Mens Vi Venter

Benny Hinns trolldomskunster 

Benny Hinn fortsetter å bedra hundretusner av kristne.
Hvorfor lar så mange seg forføre?

Av Elin Berglund

Benny Hinn kommer til Danmark i april. Baptister, metodister, pinse- og trosmenigheter over hele Danmark støtter opp som partnermenigheter. En adventistmenighet, cafe-kirken, ville også være med på dette, men etter møter med bevegelsens ledelse i Danmark, har de valgt å trekke seg som partner-menighet. Hvem er denne mannen med slik vind i seilene? Vi er heldigvis ikke de eneste som retter et skarpt søkelys mot Benny Hinn og hans virksomhet. Her er utdrag fra noen nettsteder hvor han blir omtalt av personer/orga-nisasjoner som har fulgt hans virksomhet og sett resultatene av den. La oss deretter sammenligne det med Guds Ord.

Han bærer en giftering av gull, så stor at den dekker en halv finger fra ledd til ledd, som et kobberrør, skriver en internettside. Ringen bærer emblemet til hans kirke, en due, som skal symbolisere den hellige Ånd. Den er omgitt av en ring av diamanter. Bilen han kjører koster 560.000 dollar, over 3 millioner kroner. Rent økonomisk er han verdens mest sukessrike troshelbreder. I følge hans egne ansatte, mottok han i 2002 donasjoner på 89 millioner dollar (ca. en halv milliard kroner). Han har 24 store kampanjer i året på utvalgte steder. Det foregår ingen forkyn-nelse på hans møter, det er kun et fokus på mirakler og åndsmani-festasjoner. Mirakel-korstog kaller han dem. 50.000 til 60.000 mennesker samles i løpet av 2 dager. I Kenya. Afriks tiltrakk han seg 1.200.000 sier organisatørene. Hans TV sendinger sendes i 190 land. I USA alene er de på luften ca. 200 ganger pr. uke på ca. 80 ulike kanaler. Han bor i en villa til mangfoldige millioner og er ofte blitt kritisert for sin ekstra-gavante livsstil.

Hva sier Bibelen om Ham som skulle være alle forkynneres eksem-pel, Jesus? Han hadde ikke en gang noe bosted, men tok inn hos andre når han reiste. Han underviste viktigheten av ikke å samle skatter på jorden, Matt. 6:19,20. Paulus, som sydde telt for å tjene til det nødvendigste, sier i 1. Kor 9:18: ”Hva er da min lønn? At jeg, når jeg forkynner evangeliet, kan bære fram Kristi evangelium vederlagsfritt, slik at jeg ikke misbruker min rett ved evangeliet”. 

På scenen opptrer Benny Hinn som en erfaren showmann, og trekker all fokus til seg selv. Han skifter mellom å være en tilsynelatende myk og hviskende helbreder, til å brøle ut med ekstastiske rop, kommandoer eller gjør kvasse håndbevegelser, når han sender enkeltpersoner eller hele grupper av mennesker i gulvet, slik at de noen ganger blir liggende i en haug over hverandre. Hans hjelpere løper omkring for å mildne fallet, men noen ganger hveser han som en slange, mens han rister utstrakte hender mot dem, slik at også de havner på gulvet. En bekjent av oss fikk ødelagt ryggen da han falt mot det harde gulvet. Hjelperne nådde ikke fram. Benny Hinn innrømmer at selv en av hans døtre på 11 år hadde problemer med å kjenne ham igjen når han shower  på scenen. Han sier selv at en dag stilte datteren han et spørsmål som slo han helt ut, nettopp fordi det kom fra hans eget barn! Hun sa: Pappa, hvem er du? Den mannen der oppe (på scenen), kjenner jeg ikke”. Åndsbesettelsen, den voldsomme atferden og ansiktsuttrykket som styrer denne mannen når han herjer på podiet, skremmer også mange som ser showet på TV.
Jesus derimot tiltrakk seg barna. Han skremte ingen. Hans ord var det viktigste. Han sendte ingen av sine tilhengere i bakken. Det gjorde heller ikke Hans disipler.

Er hebredelsene ekte?      
William Vandenkolk i Las Vegas er en av mange som er blitt ”helbredet” på et av Hinns mirakelmøter, som opptas og sendes på hans egen TV-kanal verden rundt. Han ble mirakuløst helbredet for blindhet. 15.000 mennesker i salen kunne se og høre at Benny Hinn ropte: Baby, kan du se meg?” Med en tynn liten stemme svarte gutten: ”Når  Gud helbredet meg, så jeg bedre”. Hinn  legger armen sin rundt gutten og forteller forsamlingen at Gud har fortalt ham at han skal betale alle guttens utgifter, både til hans medisinske behandling og hans utdannelse. Folk i forsamlingen gråt. I dag, flere år senere, er gutten fortsatt blind. Familiemedlemmer til gutten sier at de aldri har sett en krone av midlene som ble lovet.

En av grunnene til at helbredelser blir ”bekjent” på scenen, hørte vi på et TV opptak fra Benny Hinns møter på  Livets Ord i Sverige for noen år siden. Der sier han klart fra at for at helbredelsene skal finne sted, må de bekjennes for alle på et møte, og ikke holdes privat. Da er det jo rimelig at hans syke ”ofre” bekjenner hva som helst i forveien, for de tror at bare da vil helbredelsen finne sted. Når TV-journalister oppsøker de helbredende et par uker etter et møte, er de fleste syke igjen.

Dette er bare et av mange eksempler på at helbredelser ikke holder mål. Brian Darby har arbeidet i 21 år med alvorlige handikappede mennesker i Nord California. Han forteller om mange skuffede mennesker på Benny Hinns mirakel-korstog. Etter den hypnotiske stemningen, hvor masse endorfiner skilles ut i kroppen og gir euforiske følelser så lenge showet varer, faller de helt sammen når de kommer hjem og skjønner at ingenting har skjedd. Som Brian Darby sier: ”Pastor Hinn er ikke der for å plukke opp vrakene etterpå.”      

"EN BEKJENT AV OSS FIKK ØDELAGT RYGGEN DA HAN FALT MOT DET HARDE GULVET".      

De siste ti årene har rapporter strømmet inn med utrolig mange opplysninger om sinte pårørende av mennesker som trodde seg helbredet, men som aldri var det, og som senere døde eller ble værre fordi de sluttet å oppsøke sin lege. Benny Hinn ”helbredet” ved et tilfelle hjernetumor på scenen, men medisinske prøver gjort av ”Inside Edition” viste at tumoren fortsatt var der. En kvinne fra Houston, som trodde hun var helbredet av lungekreft (Hinn fortalte henne at kreften aldri ville komme tilbake), avviste sin leges råd om behandling, og døde to måneder senere. Pastor Hinn påstår at han, i Ghana, vekket opp en død mann på plattformen. ”Vi har alt på video!” ble det sagt, men han har aldri vist sendingen og kommenterer ikke etterspørselen etter den.    

På et mirakelkorstog i Los Angeles ble det talt 56 mirakler. Etter press fra media, hevdet han at han i hvert fall kunne dokumentere fem av de 56 påståtte miraklene. Da journalistene fulgte opp hans informasjon, viste det seg at fire av disse fem, nektet plent å dele sine medi-sinske opplysninger med fjernsyns-selskapet NBC. Den siste av de fem viste seg å være feildiagnostisert av sin lege.
Benny Hinn er ikke nådig mot dem som avslører hans falsknerier. Mange er blitt truet med at det vil gå ut over deres barn. Mens han ser rett inn i kameraet, forteller han seere i TBN (TV-selskap), at all kritikk og angrep mot ham, er satt i scene av Satan.

Esek. 22:28. Hennes profeter pusser over dem med kalk, de ser falske syner og spår løgn for dem. De sier: “Så sier Herren Gud”, enda Herren ikke hadde talt. I verset før står det om de samme falske profetene som: ”skaffer seg urett vinning”. Det ville være underlig om ikke denne okkulte trollmannen også kan få til helbredelser som varer, men hvem er det som helbreder i et miljø hvor mani-pulering, falskhet, løgn og humbug er helt akseptable virkemidler. Guds Hellige Ånd eller løgnens far?  I følge Matt. 7:22,23, skal mange undere skje i den siste tid, utført i Jesu navn, men som Jesus ikke vil vedkjenne seg. Matt. 7:15, Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rov-lystne ulver. Mønsteret i mirakel-korstogene vi er vitne til i dag, er en klar oppfyllelse av Jesu egne profetier og representerer ikke Jesu eksempler på ekte mirakler utført av Guds Ånd.

I hvilken religiøs tradisjon og sammenheng finner vi personen Benny Hinn?
Vi har sakset litt fra boken; Den hellige ånds kraft, av  Rebecca Samsing: Den type åndsbevegelse vi finner på mange forskjellige vekkelsesmøter i dag, er ikke et nytt fenomen. Fordi Satan har vist at han lar sine disipler bruke nettopp disse formene for åndsmanifestasjoner, er det viktig å finne ut hvor de kristne bevegelsene i dag har hentet sin åndsfylde fra. Vi må vite om det er fra Gud, eller om det er fra en annen ånd.

Begynnelsen.
Mesmer var lege og mirakelhelbreder. Han brukte ”magnetiske” steiner som han tok foran ansiktet på per-soner som enten lå på gulvet eller på et bord. Teorien hans var at alle mennesker hadde et magnetfelt rundt seg, og hvis dette magnet-feltet kom i ubalanse, ville personen bli syk. Ideen var at når han beveget steinene langsomt rundt pasienten, ville kroppens magnetiske ubalanse bli rettet opp, og personen vil bli helbredet. Mange av Mesmers pasient-er ble bedre ved hans meto-der. Personene som han førte magnetsteinene over, gikk  inn i en transe, som de noe senere våknet fra. Mesmer møtte mye motstand fra både vitenskapsfolk og leger, og ble senere bannlyst og drevet til skogs. En lege ved navn James Bird (1795-1860) begynte å studere Mesmers lære. For at ikke han også skulle bli bannlyst, omdøpte han Mesmerisme til ”hyp-nose” etter den greske søvnguden ”Hypnos”.

Det viste seg senere at Mes-mers transelære og ulike hypnoseformer, som hadde hans eksperimentering med menneskesinnet som fundament, skulle dukke opp som viktige faktorer i religiøse sekter. I boken beskriver R. Samsing videre utviklingen fra legen og mirakelhel-brederen Mesmer, til bevegelsene New Thought, Emerson College og Christian Science, og videre til Kenyon og Kenneth Hagin, som kalles Trosbevegelsens åndelige far. ” Kenyon skrev i sin bok: ”Vi kan ikke overse den forbløffende veksten hos Christian Science, Unity, New Thought og Spiritismen.” I boken kan vi følge bevisførselen for den direkte forbind-elseslinjen fra Mesmer. Men så tilbake til Benny Hinns samrøre med de samme bevegelsene:

Kuhlmans disippel.
”Benny Hinns læremester og inspirator var Kathrin Kuhlman. I boken «The Signs and Wonders Movement – Exposed,» fra side 70 -71, finner vi en 11 punkts guide som skal dyktiggjøre Vineyardledere å administrere Den Hellige Ånd. Framgangsmåten  blir sammenliknet med introduksjons-prossessen til scene-hypnotisører. Teknikken er nesten identisk!
Om Kathrin Kuhlman: En spesiell katolsk messe ble gitt for henne i Las Vegas. Hun var i følge tidligere jesuittprest Alberto Riviera, en av Vatikanets agenter for å infiltrere pinsevennene spesielt og protestantene generelt, gjennom den karismatiske vekkelsen. Hun fikk privat audiens hos paven, 60% av hennes publikum var katolikker. Kathrin Kuhlman hadde store overnaturlige evner. Mennesker kunne bli kastet i bakken omkring henne der hun befant seg.  

Om Toronto-vekkelsen:
Bevegelsen begynte da evangelisten Randy Clark fra Vineyard-menigheten i St.Louis, Missouri, kom for å holde fire møter i Toronto Airport Vineyard i Ontario, Canada, den 20. Januar 1994. Den vesle møteserien ble etter hvert flere måneder lang. Senior pastor ved Toronto menigheten er John Arnott.
 John Arnott mottok i 70-årene viktige impulser gjennom Kathryn Kuhlmans virksomhet. Kuhlman holdt helbredelses-møter med sterke overnaturlige manifestasjoner. Senere gjorde Benny Hinn et mektig inntrykk på han, blant annet i 1992, da Hinn igjen hadde møter i Toronto. Benny Hinn hadde i sin tid selv mottatt det som de selv  kalles «salvelsen» (åndsoverførelsen fra en innvidd) på et Kathrin Kuhlman møte.
I juni 1993 var John Arnott i Forth Worth, Texas, og opplevde Rodney Howard Browne på et møte hos Kenneth Copeland. Browne tilhører trosbevegelsen. Browne kommer fra Sør-Afrika og tilhørte opprinnelig Ray McCauleys Rhema-kirke der. Mot slutten av 80-årene hadde han mange møteserier i USA der folk falt overende, og havnet i orgier av ukontrollert latter. Dette møtet med Browne var en sterk opplevelse for Arnott. Og under en reise til Argentina senere i 1993, opplevde han selv å «falle under kraften» og ta i mot «salvelsen» . Den som formidlet kraften over til Arnott, var Claudio Freidzon, som var opprinnelig pinsevenn og mottok «salvelsen» på et av Benny Hinns møter.

"GODKJENNER GUD OGSÅ DEM SOM HAR BLANDET SAMMEN MYSTISISME OG UBIBELSK LÆRE?"


I 1993 hadde Rodney Howard Browne møter i Kenneth Hagins Rhema i Tulsa. Dit reiste en ved navn Randy Clarke. Clarke ble overveldet, og fortsatte å oppsøke Browns møter. Og i Lakeland, Florida, opplevde han at Rodney Hovard Browne gav ham «salvelsen» til en tilsvarende tjeneste som den han selv hadde.
De nye, sterke møteopplevelsene som nå fulgte i Randy Clarkes menighet, vakte stor oppsikt. Han ble invitert til det årlige møtet for alle Vineyard-menigheter, i november 1993. John Arnott inviterte straks Clarke til en møteserie i Toronto Airport Vineyard. Slik kom det hele i gang.

Fra Toronto spredte det som de selv kalte den nye vekkelsen seg i løpet av kort tid til menigheter over hele verden. To Vineyard pastorer deltok på Oase-stevnet i Skien sommeren 1994. Toronto Vineyard pastor Marc Dupont virket sommeren 1994 i Kristkirken, Bergen. Mange pinsemenigheter har tatt i mot den nye «salvelsen».

Bladet “Contending earnestly for the faith.“ skriver:
«Toronto blessing» leder til Rom.
Vi registrerer en utrolig utvandring fra protestantiske kirker til den romersk katolske kirken. «Seeing is believing» - Her er en side hvor man kan se eks-pastorer fra protestantiske kirker og fra ulike sekter, som konverterer. Disse menneskene tror at de returnerer til «den rette» troen. Den katolske kirken skryter av de mange hundre som nå «kommer hjem». Dette frafallet har nå tatt et gigantisk steg. «Assemblies of God» pastorer, som en gang følte Guds nærvær i Toronto, føler nå Jesu nærver i eukaristen, (den katolske messen). De leser inn sine meninger i skriftene for å finne bibelvers som kan tolkes slik at de støtter deres nye tro, nøyaktig slik de gjorde før for å finne bekreftelser for det som de trodde da. Rodney Howard Brown brakte Toronto til den katolske kirken i 1997.

I følge en rapport fra november 1997, i «Charisma magazine», tok Rodney Howard Brown sitt fenomen til «Presentation Blessed Virgin Mary Catholic Church» i Filadelfia. Mer enn 1200 katolikker, mange kom langveisfra, deltok på møtet. «Charisma magazine» skriver: ”Katolikker lo hysterisk etter at de ble slått med det Howard-Browne refererte til som «Den Hellige Ånds glede.» Overbeviste Den Hellige Ånd dem om synd? Nei!
Rodney Howard Browne gav dem bare en god latter, og økte antallet som konverterte til den Romersk katolske kirke. Alpha blir også hyllet for å bringe flere til å konvertere til katolisismen. Det er en fin blanding av karismatikk og Maria til-bedelse i mange menigheter. Scenen minner om da Jesus kom for første gang. Jødene ventet at Messias skulle være den triumferende seier-herre over deres romerske fiende. Nå venter de hed-ningekristne på at Jesus annet komme skal være en verdensvid vekkelse, som oppfyller deres forventninger. I mellomtiden sniker det seg inn i kristenheten en holdning som har budskapet; «bli venn med og aksepter Rom”. (Volume 8.1 Issue 25, Egen oversettelse.)

Blandingsreligion.
Det er ingen tvil om at de store ”vekkelsene” og åndsbevegelsene som nå rår grunnen, har historikk fra ikke-bibelsk filosofi og fra den okkulte spiritismen. Spørsmålet er da bare, kan det være en blandingsånd i disse bevegelsene? Taler noen ekte tungetale og gjør ekte helbredelser, mens noen står ved siden av dem og er påvirket av en helt annen ånd og gjør det samme? Kan en pastor åndsdøpe med en falsk ånd slik at mottakeren får Den Hellige Ånd på grunn av sin tro? Eller godkjenner Gud også dem som har blandet sammen mystisisme og ubibelsk lære, og velsigner dem med sin ånd på grunn av deres iver og kjærlighet?

Paulus skriver: ”Dra ikke fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet? Og hvilket samfunn har lyset med mørket? Og hvilken sammenklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hvilken delaktighet har en troende med en ikke troende? Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt ”Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.” Derfor: ”Kom ut fra dem og vær adskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot dere. Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige. Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.” (2.Kor.6:14-18. 7:1.)
Det er tydelig at Gud ikke er tilstede med sine velsignelser i en menighet hvis det er fremmede og onde ånder som dominerer der, ånder som presenterer et annet evangelium om Jesus enn det sanne, og som får mennesker til å tro at det falske er det sanne, på grunn av åndsmanifestasjoner som ikke tåles av Gud.
Paulus skrev også: ”Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. For om den som kommer, forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et annet evangelium som dere ikke har godkjent før, da kan dere så gjerne leve med det! ...Men det jeg gjør, det vil jeg også fortsette å gjøre, for at jeg skal avskjære dem muligheten, de som søker en anledning til å komme i betraktning på høyde med oss, i alt det som de roser seg av. For disse er falske apostler, bedrageriske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler,” 2.Kor.11:3-4.12-13.

"FOR DETTE KAN OGSÅ SATAN GJØRE I JESU NAVN, OG DET SKJER HELE TIDEN."

 
Det er tydelig at vi er nødt til å prøve åndene, og uansett hva som er falskt og hva som er ekte, så kan vi ikke forvente at alle som kaller seg Kristi disipler faktisk er det. Hvordan kan vi vite hva som er hva? Det er helt klart at vi ikke kan prøve om det er Gud som står bak, bare ved helbredelser, såkalt tungetale eller andre åndelige manifestasjoner. For dette kan også Satan gjøre i Jesu navn, og det skjer hele tiden. Konklusjonen så langt er at vi ikke kan teste og prøve åndens ekthet ut fra ”åndsgavene” alene.

Vil du lese mer om dette temaet, kan du bestille boka: Den hellige ånds kraft. I dag er det mange forskjellige kirke-samfunn og like mange forskjellige teologiske stand-punkter. Hvordan kan vi vite hva som er av Guds ånd og hva som ikke er det? Gir Bibelen oss klare ledetråder på hva vi må se etter og hva som ikke er sikre metoder for å vurdere? Hva er egentlig Den Hellige Ånds oppgave? Hva er betingelsene for å motta Åndens gaver? Hva er Åndens frukter?
(Heftet: ”Den hellige ånds kraft”, koster kr.  60 + porto og kan bestilles hos www.treenglers.com eller på telf: 93407755)


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 44 (14. årgang) 1 /2006
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no