Middelalderens religiøse mørke kommer tilbake:
På vei mot etableringen av dyrets bilde
Religiøse lover som påtvinger ulydighet mot ett av Guds bud og håndheves av politiske myndigheter, er hovedinnholdet i dyrets bilde.
av John Berglund
Vi har i tidligere utgaver   av Mens Vi Venter, bl.a.   i MVV-nr. 31, som var et spesialnummer om endetiden, skrevet utførlig om bakgrunnen og opptakten til fenomenet Guds Ord kaller dyrets bilde. Noen kristne prøver å tolke uttrykkene som er benyttet i Johannes Åpenbaring, uten å ha satt seg inn i Bibelens eget symbolspråk. Alle symbolene vi finner i Johannes Åpenbaring, er hentet fra det gamle testamentet, og vi må alltid gå tilbake til denne delen av Skriften for å finne nytestamentets symbolnøkler. Når Åp. kap. 13 nevner en rekke detaljer knyttet til etableringen av dyrets merke og bilde, må vi finne de parallelle historiene i det gamle testamentet, for å kunne forstå budskapet.
Siden denne artikkelen kun er et kort sammendrag og en rapport om hvor langt vi har kommet med etableringen av dyrets bilde, henviser vi våre lesere til nevnte spesialnummer for detaljer og utfyllende informasjon.

Versene 1-10 i Johannes Åpenbaring kap. 13, beskriver hvordan romerkirken ble født på ruinene av det gamle keiserlige Rom. Flere av kjennetegnene som profeten Daniel nevner, er gjentatt her. Og det inkluderer de nøyaktig 1260 årene pavekirken opplevde sin første storhetstid, inntil nederlaget i 1798. Nøyaktig det antall år som skulle gå, fra året da romerkirken fikk sin politiske og åndelige makt samlet, til dødssåret i 1798, er nevnt 7 ulike steder i Bibelen. Det er ingen tvil om at Gud vil at vi skal forstå det som beskrives.

Disse 10 versene omtaler altså den romersk katolske kirke, og inkluderer en beskrivelse av dens fryktelige forfølgelser under inkvisisjonen, og denne kirkens spott mot Gud ved at paven har gjort seg selv til Jesu vikar. Vi informeres videre om at det er dragen, slangen, djevelen også kalt Satan, som ga dette systemet sin kraft, trone og makt. Og la oss være direkte og våge si det alle reformatorene sa og skrev, at det ganske enkelt betyr at djevelen selv ga den romersk katolske kirke sin kraft, sin trone og sin makt.(v.2). 


«De færreste er oppmerksomme på hvor mye tankegods pavemakten har klart å videreføre til protestantismen.»
Årsaken er at dette kirkesystemet ikke er en kristen kirke, men er den alternative og falske kristendommen Guds fiende skapte for nettopp å føre troende mennesker vill. Og de færreste er oppmerksomme på hvor mye hedensk tankegods pavemakten har klart å videreføre til protestantismen. Reformatorenes påstand om hvem og hva dette kirkesystemer er, representerer selvfølgelig ikke et angrep på mennesker som er fanget i denne ideologien, men er en advarsel mot et system og en ubibelsk ideologi, som kamuflerer Jesu budskap.
John Wesley (1701-1791), forutså at et nytt rike, ifølge bibelen, snart ville oppstå. Han fikk helt rett.

USA.
Det andre riket som er omtalt i Åpenbaringsbokens kapittel 13, fra vers 11 til vers 18, har vi all grunn til å tro er en beskrivelse av USA. Denne tolkningen er logisk, passer med alle detaljene i disse versene, og kan etterprøves fra verdenshistorien.

Metodistbevegelsens grunnlegger, Charles Wesley, skrev at det andre riket som er omtalt i Åp. 13, er nå like ved å vise seg, for det første dyret, pavemakten, har nå mottatt sitt dødelige sår slik profetiene forutsa. Dette skrev han like etter 1798 og han visste at det andre dyret snart skulle komme til syne. Senere forsto han at det måtte være USA. Amerika var oppdaget, de første pilgrimene hadde dratt over, og den nye nasjonen var ved å etablere seg. Profetien forteller at dette fredelige landet, som skulle bli til når mennesker fra Europa flyktet fra politisk og religiøs forfølgelse (kap.12), etter hvert skulle utvikle seg fra å ligne et uskyldig lam til å begynne å tale som en drage. 

Deretter blir vi i dette kapitlet fortalt at en religiøs fraksjon i dette landet, altså i USA, skal vokse seg sterk, og vi får vite at denne fraksjonen er av en annen religiøs retning enn det første dyret, (altså pavemakten), men at det første dyret (pavemakten) gir denne grupperingen sin makt og innflytelse. Da snakker vi om en protestantisk gruppe som, for å sitere vers 12 i Åp. kap. 13, bruker hele det første dyrets makt (altså den romersk katolske kirkes makt), for dets øyne, (et uttrykk som på grunnteksten betyr med dens godkjennelse og aksept), og får alle som bor på jorden til å tilbe det første dyret, det som fikk sitt dødelige sår legt.


«Senere forsto han at det måtte være USA»

Deretter beskrives tegn og undre som utføres for å bedra og forføre dem som bor på jorden. Disse undrene og miraklene er knyttet til den protestantiske gruppen, og de utføres i følge profetien, ved djevelens hjelp, for å forføre, og det ender opp med at et bilde, (en framstilling, eller en kopi) av det første dyret blir etablert, og alle som ikke vil tilbe bildet av det første dyret, altså den romersk katolske kirke, skal forfølges og drepes. 

Religiøse ledere fra forskjellige religioner på besøk hos paven. Paven har hatt de fleste politiske og religiøse ledere på besøk.


Et bilde ligner originalen
Bibelstudenter som kjenner Skriftens symbolbruk, ser i denne profetien en beskrivelse av at den politisk/religiøse makt den katolske kirke hadde i den mørke middelalder, skal gjenta seg. Da ble kjettere  brent og millioner av mennesker myrdet fordi de ikke ville tro hedensk lære. 
Igjen skal religiøse lover bli vedtatt og håndhevet av sivile myndigheter, som i middelalderen. Bare en slik utvikling vil representere et bilde eller en kopi av pavekirkens rolle og funksjon.
Prøv å forstå det følgende. Hvem er det som i følge denne profetien fungerer med den katolske kirkes godkjennelse og aksept? Hvem er det som etablerer et bilde eller en kopi av pavemaktens politisk/religiøse maktsystem? Hvem er det som vil gjøre det mulig å vedta og håndheve religiøse lover, som påtvinger tilbedelse av katolsk lære, med trussel om dødsstraff for dem som ikke adlyder? Er det pavemakten? Nei! Det er det kristne, protestantiske USA, med pavemaktens aksept, godkjennelse og støtte.

Pavemakten er premissleveradør for ideologien, arbeidet utføres av protestanter. I dette kapitlet i Johannes Åpenbaring, blir vi fortalt at bibeltro kristne, som ikke vil bøye seg for de religiøse lovene som skal håndheves med dødsstraff for alle som ikke adlyder, har langt mer å  frykte fra sine protestantiske brødre enn fra pavemakten. 

President George Bush er medlem av flere hemmelige organisasjoner som har spesielle mål og planer for denne verden. Han er også medlem av Skull and Bones hvor en djevlefigur står sentralt i invielsen, og medlemmene blir født på ny etter å ha ligget i en likkiste. New York observer  12.8.2003
 

Sammendrag:
Hvis tolkningen av det andre dyret/riket i Joh. Åp. kap. 13 er rett, og denne makten virkelige representerer/symboliserer USA, kan vi regne med at de følgende 12 hendelsene vil finne sted.

Profetien: Den nye makten, (det andre dyret i profetien) antatt å være USA, skulle dukke opp på et lite befolket område av kloden (stige opp av jorden) og ikke fra havet (folkehavet) som tilfellet var med det første dyret/makten (pavemakten.) 
Observasjon: Amerika var nytt land og lite befolket da pilgrimene fra Europa begynte å slå seg ned der. Åp.12:16

Profetien: I samsvar med profetienes sammenheng, skulle den nye nasjonen/makten begynne å gjøre seg gjeldene i det samme tidsrommet da det første dyret skulle motta sitt midlertidige banesår, (Åp. 13:3.12.14.)
Observasjon: USA vedtok sin uavhengighet som ny nasjon i 1776, bare få år før den katolske kirke fikk sitt dødssår, ved at paven ble tatt til fange av Napoleon, alle Europas katolske kirke ble stengt og hele kontinetet feiren avslutningen av det mørke middelalder under katolsk dominans.

Profetien: Den nye nasjonen skulle etableres med et annet politisk/religiøst styresett enn det de europeiske nasjonene hadde, som var landene pilgrimene kom fra da de dro til Amerika. Åp.13:11
Observasjon: Symbolet med et uskyldig lam, som har to horn, er en treffende illustrasjon på skillet mellom stat og kirke som autoritets-funksjoner. På dette tidspunkt var denne to-delingen et nytt og annerledes tenkesett innen politisk ideologi. I flere av Bibelens profetier, er horn nettopp benyttet for å illustrere autoritet.

Profetien: USA skulle ikke bli til ved krig, slik tilfellet var med de rikene, som i Daniels profetier blir symbolisert ved rovdyr, men ved fredelige midler, illustrert ved et uskyldig lam. 
Observasjon: USA ble til ved imigrasjon og naturlig vekst.

Profetien: I følge Guds Ord, skulle kristne elementer i den nye nasjonen, etter hvert bli håndtlangere for det første dyrets (pavemaktens) religiøse ideologi. Uttrykket; foran dets øyne, (som betyr med dets godkjennelse, aksept og tillatelse), indikerer pavemaktens ideologiske dominans og mulighet til å styre. 
Observasjon: Til tross for at den nye nasjonen ble til ved at troende mennesker fra Europa kunne slippe unna pavemaktens forfølgelse, er den katolske kirke nå USAs største kirkesamfunn, med ca. 80 millioner medlemmer. Sørstatsbaptistene kommer på annenplass med ca. 15 millioner medlemmer. Som senere observasjoner vil vise, er det nettopp katolsk teologi som blir hovedinnholdet i etableringen av dyrets bilde.

Profetien: Siden den religiøse fraksjonen som skal etablere og håndheve dyrets bilde, skal utføre denne handlingen med det første dyrets (den katolske kirkes) tillatelse, og godkjennelse, kan den derfor ikke selv være den romersk katolske kirke.
Observasjon: Elementene i USA, som nå arbeider målrettet og systematisk for å gjennomføre det denne profetien beskriver, er konservative og fundamentalistisk vinklet protestantiske kristne.

Profetien: De ikke-katolske kristne grupperingene som i profetien sies å arbeide for etableringen av dyrets bilde, skaper seg popularitet, allianser og lojalitet ved mirakler, tegn og undre.
Observasjon: De protestantiske og konservative kristne fraksjonene som søker å oppfylle nevnte profetier, er nettopp miljøet som har lansert den etter hvert populære og emosjonelt fokuserte tegn-, under- og mirakel- kristendommen, som for tiden dominerer kristen forkynnelse.

Profetien: På Dura sletten i det gamle Babylon, (Dan. kap. 3.) var testen på sann eller falsk tilbedelse, om man ville lyde eller bryte et av Guds 10 bud. 
Observasjon: Det legges opp til at nøyaktig den samme testen skal møte alle troende når det nye Babylon skal sette verden på prøve. Dyrets merke har å gjøre med hvilken merkedag vi skal helligholde, Guds og Bibelens eneste hviledag, sabbaten, (det fjerde bud) eller Babylons (den katolske alternative hviledagen, den hedenske soldagen, søndag). Den konservative, høyrefløyen i USAs protestantisme, erklærer at deres store mål nettopp er å få vedtatt de ti bud som lov, hvilket inkluderer hviledagslover (søndagslover) som kan håndheves av sivile myndigheter. Prøvesaken for å få dette til er lover om tvungen bønn i offentlige skoler.


Er USA blitt verdenspoliti? Hvem har innsatt og valgt dem?

Profetien: For å kunne etablere et annet styresett enn de forfølgende statskirkesystemene i Europa, var det helt nødvendig for den nye nasjonen USA og vedta en grunnlov som skapte et skille mellom stat og kirke. Dette skillet må endres før profetiene i Joh. Åp. kap. 13 kan oppfylles, for på nåværende tidspunkt kan ingen religiøse lover (lover som sier hvor, når og hvordan man skal tilbe), vedtas i USA. 
Observasjon: Den protestantiske høyrefløyen i USA, med president Bush som pådriver og aktiv deltaker, søker å få endret USAs grunnlov, for å kunne avskaffe skillet mellom stat og kirke. Den vedvarende og mye omtalte kampen mellom interessegrupper for å få valgt inn høyesterettsdommere som enten er konservative eller liberale, har bl.a. dette som fokus.

Profetien: Et gradvis angrep på dem som helligholder Guds tegn- og merkedag, bibelens sabbat, vil gjøre seg gjeldende, og til slutt kuliminere i forfølgelse. 
Observasjon: Sentrale ledere innen USAs protestantiske og konservative høyrefløy, har allerede begynt å hevde at syvende-dags adventistene har hovedskylden for nasjonens politiske og moralske problemer, siden denne gruppen kristne nekter å helligholde den alternative hviledagen, den hedenske soldagen, søndag, gjort hellig av pavemakten, og de hevder at av den grunn kan ikke Gud velsigne nasjonen.
(Kilde bl.a. Moral Majority).

Profetien: For å kunne påtvinge religiøse lover både nasjonalt og globalt, må USA nødvendigvis utvikle seg til et slags overordnet verdenspoliti, med selverklært makt til å styre og bestemme. 
Observasjon: USAs rolle som selvutnevnt verdenspoliti, med rett til å dominere og styre andre lands politiske utvikling, har allerede begynt å vise seg.

Profetien: Den politiske og religiøse ideologien i USA, må i følge profetiene smelte sammen for at politiske virkemidler kan benyttes til å lovfeste og håndheve religiøse formål.
Observasjon: Terminologien som den siste tiden har nådd verden fra Det hvite hus, hvor USA blir kalt; Guds nasjon, et folk spesielt velsignet av Gud, og et land med moralsk rett og plikt til å kjempe mot Guds og USAs fiender, kan oppfattes som en begynnende retorikk mot oppfyllelse av nevnte profeti.

Profetien: Gradvis vil dette landet utvikle seg til et religiøst/politisk system hvor dragerøsten blir hørt. 
Observasjon: USAs rolle som verdens stormakt, og landet som har gitt seg selv autoritet til å gripe inn i andre lands politiske/nasjonale anliggender, er en synlig utvikling fra lammets uskyldige funksjon til dragens dominerende rolle. 

De nektet å bøye seg for en statue selv om det var dødsstraff, fordi de ikke ville bryte de to første av Guds bud. (Det budet de heller ville dø enn å bryte er det samme budet som den katolske kirken har fjernet fra katekismen.)
 

Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 35 (11. årgang) 2/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no