Kristus blir kronet
En menneskesønn som kom med himmelens skyer og ble ført fram for den gamle av dager.

 
 Vi har tidligere i denne artikkelserien, studert de 7 brevene til menighetene i Lilleasia og sett parallellen til Guds menighets historiske erfaring fra aposteltiden til endetiden, (kap. 2 og 3.) I det vi kommer til det fjerde kapittel av Åpenbaringsboken, blir vi sammen med Johannes invitert opp til himmelen (4:1), for å være tilstede ved en fantastisk begivenhet.
 

I himmelens helligdom.

Da Moses ble bedt om å bygge et tabernakel eller helligdom, slik at Herren selv kunne bo blant dem, fikk han se et bilde eller nøyaktig fremstilling av den opprinnelige helligdommen i himmelen, (Heb.8:5). Israels tabernakel var en skygge av det originale, men Johannes blir i sitt syn tatt med inn i den første avdelingen i himmelens helligdom. Dette kan vi vite, fordi syv fakler eller lamper er plassert foran tronen, på samme måte som den syvarmede lysestaken var plassert i den første avdelingen i helligdommen på jorden. Guds trone er her erstattet med  skuebrødsbordet hvor brødet ble lagt i det jordiske templet.  Her i himmelen er det Gud selv  som er det brødet skulle symbolisere. Han er sannhetskilden til sitt ord og snart skal også Jesus sitte der som en representant for Guds Ord, "Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud," Joh. 1,1.

Vi får også et glimt av de som troner sammen med Gud i hans helligdom. De fire livsvesener og de 24 eldste. Husk at 24 tjente også på skift i den jordiske helligdoms første avdeling. Legg videre merke til at hvert nye syn i denne spennende boken, faktisk begynner med en scene fra det himmelske tabernakel.

Skaperen og opprettholderen av alt sitter på sin trone i helligdommen. Strålende hellige individer med ulike oppgaver og funksjoner hyller ham.  Scenen er dramatisk og nesten ubeskrivelig. Vi er i universets hovedkvarter hvor alt overvåkes og styres. Et menneske som Johannes makter ikke a forstå eller beskrive dynamikken og energien i synet og rapporterer at det ligner lyn, tordendrønn og ild som gjenspeiler seg i krystallhavet foran tronen. Han ser millioner av engler (5, 11), samt mennesker som han selv. Enok, Moses og Elias var sikkert der, siden de ble tatt til himmelen som en førstegrøde fra jorden. Det samme er de mange som stod opp av gravene ved Jesu død. Matt.27:52. Kanskje de er de 24 eldste Johannes får se?

Livsvesener ærer og priser Skaperen og sier; "Verdig er du. vår Herre og Gud til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, -"4:11. I hele Guds store univers, med utallige planeter bebodde av hellige og rene vesener skapt i Guds bilde, er det harmoni.

Nei, det er et unntak. En liten klode fremstår som en svart flekk i all renheten. En jord hvor det skapte brøt forbindelsen med sin Skaper og derfor havnet i en spiral av synd, degenerasjon og ulydighet. Hva har Gud gjort og hva har han i fremtiden tenkt å gjøre for å kunne helbrede denne syke kloden? Svaret begynner i det vi kommer til kapittel 5 i Åpenbaringsboken.
 

Boken i Guds hånd.

I det vi kommer til kapittel 5, oppstår med ett noe apostelen tolker som en krisesituasjon.

Johannes ser at han som sitter på tronen, i sin høyre hånd, holder en bokrull som er forseglet med sju segl. Spørsmålet stilles; "Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den"? 5:2.

Men ingen blir i første omgang funnet verdig og Johannes lever seg inn i synets alvor og gråter av fortvilelse over at den viktige boken ikke kan åpnes.

Men en av de eldste trøster apostelen, og sier at det er en som er verdig; "Se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den," 5:5. Jesus gis rett til å sitte med Gud på hans trone, fordi han "har seiret," 5,5. 

I brevene til de sju menighetene, blir også lønnen gitt til de som seirer. Til Laodikea sa Herren; "Den som seirer, ham vi jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone," 3:21.

Verdigheten blir videre dokumentert med ordene; "fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud -" 5,9

Johannes får nå være vitne til at Gud overfører den autoritet og makt han selv har til en annen person som nå blir erklært verdig. Bokrullen, han selv har forseglet, er dokumentet han holder i hånden.

Guds autoritet overført

Det er nå Jesus, Messias mottar kongemakten og øversteprest embetet. Det er hans kroningshøytid, hvor han setter seg ved Guds høyre hånd. Denne høytidelige begivenheten er også beskrevet av en inspirert Paulus i Hebreerne 1. og 2. kap., men Johannes får overvære selve høytideligheten. Dette er altså ikke en rettshandling vi er vitne til, men en kroningshøytidelighet.

Ved denne anledningen blir Jesus gitt; makt, rikdom, visdom, styrke, ære, pris og velsignelse.

Svv store gaver vi kanskje ikke forstår hele rekkevidden av. Paulus beskriver det samme når han uttrykker; Din trone står i evighet, alt la du under Hans føtter (makt). Han ble innsatt som arving (rikdom). Han la jordens grunnvoll, himlene er dine henders verk (visdom). Han bærer alle ting ved sitt krafts ord (styrke). Med ære og herlighet kronte du ham (ære og herlighet). Avglansen av Hans herlighet, avbildet av Hans vesen (arv og visdom). Sitter ved Majestetens høyre hånd (makt og ære). Herligere navn framfor englene (pris). Salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre (velsignelse).
 

Når skjer dette?

Når finner denne seremonien sted?  Bibelens profetier er ikke alltid kronologiske. Det er også tilfelle i Åpenbaringsboken. Når det står "deretter," betyr det gjerne at deretter fikk Johannes ett nytt syn, men ikke nødvendigvis en fortsettelse av det han nettopp har sett. (Et eksempel er kap. 7, som sier "deretter" i vers i og 9, men beskrivelsen har beveget seg langt inn i endetiden, hvor de frelste alt er i himmelen. Men i kap. 9,4 ser vi at de fortsatt er på jorden.)

Vi må derfor alltid samstille skriftsteder og hendelser i Bibelen som omtaler det samme, for å se om tidspunktet er nærmere definert.

Paulus gjør det klart at «etter å ha fullført renselsen for våre synder, satte Han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.» «Med ære og herlighet kronte du ham (for Paulus er det fortid da han skrev dette). Altså tidsmessig et sted mellom Jesu død og tidspunktet da Paulus skrev sitt brev til hebreerne.

Daniel omtaler også Jesus i denne scenen; «en menneskesønn som kom med himmelens skyer og ble ført ham for den gamle av dage».(Dan 7,13)  Var det Jesu himmelfart hans så?

Johannes får også se at hendelsen skjer etter renselsen. Lammet står foran Guds trone «likesom det hadde vært slaktet.»  Det er fordi han av kjærlighet har kjøpt oss fri med sitt blod at han blir gjort verdig til å motta boken og få alle de gaver som følger med kroningen, (vers 12). Derfor synger de fire livsvesener og de 24 eldste en ny sang.

Derfor kan vi konkludere med at denne hendelsen skjer like etter at Jesus har reist fra jorden og steget inn i himmelen.

Daniel beskriver at det ble gitt ham herredømme, ære og rike og at dette herredømme er evig og aldri skal forgå. Men skulle ikke dette skje på et senere tidspunkt? Paulus sier at «ennå ser vi ikke at alt er Ham underlagt», Hebr.2,8. Når steinen i Dan.2 løsner, vil de andre riker på jorden fullstendig miste sin makt og Jesus vil komme og opprette sitt evige rike for de utvalgte. Men allerede da Johannes skrev, hadde Jesus, fra sin trone i helligdommen, kontroll med alt som skjer: «Dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene og til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, (24 eldste?). Og til Jesus, mellomannen for en ny pakt, og til det rensende blod". Heb.12, 22-24.
 

Jesus som konge

Når Jesus nå har arvet kongetittelen og øversteprestedømmet; kan han gjøre alle de frelste på jorden til medlemmer av sitt rike og til prester for vår Gud, (Åp.5,10 og kap.1,6, og 1 .Pet.2,9).

Som konge får også Jesus overrakt embetet som vår dommer. En konge og dommer var samme funksjon i gammel tid. «Han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde,» Ap.gj. 10,42.

Har vi klart for oss den makt Jesus er blitt overrakt av sin Far? Opphøyer vi Jesus slik Gud har gjort? Han er vår konge (leder), vår yppersteprest (forsoner), vår dommer (både nå og på dommens dag) og vår stedfortreder i straffen, (lammet som ble slaktet).

Jesus tar aktivt del i menighetens liv og de historisk/politiske begivenheter som skjer rundt dem. Han ser og er klar over Satans intense hat og alt han har i sinne å gjøre for å forvrenge sannheten om Jesus og Hans rettferdige veier.
 

Jesus lover sine «konger og prester» på jorden gaver, seier og evig liv, men også straff her på jorden, som en vei å nå dem, dersom de faller ifra.

Hvorfor er denne forseglede boken så viktig i maktovertakelsen? At boken er forseglet må være fordi innholdet ikke skal være kjent for andre enn den som er verdig til å åpne den. Han trenger innsikt i alt som må vites, for at en rettferdig dom skal finne sted. Alle fakta må være tilgjengelige. Her på jorden kommer ikke bestandig sannheten fram, derfor er heller ikke alle dommer rettferdige. Fra tiden for sin kroning, tar nå Jesus alle avgjørelser framover i historiens gang. Hans avgjørelser er Guds avgjørelser, for deres vilje er ett. Men det er Jesus som er kongen.

En modell av jødenes helligdom, templet. templet var igjen en modell av himmelens helligdom, som er beskrevet i Åpenbaringen.

Bøker omtalt i Guds Ord.

Boken med de syv segl:

Den er skrevet utenpå og inni.  Den er i Guds høyre hånd. Likeledes er den forseglet og ingen ble i første omgang funnet verdig til å åpne seglene. Men siden verdigheten er knyttet til seier over synd i Guds kraft,
ble Jesus funnet verdig. Boken blir deretter gitt Lammet.

I Åpenb. kapittel 20 leser vi om bøker (flertall) som blir åpnet. En av dem kalles Livets bok.

Livets bok.

I denne boken er alle de Hellige oppskrevet, Jes.4. Alle som står der blir frelst, leser vi i Dan.12:1. De som synder blir strøket ut av boken, 2.Mos.32,32, Salm 69,29.

Alle som har kjempet for evangeliet har sitt navn der, Fil.4,3. Og da står selvfølgelig disiplenes navn i boken, Luk.16,20.  Det samme gjør de som i endetiden ikke tilber dyret, Åp.3,5. De som ikke søler til sine klær, men seirer og derfor kler seg i de rettferdige gjerningenes skinnende hvite klær, er også å finne i denne boken, Åp.3,5. 19:8. Livets bok er hos Lammet, Åp.13,8 og den ble skrevet da verdens grunnvoll ble lagt, Åp.l3,8, Matt.25,34, 1.Pet.1,20. Ja mens vi ennå var et foster, ble innholdet og lengden på våre liv skrevet ned, Salm.13,16

Minneboken.

Her står alle gode gjerninger skrevet ned. Det er en minnebok for dem som føler ærefrykt for Gud, Mal.4:16. Neh.13:14 Selv våre tårer står nedtegnet i denne boken, Salm.56:9. Mye hemmelig som bare Gud vet er skrevet der, Fork.12,13.14

Boken om de ugudeliges gjerninger.

På samme måte som bokrullen i Åp. kap.5, har også denne skrift både utenpå og imri. På en side står alle de som lyver (sverger falskt). De kan ikke gis evig liv.  På den andre siden står de som stjeler. Også de ville gjøre himmelen utrygg og må derfor uttyddes hvis de ikke lar Den Hellige And endre dem, Sak 5,3. De som alt er døde blir dømt etter det som står nedskrevet. De blir alle dømt etter sine gjerninger. Denne boken møter vi igjen i Åp. 20 kap.

Bibelen nevner videre at Esekiel får overlevert en bokrull før sitt oppdrag for Israels folk Esek.2,9. Den
ble gitt ham fra Guds tronstol og inneholdt klagesanger, sukk og verop.

Sannhetens bok.

Denne er nevnt i  Dan. 10:20 og er en profetisk bok. Alle verdens makter, riker og systemer som kommer og går på den historiske arena og som har betydning for Guds folk har sin plass i den, Dan. 10,14. Det Daniel ble vist og som dekket tidsperioden fra Perserriket til endens tid og de dødes oppstandelse sto der. Men boken skulle være skjult og forseglet til endens tid. Dan 12,4.9. Og da skal de forstandige forstå den. Er det denne boken Jesus vil åpne?

Noen av disse beskrivelsene kan gjelde samme bok. Også bokrullen Johannes fikk se overrakt Kristus, kan selvfølgelig noen steder i Bibelen gis en annet navn. Men det kommer fram at den først var Guds bok. Deretter ble den Lammets bok.

Alt som står i alle disse bøkene er neppe forseglet, men vel kjent for både Jesus og englene.

Det er rimelig å anta at brytningen av seglene ikke representerer selve åpningen av boken. Den kan ikke åpnes før alle seglene er brutt.

Bokens innhold

En teori er at boken Jesus mottok, inneholder alt det Gud har forutsett ville skje. Altså en bok som er skrevet før det skjedde, men inneholder hele historiens gang. I den endelige dom, vil den kunne sammenlignes med det som faktisk skjedde og derved bevise Guds allmakt, visdom og ikke minst kjærlighet, ved at han på tross av sin forutviten gjorde alt for å frelse, også de han visste ikke ville ta imot frelsen.

Hvordan skal vi kunne vite hva som er sannhet og hva som ikke er det? Guds ord påstår at "Gud er sannhet" Jes.4,19. "Jeg, Herren taler sannhet. Hans Ord er sannhet" Sal 33,4. "Din lov er sannhet," skriver David i Salme 119,142. Jesus sier, «jeg er veien, sannheten og livet,» Joh. 14,16.  Guds Ånd beskrives som sannhetens Ånd, Joh. 14,17. Mange betviler alt dette i dag.

Hvordan kan absolutt sannhet kjennes? På dommens dag blir muligens alles gjerninger vist oss som på en videoskjerm. Hver detalj er synlig som på en film. Da får alle vite sannheten om alt som skjedde.

Tenk deg en illustrasjon. To mennesker er i en uoverenstemmelse, men det er ingen andre vitner. Den ene er svært aggresiv og påfører den andre fysisk skade. Den andre forsøker å mildne samtalen og hjelpe den andre til ikke å "miste hodet" i sin affekt, men tar ikke igjen. De går hver sin vei og rapporterer det som skjedde, men gjengivelsen er helt ulik. Det høres ut som to forskjellige historier. Da er det greit å få vite den objektive sannhet. Hvis et filmopptak av hendelsen kunne blitt vist dem begge, måtte de ha innrømmet sannheten.

En ennå mer komplisert situasjon er påstanden; fordi du gjorde-, så  skjedde-. Gud har derfor i sin store viten og allmakt forutsett alle tenkelige konsekvenser av våre handlinger. Derfor kan han vite hva som ville skje hvis - etc, på samme måte som vi har erfaring til å forutse konsekvensene, når viser et lite barn strekke hånden mot en varm kokeplate.

En dag vil vi alle bli vist historiens utrettelige gjentakelser, ikke bare innen politiske vedtak, men også hva menneskenes personlige feil og mistak angår. Gud bruker sin evne til å forutse til å advare, samt, vise oss konsekvenser, slik at han kan dømme rettferdig. Gud vil til tider dekke over misgjerning og utsette følgene av gale valg, (Dan 9), men til slutt vil alle konsekvenser gjøres synlige. Kan du se hvorfor Gud må vite alt og la alt skrives ned, slik at også mennesker skal kunne innse at han har handlet rettferdig? De helste må få vite hvorfor mennesker de kjente og var glade i, ikke er å finne i Guds rike. Hvis de valgte ikke å bli tilgitt, renset og la Guds lov skrevet i sinnet, ville himmelen blitt et fryktelig sted å være for dem. For der skjer alt etter Guds vilje og de som er borgere der, elsker Guds lov.

Tenk deg at du hadde en ulydig sønn. Hver gang hans gjorde noe galt mot seg selv, deg og andre og ikke angret, skjulte du konsekvensene for ham. Kunne han noen gang lære hva som er galt og hvorfor? En dag vil alle samtykke i at Guds Ord er sannhet og derfor ha tillit til alt Herren sier.

I denne sammenheng, har noen problemer med å se forskjellen mellom Guds forutseelse og forutbestemmelse. Hvis du kommer inn i et rom og ser en vekkeklokke kan du fort forutse når den vil ringe ved å se hvordan den er innstilt. Er det derimot du selv som har stilt klokka til å ringe på et gitt klokkeslett, har du forutbestemt vekkingen.

Det går an å forstå at Jesus som Konge, dommer og øversteprest, har bruk for dokumentene i himmelens bøker. De frelste i Livets bok er Hans eiendom. De er kjøpt og betalt. De ondes gjerninger skal møte de som forkastet frelsen. Gud vil ingens fortapelse, men han kan like lite påtvinge noen frelse, som han kunne ha brukt makt for å frelse disippelen Judas.

Det nøyaktige tidspunktet når bokrullens første segl brytes er ikke åpenbart, men det må være etter tronscenen som sannsynligvis fant sted ved Jesu himmelfart. Da synet begynte, ble det sagt til ham, "Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette," Åp. 4:1. Det er også klart at bokens siste segl må være åpnet for bokens innhold kan bekjentgjøres. Da har vi en tidsperiode som strekker seg fra kroningsseremonien til Jesus kommer tilbake for å ta riket i eie.

Sannhetens bok er forseglet inntil endens tid. Til de Helliges makt er fullstendig knust. De Hellige tilhører Kristus og er oppskrevet i Livets bok. På ett tidspunkt vil det se ut som om de ikke lenger vil overleve forfølgelse og trengsel. En trengsel verden aldri har sett maken til, sier Jesus. En hel verden vil stå opp imot Guds utvalgte. Om ikke tiden ble forkortet, vil de ikke overleve. Dette skjer like for Hans gjenkomst, Matt.24.Luk 21.

Når seglene åpnes, får vi se noe av det som utspiller seg på jorden hver gang Jesus velger å bryte et segl. Vi skuer inn i noen av de hendelser som får konsekvenser for Guds folk, på samme måte som Daniel fikk se.

Husk at dersom disse konsekvenser ikke kom, ville det ikke vært en levning tilbake på jorden når Jesus kom tilbake.

EHB og JB
I del 2 av  denne artikkelen, som du finner i dette bladet, tar vi for oss seglene som brytes.opp topp