ble bevart i ødemarken i de 1260 årene pavemakten søkte å undertrykke sannheten.

Kvinnen i Ødemarken - del 2, kommer i neste nummer av nyhetsbrevet. Vi skal da gjengi flere bilder og dokumentarhistorier fra Guds sanne menighet i middelalderen.