Farlig katolsk spiritisme

En rekke nye "Maria"-åpenbaringer, sier at mange mirakler
kommer til å skje i nær framtid.


Vi ønsker å sette søkelyset på et fenomen vi tror representerer en alvorlig trussel for kristenheten, nemlig troen på en stadig mer aktiv "Jomfru Maria", som forsøker å nå alle mennesker over hele kloden i en spesiell hensikt. 
En ny film har sett dagens lys i 1997. Den er laget av det samme katolske team som skrev den svært omtalte boken; "The Thunder of Justice." Filmen er produsert på engelsk, fransk og spansk og vil uten tvil bli vist i tusentall hjem og i TV-kanaler verden over. På en snedig måte, søker den å gjøre Den katolske kirke og dens dogmer troverdige. Kommunikasjonsmåten er så manipulerende, at seere som ikke er grunnfestet i Guds Ord, lett kan føres vill. En rekke nye Maria-åpenbaringer, sier at mange mirakler kommer til å skje i nær framtid for å underbygge bokas påstander.

Mirjana i Bosnia, under en av sine åpenbaringer fra "Maria".

Flere som tidligere har forlatt katolisismen på grunn av kirkens ubibelske lære, har gått tilbake etter å ha sett denne filmen. Her blir alle de mange jomfru Maria åpenbaringene i moderne tid presentert. Intervjuer med de som mottar åpenbaringene, gjør et veldig inntrykk på de som selv ikke har mye Bibelkunnskap.

For ca. 10 år siden hadde jeg flere samtaler med en eldre kvinne i Oslo. På veggen i sin bolig hadde hun hengt opp en plakat med følgende ordlyd, "Maria kommer snart igjen." Jeg ble selvfølgelig nyskjerrig og spurte henne hva det skulle bety. Hun svarte at Marias gjenkomst snart ville finne sted. I sin iver fortalte hun også at Maria vil forene alle troende til èn kirke. Selv hadde hun opplevd samhørigheten og trosfellesskapet med en ung muslimsk kvinne, som fortalte at hun ba direkte til jomfru Maria, slik hun hadde lært i sitt hjemland Iran. Selv hadde denne eldre damen hatt flere personlige Maria-åpenbaringer. En gang, fortalte hun meg, så hun Maria sitte på stolen foran seg, der jeg nå satt. Maria var flott og majestetisk og snakket vennlig til henne. Jesus satt ved siden av henne. Han var mindre og sa ingenting. I en bok den eldre damen hadde skrevet og som hun gav meg, forteller hun at hun fikk åpenbaringer fra Maria, mens hun ennå var protestant. Men hun innrømmet å ha trodd på flere katolske dogmer før dette.

Maria ba henne om å "gå ut, først og fremst til protestantene." I sin bok forteller hun nærmere om sine spiritistiske opplevelser tidligere i livet. Blant annet kunne hun forutse menneskers død, og hun traff sin avdøde mor et par ganger. Sine mystiske katolske opplevelser, fikk hun etter at hun hadde gått til den katolske kirke og bedt dem arrangere en sjelemesse for sin avdøde far slik at han kunne slippe hurtigere ut av skjærsilden. Det må også nevnes at den ivrige katolske damen hadde et annet bilde på veggen sin, det var av Qusling. Hun var nemlig en meget ivrig og aktiv nazist og hadde vært det i hele sitt voksne liv. 

Skal vi som kristne ha kontakt med de avdøde?

I et orienteringshefte informasjonstjenesten i den katolske kirke i Oslo har sendt oss uoppfordret, sies det på side 5 at, "det er helt naturlig og logisk at vi som kristne ikke bare har fellesskap med dem vi lever sammen og samtidig med, men at vi også er i fellesskap med de hellige menn og kvinner som har gått foran oss til herligheten." 

Men hva sier Bibelen? Paulus forteller om noen som på hans tid spredde et farlig budskap. De var kommet på villspor, bort fra sannheten, for de påsto at oppstandelsen alt hadde funnet sted. Selvfølgelig mente ikke de villfarne at det var snakk om en synlig oppstandelse. Noe slikt kunne jo bare dokumenteres, ved å vise fram de som hadde stått opp. Nei, de mente en usynlig oppstandelse og at de døde derved lever. Det var dette som var den farlige villfarelsen og som frister mennesker som tror det, til å forsøke å få kontakt med de døde.

Fotsettelse neste side

I 1.Tess.4:15-16 forklarer Paulus helt tydelig at oppstandelsen skjer samtidig med at de frelste blir hentet hjem når Kristus kommer. "De hensovede," sier han. De sover, hvilket var et uttrykk også Jesus brukte, altså en tilstand som kan sammenlignes med en bevisstløs søvn. Selv profeten Daniel, som blir omtalt som en av de mest rettferdige menn på jord, måtte "hvile og oppstå ved dagenes ende," Dan.12:13.

Når Bibelen snakker om åndevesener, snakker den om engler eller demoner (falne engler), ikke om avdøde mennesker. Derfor advarer Bibelen på det sterkeste mot å ta kontakt med de døde. Dette var nemlig en praksis som var vanlig hos de fleste folkeslag og som vi ennå ser rester av i mange kulturer. Å be til eller påkalle sine avdøde slekninger (forfedre), er en del av de forførte stammereligioner som ikke kjenner den sanne Gud.

På Cuba, et eksempel blant mange, lever denne overtroen i beste forening med den katolske tro. Å be til, hylle helgener eller forfedre (Santera), hva er forskjellen? For folk på Cuba, Haiti, Brasil eller Afrika kan de som rimelig er, ikke se forskjellen. Det er heller ingen forskjell. Begge deler er å kontakte en forbudt åndeverden. Det er ren spiritisme vi omtaler, uansett hva den kalles. Slik har de afrikanske gudene smeltet sammen med de katolske helgener. Alle helgener på Cuba har således to navn, et av katolsk opprinnelse og et av afrikansk gudeopprinnelse. Paven har da heller ingen problemer med denne blanding, selv ikke med voodoo-prester som han var avbildet sammen med for ikke lenge siden.

Men tilbake til den største av alle de katolske helgener, Maria-skikkelsen som stadig åpenbarer sitt budskap. Hva vil "hun"? Det spiritistiske mediet i Fatima, en nå 90 år gammel dame, får fremdeles besøk av sin "Maria." De siste årene har Maria vært opptatt med sitt budskap om enhet mellom de ulike religiøse bevegelser, som hun sier skal forenes i en enkelt bevegelse. Det er mye mer som forener enn det som adskiller dem sier hun. Hovedbudskapet er at "Herren og Maria ønsker enhet." Dette spiritistiske buskap fra åndeverdenen er dessverre en klar oppfyllelse av djevelens hensikt, nemlig å forene alle mennesker under sitt banner i lojalitet til ham selv og på hans falske grunnvoller. Ikke uten grunn er det at "hun" har vist seg i Fatima, byen som bærer navnet til Muhammeds ynglingsdatter, som han hevder står nest etter Maria i himmelen. De siste åpenbaringene i Bosnia, er også strategisk valgte, for å vinne muslimene tilbake til den katolske kirke. 
 
 

Hvorfor kan det ikke være Maria som åpenbarer seg?

For det første, som tidligere nevnt, har det ennå ikke skjedd en oppstandelse fra de døde. At Maria er dratt til himmelen er et dogme som først ble annerkjent og vedtatt som "sannhet" i den katolske kirke i 1950! Men som helgen er hun likevel blitt dyrket på samme måte som hedenske religioner dyrket sine kvinnelige gudommer.

I "Catholic Encyclopedia" IIX s.129-130, kan vi lese at dersom Maria betrakter seg selv som forlovet med presten som tjener henne, så plasserer den velsignede jomfru en ring på sin forlovedes finger under karakteristiske omstendigheter. Dette er ikke noe annet enn den romerske lokale legenden om forlovelsen med Venus.

Et annet sted leser vi: "Juno (Jupiters kone) må også betraktes som en Maria-skikkelse, fordi hun blir kalt himmeldronningen, og var renhetens skytshelgen i ekteskap og i barnefødsel." (Donehov: Apochryphal and legandary life of Christ s. 65.) 

"Marias" budskaper viser at hun ikke er Bibelens Maria.

Den katolske Maria frelser fra synd. En av hennes tilhengere forteller i boken: "Glories of Mary": "Djevlene har presentert mine synder framfor Guds domstol og de var allerede i ferd med å dra meg til helvete, men den hellige jomfru kom og sa til dem: Hvorfor tar dere denne ungdom? Hva har dere å gjøre med en av mine tjenere som har tjent meg så lenge i menigheten? Djevlene flyktet, og slik har jeg blitt frelst fra deres hånd."

Maria har her tatt en rolle Bibelen aldeles ikke gir henne.Hun blir frelseren fra det onde. Hun kaller menneskene sine tjenere som tjener henne i menigheten. I Bibelen sier Maria at hun selv trenger en frelser.

Maria frarøver Jesus rollen som vår forsvarer. 

"Hvilke stakkars syndere vi hadde vært hvis det ikke var for denne forsvarer, så mektig, så nådig og på samme tid så kjærlig og vis, at dommeren, Guds Sønn, ikke kan dømme den skyldige dersom hun forsvarer dem." (Glories of Mary s.667). Her blir vi igjen presentert med en grusomt falsk lære. Bare djevelen, i sitt hat og sin sjalusi mot Kristus, funnet på en slik idè. I Guds Ord er Jesus vår Frelser og vår forsvarer på dommens dag. "Hvis noen hører mine ord og ikke tror, dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden," Joh.12:47.

Hvem har all makt?

"Og derfor," sier Peter Damian, "har jomfruen all makt i himmel og på jord," samme s.201. Dette er ennå en vranglære fra djevelen. Bibelen sier at Jesus har denne rollen: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord." Også i Joh. Åpen kap 4 og 5, kan vi lese at denne makten blir gitt til Kristus av Faderen selv. Ingen steder i Guds Ord kan vi lese at Maria blir tildelt denne rollen.

Djevelens plan er at vi skal be mindre til Gud.

I stedet skal vi be til Maria."Vi ber om mange ting fra Gud, men får det ikke. Vi ber til Maria om de samme ting og får," samme s.150. "Nå løfter han (Jesus) sine øyne på henne, og vet at hun er hans mor. På hvert blunk fra hennes øyne, vet han at han har rollen som undertjener og oppfyller alle hennes ønsker," Borgmans, New Interpretation of the Mass. s.7.

"Maria" oppfordrer alle kristne til å bruke rosenkransen.

Jesus sier derimot at vi ikke skal "ramse opp mange ord slik hedningene gjør, Matt. 6:7. 

Å si mange titalls "Hail Mary" bønner pr.dag, er i direkte opposisjon både til Bibelens advarsler om å påkalle de døde og til Jesu ord i Matt. kap. 6., om "ikke å bruke meningsløse gjentakelser, slik hedningene gjør!" Denne oppramsing sammen med bruk av rosenkransen, brukes også av hinduer og muslimer. 
 

"Maria" sier vi må arbeide på vår frelse etter at vi er døde.

"Det er ikke mange som går direkte til himmelen." (Nei ingen gjør det etter Bibelens lære, ikke engang Maria), videre sier hun:  "De er ikke beredt, så de må fortsette sin renselse etter døden. Derfor må dere be for dem." Er dette Bibelen lære?" 

"Hun" setter mennesker fri fra skjærsilden.

"Guds mor drar ofte til skjærsilden for å sette mennesker fri, .. sjelene tigger om nåde fra mor Maria og venter på hennes hjelp," (Medjugorje nr.18 s.14.)


Paven, som er en hengiven "Maria" - tilhenger, besøker nonnen i Portugal, som fra sin barndom har hatt besøk av "Maria"

Det er djevelen selv som har oppfunnet dogmet om skjærsilden, et sted hvor menneskene må sone for sine egne synder før de kan komme til himmelen. Her finnes ikke rom for budskapet om at Jesus sonet for våre synder, slik at vi kan gå fri. Syndene må vi selv sone. Dette er djevelens budskap. Han ønsker å redusere Jesu døds betydning.

Bibelen sier at det er Jesus som har sonet for våre misgjerninger, straffen lå på ham.

Når besøker "Maria" skjærsilden?

Spørsmål: "Er det spesielle dager hvor hun setter dem fri?" Svaret lyder fra en som får åpenbaringer: "Ja, framfor alle dager skjer det på julaften." Skulle ikke den virkelige Maria, dersom hun var i live, vite når hun fødte sitt barn? Julefeiringen og datoen er en skikk kirken innførte lenge etter apostlenes tid for å lokke til seg Mitragudens tilhengere, ved å blande deres religion med kirkens. Dette innrømmer pavekirken selv. 25 desember er Mitras fødselsdag. På andre katolske og ubibelske helligdager besøker hun også skjærsilden.

"Hun" skal samle alle religioner.

Som vi nevnte innledningsvis så er dette hennes umiddelbare mål. Ikke under sannhetens banner, men under sin egen ledelse. "Life magazine" hadde for sin des.1996 utgave, "Den mystiske Mary," mer elsket, mektig og kontroversiell enn noen gang." Slutten på artikkelen forteller at Mary kan være den som gjenforener alle de kristne kirkene. Paven har nylig uttalt at hengivenheten for Maria vil forene kirkene i øst og vest. I USA feiret nylig muslimer og katolikker sammen en høytid for jomfru Maria. Kardinal W. Keeler holdt en tale hvor han bl.a. sa at kirken så med anerkjennelse og repekt opp til muslimer. Koranen har blant annet langt flere vers om Maria enn hele nye testamentet. Av den store Mufti av Syria hadde kardinalen dessuten mottat "Hail Mary" -bønnen på arabisk og de hadde sammen bedt til henne.

Da Pave Johannes Paul II besøkte Baltimore, bodde han hos kardinal Keeler. Sammen med gjester fra flere kristne kirker, fra muslimer og jøder, hadde de i Katedralen et spesielt bønnemøte til dronning Mary.

"Hun" ber oss lyde Jesu vikar.

At Jesus har en vikar på jorden er helt ukjent i Bibelen. Det var den Hellige Ånd som kom i Jesu sted for ikke å "etterlate oss foreldreløse."

Alle apostlene var likeverdige. Det er nok å lese Ap.gj. for å fortså det. Peter var ikke en større autoritet ann f.eks. Jacob, lederen for menigheten i Rom, eller Paulus for den saks skyld. Intet menneske ble satt mellom Jesus og Hans barn på jord. 

"Hun" tar Kristi plass som "mellommann."

"Hun står over alle englene. Som menneskers mor representerer hun det fundamentale bånd mellom mennesket og Gud," sier Father Laurentius i "Medjugorje nytt" nr.18 s.12. Her forteller han også at i hans familie ber alle til jomfru Maria. 

Djevelen ønsker å rane Jesu plass i helligdommen i himmelen og det arbeid Jesus gjør for oss der. Han setter seg selv inn i stedet og mottar hyllest og bønner. Hvilket bedrag! "Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene."
 
 

"Hun" henviser mennesker til sin "indre veileder."

Dette er helt klart spiritistisk tenkning og godt kjent i den okkulte "New-Age." filosofien. I østens religioner, som har veltet over oss siden 1960-tallet, er det nettopp "din indre veileder" som gir råd og kunnskap. Disse åndene åpenbarer seg ved hjelp av stemmer og noen ganger i synlig tilstand. Margit Sandemose har i vårt land vært et medium og en flittig kanal for denne åndeverden. Åpner du et "New-Age" blad, vil du også møte mange mennesker som ønsker å hjelpe deg til å få kontakt med "din indre veileder." 

En santera på Cuba tilber katolske helgener og gamle avguder som èn og samme ting

Hva sier så "Maria" som identifiserer henne som en av de samme åndene? Her er noen eksempler. "Jeg ber dere om å stole på deres indre følelser og der søke å finne svar på hjertets spørmål." "Sannheten vil du få vite inne i deg selv….ved å motta din indre veileder blir du fri og lykkelig" "Mine barn, jeg ønsker at dere skal få tillit til den indre veilederen." "Sannheten kan bare komme gjennom deg selv." "Forstå at som representant for den guddommelige moderlige energi, er jeg i stand til å hjelpe alle mennesker." "Glem trospunkter og ulikheter i tro og lære, disse ting er ikke viktige. Disse er verdslige interesser, og jeg er opptatt av din åndelighet." "Hvis din indre mester, lærer og helbreder eller veileder leder deg til å lete inne i deg selv, da er deres råd riktige. Hvis du søker etter Guds Ånd utenfor deg selv, da søker du forgjeves." "Gjennom denne indre forbindelsen vil du finne en dyp kilde av visdom, inne i deg selv, en strøm av indre kunnskap." "Gud bruker alle dine sanser når han taler til deg." (Annie Kirkwood, Marys Message of Hope, 95.) Dette er New-Age språk fra østens avgudsreligioner! Bokhandlere over hele landet er full av litteratur om slike "veiledere"!

Mange mennesker har møtt slike veiledere gjennom meditasjon og mystikk, ja sågar en "Jesus" har de møtt. Men etter å ha studert Bibelen har de måttet kjempe seg gjennom en ufattelig åndskamp for å bli fri fra djevelens grep.

Hva sier Bibelen? Det motsatte! "Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti." "Ditt Ord er sannhet" "Åndens sverd er Guds Ord" "Derfor den som hører mine Ord og gjør etter dem…. (sagt etter bergprekenen, Jesu Ord i Bibelen). Altså det eneste våpen du er utrustet med mot vranglære er Guds Ord, Bibelen. I Marias åpenbaringer finner du ingen oppfordring til å studere Guds Ord, du blir i stedet bedt om å gå til messe og be rosenkransen!

Millioner av kristne ber i dag denne bønnen, "Min dronning, min mor. Jeg gir meg selv helt til deg og for å vise min hengivenhet til deg, gir jeg deg i dag mine øyne, min munn, mitt hjerte, hele kroppen uten reservasjon. Derfor gode mor, siden jeg er din egen, hold meg og led meg som din eiendom og din besettelse." (The legion of Mary.) De som ber denne og lignende bønner, ber om å bli besatt av onde ånder og en slik bønn forblir ikke ubesvart. Dette er skremmende lesning. Men det er virkeligheten. Det er snakk om kristne som har djevelen som veileder i en spiritistisk bevegelse verden ikke har sett maken til. 

"Maria" er på vei til å bedra en hel verden. Bort fra Kristus og Hans rolle og tjeneste for oss. På en måned ble det talt og registrert, i Medjugorje (hvor hun etter sigende åpenbarer seg jevnlig), 37.000 mennesker samt 1000 prester som deltok i katolske messer. 2 milliarder mennesker gjentar "Hail Mary" daglig. 5 millioner mennesker, mange er ikke engang kristne, dro på pilgrimsreiser til Lourdes i Frankrike i 1996, for å drikke hellig vann der Maria har åpenbart seg. 10 millioner dro til Guadelope i Mexico for å be til "Maria." På en vindusfasade tilhørende firmaet "Seminole Finance corp," i USA ses et utydelig Madonna-bilde. 250.000 mennesker ble talt som beøkende på en uke! Over hele verden kommer rapportene om hennes angivelige besøk. Fra USA til Japan, fra Bosnia til Rwanda. Hun helbreder angivelig mennesker for deres sykdommer og vitner fra hele verden står fram og tilber Madonna-bildene.

For ytterligere å forvirre disse spiritistiske mediene, kommer iblant djevelen selv og besøker dem. Da forsvinner han ved synet av "hellig vann." Det er som myten om "Dracula" og hvitløk! Alt dette er fullstendig ukjent for Bibelen, der Gud har åpenbart seg og sin vilje. Advarselene fra Bibelen er klare. Vi skal ikke ha samkvem med avdøde, eller invitere dem til oss. Når en mann eller en kvinne hadde en dødningeånd hos seg, medførte det dødsstraff i Moseloven, 3. Mos.20:27. I andre religioner var det vanlig å be til sine forfedre eller store menn som hadde levd før. Gud advarer mot dette, siden bønnene blir besvarte av onde ånder. Vi har ingen grunn til ikke å tro at alle bønnene til den døde Maria, også blir besvart fra djevelens åndeverden. Katolisismen er ikke kristendom, men representerer en hedensk, spiritistisk og okkult religion.

Som det var på Jesu tid vil det være i den siste tid. Djevelen vet at han har kort tid igjen, derfor vil han forføre med all løgnens makt og tegn og under. Hvorfor? For å lede mennesker bort fra sannheten, den virkelige Jesus, som er den eneste frelsevei. 

Be til din kjærlige Far i himmelen. Ham alene skal du tilbe (tilbe betyr å be til). Be i Jesu dyrebare, frelsende navn og studer som aldri før sannhetene som er åpenbart i Guds Ord. Det er kunnskap vi trenger, samt kjærlighet til sannheten, ellers vil vi fare vill og miste det evige liv. EHB
 opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 21 (6.Årgang 2/1998)
http://welcome.to/MensViVenter