Mens Vi Venter

 Når Jesus kommer

av John Berglund

For 100 år siden var protestanter langt mer enige om hvordan Jesus skulle komme igjen enn tilfellet er i dag. Bibelens beskrivelse av hans gjenkomst ble akseptert av mange kristne. De mente at da ville de levende frelste bli forvandlet, de troende døde ville bli gjenskapt og reist opp fra gravene, og de ufrelste ville gå til grunne.

I vår tid derimot hersker det full forvirring angående dette temaet. Hovedgrunnen er ikke at bibeloversettelsene er blitt mer uforståelige, men at Bibelen ikke lenger leses. Den relativt nye ideen om en hemmelig bortrykkelse av de troende før antikrist står fram, og læren om at det er to separate evangelier i det nye testamentet, ett for jødene og ett for de kristne, er en del av denne nyteologien. Det hevdes at jødene frelses nådeløst, ved å måtte praktisere troens lydighet, og at de kristne frelses av nåde ved tro alene, uten å måtte være lydige, altså ved troens ulydighet.

Bibelsk prioritering.

Læren om Jesu gjenkomst er sentral i Guds Ord. Vi venter på det salige håp, skriver Paulus i Titus 2:13. Hvis dette håpet svikter, slik at denne hendelsen blir lite viktig for menigheten, er det et sikkert tegn på sløvhet og frafall. Guds Ord sier faktisk at når Kristus kommer igjen, skal han åpenbares til frelse for dem som venter på ham, Heb. 9:28. Vi har grunn til å mene at de som ikke venter på hans gjenkomst, heller ikke er beredt for denne hendelsen. Gjennom hele Skriften er gjenkomsten viet oppmerksomhet. Allerede Enok, den syvende fra Adam, profeterte om Jesu komme på den store dag; Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige for å holde dom over alle, Jud. 14:15. Job skrev om hans komme, Job. 19:25.26, og det samme gjorde David i Sal. 50:3-5. Jesus selv ga oss mange spesifikke løfter om at han skulle komme for å ta de troende med seg, dit han selv var, Matt. 16:27. Joh. 14:3.

Da Jesus ble tatt til himmelen, kom to engler fra Gud og fortalte disiplene hvordan hans gjenkomst skulle finne sted. Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen, Ap.gj. 1:9-11. De så ham da han ble tatt opp i en sky, og englene presiserte at på samme måte skulle han også komme igjen. Han vil bli synlig når han kommer, og Johannes fikk i en åpenbaring se denne framtidige begivenheten og skriver; Se, en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn, Åp. 14:15. Johannes fikk også vite at; han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, Åp. 1:7. Det kristne budskapet hadde hatt liten hensikt og appell, uten dette løftet om en ny begynnelse. Synden har herjet voldsomt med denne planeten og den beboere, og tiden Gud har tillatt fra syndefallet til gjenkomsten, har som eneste formål å invitere mennesker til å stille seg på Guds side i striden mellom det gode og det onde.

..og de skal se
Menneskesønnen komme..

I Åp. 6:14-16 gir den samme forfatteren en dramatisk skildring av de ufrelstes opplevelse når Jesus kommer igjen. Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen. Og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden og stormennene og hærførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, gjemte seg i hulene og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper. Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede.

Profeten Jesaja omtaler det samme begivenheten. Han skriver: Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å legge jorden øde og utrydde synderne fra den, Jes. 13:9. Selv om de ugudelige blir utslettet ved Jesu gjenkomst, leser vi i Åp. 20:5, at de vil bli gjort levende igjen en kort tid etter de 1000 år. De frelste holder dom sammen med Jesus i himmelen i løpet av denne tidsperioden, og på jorden er Satan bundet av omstendighetene, som er at de frelste er i himmelen og de ufrelste er døde. Han har ingen å friste og forføre, og er på en billedlig måte fanget og lenket i lediggang på en øde jord. Når det står i dette verset at de andre (ufrelste) døde ble ikke levende igjen før de tusen år var gått, Åp. 20:5, kan uttrykket de andre bare bety de ugudelige. Etter at de ufrelste ved sluttet av de 1000 år blir levende igjen en kort tid, og blir gjort kjent med konsekvensen av sitt valg, får de nok innsyn i Guds handlemåte, til å forstå at Herren har behandlet alle rettferdig, både de frelste og de ufrelste. Deretter kommer Gog og Magog-krigen og så blir de, djevelen og de onde falne englene utslettet for all tid. Dette kaller Bibelen for den annen (og endelige) død, Åp. 2:11. 20:6.14. 21:8. Den første død er det som skjer med alle når dette jordiske livet er slutt.

Fra Jesu egen munn får vi vite flere detaljer om gjenkomsten. Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn, Matt. 24:30.31. Mange skal jamre seg, for de er ikke beredt for denne hendelsen, men for de utvalgte, som venter på han og er beredt, blir dette en fantastisk og gledelig opplevelse.

Uttrykkene basunens veldige røst og hvert øye skal se ham, viser at han aldeles ikke kommer i hemmelighet, som noen lærer. Når han kommer, skal de døde i Kristus først oppstå, deretter skal de levende troende, sammen med dem (de troende som var døde og blir gitt nytt liv), rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren, 1. Tess. 4:16.17. Dette er den eneste bortrykkelsen Bibelen nevner, og den er aldeles ikke hemmelig. Et annet sted skriver Paulus, Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet, 1. Kor. 15: 51-53.

De trodde ikke
Jesus ville komme tilbake
For et års tid siden var vi med en bibelskole på østlandet og banket på dører med et spørreskjema vi ønsket at folk svarte på. Vi var overrasket over hvor mange som trodde på Gud. Like overraskende var det å høre at like mange trodde Jesus var Guds sønn. Men da vi kom til spørsmålet om de trodde at Jesus kom igjen, ristet de samme menneskene på hodet. Det var det nesten ingen som trodde!

 

Det er tydelig at både de døde og levende frelste, omtales i disse versene. Begge grupper blir tatt til himmelen ved gjenkomsten. Da er det bare to grupper igjen, nemlig de døde og levende ufrelste. Vi har alt sett at de døde ufrelste forblir døde ved hans komme, men hva skjer med de levende ufrelste? I Lukas 17:26-37 svarer Jesus på dette spørsmålet, i det han sammenligner sin gjenkomst med både vannflommen og ødeleggelsen av Sodoma. Ved begge disse dramatiske historiske hendelsene, ble de ufrelste utryddet. Slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager, sier han. Gud lot det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle, deretter gjentar han overføringen til sin gjenkomst, og sier; Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares. Ingen kan lese og tro det Jesus sier her, og samtidig hevde at de ugudelige skal fortsette å leve etter denne begivenheten.

"Se til at ingen fører dere vill.."

I de neste versene spesifiserer Jesus igjen hva som skal skje når han kommer tilbake. Han forteller om mennesker som lever nær hverandre, hvor den ene er beredt og den andre ikke. Og han sier; Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake, Luk 17:34.36. Hva skal altså skje med dem som er beredt? De skal forvandles og tas med til himmelen. Og hva skjer med dem som blir latt tilbake? De blir ødelagt, slik de ufrelste ble på Noahs tid og da Sodoma ble lagt i ruiner. Forkynnere som fra denne beskrivelsen lærer at de som blir latt tilbake, skal fortsette å leve, har akseptert en idè som ikke er samstemt med Guds Ord. Jesu budskap som legger død teorien om at noen levende blir latt tilbake er: ødela dem alle og slik skal det også være på den dag Menneskesønen åpenbares.

Tegn på Jesu komme.

I Matt. kap. 24 spør disiplene Jesus hvilke tegn eller indikasjoner vil røpe at hans komme er nær. Jesus begynner sitt svar med appellen, Se til at ingen fører dere vill, Matt. 24:4. Dette er tydeligvis en meget viktig bevisstgjøring for de troende med tanke på Jesu gjenkomst. Det skulle innebære at det er lett å bli ført vill når det gjelder ulike teorier om gjenkomsten. Det Jesus forutså, har i sannhet blitt oppfylt. Han forsetter med å begrunne denne advarselen, ved at mange skal komme i hans navn, (de tror altså på og forkynner Jesus), og vil hevde at de er salvede (salvede betyr kristuser) og de skal føre mange vill, Matt. 24:5. Jesus sier altså ikke at det bare er noen få som blir ført vill, men at mange kristne skal bli bedratt knyttet til falsk lære om Jesu gjenkomst. Hvis de ubibelske ideene om gjenkomsten ikke hadde betydd noe, ville ikke Herren ha advart så spesifikt. Vi må tro at de uriktige dogmene faktisk kan frata troende det evige liv og at dette er årsaken til at Jesus er så klar og direkte. Denne påstanden fra Jesu egen munn, burde nesten få oss til å blekne. I sentrale kristne miljøer kryr det nemlig av selverklærte salvede, og deres forkynnelse er lite synkronisert med innholdet i Guds Ord. De skal føre mange vill, sa Jesus!

Deretter følger tegn som krig og rykter om nært forestående krig, Matt. 24:6. Det skal bli opprør og revolusjon og det skal bli hungersnød og jordskjelv ulike steder, Matt. 24:7. Igjen gjentar Jesus at mange falske profeter skal stå fram (blant de kristne) og forføre mange, vers 11, og at lovløsheten skal ta overhånd, noe som naturlig nok leder til at de troendes kjærlighet til både Gud og medmennesker slukner, vers 12. Her viser sammenhengen og grunnteksten at det selvfølgelig ikke er snakk om holdning til verdslige lover, men om kristnes holdning til Guds lov.


Indonesia etter Jordskjelv i havet:
Hver øy og hvert fjell flyttet seg. 2.juledag i fjor forsto vi at dette var mulig, da flere øyer og Indonesia flyttet seg mange meter. Men bibelen forteller om enda større jordskjelv ved avslutningen av denne jordens historie.

Igjen burde vi reagere på at Jesus plukker ut nettopp denne observasjonen som et tegn på sitt snare komme. Som et relativt nytt fenomen i kristenheten, er det akkurat nå en majoritet av troende som hevder at de er løst fra eller fritatt fra å måtte forholde seg til hele eller deler av Guds hellige lov. Løst fra loven mentaliteten, er nåværende kristenhets nye parole, og kjente forkynnere, innen flere kristne samfunn, er nidkjære talspersoner for denne mentaliteten. Stille, rolig og sikkert forteller Jesus selv at dette er et frafall, og samtidig et viktig tegn på at han snart kommer igjen. At ideen å være løst fra å måtte lyde Guds hellige lov er knyttet til redusert kjærlighet, er naturlig når Bibelens påstand er: Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, Joh. 15:10. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud, 1. Joh. 5:3. Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud, 2. Joh. vers 6. Å bekjenne en kjærlighet til Gud samtidig som man hevder å være fritatt fra å lyde Guds bud, gjør bekjennelsen til en bløff og legger den død og virkningsløs.

“For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Jesus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren...”

Senere i sin samtale med disiplene, gjentar Jesus det som tydeligvis er en av de viktigste kjennetegnene, nemlig: Falskemessiaser (erklærte salvede) og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd, vers 24.25. Har det noen effekt at han i sin kjærlighet har vist oss dette på forhånd? Det virker ikke slik når vi observerer hva som skjer i kristenheten. Til slutt forteller Jesus disiplene og oss, at det aldeles ikke vil være noen hemmelig bortrykkelse av de troende, for når han kommer vil det være som når lynet går ut fra øst og skinner like til vest, vers 27. Selv med lukkede øyne kan du se lynet. Hvert øye skal se ham, er som nevnt også vitnesbyrdet Johannes gir om denne begivenheten, Åp. 1:7.

Konklusjon.

Alt tyder på at Jesus kommer snart. Beredelsen for denne fantastiske begivenheten kan ikke være kollektiv ved at medlemskap i et kirkesamfunn eller en religiøs gruppe gir noen sikkerhet eller garantier. Jesus kommer for å hente dem som tror på ham, elsker ham, kjenner ham, lyder ham og venter på ham. Heb. 5:9 sier rett ut at han ble opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Dette er en lystbetonet lydighet som springer ut fra at vi tror, elsker og kjenner ham. Skal de troende frykte hans gjemkomst? Selvfølgelig ikke! For de troende venter på sin beste venn, som de elsker høyere enn noe annet.

TIDSLINJE / STADIEINNDELING I ENDETIDEN

Stadie 1

Som veer (værre og værre, sterkere og sterkere)::
Jordskjelv - Pest - Hungersnød - Krig
Mennesker blir grepet av angst når hav og brenninger bruser......
Falske profeter, falske kristuser
(salvede). Falske mirakler, tegn og undre.
Matt. 7 og 24. Mark.13. Luk.21.

Stadie 2

Dyrets bilde settes opp Åp.13:14.15
Evangeliet bringes ut med ekstra lys og styrke fra himmelen. Åp.18:1.2. ”Jorden blir opplyst” . ”Gå ut fra henne Mitt folk!” Jordens høst modnes av det kraftige regnet (Åndens regn), ugresset modnes også. De som blir drukne av Babylons vin vil forkaste lyset. Åp.18:4 17:4. Mennesker tar dyrets merke eller følger Guds bud og har Jesu tro. Åp.13:16, 14:11.12 Forfølgelse av sanne troende trappes opp. Matt.13:13, Åp.13:17 De som ikke tar dyrets merke kalles de hellige Åp.14:12

Stadie 3

Syv siste plager kommer over jorden, starter med de som har dyrets merke og tilber dyrets bilde. Åp 16 Et stort jordskjelv, større enn noe som noengang har rammet jorden. Store hagl.. Åp. 11:19,16:18.21 Rammer byene.
Babylon, skjøgen, rammes av Guds vrede. Åp.16:19, 17:5.18. Jesu gjenkomst Åp.14:14 som lynet, ses av alle: Matt.24:27 Ingen hemmelighet: Matt. 24:26 Innhøstning Åp.14:15....1 Tess. 4:16.17. Matt.24:31. Mark.13:27
Den første oppstandelse Åp.20:6, 1 Tess.4:14.16 De ugudelige (Flertallet) omkommer. Luk.17:24-29. Åp.19:18.21, Åp.14:19:20. Luk 17:37. Matt.24:28
Jorden blir øde Jes.24: 1.3.6.13.22

Stadie 4: Etter 1000 år

Etter mange dager (1000 år) kommer gjengjeldelsen. Hærskarenes Herre skal være konge på Sions berg og i Jerusalem. Jes.24:23. Sak.14:5 *Den andre oppstandelse Åp.20:5.13
Satan får igjen muligheten til å forføre. *Jerusalem stiger ned fra himmelen sammen med alle de hellige Åp.21:2, Åp.21:9, Sak.14:5 siste del. * En hær, tallrik som havets sand, samles mot Jerusalem og de hellige Åp.20:8.9 *Gog og Magog krigen Åp.20:8 * Effektuering av dommen over de ugudelige i alle tider. Åp.20:12.13 *Den andre død – ildsjøen Åp.20:14. 21:8

Stadie 5

En ny jord. Hver tåre skal tørkes bort. Døden skal ikke være mere. Åp.21:1.4.
Sakarjas 14 kap. blir endelig oppfyllt. Sak.14:16. Åp.21:26.27, Åp.22:3
Også Jesaja 60 kap vil få sin endelig oppfyllelse


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 40 (13. årgang) 1/2005
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no