DET STORE
FRAFALLET -DEL 2.
MARIADYRKELSEN



 

 Det første av mange hedenske elementer vi skal påvise i det katolske systemet, er Mariadyrkelsen. Det ble laget utallige bilder og statuer av Babylons himmeldronning Semiramis og hennes barn Tammuz. Da Babylons folk etter språkforvirringen ble spredt på jorden, tok de med seg store mengder "gudinne med barn" statuer som de tilba. Tusener av år før Jesus ble født, var disse hedenske avgudsbildene og bønneritualene knyttet til dem, etablert.
 
Kineserne hadde en gudemor eller himmeldronning kalt SHINGMO (som betyr hellig mor). På fanget hadde hun et guttebarn. Hun ble ofte avbildet med en glorie rundt hodet slik vi også finner Semiramis avbildet. De gamle germanske stammene tilba HERTA med guttebarnet. Etruskerne hadde NUTRIA med spedbarn på armen og blant Druidene var det gudemoren VIRGO-PATITURA. I India var gudemorens navn INDRANI. 
Grekerne hadde APHODITE og Sumerene tilba NANA. Romerne holdt seg til VENUS eller FORTUNA med barnet JUPITER armene. I Asia het mor og barn kombinasjonen CYBELE og DEOIUS. Da Israels folk falt fra sin rene tro, gled også de inn i Babylons gudinne tilbedelse.

Semiramis og Tammuz

Mange steder i Bibelen leser vi at de sviktet Herren og dyrket Baal og Astarte-bildene. ( Se Dom. 2,13. og 10.16. andre eksempler er 1. Sam. 12,10. 1. Sam. 7,3 og 4. 1. Kong.11,5 og 2. Kong. 23,13.)

I Jeremiah 44,17-19 kalles den hedenske falske gudinnen himmeldronningen. I Egypt finner vi ISIS  og HORUS. I Efesus mottok DIANA og ARTIMIS folks tilbedelse. (Ap. gj. 19,27) Alle "gudinne og barn" religionene her nevnt, har sin opprinnelse i Babylon'sSemiramis og Tammuz, og de dukker opp i sine mange varianter i det store romerriket. 
 
 


Isis og Horus 

 Indrani og barn

Da keiseren, av politiske grunner, aksepterte kristendommen, ble det gjort store anstrengelser for å gjøre hedningenes overgang til kristentroen så enkel som mulig. Mange steder ble gamle hedenske gudinne og barn statuer ganske enkelt gitt navnene Maria og Jesus. I Encyclopedia Britannica, leser vi at det ikke forekom Maria tilbedelse i løpet av det første århundre etter Kristus. I Catholic Encyclopedia ( volum 15, side 459 artikkel "Virgin Mary.") sies det at begynnelsen til Maria-dyrkelsen betraktes å være en praktisk tilpasning som ikke var en del av apostlenes tro, men en senere utvikling. Riktigere kan det ikke sies. Ubibelsk, hedensk og praktisk. En religion som produserer "sannheter" og lærepunkter uten hensyn til Bibelens åpenbaringer, er ikke en kristen religion. Alle kan lage seg en religion og en gud i sitt eget bilde, men kall det ikke kristendom. Den kristne religionen har sin rot i Bibelens budskap og Jesu og apostlenes lære. Hedenske ritualer og tradisjoner har ingenting å gjøre i denne religionen.

Det var ikke før Konstantin (tidlig i det 4. de århundre) at Maria ble gjort til gudinne. I 431 e.Kr. (i Efesus) ble Maria tilbedelse innlemmet som regulær doktrine i romerkirken. (Husk det var i Efesus at Diana ble tilbedt som gudinne og himmeldronning.) Historien gir mange bevis på at den ubibelske Mariadyrkelsen hadde rot i hedensk gudinne tilbedelse. En av Marias mange titler er Madonna. Hislop nevner i sine verker at Madonna også er et av navnene til den Babylonske Semiramis. Som gud ble Nimrod kalt Baal. Hans kvinnelige gudinne ble kalt Baalti (min frue eller på engelsk "My lady.") På latin "Mea Domina" som på italiensk ble populæruttrykket Madonna. Bibelen sier klart at det bare er en mellommann mellom Gud og mennesker, nemlig Jesus Kristus. (1. Tim. 2,5.)
 
 


Devaki og Krishna
Maria og disiplene. I katolsk kunst tar Maria ofte Jesu plass.

Den romersk katolske kirke lærer at Maria også er en mediator mellom mennesker og Gud. Bønner til Maria er en viktig del av katolsk tilbedelse. I Luk. 11,27.28 fortelles at en kvinne i folkemengden hyllet Jesus ved å rope: "Salig er det morsliv som bar deg og det bryst du diet." Med en gang korrigerer Jesus henne og sier: "Si heller salig er de som hører Guds Ord og tar vare på det." Den katolske kirke hørte ikke Guds Ord og tok ikke vare på det. Guds Sønn tillot ingen grobunn for dyrkelse av Maria. Hun var en god og gudfryktig kvinne utvalgt til en meget spesiell oppgave, men hun var et menneske som alle andre. Bønner til Maria er ikke noe annet enn bønner til en avdød. Bibelen advarer sterkt mot det og en slik praksis er spiritisme. Bønner til avdøde mennesker er hedensk avgudsdyrkelse.

Slike bønner besvares ikke av Gud i himmelen, men av spiritismens far som er Djevelen.

8. desember 1854 erklærte pave Pius IX at Maria var fri fra all arvesynd. (The immaculate conception eller Marias uplettede unnfangelse.) Dette har å gjøre med Marias egen unnfangelse og fødsel. Hun ble erklært syndfri på samme måte Bibelen erklærer Jesus uten synd. Dette katolske dogmet tilsvarer den syndfrihetserklæringen himmeldronningen Semiramis gjorde krav på for seg selv. Denne doktrinen er fullstendig ubibelsk og representerer ren Babylonsk hedenskap. Erklæringen er gudsbespottelig, ubibelsk og et hån mot Guds Ord.

En annen vanvittig katolsk Maria doktrine, er læren om Marias vedvarende (livsvarige) jomfruelighet. (Perpetual virginity.) Denne doktrinen ble erklært på kirkemøtet Chalecedon i 451 e. Kr. Ifølge Guds Ord hadde Jesus søstre (minst 2) og 4 brødre. Den katolske kirke lærer at Maria og Josef aldri hadde et seksuelt forhold i sitt ekteskap og at hun derfor ikke hadde flere barn enn Jesus.
 

Bibelens uttalelser om Jesu søstre og brødre blir av den katolske kirke bortforklart med at fettere, kusiner og andre perifere medlemmer av stor- familien også teknisk sett kan kalles "brødre og søstre." Det synes å være viktigere for den katolske kirke at Maria tilpasses den hedenske himmeldronningen Semiramis enn at hun får være den person Bibelen beskriver.

For å gjøre parallellen mellom Maria og Semiramis fullkommen, erklærte Pave Pius XII 1951 at Maria ble tatt til himmelen og opphøyet til himmeldronning. Dette skulle ifølge 1951- erklæringen ha skjedd den tredje dagen etter hennes død. Da apostlene samlet seg rundt Marias grav oppdaget de, sier kirken, at graven var tom. Når katolikker bruker rosenkransen i sine bønneritualer, ber de omtrent 9 ganger oftere til Maria enn til Jesus. Mange katolske teologer skriver at bønner til Maria svares hurtigere og er mer effektive enn bønner til Guds Sønn. De sier at Maria personlig tar seg av alle bønner som blir sendt opp til henne (Ifølge en teolog ca. 45000 bønner pr. sekund.) og at Jesus er mildere stemt overfor Maria, slik at bønner gjennom henne blir behandlet med større oppmerksomhet.

I Ap. gj. 19,34 fortelles om Efeseme som ropte vedvarende, gjentagne bønner til sin Diana som i deres religion var himmeldronningen.

Jesus sier i Matt. 6,7.8. "Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør, de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. Med sine gjentagne rosenkrans bønneritualer, identifiserer den katolske kirke seg med den hedenske tradisjon som utgjør kjernen i dens teologi. Vær oppmerksom på at rosenkransen ikke er en katolsk oppfinnelse. Muhammedaneme har alltid brukt en bønnerosenkrans. De har kranser med 33, 66 eller 99 kuler, hvor Allah's mange navn blir nevnt. (Muhammedanerne ber også til Maria, Jesu mor.) Fønikerne brukte rosenkransen når de ba til himmeldronningen Astarte 800 f. Kr. Buddistene i India og Tibet bruker den også.

Som konklusjon på denne delartikkelen, kan vi oppsummere følgende.

Mariadyrkelsen er hedensk og ubibelsk. Hennes påståtte syndfrihet er et falsum som ble erklært for å tilfredsstille Babylonreligionen denne kirken er en kopi av. Maria's evigvarende jomfruelighet er også en ubibelsk Semiramis tilpasning. (Det er også ubibelsk å tillegge et seksuelt forhold mellom ektefolk noe urent og besmittende.) Maria er ikke i himmelen, men hviler i graven til oppstandelsen. Og selvfølgelig, det går ikke an å be til et menneske som døde for århundrer siden. Bønn til døde mennesker er spiritisme. I en annen artikkel i denne utgaven av nyhetsbrevet, lar vi den katolske kirke komme med sine egne påstander om Maria.


En bønn fra oldtidens Mesopotamia;
(det gamle Babylon
Å min Gud, som er vred, hør min bønn. Å min gudinne, som er vred, ta imot min påkallelse. Ta imot min påkallelse og la din ånd komme til ro.
Å, min gudinne, se med medynk på meg og lytt til min bønn.
La mine synder bli tilgitt, mine overtredelser slettet ut.
La båndet bli revet over, la lenkene bli løst.
La de syv vinder føre mine sukk av sted.
Jeg vil sende fra meg min ugudelighet, la fuglene bringe dem til himlene.
La elvens strømmende vann vaske meg ren.

Fra "stener som taler" av Karl Abrahamsen.


Millioner av pilegmer til jomfru Maria.
FRA AFTENPOSTEN 25 MARS 1992:

"I Lourdes, Frankrike kommer nå hvert år 5,5 millioner besøkende. De siste to år er antallet økt med 10%. I Knoek, Irland er antallet pilegrimer fordoblet siden 1979, da pave Johannes Paul II besøkte stedet. Nå er besøkstallet oppe i 1,5 millioner, og myndighetene måtte i 1986 bygge en ny internasjonal flyplass for å avvikle trafikken. I Fatima, Portugal kommer det 4,5 millioner hvert år. I Medjugorje i det tidligere Jugoslavia skal hun i følge Time ha vist seg en rekke ganger. Troende katolikker forteller ellers at de har "sett" jomfru Maria en rekke steder, fra Sentral Amerika til Ukraina. Så sent som i 1991 skal hun ha vist seg for flere personer i Colorado og California. Denne utviklingen omkring Maria-åpenbaringer er så oppsiktsvekkende at nyhetsmagasinet Time hadde sin coverstory nettopp om Maria i sitt nyttårsnummer i år.
 

OG HORNET KASTET
SANNHETEN TIL JORDEN. DET
HADDE FREMGANG I ALT DET
FORETOK SEG.
Daniels bok kap. 8 vers 12.



opp topp