DEN FØRSTE LØGNEN.........
ER SJELEN UDØDELIG? 


På spørsmålet overskriften stiller, ville de fleste kristne svare bekreftende. Guds ord svarer benektende. Mennesket har ikke en udødelig sjel. Denne læren synes å være en "udødelig" myte som snek seg inn i kirken gjennom en bakdør. 

Vi ønsker i flere artikler å dokumentere at denne ubibelske troen, hadde sin opprinnelse i det gamle Babylon, spredte seg til nesten alle religioner, og er gjort kristen gjennom pavemaktens groteske blanding av hedenskap og bibel tro. 

Vi skal også vise at trosbedraget åpner veien for spiritismens inntog i protestantiske kirkesamfunn som glemte å la bibelen være trosfundamentet. I både det gamle og det nye testamentet, tar Guds ord avstand fra denne hedenske læren, som har sin begynnelse i Satans første løgn. Dere kommer slett ikke til å dø (1. Mos 3,5). De åndelige konsekvensene av dette bedraget er enorme, og vi føler det berettiget at vi i nyhetsbrevet advarer mot det ! 

Mange falske undre, tegn og mirakler som både Jesus og apostelen Johannes sier skal skje i den siste tiden, er knyttet til troen på at de levende kan få kontakt med de døde. 

Vi ser ikke bort i fra at det vi skal skrive i denne og andre artikler om dette emnet, av noen lesere kan virke sårende. Det er vondt å bli konfrontert med feilgrep på det religiøse om rådet. Våre artikler er ikke skrevet for å kritisere, støte eller såre noen. Alt vi gjør er å viderebringe Bibelens sannhet og samtidig påpeke usannheten. 

Hvis det hadde vært slik at enhver blir salig i sin tro, og at Gud er et produkt av oss mennesker, ja da ville vi ikke lage dette nyhetsbrevet. 

-Gud er reell. 
-Sannheten er viktig. 
-Bibelen er kilden til det som er sant. 

Falsk lære leder mennesker bort fra Gud og fratar dem evig liv. Derfor er vi forpliktet til å forkynne sannheten. 

EN ÅNDEVERDEN

Kristne som tror at Bibelen lærer at en udødelig sjel går til Gud, skjærsilden eller et pinested når døden inntrer, vil ganske sikkert la seg bedra når falne engler (onde ånder) utgir seg for å være de avdøde. 

I løpet av noen få år, har Satan klart å gjøre populær den første løgnen på em så genial måte, at nesten alle kristne og mange ikketroende, har akseptert at et bevisst åndeliv begynner når mennesket dør. 

Den største seksjonen i mange bokhandlere, er nå alternativ livsstil, som i praksis betyr mystikk, det okkulte, spiritisme og sjelevandring. Alle ukeblader og mange aviser har medarbeidere som kun skriver om slike emner. Egne butikker og spesielle blad sender ut en strøm av informasjon som gjør åndeverden tilgjengelig for alle. 

Vi tror ikke det er en overdrivelse å påstå at ca. 90% av det norske folk allerede har akseptert spiritismens grunntese, nemlig at menneskets sjel ikke kan dø. Det var nødvendig for djevelen å sørge for at denne troen ble akseptert av så mange som mulig. Den Onde skal, like før Jesus kommer igjen, lansere et gigantisk bedrag, men han kan bare gjennomføre sine planer når kirkesamfunnene har bygd denne troen inn i sin lære. 
 

SPREDNING AV SATANS LØGN

Troen på sjelens udødelighet har sin opprinnelse i Nimrods Babylon, Senere trodde Egypterne at sjelen forlot mennesket ved døden og gikk over i andre 1evende vesener. I deres lære, måtte sjelen gjennom et ca. 3000 års kretsløp for å bli renset. Fra Egypterne gikk disse idéene videre til grekerne. Også israelittene i det gamle testamentet, ble gang på gang påvirket av denne læren. Gud advarte den gjennom sine profeter, men ofte til ingen nytte. Ja selv de jødiske rabbinerne begynte å blande denne vranglære inn sin tro. Den jødiske filosofen Filon, byttet frekt ut skriftens oppstandelse med troen på sjelens udødelighet. Som vi etterhvert skal se, er Jesu og apostlenes lære blottet for tro på en udødelig sjel, men det gikk ikke mange århundrer før hedenskapet presset denne ideen inn i kristendommen. I begynnelsen møtte læren naturlig nok motstand hos de kristne, men protestene avtok. 

Da Hieronymus og Augustin sto fram på historiens arena, hadde denne fryktelige overtroen alt fått godt fotfeste. 

Etter at Augustins predestinasjonsteologi gjennomsyret kirken, har både sjelens udødelighet, Maria-dyrkelsen og skjærsilden [falt] på plass. Den gamle Babylonreligion vokste fram i "kristen" klesdrakt. 

Leserne må forstå at vi trenger flere artikler for å belyse alle sidene av dette temaet. Vi må ta for oss skriftsteder i Guds ord, og vi må se litt på kirkehistorien for å finne ut hvor og hvordan frafallet fant sted. 

Alle påstandene vi kommer med, vil bli dokumentert fra Guds ord. 

ORDENE SJEL OG ÅND

Det er naturlig å begynne med en analyse av hva som menes med nøkkelordene sjel og ånd i Bibelen. 

Ordet sjel finnes ca. 850 ganger i Guds ord, og har ingen enkel, entydig mening. I vår Bibel er dette ene ordet oversatt fra det hebraiske NEPHESH og det greske PSYKE. Disse ordene bærer betydningen liv, hjerte, sinn, meg, menneske, vesen, sjel, person, vilje, folk, lyst, begjærlighet osv. Alle disse ordene i den norske Bibelen kommer fra nephesh og psyke. 

I 1. Mosebok 46,26 er det beskrevet hvor mange av Jakobs etterkommere som reiste til Egypten. I den gamle bibeloversettelsen sto det 66 sjeler. I den nye oversettelsen står det ætlinger. Det var selvfølgelig levende mennesker, personer som reiste, ikke usynlige sjeler.
 

Ordet ÅND i vår bibel, kommer fra tre ulike ord i grunnteksten. De hebraiske ordene NESHAMA OG RVACH og det greske ordet PNEUMA. Ordene er i den norske Bibelen oversatt vær, pust, vind, ånd og luft. 

I skapelsesberetningen (1.Mos. kap. 2) står det at Gud formet mennesket av jorden og blåste livspust (livets ånde i den gamle oversettelsen), inn i hans nese, slik at mannen ble til en levende skapning (gammel oversettelse - levende sjel). Uttrykket levende skapning kommer nettopp fra det hebraiske nephesh. Før livspusten, livsprinsippet eller livsgnisten fra Gud ble gitt, var Adam en død sjel (en død skapning eller person). 

HVEM ER UDØDELIG ?

Sjelen er ikke en bevisst og udødelig del av mennesket. Ikke noe sted i Bibelen er uttrykket udødelig knyttet til sjelen. 

Bibelen sier at Gud alene er udødelig (1. Tim. 6,16), og at udødelighet er en gave fra Gud til de frelste i oppstandelsen når Jesus kommer igjen. (Heb.11,39.40 Åp.11,18 Matt.25,31-41). 

Når skriften sier at ved døden vender støvet tilbake til jorden og ånden går til Gud som gav den (Fork. 12,7) betyr det selvfølgelig at livspusten eller livsprinsippet som gjorde mennesket levende, går tilbake til Gud. Han er livgiveren og hans kraft alene opprettholder livet. 

I Jobs bok 34,14-15 leser vi at hvis Gud tok sin ånd og sin livspust tilbake, da ville hver levende skapning
dø og mennesket bli til jord igjen.

Bibelen forteller at dyrene har sjel (liv, livspust) (5. Mos.12,23). Hvis sjelen i seg selv er udødelig, da kunne vi sette adjektivet udødelig foran ordet sjel også i dette skriftstedet og bevise at dyr har en udødelig sjel. 

Ved døden går mennesket, personen, sjelen til døds riket, som i Bibelen defineres som graven. Det å være død er å være i dødsriket. 

Døden er en stille ubevisst søvn (Job.14,12 Joh.11,11- 14) De døde kan ikke tenke, føle, eller vite noe (Fork.9,5.6).

Selv om det er smertefullt å inkludere det følgende i denne artikkelen, må vi for sannhetens skyld gjøre oppmerksom på et tilleggsproblem leserne som identifiserer seg med fremgangstoelogien får når vi skriver om sjel og ånd. Denne frikirkegrenen aksepterer Kenneth Hagin og John Wimbers teser, som både Ulf Ekman i livets ord og Åge Ålekjær i Oslo kristne senter bekjenner seg til. I denne teologien ble hinduenes menneskeforståelse byttet ut med Bibelens lære. 

Fremgangsteologien de finerer mennesket som en ÅND som bærer personligheten. Denne ÅNDEN har en SJEL som er fanget i et LEGEME. Vi skal i en senere artikkel i neste nummer belyse konsekvensene av denne vranglæren. 
 

La oss som et sammendrag av denne første artikkelen om sjelen konkludere med følgene: 

 I - Sjelen er i Bibelen et  annet ord for menneske eller person og representerer ikke en usynlig del av mennesket som forlater kroppen ved døden. 

2 - Troen på en udødelig sjel er en Satans løgn som åpner veien for spiritismens bedrag, 

3 - Menneskets ånd er den Gudgitte livspusten eller livsprinsippet som gjør oss levende. 

4 - Når livsånden fra Gud gjør mennesket til en bevisst person, blir mennesket en ubevisst person når døden kommer. 

5 - De døde sover en ubevisst, stille søvn og hverken vet eller føler noe. 

6 - Udødelighet er en gave fra Gud ved oppstandelsen når Jesus kommer igjen. 
 

I senere artikler skal vi skrive om spiritisme, helvete, oppstandelse og andre temaer som hører med for å forstå hva Bibelen lærer om døden. 
 


 
Mens Vi Venter - nr 2 / 1992


opp topp