Fiskene

Fiskene 

Befridd! Slaveriet er over! Stjernebildet fiskene består av to fisker med et bånd imellom seg. Båndet er festet til hver av fiskene og det er også forbundet med sjøuhyret som heter Cetus. Båndet er alltid merket av som et selvstedig stjernebilde på gamle stjernekart. Til sammen utgjør de to fiskene og båndet en hop av stjerner som ser ut som en gigantisk V.

Vi kan finne den under og til venstre for det store stjernebildet Pegasus.
I følge gresk mytologi symboliserte fiskene to guder som hadde klart å rømme fra en kjempe (Typhon) ved å forvandle seg til fisker og kaste seg ned i elven Eufrat. Som et minne om denne flykten ble de plassert på stjernehimmelen.
I stjernebildet vannmannen så vi en annen fisk. Denne fisken fikk vann fra den store og rike kilden symolisert ved den store urnen. Alt dette symboliserte den fullkomne frelsen (det levende vann) som skulle strømme til Guds folk og bli tatt i mot av dem. Sammen med denne sannhet, er påminnelsen fra stjernebildene Pegasus og Svanen, om Jesu forestående gjenkomst for å fullende frelsesverket.(Se tidligere artikler i MVV)

Fiskene lærer oss en annen side av sannheten om frelsens velsignelser som vil bli uttøst. Disse to fiskene vi her ser er ikke frie og kan “drikke” den fulle velsignelse, som Gud ønsker å gi. Båndet mellom fiskene binder dem fast i halen og fester dem til nakken av sjøuhyret (eller Leviatan i Bibelen, et annet symbol på djevelen).

Hele symbolikken foregår i havet, hvor fiskene ser ut til å være begrenset i sin frihet og sine velsignelser fordi den er bundet fast i djevelen.
I Bibelen er hav ofte symbolisert med folkehav og hedenske styrer/konger, (Se bl.a. Åp. 17:1 og 18). Guds folk blir sett på som fisker i dette folkehavet. 
Her er fiskene spredt rundt i folkehavet blant nasjonene. Profeten Amos forutså følgene om Guds folk: «Herren Gud har sverget ved sin hellighet: Se. Dager skal komme over dere da Han tar dere bort med kroker, og de siste av dere tar Han med fiskekroker.” (4:2) Dette var en klar profeti over Israel og Juda, men spesielt over Israel. Bortførelsen og alt det dette innebar er helt klart knyttet til denne profeti av Amos over Israel.

Men Jeremia forteller om befrielsen som vil komme: Se, jeg skal sende bud på mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem opp…” (16:16). Jesus brukte også uttrykket da Han sa at han ville gjøre disiplene til menneskefiskere. Det er interessant å merke seg at Fiskene har alltid vært betraktet, også av de hedenske nasjoner,  som Israel og jødenes tegn, og senere også til etterfølgerne av Messias. Fisk ble også brukt som et tidlig kristent symbol. Under den romerske forfølgelse hadde de kristne fisken som symbol. Det kan ses på ringer og på gravstener og katakomber. 

Fiskene var også tegnet til Simeon, Jakobs sønn. Han var den som ivret mest for å selge Josef. Han ble satt på en hard prøve i Egypt, da han ble urettmessig holdt tilbake og satt i fengsel, beskyldt for å stjålet. 
Jakobs profeti over Simeon ble en profeti som også gjaldt Israel mye senere: “Jeg vil skille dem i Jakob og spre dem i Israel (Levi og Simeon). Simeon fikk bare små enklaver i Israel. Simeon og Levi var som to ville brødre, men ble adskilt. Slik ble stjernetegnet fiskene et minne om adskillelsen også av stammene i Israel, med nordriket (Israel) og sørriket (Juda). 
Historisk sett er det også to slags menigheter. En før Kristus og en etter Kristus (se Åp.12:1). I menigheten etter Kristus ble forhenget fjernet og hedningen fikk komme og feste seg til Guds sanne vintre. Men fortsatt gjøres det iherdige anstrengelser for å holde dette forhenget oppe. Dette skjer fra begge “fiskenes” side. 

Fiskene er også knyttet til forvent–ningene om Jesu gjenkomst og den endelige befrielsen. Jesus sier i i Matt: 13:47-49 Himlenes rike er lik en not (fiskegarn) som ble kastet i havet, og fanget fisk av alle slag. Da den var full, drog de den inn til stranden. Og satte seg ned og samlet de gode i kar, men kastet ut de dårlige.
I Denderah planetariet (verdens eldste avbilding av stjernebildene) het dette stjernebildet: Fiskene Hori (Alså Orions fisker), som også betyr: Fiskene til Han som kommer.  Selv om fiskene altså er bundet, så ligger håpet om Jesu gjenkomst foran dem. På hebraisk ble stjernebildet kalt: Dagim, som betyr fiskene. Den ene fiskens navn er Oppholde. Et annet stjernenavn er: De forente. 
I Jes.41:10 er det et vakkert vers om hvem som Holder oss oppe. “Frykt ikke for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja Jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd”. For Jesus var det også viktig å knytte sammen sine med sterke bånd: Jeg har også andre sauer, som ikke er av denne folden... (Joh.10,16) 

BÅNDET
Som tidligere nevnt blir dette regnet som et selvstendig stjernebilde selv om det hører sammen med de to fiskene. 
Det arabiske navnet var Alrisha, og det er det navnet som fortsatt i dag er navnet på stjernen i nakken på Cetus. Det betyr simpelhen bare bånd eller snor. Det gamle egyptiske navnet på båndet var U-or, som betyr han kommer. Det er også interessant at forbena på væren, hviler på båndet. Væren representerer offerlammet. Selv om han begrenses i dag gir Han sine gaver der Han når fram. Mange mener også at båndet symboliserer det tette bånd mellom jødene og de sanne kristne (Guds menighet i dag). De er forbundet med (eller skulle være det) kjærlighetens bånd. Det åndelige og det kjødelige Israel. Abrahams lovede sæd. 
“Jeg dro dem med menneskers snor, ja med kjærlighets bånd. For dem var Jeg lik de som løfter åket av deres kjever. Jeg bøyde Meg ned til ham og gav ham føde. (Hos.11:4)
 

ANDROMEDA – Bundet i syndens slaveri
Andromeda er også navnet på en galakse, den som er nærmest vår egen galakse; Melkeveien. Den kan ses med det blotte øye som en tåke i stjernebildet Andromeda. Stjernebildet kan man finne ved å fokusere på Pegasus. Stjernene som fortsetter diagonalt fra den øverste og venstre stjernen i Pegasusfirkanten mot Perseus; er Andromeda. Hodet til kvinnen Andromeda hviler mot Pegasus, den vingede hesten som gir løfte om Den sterke som kommer, og bena når Perseus; hennes befrier. Den greske poeten Aratus, som tydelig var inspirert av stjernehimmelen skrev: “Hennes føtter peker mot hennes brudgom, på hans skuldre hviler de”.
Andromeda har lenker bundet fast rundt sine hender og føtter. Hun er fanget i fortvilelse og nød. Andromedas navn på hebraisk betyr: Den lenkede. Noen har tolket det som en profetisk beskrivelse av jødene i landflyktighet fordi den er knyttet til fiskenes tegn. I noen gamle zodiaker var fiskenes hoder tegnet som kvinnehoder for å vise forbindelsen til Andromeda. 

Guds menighet er ofte symbolisert med en kvinne i Bibelen.
Sions datter vil jeg sammenligne med en  skjønn og vakker kvinne.”(Jer.6:2) “For Herren har kalt deg som en kvinne, som var forlatt og sorgfull i ånden.”(Jes.54:6). 
Men Andromeda har også en klar parallell til alle som sitter fanget i syndens slaveri, borte fra Kristus som offerlam for tilgivelsen og Hans befrielse fra å leve i syndens slaveri. 
Stjernen Alpheratz (på hennes hode) betyr: Brutt ned. Mirah på hennes kropp betyr; Den svake. Stjernen i hennes venstre fot heter Almaak; med betydningen; Slått ned. En annen stjerne er Almara; Den rammede. Navnene på stjernene taler sitt tydelige språk om denne kvinnens tragiske tilstand.

La oss se hvordan Bibelen bruker disse symbolene fra stjermebildet: “Hør derfor dette, du som er elendig og drukken, men ikke av vin…..legg deg ned så vi kan gå over deg….Våkn opp, våkn opp! Kle på deg din styrke, Sion! Kle på deg dine høytidsklær Jerusalem, du den hellige hovedstad. ……Rist av deg støvet, reise deg opp! Innta ditt sete, Jerusalem! Løs deg fra båndene om din hals, du fangnde Sions datter. ..For så sier Herren: For ingenting ble dere solgt, og uten penger skal dere bli forløst. (Jes.51:21-52:3) Jesaja fortsetter å forkynne det glade budskap om frelse til den bundne kvinnen. Mot slutten beskriver han den lidende Messias som vil bestenke (med sitt blod) alle folkeslag og derved gi forsoning og frelse.
Jeremias beskriver også Guds medlidenhet med kvinnen: “Derfor skal du tale dette ord til dem: Tårer strømmer fra mine øyne natt og dag, de holder ikke opp. For jomfruen, mitt folk, er blitt knust med et kraftig slag, og ligger med et ulegelig sår. (14:17) 
 

CEFUS – Brudgommen på sin trone.
Cefus kan beskues like ved den nordlige pol like overfor den lille Karlsvognen med Stella Polaris – nordstjernen, som han berører med føttene. Den er ikke så lett iøyenfallende og er derfor et heller ukjent stjernebilde. Man kan også lett få øye på den ved å se i nordøstlig retning fra Cassiopeia (dronningen/bruden). Der sitter kongen ved siden av sin dronning. 
Hodet hans markeres av en liten krans av stjerner. Han er avbildet som en kronet konge, med kongelig kappe og et septer i hånden.. Han er kongen som Andromeda venter på og som vil opphøye henne til dronning og medhersker og dommer (Innta ditt sete, Jerusalem Jes. 54:1,1. Kor.6:2, Åp.20:6) “For din skaper er din ektemann.” (Jes. 54:5) Hvilken fantastisk oppreisning! Adromeda som dronning møter vi i stjernebildet Cassiopeia. Men hvem er denne kongen, hennes ektemann?
Stjernene forteller den tydeligste tale: Egypterne kalte denne konstellasjonen for: Pe-ku-hor som betyr: Regjerings-overhodet som kommer. 
I zodiaken i Dendera er han identifisert med det seierike lammet. Cefus et et gresk navn, som stammer fra et hebraisk ord som betyr: Kvisten eller den kongelige kvisten. Etioperne kalte ham: Hyk; Kongen. Selve stjernenavnene gir oss mer opplysning: Alpherik betyr Frelseren. Den stjernen sitter i kongens belte. Stjernen i hans venstre kne heter Alrai som betyr som knekker eller bryter (bånd og lenker). Han er altså konge, kvist (messias), forløser og frelser på en gang! I historiens forløp er det bare en eneste person som alle disse navn kan passe på. Han vil sette sitt folk fri og han vil regjere i all evighet. Jesus vår Messias. 
Disse stjernebildene, fiskene, båndet, Andromeda og Cefus forteller om den endelige velsignelse fra Gud som blir holdt tilbake for en tid, pga av synd. Men det siste bildet er av kongen selv som kan løse opp bånd og lenker og sette alle fri. 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 33 (10. årgang) 2/2002
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no