Mens Vi Venter

Spiritisme og åndemaning i menigheten 

av John Berglund

Gud selv befalte en gang at det skulle være dødsstraff for alle som søker å få kontakt med de døde, 3. Mos. 20:27. Hvorfor? Hva er grunnen til at Herren regner spiritisme som den groveste form for avgudsdyrkelse?

Dere skal ikke vende dere til dødningemanere og ikke gå til sannsigere, så dere gjør dere urene ved dem, jeg er Herren deres Gud , 3. Mos. 19:31. Når noen vender seg til dødningemanere og sannsigere og driver avgudsdyrkelse med dem, da vil jeg sette mitt åsyn mot den mann og utrydde ham av hans folk. Det skal ikke finnes hos deg noen som...spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde. For enhver som gjør slikt, er en vederstyggelighet for Herren, 5. Mos. 18:10-12.

Spiritistene legger ikke skjul på at de kontakter avdøde og at de også kaller dem ånder. Bibelen sier hva slags ånder dette er.

Hva er grunnen til at Gud, med døds-straff som konsekvens, forbød sitt folk å søke kontakt med mennesker som er døde? En av verdens mest kjente og berømte forkynnere innen trosbevegelsen, pastor Benny Hinn, en mann som påvirker millioner av kristne gjennom sine tv-programmer og bøker, og er med til å undervise og være modell for tusener av pastorer, har regelmessig kontakt med avdøde evangelist Katherin Kulman. Hun materialiserer seg for ham og gir budskap som hevdes å være fra Gud. Pastor Hinn sier at han ser henne når det skjer og hører stemmen hennes. Lyver pastor Benny Hinn i et forsøk på å framstå som ekstra åndelig, utkåret og salvet, eller er dette en reell og virkelig opplevelse for ham som han selv tror på?

En milliard katolikker ber til avdøde mennesker, som kalles helgener, og anmoder dem om å gå i forbønn for dem hos Gud. De ber også til mennesket som var Jesu mor, og som døde lik alle andre da hennes liv var slutt, men som kirkemøter har gjort til himmeldronning.

Tusener av mennesker i landet vårt opplever at familiemedlemmer som døde tar kontakt med dem for å gi veiledning, råd og trøst. For mange er dette en vanlig og naturlig erfaring. I populære filmer, i ukeblader, i bladet Donald Duck (Anders And/Kalle Anka) som leses av ti-tusener av barn, er kontakt med de avdøde et helt naturlig fenomen. Over halvparten av den norske befolkning som ikke kaller seg personlig kristne, tror at de døde egentlig ikke er døde, men lever videre i en slags bevisst åndetilstand. Det samme tror en langt større prosent av dem som kaller seg kristne, sannsynligvis mer enn 95%.

Det kan også nevnes at mormonkirken har spiritistisk kontakt med de døde som en naturlig del av sin teologi. Når de døper seg for de døde, har vi hørt vitnesbyrd om at de ofte kan se skyggen eller konturene av den avdødes ånd stige opp av dåpsvannet samtidig med at personen som døper seg for vedkommende, også stiger opp. Om observasjonen er usann, er det alvorlig nok, for da lyver de som gir vitnesbyrdet. Er påstanden sann, er det ennå værre, for da bekreftes det at onde ånder spiller en viktig rolle i å stadfeste dette kirkesamfunnets ubibelske lære. Hva Gud angår, er altså praksisen å regne som meget alvorlig avgudsdyrkelse.

Hvis de døde er seg bevisst hvem de er og lever videre som åndevesener eller noe slikt, hvorfor skulle en kjærlig og medfølende Gud hindre oss i å få kontakt med dem? Kan det være at hans forbud mot å ha kontakt med de døde, kommer nettopp av at han er kjærlig, vil oss vel og føler omsorg for oss?

Moses og Elias.

Kristne som forsvarer kristenspiritisme, henviser ofte til erfaringen Jesus og disiplene hadde på forklarelsens berg. Da viste Moses og Elias seg for dem og de samtalte med Jesus. Moses døde ca. 1500 år tidligere og det var om lag 900 år siden Elias levde på jorden, Matt. 17:3. Vi vet at millioner av troende israelitter hadde gått i graven fra Adams tid til Jesu første komme, og av alle disse var det altså kun Moses og Elias som ble sendt for å trøste og styrke Mesteren. Hvorfor? Grunnen er at Elias aldri døde, for han ble tatt levende til himmelen, og kan sies å være et eksempel på dem som vil bli forvandlet uten å dø, når Jesus ko m mer igjen. Moses døde, men ble reist opp igjen og tatt til himmelen, og kan stå som et eksempel på de troende døde som blir reist opp og gjenskapt når Jesus kommer. I Juda brev, vers 9 kan vi lese at overengelen Mikael trettet med djevelen om Moses’ legeme. Satan protesterte da Gud ville reise Moses opp fra graven, for Jesus hadde ennå ikke fratatt døden dens makt. Men Gud gjorde likevel det han hadde satt seg fore, og tok sin tjener Moses med hjem til himmelen. Det er grunnen til at Paulus skriver at døden hersket fra Adam til Moses, Rom. 5:14, for døden ble overvunnet da Moses ble reist opp.

"Årsaken til at Gud så strengt forbyr kontakt med de døde, er at det ikke er de døde man får kontakt med, men satans onde engler."

Hva slags konklusjon kan vi trekke av at det var de eneste to menneskene som ble tatt til himmelen og derfor ikke var døde, som viste seg for Jesus og disiplene? Skulle ikke det indikere at alle de andre millioner av døde, ingen mulighet hadde til å vise seg og kontakte de levende. Ville ikke Adam, Abraham, Jakob, Josef, Elias, Esekiel eller David vært meget brukbare kandidater for å trøste Jesus? Saken er at alle disse sistnevnte var døde og Bibelen gjør det tindrende klart at de døde ikke vet noe, de kan ikke tenke og føle, se eller høre, og de kan heller ikke kontaktes av de levende eller selv kontakte noen. Guds Ord lærer at døden er en ubevisst søvn, Sal. 6:6. 115:17. Fork. 9:5. Matt. 9:24. John. 11:11-14.

 

Bibelen forteller at mange engler "falt fra" og fulgte djevelen i hans opprør mot Gud.

Men hvordan forklarer vi da opplevelsene til pastor Benny Hinn eller alle de døde som Margret Sandemo sier kommuniserer med henne når hun skriver sine berømte bøker? Hva da med spøkelser, gjengangere og alle dem som erfarer å ha kontakt med avdøde medlemmer av familien? Det må finnes en bibelsk forklaring på fenomenet kalt spiritisme. Hvis det pastor Benny Hinn praktiserer, er så motbydelig for Herren at han foreskrev dødsstraff for det, hvorfor utfører Gud da så mange åndsmanifestasjoner, tegn, undre og andre tilsynelatende mirakler i hans tjeneste?

Slangeløgnen.

Adam og Eva kunne spise av alle de vakre og velsmakende fruktene i Edens hage, med unntak av ett spesielt tre. Siden Gud ikke hadde skapt dem som lydige roboter, måtte deres lydighet velges og praktiseres hver dag. Hvor lenge de var lydige, vet vi ikke, men en dag brukte djevelen slangen som medium, og lokket dem til å gå Gud imot. Jeg tror ikke frukten på treet var det essensielle, det var villigheten til å være ulydige som var saken. Derfor kom synden til denne verden. Gud hadde sagt til dem at døden ville bli deres erfaring hvis de spiste av treet midt i hagen. Satan kom med de to første usannhetene som ble uttalt på denne kloden da han fristet vår første foreldre. Den første løgnen ble formet som et snedig og manipulerende spørsmål. Han sa; Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal ete av noe tre i hagen?1. Mos. 3:1. Djevelen visste godt at Gud ikke hadde sagt det, noe som jo ville betydd at all den nydelige frukten kun skulle være til pynt. Hva var det Gud sa til dem? Han sa; av hvert tre i hagen kan du fritt ete,1. Mos. 2:16 og 3:2., unntaket var kun ett eneste tre. Eva korrigerte djevelen og informerte ham om at Gud hadde fortalt dem at de ville dø hvis de var ulydige, 1. Mos. 2:17 og 3:3. Straks kommer djevelen med ennå en løgn da han sa: Dere kommer slett ikke til å dø, 1. Mos. 1:4.

Vensre: Denne nå døde kvinnen kontakter Benny Hinn med jevne mellomrom. Hvem sier Bibelen at han blir kontaktet av?

Tror du på slangens ord eller på Gud? Eller mer nøyaktig: Tror du på det slangen sa eller på hva Gud sier?

Prøv å få med deg hva som egentlig skjedde under denne kommunikasjonen for ca. 6000 år siden. Gud fortalte dem at døden ville blir deres erfaring hvis de valgte å være ulydighet mot Guds vilje. Djevelen påsto det stikk motsatte, nemlig at de hadde udødelighet i seg selv og aldeles ikke kom til å dø selv om de var ulydige mot Gud. Her blir vi konfrontert med slangeløgnen; du skal visselig ikke dø. Fra da av til nå må alle mennesker ta et valg, hvem de vil tro på. Gud alene har udødelighet, lærer Guds Ord, 1. Tim. 6:12-16.

Vår udødelighet er en gave fra Gud ved oppstandelsen eller ved Jesu gjenkomst, hvis vi lever når det skjer. Nei da, erklærer djevelen, alle mennesker har noe udødelig i seg. De falske avgudsreligionene, som djevelen etter hvert lanserte, hadde forståelig nok slangeløgnen om menneskets udødelige sjel som et fundament, og det er jo som forventet. En falsk lære eller religion må nødvendigvis skille seg fra den ekte og sanne. Disse ideologiene var jo skapt for nettopp å være motpoler til Guds sannheter. Men hva med kristendommen? Skulle ikke den bygge på Kristi lære? Ville det ikke vært naturlig at den landet på Guds side hva dette temaet angår? Likevel ser vi at kristendommen stort sett har kopiert de falske religionene, og akseptert slangeløgnen i stedet for Guds undervisning, og dette utrolige feilgrepet er hovedgrunnen til at så mange kristne åpner seg for den livsfarlige spiritismen.

Bet Peor. Her drev Israels barn avgudsdyrkelse like før de skulle inn i det lovede land. Men hvem sier Bibelen de egentlig tilba?

Årsaken til at Gud så strengt forbyr kontakt med de døde, er at det ikke er de døde man får kontakt med, men satans onde ånder. Disse åndene utgir seg for å være de avdøde og kan på den måten påvirke de levende med djevelens mange løgner og forførelser. Pastor Benny Hinn tror muligens at det er Kathelin Kulman som materialiseres seg for han, men Bibelen gjør det klart at det er en av satans falne engler, en ond ånd, som på den måten forfører denne pastoren. Rådene han mottar kan høres åndelige ut, men de er en del av bedraget og blir flettet inn i den falske læren denne pastoren sprer til enorme menneskemengder. Benny Hinn er en spiritist, og det er ikke Guds Hellige Ånd som arbeider på hans møter, det er onde ånder som utfører manifestasjonene som tilsynelatende skjer. Det er umulig å trekke noen annen konklusjon hvis Bibelen tillates å være informasjonskilde. Vi fordømmer ikke her en kristen bror. Vi advarer i stedet mot en mann som kaller seg kristen, men som forkynner et okkult og spiritistisk budskap og leder andre inn under onde ånders besettelse. En slik advarsel er ikke valgfag, men en plikt for alle som tror på Bibelens innhold. (Les: Matt. 7:15. 24:11.24. Mk. 13:22. 2. Tess. 2:9. 1. Joh. 4:1.)

Bibelen gjør det klart at å tilbe eller ofre til avguder er det samme som å tilbe eller ofre til onde ånder, 1. Kor. 10:20. 5. Mos. 32:16.17. 3. Mos. 17:7. Samtidig blir vi fortalt at avgudsoffer er offer til de døde, De sluttet segtil Baal-Peor og åt offer som var gitt til de døde. Sal. 106:28. Kontakt med og forespørsler til de døde representerer videre det samme som å søke kontakt med avguder, som de onde åndene benytter som spiritistiske medier for å forføre de uvitende.

Er sjelen udødelig?

De fleste kristne vil som nevnt svare bekreftende på dette spørsmålet, siden slangeløgnen også nådde protestantismen gjennem denne ubibelske læren pavemakten hentet fra hedenske religioner. Hvis kristne hadde latt Guds Ord definere hva sjelen er, ville ingen hatt problemer med dette temaet. Når Skriften sier; du har fridd min sjel fra døden, Sal.56:14. Densjel som synder, skal dø, Esek. 18:4 eller når Jesus lærer; Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme... osv, Matt. 10:28, burde det være ganske tydelig at menneskets sjel ikke er udødelig. Hvis Gud selv, han som skapte oss, sier at sjelen kan dø, så kan den dø! De hedenske religionene gjorde sjelen til en selvstendig og udødelig del av mennesket, og betraktet kroppen som et fengsel sjelen var fanget i. De lærte at ved døden ble sjelen frigjort fra kroppen. Den samme ideen er nå blitt kristentro!

Alle lærerne ved det teologisk fakultet i Oslo, underviser at sjelen er dødelig og avviser den hedenske greske dualismen. De kan simpelt hen ikke mene noe annet, hvis de behersker hebraisk og gresk og i tillegg kjenner kirkehistorien og det idehistoriske innholdet i de hedenske religionene. Men mange norske prester føler at siden folk flest liker å høre myten om at sjelen går til himmelen og at de døde kan vite om oss, så lar de folk leve i denne hedenske troen. Syns du det er rett av en hyrde som skal lede mennesker til Gud og hans sannheter, å lefle med en hedensk lære som kan føre mange kristne inn i den djevelske spiritismen?

I flere bibeloversettelser er sjel og person/menneske benyttet om hverandre når ordet som er å finne i grunnteksten skal oversettes. Vi leser; Alle de som kom med Jakob fra Egypt... var i alt seks og seksti sjeler, 1. Mos. 46:26.27.Vi var i alt hundre og seks og sytti sjeler på skipet, Ap. gj. 27:37. Her er det selvfølgelig snakk om personer eller mennesker, ikke åndevesener! Det hebraiske ordet nephesh og det greske psyche (som begge betyr sjel) har aldri noen gang i skriften stått for en bevisst del av mennesket som kan fortsette å leve når kroppen er død. Ordet betyr og er en rekke ganger i Bibelen oversatt med menneske, individ, person, liv, sinn, vilje, sjelsliv og tankeliv.

Når Gud sa til sitt folk: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu, 5. Mos. 6:5, betyr det bare at vi skal elske Gud med all den kraft og bevissthet vi har i sinn, mentalitet, motiv, lyst, vilje og følelser. Alle som forlater ordets reelle grammatiske betydning, i både det gamle og nye testamentet, og legger i ordet ideer fra hedenske religioner, er med til å forfalske Guds Ord og åpne døren til satans forførende spiritisme. De akspterer slangeløgnen framfor Guds Ord. Johannes skriver: Jeg så deres sjeler som var blitt halsgugget for Jesu vitnesbyrds og for Guds ords skyld,...og de ble levende og regjerte med Kristus i tusen år, Åp. 20:4. Hvordan kunne de bli levende igjen, hvis deres sjeler, ifølge udødelighetslæren, ikke kunne dø? Selvfølgelig er det martyrenes liv det er snakk om, ikke en udødelig sjel som fortsetter å leve etter at hodet ble skilt fra kroppen.

Menneskets ånd.

Også hva dette ordet angår, fant de fleste kristne at hedensk gresk filosofi var mer spennende enn Guds åpenbaring. Vi leser at Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel, 1. Mos. 2:7. Bibelen lærer at livets ånde er livsprinsippet, livsgnisten eller livsånden som gjør at noe blir levende. En sjel (et menneske) uten denne livsgnisten, er en død sjel (et dødt menneske). Ånden er ikke en del av personen som lever for seg selv, like lite som sjelen er det. Job skrev: Dersom han (Gud) bare ville tenke på seg selv og dra ... sin ånde til seg igjen, da skulle alt kjød oppgi ånden på èn gang, og mennesket bli til støv igjen, Job. 34:14.15. Her leser vi at mennesket vil dø hvis Gud tar sin livsånde eller livspust tilbake. Det er ikke noe av oss selv i denne livsånden eller livsprinsippet, det er Guds eiendom som vi låner for å kunne være i live. Uten Guds livsånde var vi alle døde sjeler.

Udødelighetens historie.

Vi har alt nevnt at dette bedraget begynte med slangeløgnen i Edens hage. Gjennom hele det gamle testamentets tid, var denne læren en del av alle de hedenske religionene som sameksisterte med hebreernes tro. I nyere tid, lærte også Pytagores at sjelen var innestengt i kroppen. Sokrates var tilhenger av den samme læren. Det var også Platon, som jo var elev av Sokrates. Da den kristne religionen ble utbredt, ble den antatt av mange Platon-tilhengere. De aksepterte deler av den kristne tro, men holdt fremdeles fast på læren om sjelens udødelighet.

Aleksandra i Egypt var noen hundre år etter Kristus hovedsete for vitenskap, og da et kristent teologisk fakultet også ble grunnlagt der, ble teologen Origenes en nøkkelperson. Han var en ivrig Platon tilhenger. Noen kirkehistorikere skriver at Origenes omdøpte og omdannet Kristi lære etter filosofiens mønster. Vi merker oss at verken Tertullian eller Origenes henviser til Bibelen i sine teser, når de argumenterer for sjelens udødelighet, de benytter kun Platons verker. Det er helt naturlig, for dette er ikke Bibelens lære. Fra denne begynnelsen arvet romerkirken læren og ga den videre til alle de protestantiske kirkesamfunnene som ikke gjorde sine hjemmelekser før de standardiserte sine dogmer. En uttalelse av Martin Luther kan her være på sin plass her. Jeg tillater paven for seg og sine trofaste å lage slike trosartikler som at... sjelen er udødelig og alle disse vidunderlige oppfatninger som finnes i den romerske smusshaug. (Luthers verk utgitt i Wittenberg 1562, 2 bind, fol. 107.)

Satan vil gjerne bruke redskaper for å forføre andre mennesker. Vik fra meg Satan, må også bli våre ord når vi ikke kjenner igjen Guds stemme og Guds prinsipper fra Hans ord.

Konklusjon.

Innen pinse-og trosbevegelsen lærer omtrent alle at sjelen er udødelig og at menneskets ånd også lever en separat og selvstendig tilværelse, slik at menneskets ånd kan ville, ønske, be og tilbe uten at personens egen bevisste hjerne vet noe om det. Når tungetale praktiseres, hevder man at menneskets ånd er i aktivitet. De mener altså ikke Guds Ånd, men personens egen selvstendige, bevisste og udødelige åndedel, som ber med lyder personens egen hjerne ikke forstår. Det sies at de ber i ånden. Men når Guds Ord viser oss at ingen mennesker har en slik bevisst og selvstendig ånd, for denne læren kommer fra hedenskapet og bygger på satans slangeløgn, da møter vi et vesentlig teologisk problem. Når forklaringen som gis simpelt hen ikke stemmer med Skriftens virkelighet, men er godt samstemt med de hedenske religionenes forklaring, settes hele tungetalefenomenet i et underlig lys, gjør det ikke?

Ånd, sjel og legeme.

Men, sier noen, Bibelen lærer da at mennesket består av de tre delene ånd, sjel og legeme. Det er riktig, og utfordringen blir da om vi skal definere eller forklare disse sidene av mennesket etter okkult gresk filosofi, hvor djevelens slangeløgn gir premissene, eller vi skal definere ordene ut fra Bibel/hebraisk tenkning? Kroppen er den fysiske formen (soma) med alle organene og kroppsdelene. En person som nettopp døde framstår ikke visuelt annerledes enn en person som bare sover. Den eneste forskjellen er at livspusten eller livsprinsippet, som gjør oss levende, er borte hos den døde. Gud gir livsgnisten som får hver celle til å fungere slik at et menneske lever. Ved døden går livet eller denne livsgnisten tilbake til Gud, som ga den. Sjelen er som vi har sett, kun et ord som betyr menneske, person, vesen eller individ.

Ny giv for spiritismen i Norge

Spiritismen har hatt en enorm utbredelse de siste årene. Innen denne ideologien, er det helt vanlig å ha samlinger, møter og sceanser hvor kjente avdøde framtrer med budskap og anbefalinger. Mange politikere og statsmenn konsulterer også åndemedier og sannsigere for å innhente råd vedrørende vanskelige situasjoner og beslutninger.

Kasus 1 : Han er fra Sunnmøre, heter Olav Moldestad, er 23 år gammel og er spiritistisk medium. Han lever blant ånder og foreleser ofte om hvordan alle kan få kontakt med sine såkalte åndelige hjelpere. Olav har jobbet fast som spiritistisk medium i 3-4 år. Av og til ser jeg åndenes silhuett, sier han, og jeg opplever ofte at åndene kan bytte alder, slik at det som for noen ser ut som ånden av en eldre mann, for andre kan fremstå som en ung gutt. Han er klar over at hans gesjeft er kontroversiell, siden den går ut på å ha kontakt med de døde. Han beveget seg inn i spiritismen via meditasjon, men det var da han bodde en stund hos spiritisten Margit Sandemo at han fikk opplæring i å ta kontakt med åndene. Mange henvender seg til Olav og forteller at de har lignende opplevelser. (Vi som gir ut dette bladet anbefaler ingen å sette seg inn i spiritisme, men vi trenger alle å vite at djevelens bedrag nå er så normalisert, at det er god grunn til å advare mot det.)

Kasus 2 : Den 1. mars i år, den gamle meto-distkirken i Tønsberg innviet som spiritistkirke. Samme kveld kommuniserte det verdenskjente mediet Marion Dampier-Jeans med de døde i kirken. Dette er den første regulære spiritistkirke i Norge. I Storbritannia og i USA er spiritisme allerede en godkjent trosretning, og de fleste av medlemmene definerer seg som kristne. Til arrangementet i Tønsberg fløy det inn spiritister fra hele landet og det var ingen problemer med å bli kvitt de 200 bilettene.

Janne Schiøtz Henriksen var arrangør for tiltaket og hun sa til Tønsberg blad at et medium tiltrekker seg sjeler som har et ønske om å meddele noe til sine nærmeste. I sentrum for seansen står troen på et liv etter døden og troen på Gud. (Som utgivere av dette bladet gjentar vi at i følge Guds Ord, er det satans onde engler som uttrykker seg gjennom spiritismen, men dette er ofte vanskelig å forstå, når Satan selv skaper seg om til en lysets engel, 2. Kor. 11:14.)


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 40 (13. årgang) 1/2005
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no