Mens Vi Venter

  Dann du meg Herre
av Elin HaugvikBerglund

Vitnesbyrd om Guds kraft i våre liv

Guds Ord gjør det klart at kristne skulle være et vitnesbyrd om Frelseren i sine liv. Likevel er det ikke alltid slik. Ofte kan vi høre ikke-kristne beklage seg over at troende ikke er mer kristne. Det forventes at en kristen bekjennelse leder til et annerledes liv, blant annet at det viser seg i innbyrdes kjærlighet. ”Se hvor de elsker hverandre”. De kristne skulle også følge bergprekenens lære, som de fleste kjenner til, om å snu det andre kinn og elske sine fiender, osv. Jesus sa at de som ikke hørte på disse hans ord og gjorde etter dem, var lik et hus bygget på sand. Det ville etter hvert bli skylt vekk.

Matt 24:4: Dette evangeliet om riket skal forkynnes som et vitnesbyrd...sa Jesus. Apostlene hadde et enormt vitnesbyrd å fortelle. De hadde levd med Jesus, hørt Hans lære, sett Ham dø og det største av alt: De hadde møtt den oppstandne Jesus! De var selv en del av beviset og fundamentet i den tro de delte med andre. De var levende vitner! Har vi det samme vitnesbyrd om at Han lever, går i forbønn for oss og gir oss av sin kraft? Kan det høres på vår iver og leses i våre liv? Kanskje det var slik i begynnelsen av vår erfaring, sier du kanskje, men etter som årene går.... Men slik gikk det ikke med apostlene, og slik ønsker ikke Jesus at det skal være. Les han appell til menigheten i Efesos i Åp. kap. 2.

Lev da et liv som er verdig.

Men hvorfor er det sjelden slik blant kristne? Vi er bare mennesker, sier noen. Men skriften sier jo at guddommelig kraft er tilgjengelig for oss? Noen mener at vår ånd er forandret og frelst, men at vår psyke og sjel er som før. Men dersom gudsforholdet ikke bærer synlige frukter her og nå, er vi jo lik dem som ikke er frelst fra syndens skyld og makt her og nå. Bibelens tilbudet, kjære venner, er Guds kraft!


Etter å ha funnet veien tilbake til Gud på slutten av 80-tallet, savnet jeg det som skulle til for å ta krisendommen på alvor.

En eldre, liten vever kvinne, sto på en talerstol i Skandinavia. Flere kassetter ble tatt opp av hennes møter, og en av dem havnet i mitt fang. En spinkel, men likevel myndig stemme, delte et budskap som for meg ga en helt ny forståelse av Skriften. Spørsmålet hun hadde stilt seg var; er jeg virkelig frelst? Og det neste spørsmålet hun stilte, var det samme spørsmålet som ble reist av den rike unge mannen omtalt i evangeliene. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Spørsmålet kunne virke lett provosernede på noen. ”Hva skal jeg gjøre?” Skal Jeg gjøre noe som helst? Har ikke Jesus gjort alt? Noen ristet på hodet av det hele, og fortsatte sine vanlige liv. For andre lød ordene som musikk i ørene. Legalister i alle leire, kunne lytte i timesvis til dette budskapet, med et oppriktig ønske om at alle andre ville høre det, og gjøre noe med det. Selv mente de nok at de ikke hadde bruk for disse appellene, for de var jo perfekte nok. Også de gikk videre med sine liv. Selv hørte jeg aldri mer enn èn kassett. Det var nok til at livet ble snudd opp ned. Flere andre opplevde det samme.


"Han reiser de ringe (svake) opp av støvet"

Etter å ha funnet veien tilbake til Gud på slutten av 80-tallet, savnet jeg det som skulle til for å ta kristendommen på alvor. Jeg feilet gang på gang på de samme områdene, og visste at det ikke behøvde å være slik, derfor var jeg ikke fornøyd med min åndelige tilstand og mitt gudsforhold. Jeg hadde spurt flere personer om hva som skulle til for at jeg ikke skulle behøve å falle i de samme syndene gang på gang, og la meg styre av egne behov. Svaret jeg som oftest fikk, var at slik var det bare, og slik ville det være helt til vi var forvandlet vel hjemme i himmelen. Så lenge vi levde i en syndig verden, ville syndige vaner ha kontroll i våre liv. Tilbøyelighetene var der og slik var det bare. Så lenge vi bare husket å angret og be om tilgivelse, var det nok for Gud.

Men Gud ønsker vitnesbyrd!

Kassetten jeg fikk i hånden endret det hele. Jeg lyttet til budskapet som hadde endret Maragaret Davies liv, og fant ut at dette måtte jeg også teste ut. Kunne det virkelig stemme? Selv hadde hun levd hele sitt voksne liv som en kristen, trodde hun. Hun gjorde ikke noe spesielt galt. Men var det nok? Hadde hun latt Guds Ånd komme inn og forårsaket en indre endring? Gjennom dagen lot hun ofte sin utålmodighet og irritasjon gå ut over en aller annen, som ofte var de nærmeste. Kunne Gud tilby endring også her?

Guds kraft.

Hvor kommer den fra? Hva sier Skriften?
Salme 86:16. Vend deg til meg og vær meg nådig!
Gi Din styrke til din tjener..

2. Kor.4:7. Men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv. Derfor er ikke dette legalisme og frelse ved egne gjerninger, siden Gud er kilden!

To ting hadde Paulus:
2 Kor. 6:6-10. Med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen til angrep og til forsvar, i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er ukjent, men kjent av alle, døende og se, vi lever! Vi blir tuktet, men ikke overgitt til døden, vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har intet, men eier likevel alt.

Guds kraft ga store frukter.
2.Kor. 10:4. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
Les dette verset en gang til. Du som føler deg plaget av onde tanker. Dette er ikke tomme ord. Tanker kan være fristelser, mismot og for høye ideer om oss selv. Våpenet er fra Gud og heter Guds kraft. Det kan du be om når tankene kommer.

Hvem hadde denne kraften?
Jes. 53:1.2 Jesus selv var i besittelse av den. Hvem trodde det budskap vi hørte, for hvem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord.

Luk. 4:14. Så drog Jesus tilbake til Galilea, fylt av Åndens kraft. Ryktet om ham spredte seg over hele området.

Luk.5:17.18. En dag han holdt på med å lære folket, var det noen fariseere og lovlærere til stede; de var kommet fra alle landsbyene i Galilea, fra Judea og Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede. Da kom det noen menn med en lam mann på en båre.

Hva er denne kraften?
Den reiser mennesker opp fra synd og fornedrelse, den trykker ingen ned, og etterlater ingen i mørke og håpløshet.

1 Sam 2:9. Han reiser de ringe (svake) opp av støvet, og løfter de fattige fra asken.

Salm 92:11.Du gir meg kraft som en villokse og salver meg med den friskeste olje.
Ordet kraft brukt i dette verset, er det samme som ordet horn i grunnteksten. I oldtiden pyntet gjerne herskerne seg med horn, for å vise sin styrke og veldige kraft. Det ga ham legitimitet som hersker. Kraften ble synliggjort gjennom å drepe og seire over ville dyr.

Min svigersønn bygde i sommer en kjempestor drage av en presenning. Det endte med at han nesten fløy til værs. Med all tilgjengelig kraft kjempet han for å holde seg og ”dragen” på plass. Jeg sto og betraktet den enorme styrken vinden hadde. Den var ikke usynlig. Når Gud sammenligner kreften han gir med en villokse, er det en stor styrke han har tilgjengelig.

1.Kor.1:18. Og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Hvorfor er ordet om korset Guds kraft? For det har forsonet oss med Vår himmelske Far! Uten denne forsoning har vi ikke mulighet til å komme fram med noe som helst.

Ef. 1:19-20.
Kraften var tilgjengelig ved oppstandelsen!
Og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen

2.Tim 1:7
Motløshet er ikke tegn på at Guds ånds virker i oss. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Ikke bare kan vi be om kraft men også kjærlighet når vi mangler denne overfor andre.

Hvem kan få denne kraften?

(1) De svake!
2 Kor.12:7-9. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpen-baringene, har jeg fått en torn i legemet, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg. Men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»

(2) De som har rene hender.
Job 17:9. Men den rettskafne holder fast ved sin ferd, og den som har rene hender, får enda større kraft. (eller blir sterkere og sterkere, sier noen oversettelser).

(3) De rettferdige.
Salm 75:11.Jeg tar makten fra alle de gudløse, men de rettferdiges kraft skal bli stor.

(4) De som tror.
Ef.1:19. Hans kraft er hos oss som tror

(5) De som vil være vitner.
Luk. 24:49.
Jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye

Ap.gj.1:8.
Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.

Og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen.

Hva vil Gud gi deg denne kraften til?

 

Hva kan kraften den brukes til?

(1) Til å bevare oss.
1. Pet.1:5-7: Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet.

(2) Mirakuløs inngripen av Gud.
2.Kong 19:3: De sa til ham: «Så sier Hiskia: Dette er en dag med trengsel, tukt og vanære. For barnet er kommet til livmorens munning, men det er ingen kraft til å føde.

Dette er en symbolsk illustrasjon. For en tragedie! Uten den nødvendige kraft, er smerten og trengselen meningsløs. I stedet for liv, vil resultatet være død.

(3) En legemlig oppstandelse.
1.Kor.15:43. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det som blir sådd, er forgjengelig, men det som står opp, er uforgjengelig. Det blir sådd i vanære, men det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men det står opp i kraft.

(4) Til å helbrede.
Apgj. 3:12. Israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss, som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå?

(5) Gjøre andre store gjerninger.
1 Kor.12:10 og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger.

Selve ordet kraft som er brukt i Det nye testamentet, i de skriftstedene jeg har trukket fram, betyr i grunnteksten mer enn kraft i form av styrke. Det har i seg betydningen en mirakuløs kraft.

(6) Vitne om Jesus.
Åpgj. 4:33: Med stor (mirakuløs) kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle.

(7) Reise oss opp til et nytt og rettferdig liv.
Kol. 2:12: For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde.

1.Kor.6:14-15: Gud reiste Herren opp fra de døde, og ved sin (mirakuløse) kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Vil du da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Det må ikke skje!


"Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider..."

(8) En kraft til å bli stående i fristelser.
Luk 21:34-36: Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.
I den engelske King James oversettelsen er dette verset oversatt i samsvar med grunnteksten: Be om at dere må bli funnet verdige (fortjene) å slippe unna alt dette.

Rom 6:4: Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.

1 Kor.2:4.5. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og (mirakuløs) kraft som bevis. For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

Men vi blir også advart mot en annen og forførende kraft.

Åp.13:1.2. Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod navn som var en spott mot Gud.  Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt. (Kraftens kilde er djevelen selv.)

Hvordan kan vi se forskjellen?
2.Tess.2:7-9 Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som ennå holder igjen, må først bli tatt bort. Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham. Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst.

Kjennetegn: 1. Lovløshet (det er selvfølgelig Guds lov det alltid tales om). Samme ordet blir brukt av Jesus i Matt. 7:23, der han advarer mot falske tegn og under i Jesu navn. 2. Den falske kraft var virksom på Paulus tid og skal tilintetgjøres når Jesus kommer igjen (den er altså ikke bare et endetidsfenomen). 3. Stor makt (innflytelse) 4. Under og falske tegn. 5. Forfører alle dem som ikke tar imot og elsker sannheten. Dette er ment som en streng advarsel til alle kristne! Det finnes en kraft som er fra djevelen selv, som vil lure og bedra. Men denne kraften leder ikke til det vi skal se på i det neste punktet.

Hva er kristne uten
kraften fra Gud?

I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens (mirakuløse) kraft.

Hva er kristne uten kraften fra Gud?

(1) De vil være sløve og bekymret.
Luk 21:34. Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare.

(2) De vil være uten håp, glede og fred
Rom.15:13: Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds (mirakuløse) kraft.

(3) Eller de vil ha disse kjennetegn:
2.Tim.3:1-8 Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For da vil menneskene være egoistiske (elske seg selv), glade i penger, fare med skryt, være overmodige (stolte), snakke stygt om andre (blasfemiske sier grunnteksten), være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige,  ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder (falske anklager sier gr.teksten), mangle selvbeherskelse (uten selvkontroll), være rå, likegyldige for det gode (avviser de som er gode), svikefulle, oppfarende (grunnteksten sier at de faller), innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud.  
I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens (mirakuløse) kraft.

Vend deg bort fra slike folk! Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær, og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne.  Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål.

Vær oppmerksom på at disse versene omhandler kristne! De har gudsfrykt i det ytre. Ulver i fåreklær med andre ord. Men den mirakuløse kraften som kunne endre deres uheldige karaktertrekk blir fornektet. Hvordan er det mulig? Versene sier ikke at ett menneske har alle disse egenskapene, men bare ett av disse selviske karaktertrekkene er godt nok bevis på Jesu fravær i livet. Men Guds kraft kan endre hva det enn måtte være som vi sliter med. Det verste er at disse menneskene tror de er frelst! De vil stadig lære, men de endrer seg ikke. Skriften sier tydelig at hverken de eller deres tro holder mål.


Det virket! All ære til Gud!


Margaret Davies og mange andre fikk oppleve at denne kraften fungerte når de ba om den. Jeg ville også prøve. Jeg husker ennå min første ”test”. Jeg overga mitt liv på nytt i Hans hender, og ba Gud om tilgivelse for mine synder. Jeg ba den første morgenen etterpå, at Gud måtte vise meg i løpet av dagen, om jeg trengte å be ekstra fordi jeg var iferd med å gjøre noe som var imot Hans vilje og bud. Senere hadde jeg glemt bønnen. Jeg var travelt opptatt med å få gjort noe innkjøp i et stormagasin. Jeg sto i en lang kø, for så bare å oppleve at når det endelig ble min tur, å bli henvist til å havne bakerst i en ny kø på grunn av personalets spisepause.

Ordningen var urettferdig. Jeg ble sint og opprørt og planla alt jeg skulle si og gjøre når jeg endelig nådde kassen. Jeg ville ha min rett! Jeg ville be om kassadamens navn og klage videre. Da med ett besvarte Gud min morgenbønn, og en tanke datt ned som en bombe i mitt hode. Nå må du be! Og jeg ba. Plutselig, på ett sekund, var mitt sinne borte. Gud slo til med sin kraft. Jeg kjente fred og glede inni meg. Jeg merket knapt at det var blitt min tur i kassen. Jeg smilte og strålte over hele ansiktet og den unge damen så forvirret på meg. Jeg takket for varen og gikk glad ut. Det var ikke siste gang jeg fikk oppleve dette. I mange situasjonen har Gud vist meg når jeg trenger å be om kraft. I samtaler med andre, i tanker, i avgjørelser. Andre kom også og vitnet om det samme. Det virket! All ære til Gud!

Hva er et annet navn på denne kraften?

Hebr. 6:5-6: Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. Det er de færreste som har smakt denne himmelske gave fullt ut. Vi mangler mye ennå. Men å falle vekk fra det du har opplevd med Gud og fornekte det, er svært alvorlig.

1.Kor.4:19-20. Noen av dere er blitt overlegne, fordi de tror at jeg ikke kommer tilbake. Men jeg kommer snart – hvis Herren vil. Da får jeg lære å kjenne den kraft disse overlegne folkene har, ikke deres ord. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.

Ef. 4:25-32 og 5:1-14. Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. La ikke djevelen slippe til. Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til forløsningens dag. Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.
Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud. Hor, all slags urenhet og pengejag må det ikke engang være tale om hos dere; slikt sømmer seg ikke for kristne. Rått snakk, dumt prat og grove vittigheter er også upassende. Si heller takk til Gud! For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike. La ingen narre dere med tomme ord! For det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem!

Lysets barn

En gang var dere selv mørke, men nå, i Herren, er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren! Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt, irettesett heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det:
        Våkn opp, du som sover,
        stå opp fra de døde,

        og Kristus skal lyse for deg.

Jakob 4:5-6 Eller tror dere det er tomme ord når Skriften sier: Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss. Men større er den nåde han gir; derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.
Han krever noe tilbake fordi Han har latt sin Ånd bo der, større er nåden Han gir den ydmyke. Hva betyr det? Gud vil se resultater, det viser versene før og etter i Jakobs brev. Han snakker ikke her om den nåden som tilgir, men den nåden som oppdrar. Jakob snakker om den utrustning du får for å leve et verdig liv, når du skal representere din Skaper. De stolte har ikke bruk for hjelp.

Dann du meg Herre
Helt med din Ånd
Form meg som leret i mesterhånd
Ta meg og dann meg slik som du ser
Gagner min sjel og saken din mer.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 38 (12. årgang) 2/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no