Netzarim

Jøder som tror på Jesus, men som ikke vil ha noe å gjøre med vår forfalskede kristendom.


Det forskrekker mange protestanter i Skandinavia, at Jesus-troende jøder (Messianske jøder) kommer hit og ber oss ikke å dra til Israel for å misjonere. De ønsker simpelt hen ikke å bli utsatt for vår katolsk inspirerte og hedensk besmittede "kristendom," som gir seg ut for å ha røtter i den første menighetens tro, men egentlig er av hedenskap ispedd kristne ideer.

Netzarim jøder kaller seg også for Nazoraean eller Nasarene jøder. De har som mål, sier de, å gjenetablere den første kristne menighetens tro og lære. I så måte ser de på både katolikker og tradisjonelle protestanter, som frafalne og påstår at vi er moderne soltilbedere og at Zeus/Jupiter er vår frelser. Hvordan kan de mene noe slikt?, sier mange kristne. Simpelt hen fordi "vår" Jesus i kristen forkynnelse ikke lenger sies å stå for det budskapet den første menighet forfektet.

De tar fullstendig avstand fra den lovløse (antinomian) religionen, som nå har stjålet kristendommens navn. Selv retter de sin tro mot Yehoshua, den sanne Guds Sønn, som døde for vår synd og ble tatt opp til himmelen. Dette, sier de, er den sanne Messias som kom for å frelse mennesker fra deres synd. De tror at frelsen har som mål å gjenopprette Guds bilde i oss mennesker ved at Den Hellige Ånd tar bolig i oss og gir kraft til et liv som ikke bryter med Guds hellige lov.

I vår kristendom finner de dyrkingen av en avgud som har avskaffet Guds lov, feires på den hedenske solgudens fødselsdag den 24/25 desember og tilbes på de hedenske soltilbedernes dag, søndag. I vår kristendom kjenner de ikke igjen den første menighets Messias og budskapet om frelse fra synd. De føler seg forpliktet til å ta avstand fra denne grusomme historieforfalskningen og søker å misjonere blant oss kristne, for å vise oss bibelens sanne Messias og hans budskap.

De aksepterer heller ikke kristne forkynneres lære om at noen blir frelst ved tro alene uten lydighet, og som sier at jødene må utføre gjerninger for å bli akseptert av Gud. De har ingen problemer med å dokumentere at slike tanker er usanne og ubibelske.

Dessverre har noen Netzarim jøder kommet til den konklusjon, at selve fenomenet "kristendom" er en falsk religion, siden de ikke finner mye ekte og bibelsk i den. Vi kan lett se at denne konklusjonen er logisk. For den synlige og dominerende kristendommen representert ved de største kirkesamfunnene, har faktisk forkastet selve fundamentet for at Jesus kunne være Messias, Guds Sønn. Disse samfunnene tilbyr en "Guds Sønn" som ber oss løsrive oss fra universets grunnlov som ble gitt av Gud selv. Det betyr at de lokker oss til å gjenta Lucifers opprør mot Skaperen lov.

De viser med rette til at en "nåde" som opponerer mot lovens gyldighet er fullstendig ubibelsk og videreformidler en Rom-fabrikert forfalskning. Forsoningens eneste hensikt, sier de, er å gjenopprette det synden ødela. Dette målet kan bare oppnås ved et liv som er samstemt med Guds hellige lov.

De har en nåde og tilgivelsesforståelse som er langt sterkere, mere fokusert og reell enn mange protestanters. Samtidig ser de nådens kraft til å endre liv som selvfølgelig og sentral i Guds tilbud.

Enhver tolkning som forkaster denne frelses-rammen, er for dem en falsk religion. De påstår videre, at en slik "kristendom," ikke er noe annet enn forkledd hedenskap. De betrakter vår Jesus som et fabrikert anti-Torah Zeus idol, uten relasjon til Det nye testamentets Yehoshua. Vi er faktisk tvunget til å se logikken i deres resonnering. 

De sier også i sine skrifter, at sann jødedom aldri har trodd at det er frelse å finne ved gjerninger, men at lydighet alltid dokumenterer ekte tro og aldri kan skilles fra det praktiske liv. Tro uten lydighet er ikke tro, mener de. Abraham viste troens lydighet og alle sanne Abrahams barn må vise en slik respons. De viser også til at det eneste fundament kristne har for å kunne identifisere Jesus som Messias, er Det gamle testamenet og Jesu liv/lære. Selv brukte Jesus Det gamle testamentet for å dokumentere at han virkelig var Messias. ("Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham," Lukas 24:27.)

Hvis Jesus hadde uttalt, skriver de, at hans etterfølgere var løst fra å lyde Guds lov, ville han ha bevist at han ikke var den sanne Messias. Netzarims Yehoshua bekreftet lovens gyldighet og lærte at hans sanne barn og etterfølgere adlyder den. 

JBopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 20 (6.årgang 1/1998)
http://welcome.to/MensViVenter