KIRKE MED VERDENSMAKT
 Bibelen avslører.

Bevisene på at pavemakten representerer den teologiske ideologi bak det mystiske Babylon i endetiden, er mangfoldige. Alle de store reformatorene så Bibelens profetier oppfylt i den romersk katolske kirke. Bibelstudenter av idag er enige, siden både kirkehistorien og Guds Ord står uforandret. 

Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken, og Daniels bok i det gamle testamentet, beskriver denne frafalne kirken med ulike symboler. Alle Guds Ords kjennetegn på Babylon, skjøgen eller "dyret", passer på pavemaktens teologi påtvunget gjennom et globalt politisk maktsystem. 

Noen av Bibelens beskrivelser nevnes her. (Andre kjennetegn skal vi belyse i senere artikler.) 

1. All verden undret seg og fulgte. (Åp. 13,3) 
2. Fikk stor makt og ingen kunne kjempe mot det. (Åp.13,4.) 
3. Fører krig mot (forfølger) de hellige. (Åp.13,7 og Dan. 7,21.) 
4. Farer hardt fram  mot Den Høyestes Hellige. (Dan. 7,25) 
5. Fikk makt over hvert folk og hver stamme. (Åp.13,7.) 
6. Alle som bor på jorden skal tilbe makten. (Åp.13,7) 
7. Bærer et navn som er en spott mot Gud. (Åp. 17,3.) 
8. Underviser hedensk styggedom. (Åp. 17,4.) 
9. Er beruset av blodet fra de hellige.(Åp.17,6) 
10. Alle folkeslag har drukket (akseptert, fulgt) dens lære. (Åp. 18,3.) 
11. Taler store (bespottelige) ord. (Dan,7,20.) 
12. Skal planlegge å forandre tider og lover.(Dan.7,25) 

Her skildres uten tvil en verdensomspennende innflytelse hvor religiøs tvang og politisk makt utøves.
Disse beskrivelsene i Guds Ord gjør at mange kristne observerer nøye pavens voksende innflytelse og makt.
Andre profetier fra Danielsboken vi skal skrive mer om senere, forutså at denne makten skulle få et banesår nøyaktig 1260 år etter sin fødsel.
Året 538 e.Kr. ble Østgoterne, som hindret pavemaktens myndighet, ryddet av veien og Keiser Justinians fullmakt til paven om å være kirkens overhode og refser for alle kjettere, kunne realiseres. Året 538 regnes i historien som årstallet da pavemakten oppsto som enerådig religiøs og politisk makt. Nøyaktig 1260 år senere (i 1798) ble paven av Napoleon's general Bertier tatt til fange og ført til Frankrike hvor han døde. Ingen ny pave ble utpekt. Katolske kirker over hele Europa ble stengt og alle regnet pavemakten som død. Men Bibelen forteller at dødssåret skulle helbredes og at pavemakten igjen skal vokse seg sterk og innta en global lederposisjon like før Jesu gjenkomst. Noen av flere observasjoner som viser denne kirkens vekst og politisk/religiøse ambisjoner nevnes her.
 
 
 

PAVENS VISJONER.

I sin oppsiktsvekkende bok "The Key of This Blood", beskriver den tidligere jesuitten Malachi Martins Vatikanets og pavens visjoner og framtidsplaner. Han skriver at pave Johannes Paul ser på seg selv som den naturlige nye ideologiske leder av en ny verdensording som snart skal vokse fram. For fatteren sier at paven er fast bestemt på å vinne tilbake for pavedømmet  "den internasjonale rolle som har vært sentral i Roms tradisjoner og i det mandat som katolikkene påstår at Kristus ga Peter og alle hans etterfølgere." Videre skriver Martins at Vatikanet er godt klar over at ikke alle vil passe inn i pavens visjon av den nye verdensorden. Han skriver at noen mennesker har dype og svært rotfestede motforestillinger som nærmest er et inderlig fiendskap til alt det paven representerer som kirkeleder og verdenspolitiker. (s.286) Noen vil forandre syn idet pavemaktens ledelse og verdensdominans vokser fram, mens andre vil "bli stående fast i relativ isolasjon på sine historiske standpunkter," sier forfatteren. I denne sammenhengen nevner Malachi Martins det kirkesamfunnet utgiverne av dette nyhetsbrevet tilhører, Syvendedags adventistene, som en slik gruppe. 

Disse menneskene, skriver han, "må vente på historiske begivenheter av verdensomfattende dimensjoner i den nærmeste framtid." (s. 288) 

Vi er ikke i tvil om at dette er en riktig beskrivelse. Bibelens profetier passer godt på denne framstillingen. 

Begivenhetene vil bli historiske og verdensomfattende. De som ikke til slutt bøyer seg for den Romastyrte økumeniske sammenslåingen vil ikke møte toleranse eller nåde av en frafallen kirke som i den mørke middelalder myrdet nær 50 millioner annerledes troende fordi de nektet å akseptere hedenske, ubibelske dogmer. 
 

BIBELEN FORTELLER  FRAMTIDEN

Med Bibelens profetier som kilde, har syvendedags adventister i snart 150 år advart mot pavemaktens kommende vekst og verdensdominans.

Vi har i like mange år sagt og skrevet at en økumenisk sammenslåing av protestantiske kirkesamfunn vil finne sted like før pavemakten vinner verdensherredømme. Vi har også påstått at USA er "det andre dyret" (i Åp. 13,11), som politisk samarbeider med pavemakten slik at denne kirkens ideologi får makt og slagkraft. (Vi skal skrive mer om disse profetiene i senere utgaver av bladet.)

Med tillit til Guds Ord, har vi også sagt at kommunismen måtte forsvinne, siden Bibelen ikke beskriver noen ideologisk eller politisk konkurrent til den religiøs/politiske alliansen mellom Vatikanet og USA. Men sier noen, en
slik allianse er utenkelig. Er den det?
 

WASH I NGTON OG ROMA

I det kjente amerikanske nyhetstidsskriftet "Time international" (24/2-92 si de 14-21) står en godt dokumentert artikkel med overskriften "The Holy Alliance." På artikkelens første side er et bilde av tidligere president Reagan og paven. Artikkelen viser at et nært samarbeid mellom USA og Vatikanet for å oppnå politiske mål, ikke er en fremmed tanke.

Det fortelles hvordan paven og den amerikanske presidenten sammen detaljsamarbeidet for å knekke kommunismen. (De begynte med Polen.) Det rapporteres at an av president Reagans første politiske mål var å gjøre Vatikanet til en ideologisk alliert.

Presidenten og paven møttes og ble enige om at tiden nå var kommet til at kommunismen måtte bort.

Omtrent hver gang USA's utenriksminister reiste til Europa, stoppet han først i Vatikanet for å synkronisere planer. 

Med tanke på å styrte en politisk makt, fikk presidenten dette rådet fra Roma. "Lytt til den Hellige Far, vi har 2000 års erfaring i dette." 

Mer enn 400 ulike og ulovlige undergrunnsaviser ble regelmessig trykket, noen i opplag på over 30.000. CIA og tusener av lokale prester samarbeidet. Prestene ble benyttet som agenter siden de kjente lokalsamfunnet i landet. USA skaffet til og med teknisk utstyr slik at man kunne kople seg inn på (altså ta over) statelige TV sendinger og i stedet sende propaganda. Målet ble nådd, kommunismen falt. Spredt informasjon om dette nære og effektive samarbeidet samt rykter om hvordan det ble utført har lenge vært tilgjengelig, men dette er første gang både Vatikanet og myndighetene i Washington bekrefter dem. 
 

MOSKVA OG ROMA

I flere norske aviser (bl.a. Aftenposten og Dagbladet fredag 6.-mars 92) ble det rapportert hvordan tidligere president Gorbatsjov og paven også hadde et nært samarbeid i for bindelse med kommunismens fall i Sovjetunionen. 

I disse rapportene leser vi følgende utsagn fra Gorbatsjov: "Jeg for min del vil bruke enhver anledning til
å fortsette samarbeidet med paven, og jeg er sikker på at våre felles forpliktelser alltid vil være viktige for meg. Min kontakt med ham (paven) har fått meg til å innse og forstå den rollen paven spilte i utformingen av det som senere skulle komme til å hete "ny politisk tankegang"

I dag er det mulig å si at det som er skjedd i Øst- Europa i løpet av de siste årene, ikke ville vært mulig uten paven og den ledende rollen han spilte på verdensscenen.

Paven selv utrykker at "kirken gjorde utslaget" og at Vatikanets anstrengelser var "politisk handling". 

Det nevnes også at delstaten Brandenburgs statsminister, Manfred Stolpe, reiste til Vatikanet for å takke paven for hans medvikning til kommunismens sammenbrudd også i DDR. Pavens svar var "vet man det i Tyskland?" 
 

ADVARSEL OG lNNBYDELSE

Ja, pavemakten både kan og vil nå sine mål. Men ingen hemmelige møter i Vatikanet kan legge planer skjult for Gud i himmelen. Han som vet enden fra begynnelsen, talte gjennom sine profeter tusener av år før det skjedde. I Daniels bok og Johannes åpenbaring blir detaljene i "Babylons" siste enorme bedrag avslørt. 

Det er tragisk å se hvordan en stor del protestanter ivrer for en samlet økumenisk verdenskirke. Guds ord forutsier det, og forteller at det vil bli på pavemaktens premisser. 

I Åpenb.14,12 identifiseres de som ikke vil være med i fellesskapet. 

"Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og Jesu tro."

Pavemakten skryter av å ha forandret Guds bud og håner protestantene som er enige og følger forandringen. Den katolske kirke holder seg heller ikke til Jesu tro, men har introdusert mange hedenske doktriner, som også følges av flere protestantiske kirkesamfunn Tiden er kommet da ropet skal lyde: 

Dra bort fra henne (Babylon) mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder.." (Åpenb. 18,4) 

Gud har sitt folk i alle kirkesamfunn. Disse oppriktige men misledede kristne, vil ta imot advarselsbudskapet og forlate skjøgen og kirkesamfunnene som fulgte henne (hennes døtre). 

Denne artikkelen anklager ikke mennesker som tror feil. Gud elsker alle. Det er et falskt teologisk system vi advarer mot. Advarselen kommer ikke fra mennesker, men fra Gud selv i Hans ord. 
 

"TIDEN ER NÅ KOMMET DA EN NY VERDENSORDNING MÅ BLI MER ENN ORD. FOR Å FINNE EFFEKTIVE LØSNINGER PÅ PROBLEMER SOM ØKOLOGI, SULT, TERRORISME, ATOMTRUSSELEN OG MORALSK FORFALL, ER GLOBALE SAMARBEIDSFORMER VÅR ENESTE SJANSE" 

(Gorbatsjov 6.mai 1992 på besøk i USA) 


 
Mens Vi Venter - nr 2 / 1992


opp topp