Kristen konservativ mønstring i USA

av  Elin og John Berglund

Under mottoet; Road to Victory  – God Bless America - One  Nation Under God, var flere hundre religiøse og politiske ledere og ca. 15000 deltakere samlet i Washington Convention Center dagene 11-12 oktober i år, for å signalisere sin vilje til å fokusere på såkalte konservative kristne verdier. 

En av konferansens hovedhensikter, blir av Roberta Combs, president for the Christian Coalition of America, sagt å være; The coming together of the political and spiritual arms of Christianity. (Foreningen av kristenhetens politiske og åndelige arm.) Målsetningen løfter denne konferansens ideologi rett inn i oppfyllelsen av bibelens endetidsprofetier og prosesser Guds Ord advarer mot. 

Konferansen den 11-12 oktober hadde familiens velvære som fokus. Flere av denne konferansens sentrale religiøse ledere, har tidligere kommunisert sin støtte til forsøkene med å få vedtatt politisk lovfestede nasjonale helligdagslover. Argumentet har vært at familien trenger søndagen. Dette spesi-elle temaet hadde ifølge rapportene fra samlingen ingen offentlig fokus på oktober konferansen, men det ble vektlagt at den kristne koalisjonen nå hadde det best tenkelige lobbyteam, som i tiden framover skal arbeide målrettet for å påvirke politikere til å se verdiene i den konservative grupperingens målsetning. 

Mange har merket seg den protestantiske kristenhetens vedvarende anstrengelser for å forene religion og politikk. Innholdet i den amerikanske grunnloven gjør det imidlertid strengt forbudt å blande statens og kirkens gjøremål, men dette grunnleggende prinsippet innen religiøs frihet, er allerede brutt i mange delstater, ved at den katolske (ikke den Bibelske) utgaven av de ti bud, de siste to årene er hengt opp i en rekke offentlige bygninger. 

Enkelte delstatsdommere har krevd at budene ble fjernet fra offentlig sted, mens andre dommere, som tydeligvis sympatiserer med den kristne konservative gruppens planer, har ignorert bruddet, og åpnet opp for en liberalisering vedrørende grunnlovens stat/kirke skille. Resultatet ble til slutt en lovendring i Kongressen, som tillot individuelle stater selv å bestemme hvordan de ville forholde seg til nevnte sak. (Ten Commandments Public Display Resolution of 2002, H. Con. Res. 315.) 

Flere av de kjente aktørene innen omtalte religiøse fellesskap, har hevdet at den lovfestede resolusjon 315, er det første skrittet på veien mot nasjonale søndagslover. Hviledagen de ønsker å lovfeste, er som nevnt ikke Guds/Bibelens hviledag, men den hedenske soldagen, som profetiene i Johannes Åpenbaring kap. 13, faktisk forteller at Guds motstander vil sørge for blir lovfestet i den siste tid, og at prosessen vil begynne i USA. 

Vi har i tidligere utgaver av MVV gitt våre lesere en grundig informasjon om hvorfor og hvordan Bibelens profetier forutsier vedtaket av religiøse lover i USA like før Jesus kommer igjen. Strenge søndagslover vil bli vedtatt og håndhevet som et første trinn i en prosess som til slutt vil lede til forfølgelse av kristne som holder fast på Guds sabbat, slik den er definert i Guds bud og synliggjort i Jesu tro og lære.

Det var en ny politisk idè som ble lansert da den amerikanske grunnloven i sin tid etablerte et absolutt skille mellom stat og kirke. Men profetien forteller at den nye nasjonen etter hvert vil tillate at protestantiske religiøse krefter (profetien lager et skille mellom pavemakten og den nye nasjonens religiøse ideologi, noe som indikerer at det religiøse Amerika som blir omtalt i profetien ikke er katolsk, men protestantisk), benytter den katolske kirkes makt og ideologi, sammen med politisk juridisk myndighet, til å presse gjennom politisk lovfestelse av brudd på Guds 10 bud. Troende som ikke aksepterer men motsetter seg denne utviklingen, blir definert som systemets fiender, og er i Bibelen omtalt som; dem som holder seg til (tar vare på og etterlever) Guds bud Åp.13 og 14.

I denne sammmenheng er det verd å merke seg at Joyce Mayer, som gjennom sin ministry var medarrangør for oktoberkonferansen, sier at grunnlovens skille mellom stat og kirke er et satans bedrag.

Talspersoner for prinsippet religiøs frihet, har lenge advart politikerne mot denne undergravningen av USA’s grunnlov, men terrorfrykten, voksende umoral og kriminalitet, har motivert mange til å tro at juridisk bindende religiøse lover kan åpne opp for at Gud igjen kan velsigne nasjonen. 

Pavemakten kaller faktisk helligholdelsen av den hedenske soldagen, søndag, som den katolske kirke hevder at den har gjort til kristen hviledag i stedet for Guds og Bibelens sabbat, for et merke og tegn på sin egen åndelige autoritet. Og det er nettopp lovfestelsen av denne ubibelske og katolske hviledagen, som er blitt det protestantiske konservative Amerikas merkesak.

Jerry Falwell, som i sin tid var lederen for The Moral Majority, og som var meget sentral i oktobersamlingen i Washington, har klart plassert sin organisasjon i omtalte Bibelske profeti, ved å hevde at syvendedags adventistene (som helligholder Bibelens sabbat, lørdag, i stedet for den hedenske og katolske søndagen), er en av hovedårsakene til at Gud tydeligvis ikke lenger kan velsigne Amerika. Indirekte blir derved sabbatsholdere anklaget for å være en vesentlig årsak til terror, kriminalitet og naturkatastrofer. 

Lydigheten mot Guds Ord, i opposisjon til helligholdelsen av den alternative hviledagen, vil ifølge profetiene lede til forfølgelse. Katolsk teologi og konservativ protestantisme i USA, står sammen i denne prosessen, og representerer et samarbeid som er spesielt omtalt i profetiene i Åp. kap. 13.

Både; (1) det historiske tidspunktet, (2) den religiøse grupperingens ideologi. (3) målsetningen knyttet til å lovfeste den falske hviledagen, (4) og hvem dette systemet identifiserer som sin fiende, (sabbatsholdere), er i harmoni med Bibelens endetidsprofetier.

Det er bemerkelsesverdig at mange kristne også i Norge, med begeistring applauderer mulighetene til juridisk å kunne lovfeste innholdet i religiøs tilbedelse, men de kjenner trolig verken sin Bibel eller hva religiøs frihet egentlig betyr. De ser heller ikke hvorfor og hvordan vedtaket om søndagslover i USA, etter hvert skal spre seg til hele verden og være et sentralt element i fenomenet Bibelen kaller dyrets merke.

Den kristne koalisjonen er USA’s største kristne grasrot organisasjon. Ved siste valg i USA, distribuerte medlemmene 70 millioner veiledende brev til amerikanerne, hvor de ble informert om kandidatenes ideologiske standpunkt, slik at de kunne velge den personen som støttet ideene til den kristne koalisjonen. Det er godt kjent at president George Bush har denne konservative kristne grupperingen å takke for at han ble valgt, og han vet at denne velgergruppen har spesifikke forventninger til hans politikk. På en video som ble vist for oktoberkonferansens 15000 deltakere, bekreftet da også presidenten sin støtte til den kristne koalisjonens hensikter og mål. 

Vi anbefaler våre lesere å studere på nytt Mens Vi Venter nr. 30, hvor omtalte profetier er forklart på en grundig måte.

Jesus sa; Mitt rike er ikke av denne verden, Joh. 18:36.

 Amerika har vært tolket inn i profetiene helt siden landet oppsto på slutten av syttenhundretallet, like etter at det forrige dyr (romerkirken) fikk sitt dødssår.

Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 33 (10. årgang) 2/2002
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no