Lest med saksen


Korstog

Halvard Rui sier i sin bok "Kampen om arven og himmelens gunst" at han stiller seg uforstående til at kristen forkynnelse i stor stil skal kalles KORSTOG. For de fleste vekker dette ordet minner som en brutal virkelighet under middelalderen, med ønske om katolsk makt over Jerusalem. Muslimer og jøder ble meiet ned i stor stil. Historiene er mange om den råskap jødene fikk merke da korstogene raste nedover Europa mot det hellige land.
 

Kontakt med de onde ånder populært

På TV show i USA kan du nå lære hvordan du skal få kontakt med dine avdøde slekninger. Mange vitner er tilstede i studio for å fortelle om sine opplevelser og om hvor ofte de møter sine avdøde. Publikum blir anbefalt å ta kontakt.

En levende arv

Dersom det ikke er frukter i kristenlivet er troen død. Men når troen lever skal det føre til stadig mer helliggjort liv og stadig flere velgjerninger. Har man en tro uten gjerninger er omvendelse påkrevd, og dersom man da omvender seg og ber Gud om tilgivelse, får man oppleve Hans overnaturlige kraft.
Hans Nielsen Hauges tipp-tipp oldesønn Alf Ivar Hauge i Dagen 13/4-96

Carl Fr. Wisløff

har fått et spørsmål fra en av Dagens lesere som han gjerne svarer på. Spørsmålet er: Regner Wisløff den katolske kirke for en søsterkirke eller en heretisk, dvs. vranglærende kirke? Svaret lyder:
Den katolske kirke, slik den fremtrer med påberopelse av jomfru Marta og helgener; med sjelemesser for døde i skjærsilden, alt dette og mye mer av samme slag, viser at den katolske kirke er en vranglærende kirke.
Dagen 10/4-96
 

Jomfru Maria i reklameoffensiv

I USA er det satt opp store veiplakater som forteller om telefonnummer du kan ringe for å lytte til de siste Marta åpenbaringene.
 

Protestantenes Maria

Jacob Jervell kommer ut med en bok om jomfru Maria til høsten. Han sier i et intervju med Aftenposten den 4.6-96 at det er på tide å føre Marta tilbake til Norge.
Aftenposten skriver som riktig er, at i de protestantiske kirker er Maria et forbilde på tro, vi har ikke noe personlig forhold til henne.  Aftenposten skriver også at kirkemøtet i Efesos som opphøyde henne til gudemoren, måtte gi henne den ærestittel folket forlangte, det var nemlig ikke mulig å stanse Mariadyrkelsen. Nei nettopp i Efesos leser vi jo i Ap. gj. at Astarte-dyrkelsen sto spesielt høyt, og at folket raste da Paulus forkynte der. De var redde for at statueproduksjonen skulle lide og butikken gå dårlig. I dag produseres Mariastatuer som selges til turistene.
I den katolske kirke ber man til jomfru Maria fordi hun er gudemoren. Vranglæren om jomfu Maria er som reformatorene fremholdt det, avgudsdyrkelse. Når man ber til henne er det den gamle himmeldronningen man ber til..
Maria lever ikke i dag, men skal oppstå på den ytterste dag. Dette tror vel forhåpentligvis også Jacob Jervell?
 

En bro fra katolikker til muslimer?

Når en statue av Maria bæres rundt i muslimske områder i Afrika og Asia, kommer muslimer i tusentall for å tilbe henne. Afrikanske muslimer ser åpenbaringer av Jomfru Maria og det kreves ikke av dem at de skal bli kristne for å følge henne.
Muhammed selv skrev etter at hans favorittdatter Fatima døde; Du skal være den høyest Velsignede av alle kvinnér i paradiset, etter Maria.
Dave Hunt i A Woman Rides the beast.

Kanskje har han rett, eks jesuitten Alberto når han hevder at Muhammeds kone og svoger var trofaste katolikker og at den katolske innflytelse over dannelsen av islam var større enn historien vil fortelle oss i dag. Red.
 

Guds verdensvide kirke influert av jesuitter?

SDA pastor Jan Marcussen mottok for litt siden et tankevekkende brev, fra et tidligere medlem av "World Wide Church of God." Vi tillater oss å videreformidle noe av brevets innhold. Personen ble utdannet ved kirkens "Ababassador College" i 1970, tilbudt pastoralt arbeid i 1972 og har i alt vært medlem i 30 år. De siste 4 årene har vedkommende søkt å forstå bakgrunnen for at bevegelsen er blitt en "fullstendig annerledes organisasjon," ved at bl.a. Bibelens sabbat og andre
sannheter fra Guds Ord, ble erklært uvesentlige. Det er ingen tvil, etter 4 års intern granskning, mener brevskriveren, at "jesuitter har infiltrert" menigheten. En ledende persons navn, med åpen jesuitt tilhørighet, er også nevnt i brevet, men utelatt her.
Mange tusen tidligere WWCG medlemmer, står nå på bar bakke, hva medlemsskap angår og er tvunget "til å søke Kristus for veiledning" og et personlig ståsted hva sannhet angår.
Denne bevegelsens meget hierarkiske ledersystem, blir også nevnt som et problem for mange, men er samtidig grunnen til at de dramatiske endringene kunne komme så fort.
En tidligere jesuitt kilde er sitert, hvor det informeres om at sabbatsholdende bevegelser, er valgt ut for massiv påvirkning og mulig infiltrasjon. Hensikten er en læremessig endring med fokusering i retning av økumenisk samspill og katolsk tilnærming.

Det tidligere WWCG medlemmet, tror at Gud nå tillater disse endringene, slik at Gud kan "samle sin lille Gideonitt hær for et siste arbeid."
Leserbrev i nyhetsbrev fra Jan Marcussen, USA
 

Forfalskning mot jødene

En journalist ved navn Joan Peters (tidligere rådgiver for Carter administrasjonen) ønsket å skrive om arabiske flyktninger. Hun anså at Israel var å klandre for det store flyktningeproblemet.
Men i arbeidet med sin nye bok fikk hun en stor overraskelse. Det begynnte i FN's arkiver i Chicago. Der ble det referert til en ukjent flyktningestørrelse, nemlig 800.000 jøder som flyktet fra arabiske land og dhimmi-status, etter at Israel ble en realitet. Det ble etterhvert dannet en ny definisjon på hvem som var flyktning (av UNRWA). Alle araberne som hadde vært i Israel de siste to årene før Israel ble dannet, ble definert som flyktninger. De fakta jeg grov fram snudde opp-ned på mitt syn. Jeg fant dokumentasjon på at FN forvandlet 420.000 arabiske flyktninger til det doble med noen få pennestrøk. Samtidig forvandlet de mer enn 800.000 jødiske flyktninger fra arabiske land til null flyktninger og begravde dokumentene.
I mitt forskningsarbeid kom jeg over informasjon om et tyrkisk manntall som dokumenterte at jødene ikke fortrengte araberne, men at araberne fulgte etter jødene for å utnytte fremgangen som fulgte med den jødiske immigrasjonen. Hun tror at FN og araberlandene ønsket å opprettholde sitt egenproduserte flyktningeproblem som et åpent sår for å vende verdens bevissthet mot jødene.
Israel-magasinet 29.3.96

"Først skal vi utslette lørdagsfolket, så skal vi ta søndagsfolket"
Graffiti på veggene i Gaza og Jeriko. Grønn maling betyr at Hamas står bak, svart maling står for andre PLO fraksjoner.
 

Jøder på vei mot søndags-helligholdelse ?

Rabbi Schlomo Riskin, øverste rabbi i Efrat, en av de største nye byer i Israel, holdt nylig en tale for en stor forsamling i Toronto (foreningen B'nai Torah).
I talen går han inn for konkrete skritt for minske motstanden mellom sekulære og religiøse jøder ved å be om at søndag, så vel som lørdag skal være lovfestet som hviledag.
Watchmnan what of the night.
 

Aidsfaren ikke over

Hver uke blir to mennesker smittet av HIV-viruset i Norge.
I Købehavn er 1000 homofile menn mellom 24 og 49 år døde av aids siden 1980.

Homofil  endrer sin legning ved overgivelse til Gud

I USA finnes det flere hundre "Exodusgrupper" for homofile som ønsker hjelp. Det rapporteres om høy helbredelsesprosent.

Opphever kjærligheten de ti bud?
Det er totalt feil når homofile grupper bruker kjærlighetsbudet som argument for homoseksuell praksis - og gjennom dette budet setter de 10 bud ut på sidelinjen.
Kjærlighetsbudet er den bruksanvisning vi har fått for å praktisere budene. Budene er anvisninger til den samme medmenneskelighet...De er ingen frelsesvei, men en livsvei.

Videre advarte professoren mot en ideologi som sniker seg fram på stadig nye områder - og som går ut på at dersom staten først vedtar en lov som er i strid med Bibelen-så må man akseptere denne.
Professor Arild Tångherg referert i Dagen 9/4 1996

Asteroider nærmer seg jorden

I Aftenposten for en tid siden kunne vi lese at 2000 asteroider er på potensiell kollisjonskurs med jorden.
Mange setter dette i forbindelse med endetidskatastrofer profetert om i Bibelen.
 



opp topp