MARIA

SITATER FRA KATOLSK LITTERATUR. 

 Vi har her tatt med en del sitater og påstander fra den katolske kirke om Maria. Dette kommer fra "moderkirken" som mener å forvalte den eneste sanne og rene lære. Les selv og se om romerkirken her forvalter det Gud har åpenbart i sitt Ord. Er det denne kirkens teologi du vil følge når økumenismens fellesskap snart skal samle alle kirkesamfunn under pavemaktens dogmeparaply?

Er det du her skal lese sannhet eller ubibelsk hedenskap og avgudsdyrkelse? Etter å ha lest disse uttalelsene, bør du sette deg ned med Guds Ord og selv finne ut hva som er rett. Sitatene er hentet fra en av mange Maria bøker som er skrevet. Vi har her benyttet Wilfrid Stinissen' 5 (OCD), Maria i Bibelen og våre liv. (St. Olav Forlag.)
 

SIDE 10. "Marias uplettede unnfangelse er i sannhet Den Hellige Ånds verk, men det skjedde da hun selv ble til. Fra og med det første øyeblikket i sitt liv var Maria fri fra arvesynd."

SIDE 16. "8. desember 1854 erklærte Pius 9. høytidelig at Marias uplettede unnfangelse hører til den sannhet som er åpenbart av Gud."

SIDE. 16 "Det er helt klart at denne radikale tolkningen av Lukasteksten (engelens hilsen til Maria med ordene vær huset du nådefulle, tolkes av den katolske kirke som et uttrykk for Marias tittel og egennavn og formidler evig syndfrihet. Teksten finnes i Luk. 1,28.) bare kan aksepteres av dem som tror at skriften er blitt gitt til kirken, og at kirken alene kan garantere tolkningen og forklaringen av den uten å avvike fra sannheten."

SIDE. 36. "At Maria også etter Jesu fødsel forble jomfru, at hun altså ikke fikk andre barn enn Jesus, har alltid vært kirkens overbevisning."

SIDE. 36. "Ser vi utelukkende på de nytestamentlige tekstene, kan vi ikke med absolutt sikkerhet trekke noen slutninger om Marias jomfruelighet. Men på bakgrunn av det som ble sagt om Marias kall til å bli et urbilde for en kirke 'uten flekk og rynke', ville en tidsbegrenset jomfruelighet være fullstendig meningsløs."

SIDE 62. "Likesom Adam og Eva sammen ødela Guds skaperverk, gjenoppretter Jesus og Maria det sammen".

SIDE. 64. "Da Johannes innbød Maria til å bo hos ham, var det kirken som erkjente Maria som sin mor.

SIDE. 70. "På pinsedagen gjør han (Ånden) henne (Maria) til kirkens mor, og mer enn det, til et urbilde for kirken. - - Hun er jo kirkens midtpunkt, og alt hva hun tar imot, tar hun imot for kirkens skyld."
 


Illust. fra boka
 
SIDE. 71. "Selv om Maria er kirkens midtpunkt, ser vi likevel at det er Peter som tar til orde og begynner å tale til folket om Jesus. - - Peter representerer embetet, Maria er enheten og kjærligheten. Ved sin moderlige innflytelse mildner og oppmyker hun hierarkiets strenge saklighet. Peter er kirkens ufeilbarlighet, Maria er dens hellighet."

SIDE. 75. "Så lenge Maria levde i sin kropp, var hun bundet av tid og rom. Hun kunne ikke være nærværende på mer enn ett sted av gangen. -- Men etter at hun var tatt opp i himmelen og alt ved henne, også hennes kropp, var forherliget, ble alle begrensninger sprengt. En forherliget kropp har ingen faste konturer. Den kan være nærværende på forskjellige steder samtidig, ja anta kosmiske dimensjoner. - - Hvor vi enn er, og hvor vi går, alltid og overalt er Maria hos oss. Hun oppfyller hele universet. Hun er kledd i solen med månen under sine føtter. - Når vi i dagens løp, på gaten eller under arbeidet, ber Hill deg, Maria, snakker vi ikke inn i et tomrom. Maria er nærværende, alltid."

SIDE. 76. "Vi vet at Jesus alltid lever og kan gå i forbønn, (Heb. 7,25.) Men han gjør det ikke uten sin hjelper (Maria)"

SIDE. 77. "Marias opptakelse i himmelen er også vår opptakelse. Maria sammenfatter jo i seg hele kirken, og i siste instans hele menneskeheten. - - Maria og kirken er uadskillelige. Ved at Maria ble tatt opp i himmelen, er bruden blitt forenet med sin brudgom, og slik har den himmelske bryllups festen allerede begynt. - - Gjennom Marias opptakelse er vi kommet (til festen.) Bryllupsfesten hører ikke lenger fremtiden til, den er virkelig nå."

SIDE. 78. "Etter at Maria ble tatt opp i himmelen, er det mål som vi alle streber mot, på sett og vis allerede oppnådd."

SIDE. 78. "I november 1950 ble Marias opptakelse proklamert som dogme av Pius 12. Det vil si at paven, i kraft av sin autoritet som den universelle kirkes hyrde, erklærte at Maria's opptakelse er en trossannhet åpen bart av Gud. På forespørsel hadde 98% av biskopene svart at de betraktet dogmeerklæringen som mulig og lovlig."
 

SIDE. 83. "Om du følger henne, skal du aldri gå vill. Om du anroper henne, skal du aldri fortvile. Om du rådspør henne, skal du aldri ta feil. Om hun beskytter deg, skal du aldri behøve å frykte. Om hun leder deg, skal du aldri gå trett. Om hun viser deg sin gunst, skal du nå frem til målet."
 

SIDE. 98. "Man kan si at Maria blir virkelighet i de kristnes liv når vi lever ved henne og med henne og i henne." - - "Maria ble av Herren opphøyet til universets dronning." "I stedet for på egen hånd å beslutte hva en vil gjøre, legger en bestemmelsesretten i Marias hender. Når det gjelder å skjelne mellom det som gagner og det som skader oss, er hun langt mer skarpsynt enn vi. Hun er Guds levende visdom, fordi hun så fullstendig stod og står til hans disposisjon. Når det er hun hvorfor denne som formidler nåden, blir ingenting forvridd eller forvansket."
 

SIDE. 100. "Det som man har sagt eller gjort feil, og som det ikke nytter å reparere, kan en overlate til Maria å ta seg av."

KONKLUSJON. Finner du grunnlag i Guds Ord for påstandene du nettopp har lest?

Egenskaper Bibelen tillegger Guds Sønn og Den Hellige Ånd, blir av den katolsk kirke tillagt mennesket Maria. Det læremessige bedraget er enormt. Vi kan forstå kirken, med trussel om fengsel og død, i flere århundre forbød vanlige mennesker å lese Bibelen. Den hedenske Babylonreligionen's  Semiramis krevde for seg selv syndfrihet, tilbedelsesplikt, opptakelse til himmelen, tittel som himmeldronning og status som mediator mellom mennesker og guddommen. DE SAMME KRAV GJØR PAVEMAKTEN FOR MENNESKET MARIA.

Kan du se hvorfor denne kirken i Åpen baringsboken kalles Babylon?opp topp