LEST MED SAKSEN 

Kristne Ledere uttaler seg:
Ordinasjonsmakt er frafall.

Forkynner og ledergruppa på Vestlandet (FLV) hadde sin samting på Sætervika andre helga i februar. Flere av innleggene (bl.a. av Norvald Yri og Johannes Leikvoll), fokuserte på det stadig økende kravet om kirkelig uniformering.
Det ordinerte presteskapet har innført en mellommann rolle i kirken, som er dramatisk ubibelsk. Denne utviklingen yngler en snever tankegang med hensyn til lederfunksjoner. Yri poengterte på samlingen at det alminnelige presteskapet med alles direkte tilgang til og tjeneste for Gud, må gis mer vektlegging. Dåpshandlingens tilknytting til "de ordinerte" ble nevnt som et eksempel på bibelfrafallet samlingen debatterte.
"Dagen," 1.2.1996"
 

En livsløgn
Utviklingslæren er etter min mening som en farlig parasitt i den intellektuelle verden, som har oppnådd en ufortjent status og beskyttelse under den generelle naturvitenskapelige paraplyen. Til slutt vil jeg gjenta min kollega Gustav Tengesdals argument:Evolusjonistene fastholder sitt krav om at enhver kritiker av evolusjonsteorien må sette fram en alternativ teori som forklarer minst like mye. Men dette er et uetisk krav, fordi det svarer til at en drapstiltalt person ikke kan frikjennes på grunnlag av et solid alibi, men bare hvis han selv er istand til å utpeke den skyldige. En livsløgn må kunne avsløres uten at en alternativ livsløgn nødvendigvis må serveres.(sluttord på et lengre innlegg i bladet Origo)
Professor PederA Dyvand, Institutt for Tekniske Fag. Norges landbrukshøyskole.
 

"Navigatørene" i samarbeid med Rom.

Vi har tidligere i MVV gitt rapporter som viser at en rekke kirkesamfunn og kristne bevegelser holder på å tilpasse seg den nært forestående sammenslåingen med Romerkirken. Mange av oss har vært imponerte over "navigatørenes" vektlegging av bibelske prinsippet; evangelisme og "grasrot" tjeneste. Sjokkerende var det derfor å bli kjent med et nært samarbeidsprosjekt denne organisasjonen nå har med den katolske kirke. Navigatørenes eget forlag (Navpress), ga i 1994 ut den katolske økumenikeren Keitli Foumiers' bok "A House Unitet. Evangelieals and Catholics Togetlier. A Winning Alliance for the 21 st Gentury." Denne boken på 368 sider, er en systematisk og sterk appell for katolikker og protestanter om å omfavne hverandre som medlemmer av samme menighetsfamilie. (s.332 i boken.)
Navigatørenes nåværende leder (president), Terry Taylot; svarer på henvendelse vedrørende omtalte bok, at Gud har ledet Navigatørene til et nært samarbeid med Keith Fourners og enhetsideen som kommer fram i hans bok.
 

Å vende om.
Tanker inspirert av en bibelkommentar (SDA BC vol 4.s.638)
Hva er omvendelse? (Det hebraiske "Shub" og det greske "Metanoia") Hovedbudskapet i ordet er "å snu." Meningen blir da at et menneske "snur seg bort fra synd." "Metanoia" bygger på to greske ord. "Meta" som betyr "etter" og "nous" som betyr "sinn." Derfor betyr omvendelse "å ha et annet sinn etter å ha snudd seg bort fra synd." Før omvendelsen har mennesket et sinn som har en hang til synd. Omvendelsen løser dette problemet, ved å korrigere denne grunnleggende disposisjonen. Omvendelse er derfor prosessen som fjerner synd fra livet. Når synderen omvender seg og bekjenner sin synd, kan den tilgis. Men bekjennelse uten omvendelse (vende seg bort fra synden), er meningsløs og Gud kan ikke tilgi synd som ennå er aktiv i hjertet, for den er ikke angret og overgitt. Årsaken til at så mange kristne faller i de samme syndene igjen og igjen, er at de aldri tillot Den Hellige Ånd å forandre den grunn leggende forståelsen av hva synd egentlig er. De har aldri oppdaget hvordan de med Guds nåde kan vinne fullkommen seier over disse syndene.
 

Israelske aviser fordømmer Buchanans antisemettisme.
"Jerusalem Post" skrev f.eks. at Buchanan (amerikansk presidentkandidat med stor fremgang) at han var en "respektabel" amerikansk antisemitt på den klassiske måten. "USA's jøder engster seg over mulighetene til at Buchanans skal vinne" lød overskriften i avisen. Den siterte videre at Buchanan var en hengiven forsvarer av Naziforbryterne. Israels største avis Yediot Ahronot kommenterer etter Buchanans oppadstigende karriere: "Vil en mann som hater jødene og de sorte representere republikaneme i sitt løp mot det hvite hus?" La oss ikke glemme at Buchanan handler i god, gammel katolsk ånd, men hvordan vil de kristne konservative stiller seg? Fra Cyprus Mail  23.2.96
 

Benny Hinn igjen.
I sin bok "Velkommen Hellige Ånd" forteller han om store mirakler ved et hospital i Ontarta, USA. Sykehuset dementerer nå hendelsene. Hverken gjennom sykehusjournaler, personalsamtaler og prat med ledelsen som var der da og nå, kan disse massehelbredelsene dokumenteres.
 

På full fart mot Rom.
Alt synes nå å skje i en alt hurtigere takt, både verdslig og åndelig. På det åndelige området ser vi hvordan bølger av forførelser sveiper over vår verden. I sommer fikk Norge besøk av den kjente amerikanske helbredelses evangelisten Benny Hinn og folk dro dit i store skarer. Men hvilken åndelig kurs har egentlig Benny Hinn? I Battle Cry sep/okt. redegjør man for en konferanse som ble holdt i Juli (95) i Florida. Konferansedeltakerne var omkring halvparten katolikker og halvparten protestanter. Temaet var Den Hellige Ånd og verdensevangelisering, og flere predikanter talte om at murene mellom katolikker og protestanter skal brytes ned, og andre talte om at vi må se på det som forener og ikke det som adskiller. Talere var både katolikker og protestanter, og blant dem Benny Hinn. En annen alvorlig hendelse informerer Texe Marrs om i sitt nyhetsbrev Flashpoint, nov.94. Det er om et manifest som ble utarbeidet i 1994 av USA predikanten Chuck Golson, og den katolske presten Richard Neuhaus; Evangelikale og katolikker i sammen: "Den kristne rnisjon i det tredje årtusen". Manifestet går ut på at evangelisk troende og katolikker må forenes i kampen mot den felles fienden; den sviktende moral i samfunnet, kampen mot abort mm. Videre sier manifestet at det finnes mange måter å være kristen på, (men Bibelen sier at det finnes bare en måte). Golson som er gift med en praktiserende katolikk, skriver i en av sine bøker at det er galt av oss protestanter å skrive om emnet å bli født på ny da katolikkene kan ta anstøt av det. Dette Golson-Neuhaus manifest for enhet, sier også at evangeliske kristne aldri mer skal forsøke å omvende katolikker. Vitnetjeneste overfor katolikker må opphøre. Dessuten må alle som har brukt tid på "medlemstyveri" og vitnetjeneste til "fortapte" katolikker, angre sine synder. Dette manifest/dokument har ea. 50 evangeliske ledere og mange katolske kardinalet; erkebiskoper og prester undertegnet. Blant de protestantiske underskriverne merker vi 055; Pat Robertson, Jerry Falwell, Billy Graham, Benny Hinn, Paul og Jan Crouch, Harald Bredesen, James Robinson, Oliver North, Bill Bright,
Robert Schuller, Richard Lang, Larry Lewis, Oral Roberts, J I Parker og Jack Van Impe.
Når en leder som Benny Hinn har skrevet under på et slikt dokument, dvs. kaller det for "synd" det Jesus oppfordrer oss å gjøre, vinne mennesker (avgudsdyrkende katolikker innbefattet), for Kristus, kan da Den Hellige Ånd sanksjonere hans forkynnelse? Svaret er nei. Denne mann og de øvrige, tilhører de åndelige farlige forførerne vi må akte oss for. I en bibelsk menighet skal det finnes under og tegn, men de som er på jakt etter under og tegn, og drar til den ene store konferansen etter den andre, er de som kommer til å bli hardt forført i den siste tid. La dere derfor advare. Forførelsens ånd er sterkt utbredd i dag, så ta imot advarselen og våku opp!
Fra Nyhetsbrev des.1995, Forlaget Dragen Ut Borås, Sverige.

Gjennom merkesaker og spiritualisme skal katolikker og protestanter forenes like før Jesu gjenkomst... Dette sa Ellen G.White i slutten av forrige århundre.

Gjennom abortsaken og kvinneprestsynet drives nå de bibeltro protestanter mot den katolske kirke. Karismatikken med tegn og under gjør resten. "Læreforskjellen mellom katolisisme og klassisk lutherdom må skrives på nytt", sier Flemestad som er formann i Kirkelig fornyelse og veileder i organisasjonen Samråd på kristen grunn."Vi vil som lutheranere bare møte oss selv i døren hvis vi fører kontroversteologisk polemikk mot Romerkirken for manglende Bibeltroskap" sier han videre og uttrykker samtidig sin personlige beundring over paven. Dagen 9.12.95opp topp