UNDER LOV ELLER NÅDE?

 GUDS PERSPEKTIV

Har du noen gang prøvd å se ting fra Guds synsvinkel?
Hans problem etter syndefallet, var å gjenopprette forholdet synden brøt. Rent logisk kunne det bare skje ved å skille synderen fra synden. Synderen måtte bevares, mens synden måtte ødelegges. Metodene tilgjengelig for Gud var begrenset, siden han hele tiden var styrt av to grunnleggende hensyn: 
1 - SIN HOLDNING TIL SYNDEREN. 

  A)Kjærlighet til synderen 
  B)Respekt for synderens eget valg 
2 - GUDS LOVS UFORANDERLIGHET 
På mange måter var Gud selv under observasjon. Han hadde valgt et åpent styresett, hvor fullt innsyn var mulig. En stor prosent av himmelens engler hadde valgt en annen herre og hele universet fulgte dramaets utvikling og gransket  begge siders trekk i konflikten. 

Oppgaven kunne der for defineres som følger: 

  1 - SKILL SYNDEREN FRA SYNDEN SOM NÅ ER EN DEL AV HANS NATUR 
  2 - RESPEKTER SYNDERENS EGET VALG I PROSESSEN 
  3 - RESPEKTER OGSÅ GUDS LOV SOM SIER AT SYNDENS LØNN ER DØDEN 
Det er helt klart at dette bare kunne skje gjennom en endringsprosess. Men siden Guds lov ikke kunne endres, måtte forandringen skje i / med synderen. Det ble nødvendig for Gud at denne forandringen fulgte følgende kriterier: 
 
  1 - FORANDRINGEN MÅTTE VÆRE REELL OG IKKE SYBOLSK, SIDEN GUDS LOV ER REELL OG IKKE SYMBOLSK. 

  2 - FORANDRINGEN MÅTTE OGSÅ HA TILBAKEVIRKENDE KRAFT. SYNDERENS AKSEPTERING AV GUD IDAG, MÅTTE GJØRE NOE MED FORDØMMELSEN PÅ GRUNN AV TIDLIGERE  BEGÅTT SYND. HVIS IKKE VILLE FORTIDENS SYND OPPRETTHOLDE DØDSDOMMEN UANSETT SENERE FORANDRING. 

  3 - FORANDRINGEN MÅTTE VIDERE TILFØRE MENNESKET EN MULIGHET TIL Å FORHINDRE (FOREBYGGE) EN EVIG GJENTAGELSE AV SYNDENS DOMINANS. 


 
 

GUDS PLAN 

Når vi i Bibelen finner beskrevet denne frelsesplanen Gud satte igang, finner vi at redningsaksjonen har  innebygd alle betingelsene alt nevnt.

1 - Gud selv - i Jesus - ble menneske. Siden alle mennesker var påvirket av synd, måtte himmelen selv ta initiativet, siden syndfrihet bare fantes der.  Alle andre var en del av problemet. Løsningen kunne ikke finnes i problemet, men måtte komme utenfra og gjøre noe med problemet.

2 - Jesus møtte syndens opphavsmann - Satan, og seiret over hans fristelser der mennesket falt. 

3 - Ved sitt liv viste Jesus oss at Satan hadde begrenset makt i møte med Guds kraft. Synden var reell og sterk, men den var ikke sterkest. 

4 - Ved sin død tok Gud i Jesus på seg selv konsekvensene av menneskets synd. Siden syndens resultat er døden. (Rom.6,23) og siden synd er brudd på - eller opposisjon mot Guds lov (1. Joh. 3,4), måtte lovens krav om dødsstraff respekteres.

5 - Både Jesu liv og død kunne overføres (gjøres tilgjengelig for) synderen som i tro tar imot Jesus som sin frelser.
a) Hans død betaler synderens dødsstraff slik at loven tilfredsstilles.
b) Hans liv tilbys for å unngå evig gjentagelse av synd. Den iboende Kristus lover å gjenta seieren over synd i den troendes eget liv.

Alt Gud gjør for mennesket i denne frelsesplanen har sin rot i Hans kjærlighet og hans initiativ. Alt er ufortjent. Alt er nåde.

Vi kan derfor illustrere Guds tilbud på denne måten:
 

Gud

Ved sin kraft
og sin makt

av Hans
nåde
Fortid
Framtid
tilgir 
begått
synd
tilbyr  seier
over synd
ved den iboende Kristus


PLANENS GJENNOMFØRELSE

Hvordan Gud gjennomfører denne planen skriver Paulus mye om i Romerbrevet og Galaterbrevet. Rent teologisk benytter Paulus seg av kontrast beskrivelse. Han beskriver hvordan det var før mennesket slapp Gud inn i sitt liv, og hvordan det blir etterpå. Med andre ord blir forandringen synliggjort beskrivende, ikke definerende.

Hans tre favoritt kontrastuttrykk er før eller nå, under loven eller under nåden, i kjødet eller iånden.

En beklagelig misforståelse av det Paulus skriver, har ledet endel kristne til å tro at tilgivelsen er et tilbud, men seieren et krav. Da oppleves seieren fortjent, mens tilgivelsen ufortjent eller gratis.

Atter andre har kommet til den konklusjonen at det er Guds lov - ikke mennesket, det er noe galt med. Konklusjonen blir da at Jesus kom for å ugyldiggjøre loven slik at den sluttet å påpeke synd. Tanken at loven er avskaffet, opphevet eller gjort ugyldig ved Jesu død, tar bort hele grunnlaget for frelsesplanen. Selvfølgelig kan ikke Guds lov fjernes eller forandres. Det var jo nettopp derfor Jesus måtte dø, siden den evige og uforanderlige loven krevde sitt. Hvis Guds lov kunne ugyldiggjøres behøvde ikke Jesus dødd på korset.

Dette forholdet mellom Guds lov og Guds nåde er det svært viktig å forstå rett. Bibelen gjør ikke dette temaet vanskelig. 

LOVEN SOM SPEIL

En illustrasjon som kan hjelpe oss å få tak på hva Paulus mener, er forholdet mellom et skittent ansikt, speilet og vann. Vi tenker oss da at speilet symboliserer loven, mitt skitne ansikt er synden i mitt liv og vannet står for Guds rensende nåde (Jesu blod). Speilet (loven) kan ikke gjøre ansiktet rent. Men speilet utfører en viktig rolle i å vise meg min tilstand og mitt behov for å bli vasket ren. 
 

Speilet (loven) viser meg hvordan jeg ser ut. Å knuse speilet (ugyldiggjøre loven) hindrer meg å se mitt skitne ansikt, men det skjer ingen forandring med meg. Speilet (loven) er god, men det kan ikke vaske meg ren. Speilet (loven) dømmer meg, (viser og forteller meg at jeg er skitten). Denne lovens fordømmelse er jeg glad for, fordi den er nødvendig. Jeg må aldri ønske at loven skal slutte å fordømme min synd. Med andre ord, jeg vil ikke at speilet slutter å vise meg mitt behov av å bli vasket ren. 

Kristne som mener at speilet (eller loven) er problemet, slutter å se hvor grusom synden er. Deretter blir de likeglade med å kjenne Guds vilje. 

Å være under loven (lovens dom) betyr derfor at jeg er skitten og ikke vasket ren. 
Speilet dømer meg ved å påpeke mitt skitne ansikt (min synd). Vannet (Guds nåde eller Jesu rensende blod) har ikke som oppgave å fortelle meg at jeg er ren når jeg er skitten. Vannet (nåden) samarbeider med speilet (loven). 

Sammen viser de meg min tilstand (diagnosen) og hva jeg trenger (behandlingsopplegget) som er Jesu blod som vasker bort synd. Vannet (Jesu blod) tilfredsstiller derfor speilet (loven) ved at skitten (synden) som påvises blir fjernet. Både speilets oppgave (påpeke) og vannets oppgave (rense) er nødvendige og gode tilbud. Guds tilbud er derfor ikke at vi skal fortsette med å være skitne (syndige), mens speilet (loven) ikke viser tilstanden. Hans tilbud er å vaske oss rene. 
 
 

UNDER LOV
ELLER NADE

Det som hittil er skrevet, viser klart at uttrykket UNDER LOVEN må bety å leve i og med synd slik at Guds lov påpeker den. Under lovens fordømmelse vil da si å ha synd i sitt liv som for dømes av loven. UNDER NÅDEN betyr at tidligere begått synd er tilgitt og at Jesus bor i hjertet. Guds lov har da tatt vare på min fortid, mitt liv nå samtidig som han har lovet å bo i mitt hjerte i fremtiden. 

Både tilgivelse og seier er av nåde. Da lever jeg under nåden, siden det ikke er uoppgjort synd i mitt liv som loven kan påpeke. 

Med denne forklaringen blir det lettere å forstå hvorfor Bibelen løfter Guds lov så høyt. 

Loven er av nåden - Rom. 7,14 

Er loven synd? slett ikke Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden - - Rom 7,7 

Så er da loven Hellig, og budet er hellig, rett og godt. - Rom 7,12 

Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden -Rom. 8,4 

Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Jak -1,25 
 


 
Mens Vi Venter - nr 2 / 1992


opp topp