Tankevekkende sitater
Sitater fra E. G. White for alle som ønsker å forstå sinnet Gud
skapte og kampen mellom Kristus og Satan.


Satan kjenner menneskesinnet

I mange tusen år har Satan eksperimentert med menneskesinnets egenskaper som han etterhvert kjenner godt. Med sine snedige metoder, knytter han manges sinn til seg selv og innpoder dem med sine egne tanker. Dette arbeid utfører han så bedragerisk, at de som lar seg påvirke og mottar hans impulser og veiledning, ikke forstår at de ledes av ham. Han håper å forvirre manges sinn slik at bare hans stemme blir hørt, (s.21.)
 

Ungdom spesielt utsatt

En av Satans spesielle oppgaver i denne siste tid er å kontrollere unge menneskers sinn ved å forderve deres tanker og vekke begjær, (s. 23.)
 

Råd til de som har mistet selvrespekt

Jesus elsker deg og han har gitt meg et budskap å bringe. Du kan slippe løs fra fiendens snare. Du kan gjenvinne din selvrespekt. Du kan oppleve seier i stedet for nederlag, ved Den Hellige Ånds innflytelse. Grip Jesus hånd og slipp den aldri, (s.145.)
 

La sunn selvrespekt  vokse

Det er ikke Guds vilje at du skal nedvurdere deg selv. Kultiver selvrespekt ved å leve slik at din samvittighet er ren overfor mennesker og engler. Det er ditt privilegium å komme til Jesus og bli renset, og stå foran Guds lov uten skam og skyld. "Det er derfor ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus, som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden," (Rom.8, 1 eng. oversettelse.)

Guds ord fordømmer ikke sunn selvrespekt. Som Guds sønner og døtre, kan vi eie en bevisst karakterverdighet, som ikke preges av stolthet og egoisme, (s.145.)
 

Når selvbildet er dårlig

Gå til Jesus og Si: Herre, byrdene er altfor tunge for meg, vil du ikke bære dem? Da svarer Han; jeg skal bære dem.
Med en evig omsorg vil han gi deg nåde. Han vil ta din synd og gi deg fred.
Han sier; ikke fortsett å betrakte deg som mindreverdig for jeg har kjøpt deg med mitt blod. Du er min. I stedet for svakhet vil jeg gi deg styrke. Din syndeskyld vil jeg fjerne, (s.145.)
 

Tro og følelse ikke det samme

Mange forstår ikke hva sann tro er, og lever derfor reduserte liv. De forveksler følelse og tro og opplever vedvarende forvirring. Tro og følelse er like langt fra hverandre som øst er fra vest. Tro er ikke avhengig av følelse. Daglig må vi overgi oss til Gud og tro at Kristus forstår og aksepterer oss, uten å analysere våre følelser for å se om de er i harmoni med troen.  La oss komme til Jesus med en enkel og barnlig tillit, uten å bygge på følelser men på tro. Vi må ikke vanære Jesus ved å tvile på Hans løfter, (s.108-109.)
 

Guds Ord styrker mentale evner

De som stadig fyller sinnet med underholdningens spennende historier, forkrøpler sin mentale styrke, og reduserer evnen til dyp tenkning og forskning. De kan ikke forbli sanne kristne og samtidig fylle sinnet med slike inntrykk. Hvis de i stedet ville gjøre Bibelen til sitt studium, ville en utvikling finne sted - som styrker forstandsevnene og hever mentale egenskaper, (s.159- 160.)
 

Kropp og sinn samarbeider

Alt som svekker kroppen vil også påvirke sinnet og redusere evnen til å skille rett fra galt, (s.216.)
 

Kristus eller Satan

Når sinnet ikke er under Den Hellige Ånds innflytelse, kan Satan forme det som han ønsker, (Letter 8, 1889.)
 

Ikke dvel ved skuffelse

I stedet for å tenke på alle livets skuffelser, fest heller tanken på den kraft du er lovet i Jesu navn, (s.447.)
 

Fest blikket på den store legen

Hvis de som er syke kunne feste sine øyne på den store helbrederen, ville vi se mektige resultater. Det ville gi liv til både kropp og sinn, (s.310.)
 

Mon Jesus kjenner min kamp og strid, hver seier, hvert nederlag
når min tåre randt, og ei trøst jeg fant, og i striden titt jeg var svak?
Å! Ja Han vet, min Frelser vet! For selv min smerte Han bar. Gjennom dager lange med sorger mange Han omsorg for meg har!
Forfatter ukjent

Sinnets frukt

Sinnet er hagen, karakteren er frukten, (s.312.)
 

Viljestyrke

Den som fristes trenger å forstå viljens sanne styrke. Det er den bestemmende makt i menneskenaturen, evnen til å beslutte og velge. Et ønske om å være sann og ren er bra, men det er ikke nok. Mange vil gå til grunne i elendighet, mens de håper og ønsker at de kunne seire over onde tilbøyeligheter, men de overgir ikke sin vilje til Gud. De velger ikke å tjene ham, (H.L. s.113.)
 

Vi må velge

Gud har gitt oss evne til å velge, men det er opp til oss selv å benytte denne evnen. Vi kan ikke forandre vårt hjerte. Vi kan ikke styre våre tanker, tilbøyeligheter og innskytelser. Vi kan ikke rense oss selv og gjøre oss skikket til å tjene Gud. Men vi kan velge å tjene Ham. Vi kan gi ham vår vilje. Da vil han virke i oss både å ville og virke etter hans velbehag. Og på den måten kan hele vår natur bringes inn under Kristi kontroll. Når vi bruker viljen på rett måte, kan det skje en fullstendig forvandling av våre liv, (H.L. s.113.)
 

Viljens rette bruk

Du vil stadig være i fare hvis du ikke forstår styrken viljen er i besittelse av. Du kan tro og love alt, men dine løfter og din tro er uten betydning, hvis du ikke plasserer din vilje på riktig side, (H.L. s.113.)
 

Viljen må være på Kristi side

Din oppgave blir alltid å plassere din vilje på Kristi side. Når du overgir din vilje til ham, vil han straks ta over styringen og virke i deg. - Du får en kraft fra Gud som setter deg i forbindelse med Hans styrke og et nytt liv, troens liv, blir mulig for deg, (H.L. s.114.)

Alle sitater uten kildehenvisning er hentet fra "Guidlines to Mental Health, "prelimitary  study edition.
H.L. henviser til boken Helse og Livsstil.
 opp topp