Helligdagslover i USA

Viktig informasjon om endetidens søndagslover

 
Dette følgende ble skrevet for over 100 år siden, av en person vi tror mottok profetiens nådegave, Ellen G. White. Disse uttalelsene kunne ingen forstå eller se konturene av på den tiden. I dag er grunnlaget lagt for at det skal oppfylles. 

”Herren har tydelig vist meg at dyrets bilde vil bli dannet før prøvetiden slutter, for det skal være den store prøve for Guds folk, som vil være avgjørende for deres evige skjebne. Men hva er et bilde av dyret, og hvordan skal det oppstå? Bildet framstilles av dyret med de to horn i Åp. kap. 13, og er et bilde (en kopi eller framstilling, MVV’s anmerkning) av det første dyret. For å finne ut av hvordan det vil se ut, og hvordan det skal framstilles, må vi undersøke det første dyrets - pavemaktens - egenskaper.”

”Da den første menigheten ble fordervet, fordi den avvek fra evangeliets enkelhet og antok hedenske skikker og ritualer, mistet den Guds Ånd og kraft, og for å kunne ha innflytelse over folkets samvittighet, søkte den støtte fra verdslige makter. Resultatet ble pavedømmet, en kirke som influerte statsmakten og benyttet den til å fremme sine egne planer, og ikke minst til å straffe kjettere. (Annerledes troende. MVV’s anmerkning.) Hvis USA skal lage et bilde av dyret, må den religiøse makt influere de sivile myndigheter på en slik måte, at kirken kan bruke statens autoritet til å fremme sine egne planer. Bildet av dyret symboliserer den form for frafallen protestantisme som vil oppstå, når de protestantiske kirkesamfunnene søker statens hjelp til å få gjennomslag for og håndheve sine dogmer.” 

Dette ble altså skrevet for over hundre år siden. De protestantiske arrangørene av oktobersamlingene i Washington gjør det klart at nettopp dette er deres endelige mål.
 

Artikkelen Kristen Konservativ mønstring i USA i dette nummeret av MVV, gir flere indikasjoner på hvor langt denne prosessen er kommet. Mange lovgivere på Capitol Hill stiller seg støttende til den amerikanske protestantismens vedvarende anstrengelser med å fjerne den amerikanske grunnlovens skille mellom stat og kirke, og vi har all grunn til å tro at det ikke vil gå lang tid før de når sine mål.

Bibelen sier; Det er tid for Herren å gripe inn, de har krenket din lov. Salm. 119:126

Hva ble videre vist Ellen G. White for over 100 år siden?

”Det kommer en tid, da Guds lov i en særlig forstand vil bli krenket i vårt land, USA. Nasjonenes ledere vil ved hjelp av lovbestemmelser gjennomtvinge søndagslover, og derved vil Guds folk bli brakt i stor fare. Når vår nasjon i de lovgivende forsamlinger vedtar lover for å binde menneskers samvittighet med hensyn til religiøse privilegier, gjennomtvinge helligholdelse av søndagen og med makt under trykke dem som holder den syvende dag som sabbat, da vil Guds lov i alt vesentlig være krenket i vårt land.” 

”Når søndagens helligholdelse blir gjennomtvunget ved lov og verden blir opplyst om den sanne sabbats krav på helligholdelse, vil enhver som bryter Guds lov for å adlyde en befaling, som kun er basert på pavekirkens autoritet, derved opphøye pavedømmet over Gud. Han vil hylle romerkirken og den statsmakt som gjennomtvinger det romerkirken har påbudt, å tilbe dyret og dets bilde. De mennesker som forkaster dagen Gud kaller selve tegnet på sin autoritet, og i stedet helligholder den dag romerkirken har valgt som et tegn på sin overhøyhet, tar imot tegnet på lydighet mot Rom, dyrets merke. Men det er først når denne saken er framstilt tydelig for menneskene, og de har hatt anledning til å velge mellom Guds og menneskers bud, at de som fortsetter med å overtre Guds lov, mottar dyrets merke.”

Og de har ingen hvile verken dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot hans navns merke. 
Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og har Jesu tro. 
Og jeg så, og se, en hvit sky, og på den skyen satt en som lignet en menneskesønn. På sitt hode hadde han en gullkrone og i sin hånd en skarp sigd.
Innhøstningen begynner!
(Åp.14:11-14.)

Merket identifisert av dyret selv:
”Søndag er merket på vår autoritet… Vår kirke (den katolske kirke), står over Bibelen, og kirkens overføring av sabbatens hellighet til søndag, beviser dette faktum. Catholic Record of London. Ontario Sept. 1, 1923.
“Selvfølgelig hevder den katolske kirke at endringen fra sabbat til søndag var hennes handling. Og denne forandringen er i tillegg selve merket på denne kirkens guddommelige autoritet.” (Katolsk kilde: H.F. Thomas, Cancellor of Cardinal Gibbons.) 
 

En tankevekker.
De religiøse kreftene som ønsket å få Jesus dømt og korsfestet, måtte hente assistanse fra de sivile myndighetene for å få gjennomført sine planer. Mitt rike er ikke av denne verden, sa Jesus. 
Den sanne kristenhetens appell ligger ikke i middelalderens korstog eller inkvisisjonens tortur for å tvinge mennesker til å ta imot et religiøst system. Ei heller er enkelte religioners terrorisme og krig den rette fremgangsmåten når man ønsker å introduseres en ideologi til andre. 
Like lite er den konservative protestantismens planer om å få vedtatt politiske katolsk/religiøse lover, som skal håndheves av sivile myndigheter, veier å gå. Alt dette representerer djevelens metoder. 
Oppgaven Bibelen gir den sanne kristendommen, er å invitere enkeltmennesker til å bli Jesu Kristi etterfølgere, og Han sto ikke for noe av det som er nevnt overfor. Han respekterte at mennesker sa nei til kallet, og elsket dem like høyt likevel, men han fortalte dem om de beklagelige konsekvensene av ikke å ønske forbindelse med sin Skaper. 

“Kanskje den modigste handling, ja den mest revolusjonære forandring kirken noen gang har gjennomført, fant sted I det første århundre (MVV’s korrigerende kommentar; Det skjedde ikke før i det tredje århundre), Den hellige sabbatsdagen ble forandret fra lørdag til søndag. ”Herrens dag” ble gjort til ny hviledag, ikke ut fra noen bibelsk indikasjon, men ene og alene fra kirkens opplevelse av sin makt og autoritet. Mennesker som faktisk tror at Skriften alene skal være deres autoritet, burde ut fra ren logikk bli syvendedags adventister,og helligholde sabbaten. (Fra det katolske Saint Catherin Church Sentinal. Algonac, Michigan, May 21, 1995.) 

“Det var den katolske kirke, ved den autoritet den mottok fra Jesus Kristus, som overførte bibelens sabbatshvile til søndag, som er minnesmerket for Jesu oppstandelse. Derfor utgjør protestanters helligholdelse av søndagen, en underkastelse og akseptering av den katolske kirkes autoritet.” (Katolsk kilde: Mgr. Segur, Plain Talk about Protestantism of today, side 213.) 

“Fra dette kan vi forstå hvor stor den katolske kirkes makt og autoritet er til å tolke og forklare innholdet i Guds lov, en autoritet som er anerkjent av hele den kristne verdens praksis, selv av de sektene som hevder at de bygger hele sin tro på Bibelen, siden de alle helligholder den første dag i uken som hviledag, ikke den sjuende dagen som Bibelen krever. En forandring vi vet kommer fra den katolske kirkes tradisjon og lære. (Katolsk kilde: Henry Gibson, Catechism Made Easy, Nr. 2, niende utgave, bind 1, side 341. 342, seksjonen; Autoritære sitater vedrørende sabbat og søndag.)
“Den katolske kirke forandret helligholdelsen av sabbaten til søndag, på grunn av sin guddommelige og ufeilbarlige autoritet gitt kirken av dens grunnlegger, Jesus Kristus. Protestanter som hevder å ha Bibelen alene som retningskilde for sin tro, har ingen bibelsk begrunnelse for å helligholde søndag. På dette området er syvende-dags adventister de eneste protestanter som er konsekvente. (Katolsk kilde: The Catholic University Bulletin, Aug, 14, 1942, side 4.)


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 33 (10. årgang) 2/2002
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no