Mens Vi Venter

- Tanker om treenigheten del 9:   Den Hellige Ånd
av John Berglund

Med Bibelen som kilde, hva er åndens plass, rolle, funksjon og oppgave?

Innledning

La oss først informere om at vi i neste utgave av Mens Vi Venter, avslutter denne temaserien, og vi vil da vise hvorfor og hvordan den katolsk/hedenske treenighetslæren legger selve fundamentet for endetidens store åndelige forførelse.

Den første menighet.

Da diskusjonen om guddommens vesen først begynte, var det hovedsakelig forholdet mellom Faderen og Sønnen som var tema. Mens apostlene levde, var det primært infiltrasjon av gnostisk filosofi som skapte debatt, og diskusjonen var knyttet til forholdet mellom Jesu menneskelighet og guddommelighet. Forholdet mellom den ène Gud og hans enbårne Sønn, Jesus Kristus, var simpelt hen ikke tema for meningsbrytning. Det var èn Gud og èn mellommann, Kristus, og det var greit. Det var med andre ord ingen treenighetsdebatt på den tiden, for det var enstemmig forståelse av Faderen og Sønnen, siden den ene Gud og hans enbårne sønn var ett i alt, men aldri opplevd å være èn og den samme. Den Hellige Ånds rolle, oppgave og funksjon, ble heller ikke viet stor oppmerksomhet i de første kirkemøtene, men ble etter hvert gjenstand for heftige samtaler.

Bibelens Hellige Ånd.

Før verden ble skapt, da jorden var øde, tom og mørk, blir vi fortalt at Ånden svevde over vannene, 1. Mos. 1:2. I jødisk tenkning så vel som i hebraisk teologi, er det hva Gud gjør som forklarer hvem han er. Kanskje vi må forholde oss til Ånden på samme måte. Å definere den usynlige og allmektige, skjedde ved å beskrive hans gjerninger og handlinger. Ingen forsøk ble gjort på å forklare det Gud ikke hadde åpenbart om seg selv. Det blir sjelden et heldig utfall når fagteologer skal boltre seg med sitt ideologiske vokabular, for å detaljdefinere det uforklarlige og uforståelige. Da blir det lett nettopp det – uforståelig. Straks bibelske framstillinger blir dissekerte og dogmatiserte, risikerer vi å ende opp langt fra Skriftens grunnforklaring.

...Den hellige ånd har mange oppgaver...

Det hebraiske Rûach Qodesh og det greske Hagion Pneuma, er Skriftens uttrykk for det vi kaller Den Hellige Ånd. Noen steder er pneuma benyttet uten det kvalifiserende hagion (hellig), men sammenhengen gjør at vi lett forstår hva det gjelder. Ånden er omtalt gjennom hele Bibelen, og er som nevnt stort sett beskrevet ved sine gjerninger. Det er relativt lite å finne i Skriften vedrørende hva Den Hellige Ånd er. Denne mangelen på informasjon, burde invitere oss til ærbødighet og til å unngå spekulasjoner med uvitenhet som utgangspunkt.

Selv om Bibelen gir oss mange skriftsteder angående Den Hellige Ånds oppgave og funksjon, er det vår overbevisning at bastante konklusjoner bør unngås når det gjelder å definere hva og hvem Ånden er. Noen har foreslått at taushet er gull når det kommer til dette temaet, og vi finner advarselen viktig å merke seg.

Fra det gamle testamentet kan vi se at Ånden har en tålmodighetsgrense, Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med (konfrontere) menneskene, 1. Mos. 6:3. Ånden er også ofte beskrevet å kunne komme over (ta over) menneskers liv, atferd og mentalitet, Eksempler: 1. Sam. 11:6. 19:23. 2. Krøn. 15:1.

Når vi kommer til nytestamentet, finner vi at Den Hellige Ånd har mange oppgaver. Blant dem er: (1) Lære disiplene og hjelpe dem å minnes det Jesus tidligere hadde fortalt dem, Joh. 14:26. (2) Vitne om Jesus, Joh. 15:26. (3) Herliggjøre ham, Joh. 16,14. (4) Overbevise mennesker om deres synd, om Jesu rettferdighet og om det faktum at Gud til slutt må holde en dom, Joh. 16:8. (5) Veilede de oppriktige til hele sannheten, Joh. 16:13. (6) Gå i forbønn for oss, Rom. 8:26. (7) Bo i de troende, Rom. 8:9. (8) Gi åndelige gaver, 1. Kor. 12:4. (9) Bringe fram frukter (karaktertrekk) i Guds barn, Gal. 5:22. (10) Gi kraft til det åndelige liv og til mirakuløse gjerninger, når Herren ser at det er formålstjenlig, Ap.gj. 1:8.

Bibelen omtaler ellers Ånden med egenskaper og trekk som passer med det vi knytter til en person eller personlighet. Ånden kan for eksempel føle sorg, Jes. 63:10. Ef. 4:30 og kan snakke, Ap.gj. 13:2. 21:11. Vi gjentar at disse bibelske beskrivelsene ikke gir oss grunnlag for å vite hva Den Hellige Ånd er, men Bibelen gir oss informasjon om Åndens: (1) oppgaver og (2) forhold til Faderen og Sønnen.

Jesus forklarer ikke hvordan Den hellige Ånd ser ut, men bare hva den gjør og virkningene av dens gjerninger. Den hellige ånd ble av Jesus sammenlignet med vinden. Her på bildet ser man hvordan den usynlige vinden får bølgene til å bruse, et mektig eksempel på Den hellige ånds virkning i menneskers hjerter dog Ånden ikke kan ses.

 

Åndens forhold til Faderen og Sønnen.

Flere steder i Skriften er Guds Ånd og Kristi Ånd omtalt i samme vers. Et eksempel er Rom. 8:9: Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. Ånden sies her å tilhøre både Faderen og Sønnen. Bibelen beskriver altså ikke Den Hellige Ånd som et vesen eller fenomen som står for eller vil noe annet enn det Faderen og Sønnen representerer. Når Jesus sier: Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, Joh. 14:16, forklarer han talsmannens tilstedeværelse med ordene: Jeg kommer til dere. Ånden er tydeligvis 100% samkjørt med det Jesus står for. Ordet talsmannen kommer fra grunntekstens paraklêtos, et ord som egentlig betyr; en som tilkalles eller en som går ved siden av, i betydning å være en hjelper. Derav også ordets betydning som advokat.

· Joh. 14:18. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.

· Joh. 14:20. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere.

· Joh. 14:23. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

· Rom. 8:9. Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. (Her er Den Hellige Ånd definert som både Guds og Kristi Ånd.)

· Fil. 1:19. Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg og ved at Jesu Kristi Ånd hjelper meg.

Den Hellige Ånd har en eier.

· 1.Mos. 6:3. Da sa Herren: Min Ånd skal ikke …

· Jes. 61:1 Herrens Ånd er over meg…

· Ap. gj. 2:17. Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd….

· Matt. 10:20. For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere.

Ånden har ingen separat vilje adskilt fra Gud eller hans Sønn Jesus Kristus. Ånden kan ikke komme eller gå uten at det er Gud eller Kristus som sender, gir eller tar.

· Luk. 11:13. Hvor meget mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.

· Joh. 7:39. .. For Ånden var ennå ikke gitt..

· Sal. 51:12. Gud, skap i meg et rent hjerte, og (Gud) forny en stadig ånd inne i meg.

· Joh. 15:26. Når talsmannen kommer, han som jeg (Jesus) skalsende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen,…

 

Å prøve å forklare og beskrive Den Hellige Ånds vesen og sammensetning med menneskelige ord og tenkemåter, burde ikke være noens oppgave. Ved å bruke de hedenske religionenes framstillinger som utgangspunkt, har de katolske kirkemøtene tilbudt kristenheten en forklaring som djevelen benytter seg av for til slutt å oppnå sitt endelige mål, å kunne framstå som gud: Jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.., Jes. 14:14.

Ånden som i flere kristne miljøer nå manifesterer og uttrykker seg gjennom åpenbaringer, inspirasjons- eller kunnskapsord, tungetale og tilsynelatende mirakelhandlinger, viser seg å være en åndsmakt som tydeligvis ikke er forpliktet til å være samkjørt med Guds vilje og Kristi lære. Den framstår som en lovløs ånd, som fyller eller besetter hvem som helst som har lyst til å oppleve overnaturlige manifestasjoner. Det spiller ingen rolle om du er buddhist, hindu, katolikk, ateist eller satantilbeder. De samme åndsmanifestasjonene er tilgjengelige for alle som vil ha dem, ved at de følger oppskriften for å få åndskontakten. Beredelse, oppgjør med synd eller tro, liv og lære, er uten betydning for denne ånden, og dens frukter er ikke til å kjenne igjen hvis Guds Ord er referanse. Det er denne ånden, som av de troende selv, nå har fått navnet Den Hellige Ånd innen flere kristne trossamfunn. Denne ånden bekrefter også gjennom sine åpenbaringsmåter, at overholdelse av Guds hellige lov ikke lenger er forpliktende for de troende.

Vi finner det problematisk å tro at Den Hellige Ånd vil stå for en slik ideologi og priorientering. Disse observasjonene og påstandene skal vi utdype mer i neste utgave av Mens Vi Venter. Vi skal også vise at tre-enighetsdogmet var nødvendig for at denne forførelsen kunne gjennomføres.

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 40 (13. årgang) 1/2005
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no