Hva er en kristen?  

Ett nytt menneske
..så sant dere virkelig har hørt om Ham og er blitt opplært i Ham, slik sannheten er i Jesus, da må dere avlegge det som hører til deres tidligere framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster, bli fornyet i deres sinn ved Ånden, og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet. Ef 4; 22-24
Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med Seg Selv ved Jesus Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste, 2 Kor 5;17-18

Som er renset
Bryt opp! Bryt opp! Dra ut derfra, ikke rør noe urent! Dra ut fra den, rens dere, dere som bærer Herrens redskaper. Jes 52;11
Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud. 2 Kor 7;1
Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere. Rens hendene deres, dere syndere! Og rens hjertene deres, dere som lar sinnet dras til begge sider! Jak. 4;8
Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La ham vende om til Herren, og Han skal forbarme Seg over ham, og til vår Gud, for Han tilgir rikelig. Jes 55;7
Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1 Joh 1;9

Må være uten synd
Derfor, mine kjære, når dere venter på alt dette, legg da vinn på å bli funnet i fred av Ham, uten flekk og lyte. 2 Pet 3;14
Siden det er slik, legger jeg selv alltid vinn på å ha en uskadd samvittighet overfor Gud og mennesker. Ap gj. 24;16
Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Gud. Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. 1 Joh 3;8-10
Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den i dens lyster. Rom 6;11-12
Og dere vet at Han ble åpenbart for å ta bort syndene våre, og i Ham er det ikke synd. Hver den som blir i Ham, synder ikke. Hver den som synder, har verken sett Ham eller kjent Ham. 1 Joh 3;5-6
For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor: Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet svik i Hans munn. 1 Pet 2;21
Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til Ham som er hodet - Kristus. Ef 4;15

De er hellige
Men nå, siden dere er blitt satt fri fra synden og er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet er evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 6;22-23
Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter de tidligere lystene, som dere før, i deres uvitenhet, levde i. Men slik Han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd, for det er skrevet: Dere skal være hellige, for Jeg er hellig. 1 Pet 1;14-16
Jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet; uten den skal ingen se Herren. Heb 12;14
Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør dere da ikke holde ved i en hellig ferd og gudsfrykt, 2 Pet 3;11
Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Hans øre er ikke tunghørt så det ikke kan høre. Men det er deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult Hans åsyn for dere, så Han ikke hører. Jes 59;1-2
For Herrens øyne farer over hele jorden, for å styrke dem som har et hjerte som er helt med Ham. .............. 2 Krøn.16;9
Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Rom 12;2
For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. 1 Joh 5;4
for lovens hørere er ikke rettferdige for Gud, men lovens gjørere skal bli rettferdiggjort, Rom 2;13
Må fredens Gud Selv hellige dere fullstendig! Og må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst! Han som kaller dere, er trofast, og Han skal også gjøre det. 1 Tess.5;23-24
Men Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot de doktriner som dere ble overgitt til. Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten. Rom 6;17-18

Guddommelig gave
Ettersom Hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved erkjennelsen av Ham som kalte oss ved herlighet og guddomskraft. Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur etter å ha flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden. 2 Pet 1;3 og 4
Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.
se også: Fil 4;13 se også; Jes 40;29, Ef 6;10

De som får evig liv
Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn. Rom 8:12-14
Vi vet at vi har gått over fra døden til livet for vi elsker brødrene. Den som ikke elsker sin bror, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. 1 Joh 3;14-15

Hvem som kommer inn
For Jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike. Matt 5;20

Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! ....... 1 Kor.6; 9-10
Derfor skal Jeg dømme dere, Israels hus, hver og en etter hans ferd, sier Herren Gud. Vend om, ja vend om fra alle deres overtredelser, så ikke noen misgjerning skal bli en klippe til fall. Kast fra dere alle overtredelsene som dere har forbrutt dere mot, og skaff dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor skulle dere dø, du Israels hus? For Jeg har ikke behag i noens død, sier Herren Gud. Vend derfor om, så skal dere leve! Esek 18;30-32
Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Åp 22;12


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 47 (14. årgang) 4 /2006
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no