Arken, Blodet & Pakten - del 1

 Innledning

I en verden hvor det er hundrevis av ulike veier å gå innenfor forskjellige kristne kirker og jødiske synagoger, dukket det opp en på-stand, en tanke ingen før hadde  tenkt og som ble et bindeledd mellom Det gamle og Det nye testamentet. 
En tilsynelatende ubetydelig mann fortalte noe ingen på forhånd kunne ha forestilt seg. Kunne denne påstanden virkelig være sann? Vil dette bevise for jødene at Jesus Kristus virkelig var den Messias de hadde ventet på? Vil det i til-legg avsløre satans mest effektive løgn, et bedrag som er blitt akseptert som lærepunkt i de flest kristne menigheter i dag? 

En nyhet som er blitt forsøkt skjult av den Israelske etterretningstjeneste, men  som like-vel er blitt spredd til nesten hver del av kloden uten medias hjelp.
Er virkelig Paktens Ark funnet? Og er historien om at blod og vann fra Jesu legeme skulle ha nådd nådestolen virkelig sann? I så fall må Bibelen gi oss en forklaring. 
 

Guds Valg Av Mennesker

Ron Wyatt, en hobbyarkeolog og anestetiker,  er mannen som hevder å ha gjort dette funnet. Men hvorfor valgte ikke Gud en mer vel ansett person? Hadde ikke det vært bedre for budskapet? En høyt ansett teolog eller er det kanskje ikke mange store godkjente arkeologer som også er kristne som Han kunne ha brukt? Hadde ikke dette vært bedre enn at Gud skulle bruke en anestetiker? Gud lar seg ikke jatte med av mennesker. "For denne verdens visdom er dårskap for Gud," 1.Kor.1:20. "Og den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet," Matt.23:12. Han velger ikke mennesker etter deres storhet men etter deres ydmykhet. Vi må ikke glemme at Gud ikke ser på menneskelige referanser. Han ser heller på hva mennesker kan bli ved Hans hjelp. Hvis en godt utdannet mann innen fagområdene teologi og arkeologi hadde funnet disse gjenstandene, ville verden gitt vedkommende æren fordi han var dyktig og hadde en høy utdannelse. I stedet får nå Gud all ære. Informasjonen om disse funnene er egentlig Guds kunnskap og den deler Han med den som spør Ham. Når Ron Wyatt gir Gud æren for alt, oppstår det et problem for flere "større" menn. Når Ron Wyatt sier at Gud har hjulpet ham, blir de "lærde" sinte. Men roten til sinnet er misunnelse og sjalusi. De tåler ikke tanken på at Gud bruker et menneske som de selv mener er dem underdanig hva angår utdanning og stilling. Men Gud velger aldri selvgode mennesker som søker ære for seg selv under en tilsynelatende kristen kappe. Gud velger de ydmyke.
"Han har støtt ned de mektige fra sine troner, og opphøyet de små," Luk. 1:52.

"I fullførelsen av Sitt formål vil Han bruke mennesker som noen av brødrene ville forkaste som upassende til å engasjere i arbeidet." EGW (RH) 
"I det siste høytidelige verk vil få store menn bli engasjert," 5.T. s 80.
Hvis Gud hadde brukt vårt kirkesamfunns aller høyeste leder, hadde de fleste tatt imot funnene. I dag har mange mennesker utvalgt sine ledere til å være mellommenn mellom seg selv og Gud. De stoler blindt på alt de sier. De har glemt eller aldri hørt ordene; "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg," Joh. 14:6 og "Og la dere ikke kalle lærere. For Én er deres Lærer, Kristus," Matt.23:10. Mange tør ikke stole på en Gud de ikke ser og i stedet håper de å bli frelst ved å gjøre som pastorer og/eller ledere sier. Dette kan bli et skjebnesvangert valg. 

Ikke gjør samme feil som de fleste jødene gjorde da Jesus var på jorden. De studerte ikke ordet selv og derfor trodde de ledernes forklaring på hvordan Messias skulle komme som en stor konge og ikke som påskelammet. Og ved å sette sin lit til mennesker, endte de opp med å rope "korsfest Ham, bort med Ham." Mennesker har alltid likt å velge mennesker som de ser opp til og beundrer til å ta avgjørelser for dem. Men Gud sier: "forbannet er den mann som stoler på mennesker," Jer.17:5. Vi er derfor fullt og helt avhengige av et personlig forhold til Gud og et personlig studium av Hans ord.
 

Rykter, løgner og sladder.

Mennesker har nevnt rykter om Ron Wyatt til meg i den tro at de fortalte meg alvorlige avsløringer. Jeg tror jeg har hørt flere av disse ryktene og anklagene enn mange andre. Skal vi gjøre oss opp meninger fra rykter? Hvis satan klarer å få menneskers oppmerksomhet rettet på selve mannen og ikke funnet og Guds Ord, er det lettere for han å få folk til å forkaste funnet. Om menneskers blikk blir vendt mot Guds Ord, vil satan tape og det vet han. Djevelen har ofte brukt samme metode for å sverte Guds folk og han bruker den fortsatt, fordi mennesker "gjerne hører på løgn," Esek.13:19.

Når Nehemjas fiender ville forhindre arbeidet med å bygge Jerusalems murer, fant de på løgner om Nehemja for å få hindret ham i arbeidet. Da Jesus, vår Herre skulle dømmes, fant de ikke noe sant å anklage Ham for. "Øverstepresten, de eldste og hele rådet søkte nå etter et falskt vitnesbyrd mot Jesus, for å kunne ta livet av Ham. Men de fant ikke noe. Selv om mange falske vitner kom fram, fant de ikke noe. Men til slutt kom to falske vitner fram…" Matt.26:59-60. "Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster… for han er en løgner og løgnens far," Joh.8:44. Satan har alltid brukt mennesker som vil lyve om Guds folk og de gjorde det også med Messias da Han var her på jorden. Vi må ikke la det forbause oss at vel ansette mennesker velger å lyve. I Jeremias dager profeterte "presten som også var den øverste tilsynsmannen i Herrens hus" løgner for folket, Jer.20:1-6. 
Å lytte til hva andre har å si om Ron Wyatt vil ikke bevise om funnet er troverdig eller ikke. Om funnet virkelig er reelt, kan vi med 100% sikkerhet regne med at satan vil finne falske vitner for å bagatellisere og hindre spredningen av denne sannheten. I stedet for å undre oss over at vel ansette mennesker lyver, bør vi høre på disse Jesu ord; "Ve dere når de snakker vel om dere, for det gjorde de også med de falske profetene," Luk.6:26.
Siden dette er situasjonen, ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på ryktene rundt personen Ron Wyatt, men heller skrive om selve funnet og dets Bibelske betydning. 
 
 

Tvileren 

Jeg har hørt mange si; "Jeg trenger ikke disse funnene for å tro." Dette er kanskje tilfellet med flere av oss. Men som med all kristen forkynnelse, dreier ikke dette seg så mye om oss, men om hva vi kan gjøre for andre. Dette burde alltid være vår holdning når vi mottar nytt lys. "Hvem kan jeg dele dette med. Hvem trenger å høre budskapet? Kan jeg bruke dette for å vinne mennesker til Kristus?"

Mange tviler på Bibelens troverdighet. Mange er også vokst opp i ateistiske hjem, hvor læren om evolusjonen er blitt framstilt som fakta og ikke som den teori denne læren egentlig er. Disse trenger å få vite at Bibelen ikke er en fantasibok, men er troverdig. Dette kan være inngangsporten for mange som ikke kjenner til Kristus, slik at de begynner å søke Ham. Det er mange som tviler. "I sin behandling av Tomas ga Jesus en lekse til Sine etterfølgere….Jesus overstrømmet ikke Tomas med bebreidelse, heller ikke gikk Han i strid med han. Han åpenbarte seg selv for den tvilende. Tomas var meget ufornuftig ved å bestemme betingelsene for sin tro, men Jesus, ved Sin gavmilde kjærlighet og sitt hensyn, brøt ned barrierer. Vantro er sjelden fjernet ved strid." DA.808.

Jesus viste han ikke bare korsmerkene, men Han sa; "kom med fingeren din og se hendene Mine, kom med hånden din og legg den i Min side. Vær ikke vantro, men troende," Joh.20:27.
Tomas ble en stor apostel, han spredde budskapet til mange steder i Asia og led senere martyrdøden. Igjen; Jesus var ikke så opptatt med hvem Tomas var, men hva Han kunne bli for Jesus ved Frelserens hjelp. 
 

De sovende lederne og de talende steinene

Guds siste menighet, Laodikea, har sviktet. De fikk et sterkt budskap å forkynne for en hel verden, men de sviktet på det groveste. Bevegelsen skulle fortelle alle sannheten om Gud, Guds karakter og samtidig dele med verden at Jesu annet komme er nær. Men de fleste i denne bevegelsen ble i stedet selvopptatte, redde og kunnskapsløse. Vi sviktet Gud. Da vår Skaper var her på jorden uttalte Han ved ett tilfelle; "Jeg sier dere at om disse skulle tie, så skal steinene rope," Luk.19:40. Vær ikke forundret over at Han sa dette den gangen, for det er nemlig nettopp det som skjer i våre dager. Guds siste utvalgte menighet fikk et budskap å forkynne, men de sviktet. "Om disse skal tie så skal steinene tale." 

Er det ikke nettopp det som er skjedd? Mange trenger denne forkynnelsen for å tro. Ikke bare forteller disse funnene om Bibelens troverdighet, men det bereder en hel verden for Jesu annet komme. Nettopp det var og er vår oppgave. Disse "steinene" eller "funnene" snakker for seg selv. På samme måte som funnene av Noas ark, Sodoma og Gomorra har et budskap. Bibelen forkynner; "Slik det var på Noas dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager…på samme måten var det også på Lots dager..Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart," Luk.17:26-30. Mens disse funnene nettopp taler om Jesu annet komme, er det mange blant oss som i stedet forkynner "fred og ingen fare," og "styrker den ugudelige, så han ikke vender om fra sin onde vei og kan få leve," Esek.13:22. Det samme gjorde de falske profetene på Jeremia og Esekiels tid før Jerusalems ødeleggelse. 

Mange mener kirkens ledere alltid er til å stole på, at de alltid kan vurdere hva som er fra Guds Ånd og hva som er falskt. Men det finnes ikke noe farligere enn å plassere sin tillit til mennesker for å slippe å studere ordet selv. Paulus advarte oss mot "falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler," 2.Kor.11:10. Ved å lese Bibelens beretning, kan vi forstå hvor langt de som motsto Guds profeter var villige til å gå. De pisket opp folket til å forkaste Guds sannhet. "Så sier Herren," Esek.13:7, var ordene de ofte brukte for å få folk til å tro at de var talsmenn for Herren. Esekiel skriver det følgende. "..Så løftet Ånden meg opp til den østre porten av Herrens hus…Og se, ved døren til porten var det tjuefem menn….De var ledere for folket. Han (Herren) sa til meg: "Menneskesønn, dette er de mennene som planlegger misgjerning og gir onde råd i denne saken," Esek.11:1-2. 
Det er flere som mener at Gud ikke tillater at onde tjenere kommer inn i menigheten i en rettferdighetens kappe for komme til høye posisjoner slik at de kan få makt, men Bibelen sier noe annet. Guds Ord forteller hvorfor Herren tillater at dette skjer: "Profetene profeterer falsk, og prestene hersker etter det de selv finner på. Og Mitt folk elsker å ha det slik. Men hva vil dere gjøre når avslutningen kommer,?" Jer.5:31 og "ved at dere lyver for Mitt folk som gjerne hører på løgn?" Esek.13:19. I Det nye testamentet leser vi; "For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster hoper de seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret," 2.Tim.4:3.
Ikke bare det men Herren sier: "mange hyrder har ødelagt Min vingård," Jer. 12:10. "Så sier Herren: Forbannet er den mann som stoler på mennesker og holder kjød for sin arm" og "velsignet er den mann som stoler på Herren, som har satt sin lit til Ham," Jer.17:5-7. Mange av de som karrer seg til topps har glede av å bli sett opp til. Gud har aldri bedt oss om å se opp til mennesker, men å se på Ham. Mange av de som søker høye stillinger, selv om de tilsynelatende har en ytre ydmykhet, mangler indre ydmykhet og dette blir ofte deres snublestein. Slik får satan makt over dem og makt over de menneskene som setter sin tillit til dem. 
Vi blir ikke frelst ved å ha våre navn i kirkens medlemsbøker, vi blir ene og alene frelst ved å ha navnet vårt opptegnet i livets bok i Himmelen. Vi nærmer oss tidsaldrenes slutt, og vår oppgave er å forkynne Jesu snare gjenkomst og avsløre satans falske kristendom som er bygget på hans gamle løgner. De som har latt seg bedra og ikke selv sjekket om disse læresetningene stemmer med Guds Ord, vil gå fortapt om de ikke vender seg om til Guds sannhet. Folket som velger å lytte til det "som klør dem i øret" vil gå til grunne sammen med de som har undervist dem løgnene eller i dette tilfellet, latt være med å forkynne det viktigste. "Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg, så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal Jeg også glemme dine barn," Hos.4:6. På Samme måte som i dag, forkynte også de religiøse lederene på Jeremias og Esekiels tid en falsk fred; Herren sa; "For du har sannelig ledet Mitt folk vill og sagt fred enda det ikke er noe fred," Esek.13:10. 

Da jeg for ikke lenge siden fortalte en eldre mann i menigheten at jeg trodde Herren snart ville komme igjen, så han uengasjert på meg å sa; "det trodde jeg også da jeg var ung, men.." smattet han og ristet på hodet. Om mannen hadde rett eller ikke, så vet vi at vi aldri er blitt bedt om å forkynne at "Herren vil vente," men å forkynne Jesu snare gjenkomst. Igjen ser vi parallellene mellom nå og da. "Menneskesønn, se, Israels hus sier: Det synet han ser skal først oppfylles om mange dager. Han profeterer om en fjern framtid." Si derfor til dem: "så sier Herren Gud: Ingen av Mine ord skal utsettes lenger, men det ordet Jeg taler, det ordet skal oppfylles," Esek.12:27-28. Hva har Han lovt oss? "For enda er det bare en liten stund, og så kommer Han som skal komme, og Han skal ikke dryge," Heb. 10:37. Våkne opp, Laodiokea! "Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg!" Åp.3:19. 

Mens Laodikea lå og sov oppreiste Gud "steiner" for å rope. Disse funnene taler der menneskene tier. Likevel motarbeider mange funnene og prøver fortvilet og dempe ned ropet fra steinene. Hvorfor gjør de dette? Er de så livredde for at noen skulle komme til å tro at Bibelen er sann? Er de redde for at Gud kan bruke funnene for å vinne sjeler? De påstår at de arbeider for Gud, men de bruker evolusjonister til å gå imot funnene. Hvem sin side er de egentlig på, når de bruker all sin energi på å tale imot de ting som bekrefter Bibelens troverdighet? Men de vet ikke hvem de motarbeider; "hvis det er av Gud, kan dere ikke tilintetgjøre det. Se til at dere ikke må bli funnet å være i strid mot Gud," Ap.gj.5:39. 
 

Det viktigste funnet.

Det aller viktigste funnet, Paktens Ark, forteller ikke bare teologien om den Himmelske Helligdommen og at budene fortsatt står ved lag, men den vil bli brukt av Gud for å fortelle en hel verden om Hans karakter, Hans lov."I Guds avsluttende arbeid på jorden, vil standarden i Hans lov igjen bli opphøyet," PK. 186-7. 
Og ikke bare det, men "Han (Kristus) ga Moses, da Han hadde avsluttet kommunikasjonen med ham på Sinai-fjellet, to tavler med vitnesbyrd, steintavler, skrevet med Guds finger. Ingenting som var skrevet på disse tavlene kunne bli slettet ut. Den dyrebare opptegnelse av loven var plassert i vitnesbyrdets ark og er der fremdeles, trygt gjemt fra den menneskelige familie. Men på Gud’s utvalgte tidspunkt vil Han bringe fram disse steintavlene som et vitnesbyrd til all verden mot den manglende respekt for hans bud og mot den avguderiske tilbedelse av en falsk Sabbat," 1.BC.s. 1109. 
Hvis Gud har tenkt å bruke lovtavlene som Herren skrev på med Sin egen finger for å vekke en hel verden og hjelpe dem fra å helligholde en gal Sabbat, hvorfor skulle ikke vi? Er det ikke Hans eksempel vi skulle følge?

Men jeg er også klar over at mange er redde for "nye ting." Det vi må passe oss for er nytt lys som ikke er bygget på gammelt lys. Alt nytt lys må være bygget på gammelt lys, på Guds Ord og Profetenes budskap, ellers er det sannsynligvis en falsk lære. Guds folk har alltid måttet forholde seg til nytt lys. Det gjelder disiplene, reformatorene og selvfølgelig også tidligere pionerer. Gud har også lovet å gi oss lys til vår endetids forkynnelse. "Det er ennå mye dyrebar sannhet som skal bli åpenbart," CSW 25.

"Himmelens Herre og Gud vil ikke sende over verden sin dom over ulydighet og overtredelse før Han har sendt sine voktere for å advare. Han vil ikke slutte prøvetiden før budskapet blir mer tydelig kunngjort. Guds lov vil bli forstørret. Dens krav må bli presentert i sin hellige karakter, så folket kan bli ledet til å ta stilling for eller imot sannheten," 6.T.19.
"Mysterier som englene ønsker å se inn i, som profeter og rettferdige mennesker ønsket å forstå, vil levningen av menigheten bære ut i budskaper fra Gud til verden," 6.T.19. "Dyrebare sannheter som lenge har vært ubemerket skal bli åpenbart i et lys som vil legge for dagen deres hellige verk, for Gud vil kaste glans over sitt ord, så det kan komme til syne i et lys vi aldri før har sett det i," CSW. 25. 

Skulle alt vært åpenbart for århundrer siden, ville det ikke vært mye gnister i en oppvåkningsforkynnelse. Gud kunne latt Arken bli funnet etter Jesu oppstandelse, men i stedet har Han spart dette til vår tid, endetiden. Jesus gjør et siste forsøk på å tilby Sin kjærlighet til en ugudelig, hardnakket, selvopptatt og grusom verden.
 

Det store spørsmålet

Rant virkelig Jesu blod ned på Paktens Ark? Og i så fall, hvorfor? Hva symboliserte det og hva oppfylte det? Svaret på dette er det nye lys i omtalte funn. Siden dette funnet ble kjent, høres ofte følgende spørsmål; Hvis Jesu blod rant ned på nådestolen, må det ha representert rensingen av helligdommen utført på den store forsoningsdagen, slik sammenligningen er med den jordiske helligdommen. Et dilemma blir da at i følge Daniels profeti om de 2300 aftener og morgener, skulle ikke rensingen av helligdommen i himmelen som skjedde på den store forsoningsdagen skje før i 1844 og ikke når Jesus døde. Tok tidligere Bibelforskere feil? Og hvis de gjorde det, hvorfor døde Jesus i påsken og ikke på den store forsoningsdagen? 

Jeg ønsker å vise at funnet ikke på noen måte står i strid med Bibelens lære om helligdommen i himmelen. Så hvordan skal vi da kunne forstå funnet? For å kunne besvare dette spørsmålet, må vi være villige til å tenke på en annen måte. Feilen i tankegangen er her at Jesu blod kun skulle sprinkles over loven på den store forsoningsdagen. Sannheten er imidlertid at Jesu blod på den jordiske Paktsarken ikke hadde noe med rensingen av verken den jordiske eller den Himmelske helligdommen på forsoningsdagen å gjøre. Det som skjedde var en oppfyllelse av noe helt annet. 
Men først skal vi gå litt tilbake. Noen kirkesamfunn har mer bibelkunnskap enn  andre kirkesamfunn. Mange kristne med lite teologisk kunnskap tror at når ordet "evangeliet" blir brukt, er det ene og alene snakk om bøkene Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de fire "evangeliene". Dette til tross for Paulus ord; "For evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for dem," Heb.4:2. Hvem er "dem?" Jo, leser vi litt tidligere i dette kapitlet, kan vi se at det er snakk om Israelittene i ørkenen. Og vi vet da at når vi snakker om evangeliet som ble gitt dem, er det snakk om helligdomstjenesten. De fikk også høre evangeliet gjennom påskefeiringen, men den detaljerte frelsesplanen ble gitt gjennom Helligdomstjenesten.
Jesus har oppgaver nå og han hadde oppgaver før korset, men vi skal konsentrere oss om hva Jesus oppfylte av "loven og profetene," Matt.5:1. da Han døde.

Fortsett å lese i del 2


opp
topp

 
 
Mens Vi Venter - Nr. 25 (7.årgang 3/1999)
http://www.barukmedia.com/mvv