ALBERTO`S HISTORIE
UTDRAG AV INTERVJU MED EN EX-JESUITT PREST.
(FRA AVISEN DAGEN 7.1 1991) 


Han er blitt anklaget for å være løgner, sjekksvindler, biltyv, bankraner og for et 20-talls andre forbrytelser. Siden 1967 har han også vært utsatt for flere mordforsøk, blant annet ble han dyttet foran en T-banevogn. Av hans motstandere hevdes det at han er ettersøkt i nesten samtlige av USA`s 50 stater. Det hevdes også at han er styrtrik, og utnytter andre mennesker på det groveste. Hans navn er Alberto Riviera, tidligere jesuittpater, som idag fra sitt tilholdssted i California i USA, sprer vitnesbyrdet om Jesus Kristus til katolikker som er ufrelste. Vi (Dagen ved sin journalist Lars Thoralf Storstrand) har stilt kritiske spørsmål til hans utrolige historie. Men han mener å kunne dokumentere punkt for punkt både sin egen historie og sin alternative kirkehistorie. 

"MENS VI VENTER" BRINGER HER UTDRAG AV ET OM FATTENDE INTERVJU. ARTIKKELEN I SIN HELHET KAN BESTILLES GJENNOM MVV. 
 

Alle barna ved jesuittenes skoler blir nøye overvåket, alt som skjer blir tatt i betraktning før en blir "adoptert" av systemet. Våre livsløp ble bestemt til minste detalj. Jeg valgte ikke å gå denne veien selv, vi ble alle utvalgt fordi våre "overordnede" mente at vi hadde spesielle evner. Etter flere års trening ble vi tatt i ed, i den høyeste innvielse av Pedro Arrupe, som da var Jesuittgeneral, bedre kjent som den svarte paven. 

Den svarte paven er en slags "grå eminense" , hevder Riviera, med stor autoritet i Vatikanet. 

"Kirkens" mål med oss, var blant annet å infiltrere alle former for protestantiske kirker og rive dem ned til grunnen, åndelig sett. Alt var tillatt. Ikke minst fordi jesuittenes valgspråk er at "hensikten helliger middelet". 

Hva var ditt spesielle arbeidsfelt?

Som andre arbeider med å felle regjeringer og politiske systemer, var jeg spesialtrenet til å felle kirker og kirkesamfunn. Ikke minst gjaldt det å overbevise kristne om at Vatikanet ikke var "den store skjøge"  og siden føre dem inn i et økumenisk samarbeid med Vatikanet 

Du har hevdet at det finns forbindelse mellom "trosbevegelsen" og Vatikanet, på hvilken måte? Sammenhengen her er meget dyp. Hvis vi går tilbake til begynnelsen av dette århundre, ser vi at pinsebevegelsen var et redskap til å føre mange til Jesus Kristus. 
Men i dag er det meget få som blir vunnet for himmelen gjennom pinsemenighetene, spesielt her i USA. Kampen mot Vatikanet var også meget sterk i disse kretsene. Så for å eliminere denne faren for Vatikanet, reiste man opp en katolsk karismatisk bevegelse, hvor ufrelste katolske kristne begynte å tale i tunger og be for de syke. Ved hjelp av dette har man så revet ned skillelinjene til pinseteologien. Dette har også ført til framveksten av en sterk "trosbevegelse" som samler mennesker i Jesu navn, uten å forkynne ordet slik at Den Hellige Ånd får virke til syndsbekjennelse. Dermed hindrer man dem i å bli vunnet for evangeliet, idet det ikke fins synd å bli frigjort fra. Dette skaper en sterk front imot resten av de protestantiske kirkesamfunnene, ved at folk søker "det som klør dem i ørene" og flykter bort fra den sanne undervisningen i Guds ord. Det som kan synes merkelig er at mens mange kristne søker til de mange falske karismatiske kirkene, forlater mange katolikker den katolske "trosbevegelsen" og går over til "normal" protestantisme. De har latt seg vekke og ser uoverensstemmelsene mellom Guds ord og læren. 

Under Trent-konsilet i 1546, arbeidet man hardt for å finne en løsning på hvordan man skulle utslette sann forkynnelse av Guds ord. Etter reformasjonen vokste nemlig Guds menighet på jorden så sterkt, at man ikke lenger bokstavelig talt kunne drepe "kjettere" og "hekser" på gatene. Man måtte finne på noe nytt. Samtidig var man nødt til å fortsette forfølgelsen av de sanne troende, men via andre metoder. En av disse måtene er å "økumenisere" forholdet mellom protestantismen og Rom. Med andre ord lure kristne til blindt å godta Vatikanet som en kristen kirke, uten å prøve dens lære med Bibelen. 

Antyder du at Rom leder en sammensvergelse for å ta makten i verden?

Ifølge den undervisning vi fikk da vi ble utdannet til Jesuitter, Ja ! 

Kardinal Augustine Bea, og den svarte paven, (jesuittgeneralen) Pedro Arrupe, som blant annet underviste oss, fortalte oss det i slike ordelag som: Vi sammensverger oss i dåpen, i læren, i sakramentforvaltningen). 
Med andre ord visste jesuittene hva de gjorde og hva de gjør, sier Alberto 

Du sier altså at paven er antikrist ?

Nei, hvorfor skulle jeg si det? Paven sier det selv! Det er offisiell katolsk lære at paven er kristi stedfortreder - det ser vi i katekismen: Paven er den fysiske Kristus på jord. Men Bibelen sier at Guds menighet er det. Forøvrig betyr ikke Antikrist bare "Mot Kristus" men også "istedet for Kristus" eller "Kristi stedfortreder" som pavens tittel er. 

Mens Vi Venter - nr 2 / 1992


opp topp