I senregnets tid

Bibelen profeterer at kristne ledere i endetiden vil frata
medlemmene troen på seier over synd.

Mange steder i Guds Ord finner vi uttrykkene tidligregn og senregn. Tidligregnet innledet regntiden om høsten slik at det nysådde kornet kunne begynne sin vekst. Senregnet kom om våren mot slutten av regntiden og var nødvendig for at kornet skulle modnes. (5. Mos. 11:14. Jes. 30:23. Jer. 5:24. Joel 2:23.) 

Sakarja kap. 10.

Dette kapitlet i Sakarjas bok, gir en enestående profetisk beskrivelse av noe som skal finne sted like før Jesus kommer igjen. Det er en av bibelens mange repetisjons-profetier, som både hadde aktualitet på Israels tid og samtidig sier noe om endetiden. Profetien tidfestes til "senregnets tid." På denne tiden, står det i vers 2, skal "husgudene" tale usant og "spåmennene" skue løgn." Også "hyrdene" får sitt pass påskrevet av profeten. Det er ingen tvil om at det er de religiøse lederne som her blir beskrevet, og Herren gjør dem ansvarlige for et forferdelig svik og frafall - i senregnets tid. Men la oss først sitere de tre versene dette studiet omhandler. 

"Be Herren om regn i senregnets tid! Herren sender lynstråler, og regnskyld skal han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark. For husgudene talte usant, og spåmennene skuet løgn. Tomme drømmer forkynte de, og den trøst de gav, var intet verd. Derfor måtte folket dra av sted som sauer og lide ondt, fordi det ikke var noen hyrde.

Mot hyrdene er min vrede opptent, og bukkene vil jeg hjemsøke. For Herren, hærskarenes Gud, ser til sin hjord, Judas hus, og gjør den lik sin stolte stridshest."

Ingen kan mene at denne beskrivelsen bare hadde aktualitet på Israels tid. Det ville i såfall bety at hver vår forkynte hyrdene falsk lære, men resten av året forkynte de sannhet. Primærtolkningen må gjelde folkets "hjemkomst" til sitt eget land etter bortførelsen og sekundærtolkningen er endetidens høst.

Regn og Ånd.

Det er kjent at bibelen symboliserer Den Hellige Ånds fylde med regn. Et eksempel kan være Jes. 44:3. "For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Og vil utgyte min Ånd over din ætt. -" Som kommentar under Joel 2:23, finner vi i de fleste bibeloversettelser en henvisning til kap. 3:1. Oversetterne er godt oppmerksomme på denne symbolske parallellen mellom regn og Guds Ånd. De to versene lyder;

"For han gir dere læreren til rettferdighet, og så sender han regn ned til dere, tidligregn og senregn, -" Joel 2:23. "Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød, -" Joel 3:1.

Med denne bakgrunn som referanse, kan vi se nærmere på hovedbudskapet i Sakarja 10:1-3.

Be Herren om regn.

Herren kan ikke gi Åndens regn til mennesker som ikke søker en slik fylde. Heller ikke kan noen motta denne "fylden," hvis det er synd i deres liv, som ikke er bekjent og bevisst avstått fra. Å be om Åndskraft eller "senregn" uten først å la "tidligregnet" rense livet fra aktiv og bevisst synd, er livsfarlig, for det vil gjøre det mulig for djevelen å besvare bønnene, gi "kraft" og utføre undergjerninger som Gud ikke kjennes ved. Vi har tidligere i artikler belyst teksten i Matt. 7: 21-23. Her omtales mange "herlige" mirakler i Jesu navn, som djevelen utfører. Disse menneskene var bevisst ulydige og ba samtidig om Åndens kraft. Siden synd er å bryte Guds lov, 1. Joh. 3:4 og disse menneskene sies å tro seg løst fra Guds lov, kunne ikke Gud fylle dem med sin Ånd. (Det greske "anomia" som betyr "løst fra loven" eller lovløs i forhold til Guds lov, er i vår bibel dessverre oversatt med "urett," i Matt. 7:23, slik at Jesu reelle budskap vanskelig oppdages.)

* Den nye (1997) norske oversettelsen av King James bibelen (Bibelforlaget A/S), har tilbakeført en rekke skriftsteder til grunntekstens opprinnelige betydning. Denne oversettelsen sier (om Matt. 7:23), "Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet." Denne norske oversettelsen har rettet opp mange av de forfalskede tolkningene en rekke moderne oversettelser er belemret med. Mange bøker er skrevet om tusenvis av urettmessige endringer - de fleste i retning av katolsk teologi, som forekommer i diverse nye amerikanske oversettelser. Siden den nye norske King James bibelen baserer seg på "den nye" King James og ikke den gamle, er det dessverre ennå endel feil å rette opp.

Kristne som lever i bevisst synd og ikke ber om "tidligregn" slik at deres karakter kan endres, men ønsker Åndens "senregn" og kraft, risikerer å motta masse kraft fra en annen kilde. Vi må be om det Herren vil gi, nemlig et forhold til ham som gir seier over synd ved at han er Herre i livet. Enhver som ber om "kraft" og samtidig koser med "skjødesynd" og pleier svakheter og syndige vaner er i stor fare. Djevelen vil snart produsere nok "mirakler" og bønnesvar, slik at personen tror alt er i orden og at Gud ikke bryr seg om at disse syndene uttrykker seg i livet. Når profeten sier, "be om regn," må vi være villige til å akseptere Guds betingelser. Den hellige Ånd vil rense fra synd, ikke samarbeide med den.

Bibelen sammenligner Guds folk i endens tid med villfarne sauer uten hyrde.
Men Gud vil selv ta seg av dem.


Når tiden - er inne.

Like før "høsten" når grøden modnes, er den rette tid. Siden Den Hellige Ånd må være Herre i våre liv når Jesus kommer, er den rette tid nå, like før alt er slutt.

Herren er villig.

Mangel på "senregn" skyldes ikke Guds uvillighet, men at betingelsene ikke blir møtt. Den begrensende faktoren er vår, ikke Guds.

Hver mann - på sin mark.

Å bli gjort skikket for evigheten, er en svært personlig og privat sak. Jesu bilde må gjenskapes og Guds lov må skrives i sinnet, siden denne individuelle nye fødsel, er den eneste oppskrift til Guds frelse.

For husgudene talte usant

På hebraisk heter husguder også idoler eller "de man forguder." De små menneskelagde idolene som mange lytter til, forkynner ikke Guds sannhet. De produserer et budskap som "klør i øret" og som nok inneholder det mange menighetsmedlemmer ønsker å høre, men ikke det Herren ønsker å si. Når gjør de det? I senregnets tid. Nå - idag!

Spåmennene skuet løgn.

Åndelige ledere som skulle undervise sannhet og advare folket mot frafall og falsk lære, har sviktet sin oppgave. Når de preker fred, økumenisk enhet og ingen fare, taler de ikke Herrens vilje. De skuer og prioriterer løgn, nå i senregnets tid. Også i Jer. 5:31 går Herren til rette med slike ledere. "Profetene profeterte løgn og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer? Den løgnaktige forkynnelsen var tragedie nok, men dobbelt fortvilet må det ha vært for Herren, at folket synes om den falske og lettvinte teologien. De fikk det de ba om både dengang og nå i senregnets tid.

Tomme drømmer forkynte de

Et tusenårig fredsrike på jorden, en bortrykkelse før Jesu gjenkomst, opposisjon mot Guds lov, en frelse som ikke er fra synd, Babylons falske og hedenske soldag som Herrens hviledag, hedenskapets okkulte lære om den udødelige sjelen, etc. Tomme drømmer, hedenske tradisjoner og enhver beleilig synsing og tankespinn, lyder fra talerstoler som burde forkynt Guds Ord. Tomme drømmer forkynte de -nå i senregnets tid. Også Jesus advarte mot falske profeter i endens tid.

Den trøst de gav var intet verd.

Du er frelst "i ånden" uansett hvordan du lever og selv om du vasser i synd og ulydighet. Du kan være frelst uten å være omvendt. En mental og kognitiv (intellektuell) "tanke-tro" er alt som skal til. Overgivelse og lydighet er uvesentlig. Helligånden gir ekstatiske følelser, ikke endret karakter. Slapp av og nyt livet. Alt er i orden. Stå i menigheten, betal din tiende selv om presteskapet ikke lenger forkynner Guds ord, tro deg frelst enten du er det eller ikke. Det er "troen" som teller, ikke om du faktisk er frelst fra synd ved at den ikke lenger styrer i ditt liv. "Den trøst de gav, var intet verd." Når skjer det? Nå, i senregnets tid, like før Jesus kommer igjen.

Derfor måtte folket - lide ondt, fordi det ikke var noen hyrde.

Hyrdene, prestene, pastorene, forstanderne, de åndelige lederne - sviktet. Menigheten går vill. Fienden tar medlemmene til fange. De er slaver under synd og lider fordi de trodde på hyrdenes løgner, bedrag og tomme drømmer. De opplever ikke seier og frelse fra fiendens makt. Ulvene kom inn i flokken og fratok mange deres åndelige og evige liv. Det var ingen trofaste hyrder som ledet dem rett og avslørte fiendens planer. Når vil dette bedraget finne sted? Nå - i senregnets tid.

Også på Jesu tid ble "fårene" ledet vill av hyrder med et falskt budskap. Folket ble hjernevasket til å forvente en konge når profetiene sa han skulle komme som en frelser fra synd og lide i deres sted. De ønsket ikke en lidende Messias og foraktet han derfor da han kom. Nå - i senregnets tid -venter de fleste kristne på en frelser som skal rense dem fra synd og ved sitt komme endre deres karakter. Men de tar tragisk feil. Denne gangen kommer han som konge, for å hente hjem til sitt rike de som alt har tatt imot ham og derfor latt seg skille fra sin synd. Majoriteten av kristne forkynnere kopierer til fullkommenhet jødenes feilgrep.

Med tårer i øynene så Jesus på det forførte folket. Han fikk "inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne, som får uten hyrde." Når han idag - i senregnets tid- betrakter kirkesamfunnene, tror vi han ser og føler det samme.


Vann er ofte brukt ibibelen som symbol på velsignelser fra Gud. I en ørken med lite vann er det ingen grøde å høste.

 

 I Mark. 6:34, rapporteres det at Jesus ved en annen anledning gjentok de samme ordene, men så legger apostelen Markus til det følgende; "Og han begynte å lære dem meget." Det er på denne måten han også idag møter de som har fart vill. Gjennom sitt ord og Den Hellige Ånds ledelse, vil han lære dem meget. Det er sann kunnskap som er mangelvare hos bekjennende kristne, og det er defor mange forgår. 

Mot hyrdene er min vrede opptent.

Forestill deg hvor mye smerte hyrdene har påført Guds folk. At de tør! De som sviktet og lot Guds fiende lede folket inn i falsk lære, vil ikke unnslippe Herrens vrede. Medlemmene tilhører ham og de som plasserte seg selv som guruer i Guds sted, har vært aktive i å forfalske sannheten. Når vil de gjøre dette? Jo, sier profeten, nå i senregnets tid.

For Herren - ser til sin hjord - og gjør den lik sin stolte stridshest.

Herren har en plan for de som ber om "regn" i sitt personlige liv, "på sin egen mark." Gud lar seg ikke stanse av at hyrdene - de religiøse lederne - sviktet sitt kall, og lot menighetens medlemmer tro seg frelst mens de var fiendens slaver. Den usanne forkynnelsen, løgnene og de tomme drømmene har nok gitt fienden fritt spillerom i hjorden, men Herren kan likevel nå oppriktige medlemmer. Alle kan forbigå de troløse forkynnerne og studere sin egen bibel og ta personlig kontakt med himmelens Gud. Alle som lar Herren rense sitt liv fra synd og ulydighet, kan av Guds nåde og Åndens iboen, bli et sterkt og seirende vitne, lik hans stolte stridshest. Og det kan og vil finne sted - nå i senregnets tid. Jeg hadde den 27 januar i år et heldagsseminar for offiserer i Frelsesarmeen. Etter å ha studert den hebraiske helligdomstjenesten sammen, hvor hele den første avdeling er viet symbolene på at forsoningen endrer menneskets karakter, fortalte de meg følgende. Også deres kristne bevegelse hadde begynnt å flørte med den overfladiske og ubibelske frelsesidèen, hvor "frelse" ikke lenger er fra syndens makt.

Sammendrag.

På samme måte som Israels religiøse ledere forfalsket budskapet om hva som var Guds vilje og prioritering i gammel testamentlig tid, skal kristne ledere gjøre det samme i endetiden like før Jesus kommer igjen.

Tiden da Den Hellige Ånd skal rense og fylle Guds folk er nå, i senregnets tid. Senregnet er et bibelsk symbol på endetidens åndsfylde.

På denne tiden, har djevelen sikret seg kontroll over mange forkynnere og kristne ledere, slik at budskapet de framholder ikke er i harmoni med Skriften. Hovedproblemet er at de forkynner en lære som gjør at menighetens medlemmer forblir syndens slaver og kontrolleres av fienden. De opplever ikke seier og vekst og lider på grunn av sin tilstand. Men Herren kan og vil "fullkomment frelse" all som vil gjøre ham til Herre i livet. JB.opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 20 (6.årgang 1/1998)
http://welcome.to/MensViVenter