Mens Vi Venter

  Psykiske lidelser i trosbevegelsen
 

Er det uproblematisk for kristenheten at overraskende mange blir psykiske vrak etter å ha vært en tid i visse kristne miljøer?

 

Vi er oppmerksomme på at noen av våre lesere kan mislike at vi advarer spesielt mot visse læresetninger som vi hevder er i strid med Guds Ord. Det samme gjelder advarsler mot sentrale forkynnere som påvirker mange med en lære som leder vekk fra Jesu budskap.

Å skrive slik at alle liker det vi formidler, er selvfølgelig meningsløst. Da måtte vi legge til side mye sannhet som enkelte ikke synes om. Vårt åpne brev til pastor Aage Ålekjær i en tidligere utgave av MVV, ga mange positive responser og noen negative. Imidlertid måtte alle vi hadde kontakt med, innrømme at Ålekjærs likeglade holdninger til falske profetier, er meget problematiske. Denne erkjennelsen var da også en hovedhensikt med artikkelen. Åpenbart frafall som presenteres som uvesentlig, må oppleves problematisk for oppriktige troende.

Et av de mest synlige trosbevegelsesmiljøene i Skandinavia, er Livets Ord i Uppsala, Sverige. I det svenske legetidsskriftet Lækartidning vol. 88, nr. 24, rapporteres en undersøkelse av tidligere medlemmer av Livets Ord, og resultatet var såpass dramatisk at det vakte oppsikt og forskrekkelse innen legestanden.

Livets Ord er en typisk trosbevegelsesmenighet, som videreformidler dogmene til den gnostiske filosofien og de okkulte skolene. Forskergruppen til distriktsoverlege Per G. Swartling ved Tierps vårdsentral, intervjuet 43 personer som hadde vært elever ved Livets Ords bibelskole. Av disse 43, hadde nesten halvparten psykoselignende symptomer, og hver fjerde hadde begått selvmordsforsøk, var plaget med angst, skyldfølelse og generell emosjonell forstyrrelse.

Rapporten viser at de symptomene man ble konfrontert med hos de tidligere elevene, er helt parallelle med de sektsymptomene som er kjent fra Moon-bevegelsen, Hare Krishna og Scientologikirken. De observerte lidelsene er felles kjennetegn fra godt dokumenterte indoktrineringssyndromer, og inkluderer personlighetsforandring, følelsesmessig forflatning, samt endringer i kroppsholdning og utseende, som stereotype ansiktsuttrykk og fraværende, unnvikende eller stirrende blikk, eksistensiell tomhet, vanskeligheter med å ta beslutninger, tvangsmessig grublerier, vrangforestillinger og hallusinasjoner.

Felles for mange, men trolig ikke alle trosbevegelsesmiljøer, er at medlemmene blir utsatt for en sterk styrende påvirkning, innen fagkretser kalt MC (Mind Control)

Blant de vanlige MC elementene er:

1. Strenge leveregler for medlemmene, som blir kontrollert av menighetens ledelse.

2. Tankesløvende ritualer med monoton gjentakelse av mantralignende sanger og tungetale.

3. Påbud om å be i tunger opptil flere timer av gangen som middel til å avskjære tvil, forstumme egne refleksjoner og ortrenge analyserende vurdering, som blir kalt kritiske tanker.

4. Langvarige møter med strukturert gruppedynamikk, styrt lovsang og hypnose.

5. Emosjonell kontroll ved inndoktrinering om at kritiske tanker vedrørende ledelsen og systemet, er et angrep på Gud selv.

6. Trusselkommunikasjon, som at motforestillinger eller det å forlate bevegelsen, vil forårsake sykdom, ulykke, plutselig død eller risiko for å få vanskapte barn.

Psykiske symptomer hos de tidligere elevene ved Livets Ord, som elevene ikke hadde noen symptomer på før de begynte på Livets Ord.

  Antall av de 43: Prosent av totalen:
Angst, spesielt panikkangst.
40
93
Mareritt, søvnvansker
37
86
Frykt for å miste forstanden
33
77
Opplevelse av tomhet
38
88
Konsentrasjonsvansker
32
75
Følelse av identitetstap
26
60
Problemer med å ta beslutninger
32
74
Problemer med å takle følelser
39
91
Ukontrollert skyldfølelse
40
93
Problemer med sosial kontakt
31
72
Selvmordstanker
27
63
Selvmordsforsøk
10
23
Psykoselignende symptomer
20
47

Da intervjuene ble foretatt, var 56% av de intervjuede sykemeldte på grunn av ulike kombinasjoner av typiske sektrelaterte symptomer. Det kommer fram av rapporten i det svenske legetidsskriftet, at når alder, kjønn og etnisk bakgrunn tas hensyn til, er forekomstene av de nevnte symptomene langt, langt høyere hos de tidligere elevene ved Livets Ord, enn i befolkningen generelt eller i kristne miljøer som ikke domineres av samme kontrollerende ideologi.

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 40 (13. årgang) 1/2005
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no