Jesu rettferdighet i oss

Hvorfor blir Bibelens enkle oppskrift gjort så vanskelig?


"Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitnet om, åpenbart uten loven, det vi si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og fattes Guds ære og de blir rettferdiggjort uforskyldt av Hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus som Gud stillet til skue i Hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet iden tid som nå er, så Han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus." Rom. 21:26.

At Guds rettferdighet ble åpenbart "uten" loven, betyr ikke at loven var tatt bort, men at en ny åpenbaring av den Guds rettferdighet som loven og profetene tidligere hadde åpen bart, kom til syne i Jesu rettferdige liv. 

Han viste i sitt menneskelige liv en fullkommen lydighet mot Guds bud og lydighet mot Guds bud er rettferdighet Den rettferdighet Jesus åpenbarte i sitt jordiske liv, var ikke Hans opprinnelige himmelske rettferdighet, det var en ny Guddommelig rettferdighet, åpenbart av et menneskelig vesen. 

For å gjennomføre sitt forløsnings verk steg Jesus helt ned på det menneskelige plan, for å møte syndens problemer der menneskene må møte dem. Og Han gjorde seg selv fullstendig avhengig av Guds kraft ved Den Hellige Ånd, for å vinne seier. Han benyttet ikke noe som ikke står til rådighet for oss mennesker, her og nå. 

Det er denne nye rettferdighet, som er identisk med Guds rettferdighet, Han tilbyr menneskene. Hvor dan kan så mennesker ta imot dette tilbudet og komme i besittelse av denne uvurderlige gave? De kan ta imot den på samme måte som Jesus tilveiebrakte den, ved fullstendig overgivelse til Gud, ved fullstendig underkastelse under Guds vilje. Det er ved menneskets totale overgivelse  at Gud ved Den Hellige Ånd kan meddele den Jesu rettferdighet som åpenbarer seg i lydighet mot alle Guds bud. 

Det er de to anvendelser av Jesu rettferdighet som er virksomme i forbindelse med menneskets rettferdiggjørelse, den tilregnede og den tildelte. Den tilregnede erklærer oss for å være ætt ferdige ved troen på Jesus. Den tildelte/meddelte gjør oss rettferdige. Den første er Kristi rett ferdighet for oss, den andre er Kristi rettferdighet i oss. Mennesket gjøres rettferdig ved Jesu iboen, representert ved Den Hellige Ånd som bevarer det fra å synde. 

Gud er ikke tilfreds med bare å erklære oss for å være rettferdige. Han vil også gjøre oss rettferdige. Men det blandes ikke inn noen menneskelig rettferdighet, det hele er Kristi rettferdighet, virkeliggjort i mennesket.

For at denne erfaringen skal bli mulig må det hos mennesket finne sted en endring som kalles å bli "født på nytt." Denne erfaring er også avhengig av en fullstendig overgivelse. Kristenlivet består av stadig gjentatte overgivelser, for at Guds kraft kan være virksom. 

Jesus sier: "Bli i meg, så blir jeg i dere." Og da er frelsen sikker. 

Ove Martinsen.opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 16 . 3. & 4. kvartal 1996
http://welcome.to/MensViVenter