HVILEDAGEN OG DYRETS MERKE


I Åpenbaringsboken 14,9-12, blir de som holder Guds bud stilt opp mot de som tilber dyret og tar dyrets merke. En vesentlig forskjell mellom de som tilber Gud  og de som tilber dyret er altså at den ene gruppen respekterer og lyder Guds bud, mens den  andre bryter og ignorerer budene. 

HELLIG TID

Om pavedømmet sier Bibelen (Dan.7,25) at denne politiske/religiøse makten skal sette seg fore å forandre tider og lover. De eneste tider og lover Gud er opptatt av er selvfølgelig Guds tid og Guds lov. Den eneste tid som for Gud er hellig er hviledagen. Guds hellige lov er de ti bud. Begge har pavemakten forandret. 

Paulus omtaler antikristen som den lovløse, som skulle opphøye seg over Gud, ja sette seg i Guds sted. (2.Tess.2,3)

Bare ved å forandre Guds lov kunne pavedømmet opphøye seg over Gud. Guds autoritet som Skaper og lovgiver ble da utfordret av en annen autoritet. 

Enhver som da, mot bedre vitende, retter seg etter den forandrede loven, aksepterer den makten som foretok forandringen. Å lyde pavelige lover som bryter med Guds bud, er et synlig troskap mot pavemakten i stedet for mot Gud. 
 

Flere steder i Bibelen er makten som kalles antikrist beskrevet som gir seg ut for å representere Gud. Anti betyr derfor ikke bare imot  men bærer også betydningen  i stedet for.   Alle som kjenner kirkehistorien vet at paven i  århundrer har  båret tittelen Jesus Kristi vikar (Vicarius Filii Dei) eller  Guds Sønns stedfortreder. 

Pavemakten har forandret Guds lov og skryter av det. Det andre av Guds 10 bud, som forbyr billedtilbedelse, er av forståelige grunner fjernet. Dette budet motsetter seg en av romerkirkens sentrale hedenske tradisjoner. Det kan dreie seg om bilder eller statuer av Maria (som pavemakten i 1950 erklærte opptatt til himmelen), eller helgener (døde mennesker som på grunn av en flertallsavstemming i en komite blir plassert i himmelen og gjort verdige til å motta våre bønner). Det kan også gjelde den innvidde hostien (en rund kjeks som av presten omgjøres til den reelle Kristus og da tilbes). 

Videre er det fjerde budet endret, slik at den første ukedagen (soldagen) er omgjort til ny kristen hviledag i stedet for Bibelens syvende-dags-sabbat. Denne forandringen av det fjerde budet, svarer nøyaktig til Bibelens profetier. 

For å kunne ha ti bud når ett av dem er fjernet, har pavemakten delt et av de andre budene i to. 

SEGLET

Åp.14,6-12 nevnes et budskap de som aksepterer Guds bud i den siste tid skal rope ut til den kristne verden. Denne advarselen, som skal lyde like før Jesus kommer igjen, inneholder både en advarsel mot å følge det frafalne Babylon og en oppfordring om å tilbe og gi ære til Gud som Skaper. 

Å vise ære og tilbedelse betyr å lyde og følge. Seglet (autoritetsstemplet) i Guds lov finner vi det fjerde budet. Dette er det eneste av de 10 bud som inneholder både lovgiverens navn og tittel. Det gir tilkjenne at han er himmelen og jordens skaper, og at han fremfor noen andre har krav på ære og tilbedelse. 

Bibelen sier at Gud hvilte på den syvende dagen, velsignet den og lyste den hellig. (1 .Mos2, 2.3) Om Sabbaten sier Herren at den er " et tegn - så dere kan vite at jeg er Herren deres Gud."

La oss her minne leserne om påstanden alt nevnt i denne artikkelen, at å vise ære og tilbedelse betyr å lyde og følge. 

Da pavemakten forandret hviledagen, ble seglet i Guds bud fjernet. Guds lov er den eneste ufeilbarlige norm som alle meninger, lærepunkter og teorier må prøves etter. 

Herren har gitt et løfte til sine trofaste som vil være med å gjenreise respekten for og betydningen av Guds merkedag, den syvende-dags Sabbat. Ja til alle som vil si nei til den hedenske soldagen som skjøgen og hennes døtre sier Gud: 

"Du skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter. Da skal de kalle deg den som murer revnene igjen og setter veiene i stand, så folk kan bo i landet. Hvis du holder foten tilbake på Sabbatsdagen, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, men kaller Sabbaten en lyst og en glede og Herrens helg en ærverdig dag, hvis du holder den høyt i ære så du ikke går dine egne veier, men avstår fra handel og tomt snakk, da skal du ha din glede i Herren."

(Jes.58, 12-14) 

SABBATENS BETYDNING

Betydningen av Sabbaten som et minne om skapelsen og gjenskapelsen, består i at den stadig fremholder den virkelige grunnen til at vi skal tilbe Gud, nemlig det faktum at han er Skaperen og vi hans skapninger. 

Sabbaten er en del av selve fundamentet, grunnlaget og motiveringen for tilbedelse av himmelens Gud som skaper og frelser. Hvorfor skulle vi ellers tilbe ? 

For at mennesket alltid skulle bli minnet om dette, innstiftet Gud Sabbaten i Eden. 1000 år før jødene ble til ble Sabbaten skapt av Gud. Den ble gitt, sier Jesus, for menneskets skyld, ikke for en spesiell gruppe eller rases skyld. Så lenge Gud og mennesker er til er Sabbaten gyldig. Gjennom hele det gamle og det nye testamentets tid, var syvende-dags Sabbaten den eneste hviledagen. (1.Mos.2, 3.4) 

Ja, til og med når de frelste kommer hjem til himmelen, skal Sabbaten feires. (Jes.66,22.23) 

Så lenge årsaken til vår tilbedelse er at Gud er vår Skaper og Frelser, vil Sabbaten være tegnet og minnet om det. 

Siden Bibelen viser at denne minnes- og tilbedelsesdagen er så viktig for Gud, er det lett å forstå hvorfor Satan hater dette lojalitetstegnet. 
Det er da også lett og forstå hvorfor han helt fra Babylons hedenske alternative religionssystem, har arbeidet for å bytte ut Guds tegn med sitt eget tegn og lojalitetsmerke.  Det er derfor Åpenbaringsboken sier at de som holder seg til Guds bud ikke tar dyrets eller antikrists merke. (Åp.- 14,12). De tilber , lyder, tjener og minnes Skaperguden ved å helligholde minnedagen han velsignet og lyste hellig. 

TROSPRØVEN 

Å holde Sabbaten hellig er et tegn på troskap mot den sanne Gud, mot "han som skapte himmel og jord, hav og kilder." 
Mange oppriktige kristne vil aldri tenke på å ta dyrets merke i den siste tid. Men de vil alle gjøre det, hvis de ikke forstår at det har med hviledagen å gjøre. Antikrist eller makten i stedet for Kristus, er ikke en verdslig hedensk makt som kjemper mot de kristne. Det er en "kristen" makt som har falt fra bibelens sannhet. Når Guds ord sier at hele jorden skal følge og tilbe (Åp.13,8) identifiseres denne maktens dominans og styrke. 

Antikrists motstander er Gud og de som følger, aksepterer og lyder Guds bud. 

Satan hater Guds lov og de som  lyder den.  Han har fått kristne som ikke studerte Guds ord til å tro at Guds bud er avskaffet og opphevet, enda Jesus sier det motsatte. Videre har han gjennom pavemakten sørget for at loven ble forandret og forfalsket. I den mørke middelalder brukte Satan pavemakten til å forby Bibelen og drepe over 50 millioner mennesker som trodde Guds ord i stedet for den katolske kirkes falske lære. 

Åpenbaringsboken forteller at vi snart skal se et nytt og siste forsøk på å knuse de som "holder seg til Guds bud og Jesu tro". 
Forfølgelsen i den siste tid vil ikke ramme de som er med i det katolsk/protestantiske økumeniske fellesskapet. 
Der vil nemlig alle kirkesamfunn som aksepterer dyrets lojalitetstegn og doktriner til slutt ende. Resultatet av denne samlingsreligionen i en ny verdensordning blir strenge søndagslover med forbud mot sabbats-helligholdelse. 

Hvis du leser Åpenbaringsboken, vil du finne ut hvem som til slutt seirer. Hvilken side vil du være på ? 

Bibelen forteller at det er oppriktige kristne i alle kirkesamfunn. Men nettopp fordi de er oppriktige, vil de ikke fortsette å tilhøre et frafallent kirkesamfunn når de forstår at læren er både feil og farlig. Det er derfor advarselen og kallet skal lyde; Gå ut av henne mitt folk !

Er du en av de som trenger å studere Guds ord for å se om læren er sann?  Din oppriktighet og dine bønner om Guds hjelp vil lede deg til et modig valg for sannheten. Det er kjærlighet som motiverer Gud til å advare og kalle mennesker ut av det falske. Dette er ikke et budskap som fordømmer mennesker. 

Systemene og teologien som skjuler sannheten og lærer løgn og bedrag fordømmes. Argumentet at søndag feires for å minnes Jesu oppstandelse er et fattig forsøk på å finne Bibelsk begrunnelse for en ubibelsk tradisjon. Alle som har lest kirkehistorien, kjenner søndagshelligholdelsens bakgrunn og årsak. Vi skal i senere artikler skrive mer om dette emnet og da bl.a. vise hvem som innførte den "nye" kristne hviledagen og hvorfor.