Nå må vi våkne!

Gjesteartikkel av Elisabeth og Bengt Baum


Gud har i sin store kjærlighet og rettferdighet, en urokkelig respekt for den frie vilje han har skapt oss mennesker med. Han legger fram for oss livet og det gode eller døden og det onde. Hans appell til oss er: "Velg da livet," 5.Mos. 30:15-20. Han viser oss tydelig veien som leder til livet og han advarer mot veien som leder til døden, den evige død som er alternativet til evig liv.

Noen mennesker sidestiller en advarsel med en trussel. Men det er selvfølgelig en vesentlig forskjell. Som eksempel kan nevnes at vi setter opp varselstrekanter (ikke trusseltrekanter), hvis vi må stanse bilen på et utsatt sted og vil gjøre andre trafikanter oppmerksom på faren. Den store forskjellen mellom en advarsel og en trussel, ligger i det faktum at advarselen gagner den som blir advart, mens trusselen gagner den som truer.


Å våke gjør vi best ved å studere Guds ord.

 

Å fra hjertet å si et kraftfullt "ja" til Guds sannhet, innebærer nødvendigheten av å si et like kraftfullt "nei" til løgnen. Vi er kalt til å be mennesker forsone seg med Gud gjennom hans elskede sønn, Jesus Kristus, 2.Kor. 5:19-21. Men vi er også kalt til å advare og våke ved å avsløre mørkets gjerninger, Ef. 5:11, og "villfarelsens listige knep," Ef. 4:14. 

Jesus og alle Bibelens brevskrivere,

Elisabeth og Bengt Baum er avhoppere fra trosbevegelsens "Livets Ord" i Sverige. De arbeidet for bevegelsen og oppdaget etterhvert at prinsippene det ble styrt etter og læren som ble undervist, var svært ubibelske. De har også vært på NRK-TV og advart mot trosbevegelsen og har søkt å hjelpe de mange som ble ødelagt av "herlighetsteologien."

har kraftige oppgjør med ledere og hyrder som forkynner falsk lære, både i direkte konfrontasjoner ("ormeyngel —" Matt. 23:33.) og i omtale (Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere!), Gal. 5:12. Ordvalget viser hvor alvorlig Gud ser på falsk lære.

Villfarelse har alltid forekommet og vil alltid eksistere helt til Jesu gjenkomst. Ja, den kommer til å bli så vanlig i sine ulike forkledninger, at de fleste kommer til å tro at den er sannheten og derfor gå fortapt. Men ingen behøver å gå fortapt.

I dette innlegget skal vi belyse endel ord og uttrykk som bør sees på som varsellys på falsk teologi, uansett i hvilken menighet eller hvilket kirkesamfunn de forekommer. Enten disse uttrykkene har vært å observere i lengre tid eller de plutselig dukker opp, må de betraktes som et signal som burde lede medlemmene til med iver å granske Guds Ord. 

Forandringene vi skal nevne, har en fellesnevner i at Guds makt begrenses eller benektes og at Hans kjærlighet forvanskes. I stedet opphøyes mennesker og deres onde hensikter kamufleres.

Herren selv sier i Jes. 5:20. "Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert."

B = Guds språk, slik vi møter det i Bibelen eller

T=Villfarelsens språk, slik vi møtte det i "trosbevegelsen."

B- Jesu offer av nåde gjennom lydighet og korsets død eller,
T- Jesu seier gjennom makt over satan i helvete.

B- Jesus led en fysisk død for å sone våre synder eller 
T- Jesus døde "åndelig" og måtte ta satans karaktertrekk for å sone våre synder.

B- Jesus som har all makt i himmel og på jord eller 
T- Jesus som har delegert all makt til de kristne.

B- Betydningen av ærefrykt for Gud eller 
T- Betydningen av ærefrykt for ledere, demoner og djevelen.

B- Et kall til å opphøye Jesus eller, 
T- Et kall til å opphøye ledere.

B- Appeller om å invitere mennesker til å følge Jesus eller, 
T- Appeller om å invitere menensker til å følge ledere og bevegelser.

B- Løfter om frihet fra synd eller
T- Løfter om frihet fra lidelse.

B- Å være frikjøpt fra synden eller 
T- Å være kjøpt fri fra Guds lov. 
(Fotnote nederst)

B- Guds kraft for oss til å stå imot fristelse og synd eller 
T- Guds kraft i oss til å utføre tegn og under.

B- Seier er seier over synden eller 
T- Seier er å få nøyaktig det vi ønsker.

B- Å lyde loven er å elske Gud eller 
T- Å lyde Guds bud er lovtrelldom.

B- Sykdom er sykdom.
T- Sykdom er et angrep på troen og løsningen er å "bekjenne" helse ved å gjenta "jeg er frisk."

B- Framgang er Guds Ord og evangeliets fremgang eller 
T- Framgang er å være rik, frisk og sterk (ellers vil vel ingen ønske å bli kristne.)

B- "Herlighet" etter lidelse.
T- "Herlighet" her og nå uten lidelse.

B- Den største skal være den minste eller 
T- Den største er den største.

B- Den kristne skal tjene eller 
T- Den kristne skal herske, dominere og regjere.

B- Vi er kalt til å være ydmyke. 
T- Valget er selvopphøyelse eller motløshet.

B- Elske våre fiender eller 
T- Fiender skal nedkjempes og tilintetgjøres.

B- Vanskelig for de rike å nå himmelen eller 
T- Vi har "rett" til rikdom her og nå.

B- De fattige blir lovet lønn hos Gud. 
T- Fattige skal bli rike på penger.

B- Skje Guds vilje eller 
T- Krev at din vilje skjer. Tro at du får det du har lyst på. "Bekjenn" at du alt har fått det.

B- Vær barmhjertig, ren og hellig.
T- Kunne, innse, skape og få.

B- Gjøre gode gjerninger som gjensvar på Guds kjærlighet, som Han gir oss kraft til og får æren for. 
T- Gjøre tegn og under som mennesket får ære for. (Pastor "X" bad og det skjedde et under er vanlige overskrifter.)

B- Barmhjertighet mot synderen. 
T- Hardhet mot synderen.

B- Hardhet mot falske og onde hyrder eller 
T- Unfallenhet mot falske og onde hyrder.

B- Bare èn mellommann- Jesus.
T- Ledere og pastorer er mellommenn.

B- Stort frafall i den siste tid. 
T- Stor vekkelse i den siste tid.

Når det gjelder falsk lære, skriver Paulus om en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium som blir forkynt av falske lærere, falske profeter og falske apostler som omskaper seg til Kristi apostler og rettferdighetens tjenere, 2.Kor. 11:1-4. 13-15.20. Han skriver også om falske brødre, 2.Kor. 11:26 og Johannes skriver i sitt brev om de som har "utgått fra oss, men de var ikke av oss," 1.Joh. 2:15-19. Det er disse som for oss kristne er de farligste. Det er også de som av djevelen gis å kunne gjøre tegn og under, "for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig," Matt. 24:24.

Men Jesus, som er den eneste som kan hjelpe oss å unngå forførelsen, ber oss gang på gang å våke og be. Å våke gjør vi best ved å studere Guds Ord, ved å lese Skriften i sin sammenheng og etterhvert kjenne budskapet i hele Bibelen. 

Med Bibelens kunnskap kan vi bedre vurdere det som skjer i verden, i menigheten og i oss selv. 

Kjære venner; En som ønsker å bli en god kirurg, blir ikke det ved å lese noen linjer her og noen der i læreboka. Det nytter heller ikke bare å lese favorittemnene. På samme måte må en som tar kristendommen på alvor forholde seg til hele Bibelen.

Vi kan også be Gud om å få kjærlighet til hans Ord og om at han gir oss en lengsel etter å kjenne Skriften. Vi kan også be om å få Den Hellige Ånds hjelp til å forstå det vi leser og at Gud skriver sin lov i våre hjerter. Å lyde hans bud kan vi bare ved å motta hans kraft og nåde.
 opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 21 (6.Årgang 2/1998)
http://welcome.to/MensViVenter