SITATER FRA
EN
ANBEFALT BOK
VEIEN TIL KRISTUS
 AV ELLEN G. WHITE


Ingen dypt rotfestet kjærlighet til Jesus kan bo i det hjerte som ikke innser sin egen syndighet.

 
Når du ser synden så forferdelig den er, og du ser deg selv slik som du i virkeligheten er, så bli ikke fortvilet! Det var syndere Kristus kom for å frelse. Vi behøver ikke å forlike oss med Gud, men forunderlige kjærlighet ! -"Gud i Kristus forlikte verden med seg selv". 2. Kor. 5,19. I sin ømme kjærlighet beiler han til sine villfarne barns hjerter. Ingen jordisk far eller mor kunne vise en slik overbærenhet med sine barns feil og misgrep som Gud viste mot dem han søker å frelse. Ingen kunne med større inderlighet tale overtrederens sak. Ingen menneskelige lepper har noensinne talt mer bønnlig til den villfarne enn han gjør. Hvert løfte og hver advarsel fra ham er bare et sukk som uttrykker en usigelig kjærlighet.

Når Satan kommer til deg og sier at du er en stor synder, da se opp til din gjenløser og tal om hans fortjeneste. Det som vil hjelpe deg , er at du ser hen til hans lys. Erkjenn din synd, men si til fienden at "Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere" (1 Tim. 1,15 ), og at du kan bli frelst ved hans kjærlighet, som er uten like. Fra side 65.
 


Menneskers bedømmelse er partisk og ufullkommen, mens Gud derimot bedømmer alle ting som de virkelig er. Man forakter en dranker og forteller ham at hans synd vil utelukke ham fra himmelen, mens hovmod, egenkjærlighet og
begjærlighet altfor ofte ikke blir irettesatt.  Den som faller i en eller annen av de større synder, kan ha en følelse av fattigdom og skam og kjenne sin trang til frelserens nåde. Men hovmod kjenner ikke noe behov og lukker derfor hjertet for Kristus og for de usigelige velsignelser som han kom for å skjenke menneskene.  Fra side 30

Apostelen sier: "Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet"! Bekjenn deres synder for Gud, som alene kan tilgi dem, og bekjenn deres feil for hverandre. Har du syndet mot din venn eller mot din neste, så bør du innrømme din feil, og det er hans plikt å tilgi deg. Deretter må du søke tilgivelse hos Gud, fordi den bror som du har forurettet hører Gud til, og ved å skade ham har du syndet mot hans skaper og gjenløser. Saken legges frem for den eneste sanne mellommann, vår store Yppersteprest, "som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd", og som har "medynk med våre skrøpeligheter" (Heb.4, 15) og formår å rense oss fra enhver syndens flekk.
Fra side 38

--Gå til ham med alt som tynger ditt sinn. Ingenting er for tungt for ham å bære, for han holder verdener oppe og styrer alle ting i hele universet. Ikke noe avsnitt i vår erfaring er for mørkt for ham å lese og ingen vanskelighet for svær for ham å løse
Fra side 100.
 

 opp topp